Iindinyana ezingama-50 zeBhayibhile malunga nothando

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

NjengamaKristu, ukholo lwethu kuThixo luchazwa luthando - uthando lukaThixo kuthi ngokunikela ngonyana wakhe uYesu Krestu nothando lwethu kuThixo esilubonakalisa ngonqulo.Ithini ke iBhayibhile ngothando?Siye saqulunqa uluhlu lwezibhalo eziza kwazisa ubomi bethu bemihla ngemihla ngothando lukaThixo ngathi. Yenza ezi nxalenye kufundo lwakho lweBhayibhile lwemihla ngemihla kwaye uzisebenzise ukwandisa uthando owabelana ngalo nehlabathi.

Jonga ezi zifundo zeBhayibhile zilandelayo:

Iivesi zeBhayibhile ngothando

UYohane 3:16

Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade.UYohane 15:13

Uthando olukhulu alunabani ngaphandle koku: ukubeka ubomi bomntu kubahlobo bakhe.

Eyoku-1 kaPetros 4: 8

Ngaphezu kwakho konke, thandanani kakhulu, kuba uthando lugubungela inkitha yezono.

KwabaseRoma 5: 8

Ke yena uThixo uqondakalisa okwakhe ukusithanda ngokuthi, sakubon 'ukuba sisengaboni, uKristu asifele.Iindumiso 86:15

Ke wena, Nkosi yam, unguThixo onemfesane, onobabalo,
uzeka kade umsindo, unenceba nenyaniso.

Eyoku-1 kwabaseKorinte 16:14

Yenza yonke into ngothando.

UYohane 13: 34-35

Ndiyaninika umyalelo omtsha: Thandanani. Njengoko ndinithandileyo nina, nani thandanani njalo.35Ngayo le nto baya kwazi bonke, ukuba ningabafundi bam, ukuba nithe nathandana.

Eyoku-1 kwabaseKorinte 13:13

Ngoku ke zintathu izinto eziya kuhlala zihleli: lukholo, nethemba, nothando. Kodwa eyona inkulu kwezi luthando.

UYohane 14:15

Ukuba uyandithanda, yigcine imiyalelo yam.16Mna ndiya kucela kuBawo, aze aninike omnye uMthetheleli, ukuze ahlale nani ngonaphakade:17UMoya wenyaniso. Umhlaba awunako ukumamkela, kuba awumboni okanye umazi. Nina ke niyamazi; ngokuba uhleli nani, kanjalo uya kuba kuni.

KwabaseKolose 3:14

Ke, phezu kwazo zonke ezi zinto zintle, yambathani uthando;

1 Yohane 4: 7-8

Zintanda, masithandane; ngokuba uthando lwaphuma kuThixo. Bonke abanothando bazelwe nguThixo, bayamazi uThixo.8Lowo ungenaluthando akazanga amazi uThixo, ngokuba uThixo uluthando.

IMizekeliso 10:12

Intiyo ixhokonxa ingxabano;
ke lona uthando luyakugubungela konke ukungalungisi.

KwabaseRoma 12: 9-10

Uthando malungabi naluhanahaniso. Kuthiyeni okungendawo; bambelela kokulungileyo.10Yibani nothando omnye komnye. Bekanani phantsi omnye komnye.

Uthini uThixo ngothando?

Uthando unomonde, uthando unobubele. Ayinamona, ayiqhayisi, ayizigwagwisi. Akubathobi abanye, ayizifuneli ngokwabo, ayinakucaphuka msinya, ayigcini ingxelo yobubi. Ngaphezu kwako konke, gcina intliziyo yakho, kuba yonke into oyenzayo iphuma kuyo.

Luthini uthando lukaThixo olugqibeleleyo?

Uthando olugqibeleleyo ibonakaliswe nguYesu Krestu - nguThixo osenyameni yomntu eMhlabeni. Uthando olugqibeleleyo Ugqibelele, uyadla, akukho mathandabuzo kumandla kaThixo.

Nguwuphi owona myalelo mkhulu?

Wathi ke uYesu kuye, Uze uyithande iNkosi uThixo wakho ngentliziyo yakho iphela, nangomphefumlo wakho uphela, nangengqondo yakho iphela. Nguwo lowo owokuqala nomkhulu umthetho. Owesibini ke ufana nawo: Uze umthande ummelwane wakho ngoko uzithanda ngako. Kule miyalelo yomibini kuxhomekeke kuwo wonke umthetho nakubaprofeti.

Iivesi zeBhayibhile ngothando lukaThixo

1 Kronike 16:34

Bulelani kuYehova ngokuba elungile,
Uthando lwakhe luhlala ngonaphakade.

1 Yohane 4: 18-19

Akukho loyiko eluthandweni. Kodwa uthando olugqibeleleyo lulukhuphela ngaphandle uloyiko, kuba uloyiko lunento yokwenza nesohlwayo. Lowo ke woyikayo akagqibelele eluthandweni.19Thina siyamthanda, ngokuba yena wasithanda kuqala.

IMizekeliso 17:17

Umhlobo uthanda ngamaxesha onke,
ke umzalwana uzalelwe imbandezelo.

UZefaniya 3:17

UYehova uThixo wakho unawe,
Igorha elinamandla elisindisayo.
Uya kuyoliswa nguwe;
ngothando lwakhe akasayi kuba ngumohlwayi,
ke baya kukumemelela bememelela ngawe.

UMika 6: 8

Ukubonisile, mntundini, okulungileyo.
INkosi ifuna ntoni kuwe?
Ukwenza ubulungisa nokuthanda inceba
uhambe noThixo wakho ngokuthozamileyo.

Efese 4: 2

Thobeka ngokugqibeleleyo, ubulali; yibani nomonde, ninyamezelana ngothando.

Eyesi-2 kwabaseKorinte 5:14

Uthando lukaKristu luyasinyanzela, kuba siqinisekile ukuba omnye wafela bonke, ngenxa yoko bonke bafa.

ULuka 6:35

Kodwa thanda iintshaba zakho, wenze okulungileyo kubo, kwaye ubaboleke ngaphandle kokulindela ukufumana nantoni na. Uya kwandula ke umvuzo wakho ube mkhulu, kwaye niya kuba ngabantwana bOsenyangweni, ngenxa yokuba ulungile kwabangenambulelo nabangendawo.

Efese 5: 25-27

Nina madoda, bathandeni abafazi benu, njengokuba naye uKristu walithandayo ibandla, wazinikela ngenxa yakhe26ukuyenza nyulu, ihlambuluke[ ukuya ]yena ngokuhlamba ngamanzi ngelizwi,27nokumenza abe liBandla eliqaqambileyo, elingenabala okanye imibimbi okanye nasiphina isiphako, kodwa singcwele kwaye singenasiphako.

Iivesi zeBhayibhile ngothando lwabanye

UNehemiya 9: 17-18

Abavumanga ukuva, àbasayikhumbula imisebenzi yakho oyenzayo. Babentamo-lukhuni kwaye kwimvukelo yabo bamisela inkokeli ukuze babuyele ebukhobokeni babo. Ke wena unguThixo oxolelayo, unobabalo, nemfesane, uzeka kade umsindo, unenceba enkulu. Ngoko ke akubashiyanga,18naxa bezenzela umfanekiso wethole kwaye besithi, ‘Nguthixo wakho lo, owakukhupha eYiputa,’ okanye xa benze izonyeliso.

Iindumiso 107: 8-9

Mabayibulele kuYehova inceba yakhe,
nemisebenzi yakhe emangalisayo ayenzela uluntu,
9ngokuba ebanelisa abanxaniweyo
ubanelisa abalambileyo ngezinto ezilungileyo.

Galati 5: 13-14

Nina, mawethu, nibizelwe enkululekweni. Kodwa ke inkululeko yenu mayingabi yeyokwenyama. khonzanani ninothando, nilulamile.14Kuba wonke umthetho uzaliswe ngulo mthetho mnye, wokuba umthande ummelwane wakho njengoko uzithanda ngako.

Galati 5: 22-23

Ke sona esoMoya isiqhamo luthando, uvuyo, uxolo, ukuzeka kade umsindo, ububele, ukulunga, intembeko,2. 3ukuthantamisa nokuzeyisa. Akukho mthetho uchasene nezinto ezinjalo.

KwabaseRoma 13: 8

Makungabikho tyala lihlala lihleli, ngaphandle kwetyala eliqhubekayo lokuthandana, kuba lowo uthanda abanye uwuzalisekisile umthetho.

Iindumiso 36: 5-6

Uthando lwakho, Nkosi, lufikelela ezulwini,
Yada yesa esibhakabhakeni ukuthembeka kwakho.
6Ubulungisa bakho bunjengeentaba eziphakamileyo;
okusesikweni kwakho njengamanzi anzongonzongo.
Wena, Nkosi, uyasindisa abantu nezilwanyana.

Efese 5: 1-2

Landela umzekelo kaThixo, ke ngoko, njengabantwana abathandekayo2nihambe ngendlela yothando, kwanjengokuba naye uKristu wasithandayo, wazinikela ngenxa yethu, ukuba abe ngumnikelo nedini kuye uThixo.

1 Yohane 2: 9-10

Lowo uthi usekukhanyeni, abe emthiyile umzalwana wakhe, usebumnyameni.10Lowo umthandayo umzalwana wakhe uhleli ekukhanyeni, akanasikhubekiso.

1 Yohane 3: 1

Bonani uthando olungaka asenzele lona uYise, olu lokuba sibizwe ngokuba singabantwana bakaThixo. Kwaye yile nto siyiyo! Ngenxa yoko ihlabathi alisazi thina, ngokuba lingamazanga yena.

1 Yohane 3: 16-18

Yile ndlela silwazi ngayo uthando: UYesu Kristu wanikela ngobomi bakhe ngenxa yethu. Kwaye kufanele ukuba sibeke ubomi bethu ngenxa yabazalwana noodadewethu.17Ukuba nabani na unezinto eziphathekayo aze abone umzalwana okanye udade eswele kodwa angabi nanceba kubo, uthando lukaThixo lungenzeka njani kuloo mntu?18Bantwana abaziintanda, masingathandi ngazwi nangamlomo, koko masithande ngezenzo nangenyaniso.

1 Yohane 4: 9-11

Wenjenje uThixo ukusibonisa uthando lwakhe, ngokuthumela uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo ehlabathini, ukuze sidle ubomi naye.10Olu luthando: ingekuba samthandayo uThixo, ikukuba wasithandayo yena, wamthuma uNyana wakhe ukuba abe sisicamagushelo sezono zethu.Shumi elinanyeZihlobo, ekubeni uThixo wasithandayo, nathi simele sithandane.

INgoma yazo iiNgoma 2: 4

Mandingenise eholweni,
Nebhanile yakhe phezu kwam ibe luthando.

IZibhalo ngothando

KwabaseRoma 13: 9-10

Imiyalelo ethi, Uze ungakrexezi, Uze ungabulali, Uze ungebi, Uze unganqweneli, kwaye nawuphi na omnye umyalelo onokubakho, ushwankathelwe kulo mthetho mnye: Thanda ummelwane wakho njengawe siqu.10Uthando alusebenzi bubi kuye ummelwane; Ngoko uthando luyinzaliseko yomthetho.

Ingoma yazo iiNgoma 8: 6-7

Ndibeke njengetywina phezu kwentliziyo yakho,
njengetywina engalweni yakho;
Uthando lunamandla njengokufa,
umona wayo unganyamezeleki njengengcwaba.
Uvutha njengomlilo olenyayo,
nelangatye elinamandla.
7Amanzi amaninzi akalucimi uthando;
imilambo ayinakukutshayela kuthi tu.
Ukuba umntu ebenokunika
bonke ubutyebi bendlu kabani ngothando,
ibiya kugculelwa kwaphela.

Galati 2:20

Ndibethelelwe emnqamlezweni noKristu kwaye andisaphili, kodwa nguKrestu ophilayo kum. Ubomi ke endibudlayo ngoku, ndisenyameni, ndibudlela ekukholweni kuNyana kaThixo, owandithandayo, wazinikela ngenxa yam.

INdumiso 89: 2

Ndiya kwazisa uthando lwakho ngonaphakade.
Ukuthembeka kwakho kokwasezulwini.

Iindumiso 119: 64

Inceba yakho, Yehova, izalise ihlabathi;
Ndifundise imimiselo yakho.

Eyoku-1 kaPetros 1:22

Ngoku ngoku nizihlambululile ngokuthobela inyaniso, ukuze nithandane ngokunyanisekileyo, thandanani kakhulu, ngokusuka entliziyweni.

UMateyu 22: 37-39

UYesu waphendula wathi: 'Thanda iNkosi uThixo wakho ngentliziyo yakho iphela nangomphefumlo wakho uphela nangengqondo yakho iphela.'38Nguwo lowo owokuqala nomkhulu umthetho.39Owesibini ke ufana nawo: Uze umthande ummelwane wakho ngoko uzithanda ngako.

KwabaseRoma 8: 37-39

Hayi, kuzo zonke ezi zinto sisuka soyise sigqithisele, ngaye owasithandayo.38Kuba ndiqinisekile ukuba nakufa nakubomi, nazingelosi, nazidemon, kungoku, nokuba kungoku, nokuba ngamagunya,39nabude, nobunzulu, nayo nayiphi na enye into kwindalo yonke, iya kuba nako ukwahlula nothando lukaThixo olukuye uKrestu Yesu iNkosi yethu.

Iindinyana zothando

1 kuTimoti 1: 7

Bafuna ukuba ngabafundisi bomthetho, phofu bengazazi izinto abazithethayo, kwanezo bazingqinayo.

Eyoku-1 kaPetros 2:17

Bonakalisa imbeko kuye wonke umntu, thanda usapho lwamakholwa, moyika uThixo, mbekeni umlawuli.

UYoshuwa 22: 5

Kulumkele ukuwugcina umthetho nomthetho awunika wona uMoses umkhonzi kaYehova: ukuthanda uYehova uThixo wakho, uhambe ngokumthobela, ugcine imithetho yakhe, unamathele kuye, umkhonze ngentliziyo yakho yonke nangomphefumlo wakho wonke.

UIsaya 54:10

Kum oku kunjengemihla kaNowa,
xa ndafungayo ukuba amanzi kaNowa akasayi kuphinda agubungele umhlaba.
Ke ngoko ndifungile ukuba andiyi kuba naburhalarhume kuwe,
ndingaze ndikhalimele kwakhona.
10Nangona iintaba zishukunyiswa
neenduli zishukume.
ke lona uthando lwam alushukunyiswa
ungashukumi umnqophiso wam woxolo,
utsho onemfesane kuwe, uYehova.

IMizekeliso 3: 3-4

Uthando nothembeko malungaze lukushiye;
Zinxibe kuwe emqaleni;
zibhale elucwecweni lwentliziyo yakho.
4Emva koko uya kuphumelela ubabalo negama elihle
emehlweni kaThixo nawabantu.

1 Tesalonika 3:12

Yanga ke iNkosi ingalukhulisa uthando lwenu, luphuphume, uthando omnye komnye nakubo bonke abanye, kwanjengokuba nalo uthando lwethu lusenziwa kuni.

Eyoku-1 kwabaseKorinte 13: 4-7

Uthando luzeka kade umsindo, uthando lunobubele. Ayinamona, ayiqhayisi, ayizigwagwisi.5Akubathobi abanye, ayizifuneli ngokwabo, ayinakucaphuka msinya, ayigcini ingxelo yobubi.6Uthando aluvuyeli bubi; luvuyisana nenyaniso.7Ihlala ikhusela, ihlala ithembekile, ihlala inethemba, ihlala inyamezela.

Iindumiso 63: 3

Ngokuba uthando lwakho lungcono kunobomi,
Imilebe yam iya kukudumisa.

Isiphelo

Uthando lubalulekile ekuhambeni kwethu kobuKristu. Yabelana ngezi zibhalo kwaye usebenze ukufaka imiyalelo kaThixo ngothando kubomi bakho bemihla ngemihla. Uya kufumanisa ukuba ukwabelana nothando kukuzisela ulonwabo kunye nokwaneliseka ngokomoya.

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: