Iivesi ezihlekisayo zeBhayibhile kunye nezibhalo

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Ibhayibhile iqulethe iincwadi ezingama-66 zemiyalelo yenkolo yobuKrestu ngendlela yokuphila ubomi ngokunyaniseka nangokuthembeka ngokwesicwangciso nentando kaThixo.Kodwa ibhayibhile ihlala ibonakala ithatha ithoni enzulu kwaye ithetha malunga neziphumo zokuthobela okanye ukungathobeli imiyalelo ethile kunye nokunxibelelana kwabo nokuchuma nentlupheko, ukugula kunye nempilo, kunye nobomi nokufa.Nangona kunjalo, zisekhona izahluko ezimbalwa kunye neevesi eBhayibhileni ezinokubangela nokuba olona kholwa libi ahleke ngenxa yemeko yokuhlekisa ezazibhalwe kuzo ezi ndinyana.

Umzekelo, nazi iivesi ezi-3 ezihlekisayo zeBhayibhile eziza kukunika ukuhleka kancinci njengoko ufunda ngenyameko iBhayibhile yakho namhlanje:

Imali yiyo yonke into?

Ivesi leBhayibhile: INtshumayeli 10:19Isidlo senzelwe ukuhleka, iwayini yenza ubomi bube mnandi, kwaye imali iyimpendulo yento yonke.

Kukho iintetho ezimbalwa malunga nemali esiye sayamkela kwaye sayiphinda. Omnye, ukuthanda imali yingcambu yabo bonke ububi, omnye esithi imali ayisiyiyo yonke into, kunye ne-Notorious B.I.G. ingoma kunye namazwi abambekayo Mo 'Imali, Mo' Iingxaki .

Ngaba ndim kuphela okanye kuvakala ngathi le yenye yeevesi ezininzi ezihlekisayo zebhayibhile ngaphandle komxholo kwaye ibhayibhile ayinyanzelekanga ukuba iqhubeke nokusukela imali njengesixhobo sokusombulula ingxaki kuyo yonke ingxaki ebomini?Isini Joke (ii) iVesi eBhayibhileni?

Ukuba amasende endoda atyunyuziwe okanye inqunyulwe ilungu lobudoda, angangeniswa ebandleni leNkosi.

IDuteronomi 23: 1-2 IBHAYIBHILE (XHO96)

babakhanukela abo babathandayo, ababenamalungu esini anjengalawo eedonki, okuphuma kwawo kwakungathi zihashe.

UHEZEKILE 23:20 IBHAYIBHILE (XHO96)

Ezi vesi zimbini zebhayibhile zindenze ndatshicela ikofu yam ngelixa ndifunda. Ngelixa kuyinyani ukuba amaxesha, kunye nee-colloquiums, zitshintshile kwaye asisekho kumaxesha ebhayibhile, ungacinga ukuba ujongwe njengongekho ngcwele okanye ongcolileyo ngokuba nelungu lobudoda elolukileyo? Okanye ufunda ngokuvakalayo kwibandla leCawa ivesi yeBhayibhile ethelekisa ubuni besilisa kunye nehashe okanye idonki? Ngokuqinisekileyo hayi ngobuso obuthe tye!

Ngaba Unengxaki Yomfazi? IMizekeliso 21: 9 uyayiqonda!

Kulungile ukuhlala elungqamekweni oluphezu kwendlu, Kunokuhlala ndlwini-nye nomfazi onengxabano.

IMIZEKELISO 21: 9 IBHAYIBHILE (XHO96)

Musa ukwenza impazamo, umtshato kunye nomanyano olungcwele yinto engcwele eBhayibhileni. Ilizwi lithi lowo ufumene umfazi ufumene into entle. Ngelishwa, uninzi lwamadoda luyayazi imvakalelo yokufuna ukukrazula iinwele zawo ngaphandle kweentloko zawo xa iqabane labo liqala ukuqhubeka malunga nento ethile.

Imizekeliso 21: 9 ibonakala iyeyona nto iphambili kwicala lendoda ekufuneka inyamezele iqabane elinengxabano rhoqo. Nokuba iBhayibhile iyaqonda ngamanye amaxesha abafana!

Okokugqibela, ixesha, indawo kunye nemeko kuko konke okuseBhayibhileni. Imizekeliso kunye nezihlomelo zisetyenzisiwe kwaye uninzi lwazo zihlala ziqondwa gwenxa, zishiya indawo yokutolika ngokukhululekileyo. Ngexesha lokufunda iBhayibhile, awunakukwazi ukufunda ivesi enye ngethemba lokuqonda isahluko sonke. Funda ezi ndinyana zangaphambili kunye nezi zilandelayo uze ubeke izibhalo kwimeko yazo efanelekileyo. Kodwa ungaze ulibale ukuba ukuhleka kulungile kumphefumlo

Iivesi ezihlekisayo zeBhayibhile

IGenesis 25:30

Wathi kuYakobi, Khawundikhe ndiginye kuloo nto ibomvu; Ndilambile.

INtshumayeli 10:19

Isidlo senzelwe ukuhleka, iwayini yenza ubomi bube mnandi, kwaye imali iyimpendulo yento yonke.

2 Kumkani 2: 23-24

Wenyuka wemka khona, waya eBheteli. Njengoko wayehamba endleleni, kwaphuma amakhwenkwe edolophini aza amgculela. Phuma apha, nkqayindini! bathe. Phuma apha, nkqayindini! Wajika wajonga, wababiza ngesiqalekiso egameni leNkosi. Emva koko kwaphuma iibhere ezimbini ehlathini zaza zangcungcuthekisa abafana abangamashumi amane anesibini.

KwiZenzo 20: 9-10

Kwaye kukho umfana ogama linguYutiko, owayehleli efestileni, esindwa bubuthongo; Uthe xa eqhubeka nokuthetha, woyiswa bubuthongo wawa phantsi esuka kumgangatho wesithathu, wacholwa efile.

Galati 5:12

Akwaba abo bakucaphukisayo bangazithumela ngokwabo!

KwiZenzo 2:15

Aba bantu abanxilanga, njengokuba ucinga, kuba yintsimbi yethoba nje kusasa.

Iingoma 2: 4

Ndihlaziye ngama-apile, ndisekele ngeebhekile zeerasintyisi, kuba ndiyafa luthando.

Iseraki 25:12

Eyona nto imbi kakhulu kuwo onke amanxeba yentliziyo, eyona imbi kakhulu kubo bonke ibhinqa.

IDuteronomi 23: 2

Nabani na onamasende atyunyuziweyo okanye osuswe ilungu lobudoda makangeniswe ebandleni likaYehova.

INgoma yazo iiNgoma 4: 2

Amazinyo akho anjengomhlambi weegusha ezisandula ukuchetywa, Ezinyukayo zivela ekuhlanjweni kwazo, Zonke zizala amawele, Kungekho ifelweyo kuzo.

IMizekeliso 11:22

Njengendandatho yegolide empumlweni yehagu ngumfazi omhle ongabonakalisi bulumko.

IMizekeliso 21: 9

Kulungile ukuhlala elungqamekweni oluphezu kwendlu, Kunokuhlala ndlwini-nye nomfazi onengxabano.

Hezekile 4: 12-15

Kulungile, uphendule wathi, Ndiyakuvumela ubulongwe benkomo endaweni yelindle lomntu; bhaka isonka sakho kuloo nto.

IGenesis 22: 20-21

Kwathi emveni kwezi zinto, waxelelwa uAbraham, kwathiwa, Yabona, uMilka ukwazele naye kuNahore, umninawa wakho, abantwana: Ukuya izibulo lakhe Umkhenkce umntakwabo.

UYona 2:10

UNdikhoyo wayalela intlanzi, yaza yamhlanzela uJona emhlabeni owomileyo.

IZibhalo ezihlekisayo eBhayibhileni

Ke uNdikhoyo wayalela intlanzi ukuba imtshicele uJona elunxwemeni.

UJONA 2:10 IBHAYIBHILE (XHO96)

Ndinqwenela ukuba abo baphazamisi bazithumele ngokwabo.

KUMAGALATI 5:12 IBHAYIBHILE (XHO96)

Abantu abaziziyatha bathetha kakubi ngabamelwane babo. Izilumko ziyakwazi ukuthula.

IMIZEKELISO 11:12 IBHAYIBHILE (XHO96)

Wehla ke namajoni akhe, weza nawo emanzini, waza uNdikhoyo wathi kuGidiyon: “Bonke abantu abathe bafeza amanzi ngolwimi lwabo bafeze inja,

Abagwebi 7: 5 IBHAYIBHILE (XHO96)

UEsawu wathi kuYakobi, Makhe ndisele apha ebomvu, ngenxa yendlala. UEsawu wamthiya igama elinguEdom.

IGENESIS 25:30 IBHAYIBHILE (XHO96)

Wandiphalaza njengamasi. Undijikele wandikhama okomntu owenza itshizi.

UYOBHI 10:10 IBHAYIBHILE (XHO96)

UElisha wemka eJeriko, wenyuka waya eBheteli. Njengoko wayehamba endleleni, iqela lamakhwenkwe edolophini laqala ukumgculela nokumhlekisa. Yiya, baldd! bacula. Yiya, baldd!

2 YOOKUMKANI 2:23 IBHAYIBHILE (XHO96)

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: