Imithandazo yasekuseni yokuqalisa usuku lwakho noThixo

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Ayikho indlela ebhetele yokuqalisa suku ngalunye ngaphandle kwengxoxo ekhethekileyo noThixo. Nangona ubomi bethu kunye neemeko zethu zahlukile, sonke singasifumana isizathu sokunikela kuThixo umbulelo wenene ntsasa nganye. Oku sikwenza ngokunyaniseka umthandazo wakusasa .Imithandazo ebalulekileyo

Yintoni uMthandazo wasekuseni?

Umthandazo wasekuseni ibhekisa kwimithandazo kwizithethe ezahlukahlukeneyo ezathi ngeeyure zakusasa. Rhoqo ufundwa kwangoko xa uvuka, umthandazo wakusasa unika umbulelo kuThixo ngesipho sosuku olutsha.Kutheni kubalulekile ukuthandaza ekuseni?

Umthandazo wasekuseni ubalulekile kuba uqala usuku lwakho kunxibelelwano noThixo. Xa wenziwe ngokuchanekileyo, umthandazo wakusasa unika umbulelo kuThixo ngomhla wobomi, Emva koko umthandazo wakusasa ucela ukuba uThixo anike isikhokelo kunye nolwalathiso kuyo nayiphi na imiceli mngeni onokuyivelisa.Leliphi elona xesha lilungileyo lokuthandaza?

1 kwabaseTesalonika 5: 16-18 i-NIV isiyalela ukuba thandazani ngokungapheziyo . Ke ngoko, wonke umzuzu lelona xesha lilungileyo lokuthandaza.

Imithandazo yasekuseni

1. Molo, Thixo!

Molweni ekuseni, bawo wasezulwini! Enkosi ngolunye usuku kunye nelinye ithuba lokufezekisa ukuthanda kwakho ngobomi bam. Ukususela ekuphumeni kwelanga kude kube sekutshoneni kwalo, igama lakho likufanele ukudunyiswa. Ndiyabulela ngokuphumla kwam noxolo lwam olundinike amandla okujongana nosuku olutsha. Ndijonge Thixo njengoko ndijongana nehlabathi namhlanje. Gcina ingqondo yam igxile kuwe kubomi bezinto ezininzi eziphazamisayo kwaye undikhokele kwimizuzwana nganye yemizuzu nganye yeyure. Ndiyakuthanda, Nkosi ethandekayo, kwaye nangokuvulwa kwamehlo am, ndiyaqonda ukuba nawe uyandithanda. Ngalo lonke olu suku lutsha undinike lona, ​​ndiya kuliphakamisa igama lakho. Amen.2. NguSuku lweNkosi

Owu Nkosi, ndiya kulidumisa igama lakho! Olu lusuku olutsha olwenzileyo kwaye ndiya kuvuya ngenxa yemisebenzi yakho emikhulu. Namhlanje yimini yeNkosi! Ndiza kuphumelela ngolo suku. Ndizophumelela ngolu suku. Ndiza kunika uthando kwabanye ngalo mhla. Ngoba? Kuba namhlanje lusuku lweNkosi! Amen.

3. Hamba Nam, Owu Nkosi

Thixo othandekayo ezulwini, namhlanje ngumhla. Nangona bendisoyika ukuba olu suku luza kufika, ndinombulelo ngokundivumela ukuba ndilubone. Into yokuba uwavulile amehlo wam wandivumela ukuba ndiphefumle ingqina ukuba ndilapha kuba ngumnqweno wakho. Ndiyabulela Nkosi ngalo mzuzu kwaye ndiyakucela ukuba uhambe nam onke amanyathelo osuku. Uyawazi umnqweno wentliziyo yam kuba ndithandaze egameni lakho. Yiba nam, Owu Thixo! Khokela umkhondo wam kwaye undikhokelele apho ufuna ndiye khona. Ukholo lwam likuwe kwaye ndikholose ngawe ngentliziyo yam yonke. Ndinikezela kwintando yakho kwaye ndiyabulela ngobukho bakho. Kubuthathaka bam, ndiyazi ukuba womelele kwaye ngenxa yamandla akho, ndiya kuyenza le mini. Amen.

4. Vuyani Kusasa

Njengoko ndilele ebhedini, ndinombulelo kuba wena, Owu Thixo, uwavulile amehlo am, ndiyawavala kwakhona ngokuhlonela igama lakho eliNgcwele. Ndiyakhonza kwaye ndiyakudumisa ngalo mzuzu, oh Thixo. Unobabalo kwaye inceba zakho zintsha ntsasa nganye. Ndinovuyo ngentando yakho ezalisekayo ebomini bam o ngale mini intsha. Ndibonise imisebenzi yakho emikhulu, owu Thixo. Ndizalise ngobukho bakho imini yonke. Yandisa ukholo lwam kwaye undoyise ngamandla akho. Haleluya kwigama lakho elingcwele! Ndiyavuya ngobukhulu bakho kwaye ndiyakudumisa, Owu Nkosi, kuba ungumthombo wazo zonke izinto ezilungileyo ebomini bam. Gcwalisa umlomo wam ngamazwi okunqula kwaye abanye babone imisebenzi yakho ebalulekileyo ebomini bam ngalo mhla. Uzuko kuThixo usomandla! Haleluya kwigama lakho elingcwele! Amen.5. Umthandazo wasekuseni wokuxolelwa

Bawo waseZulwini, enkosi ngokundivusa ngale ntsasa. Ndiyaqonda ukuba andiyifanele inceba yakho nobabalo lwakho, kodwa uyaqhubeka undisikelela ngaphandle kweziphene kunye nokusilela kwam. Ndiyabulela Thixo ngokundithanda naxa ndingazithandi. Ndixolele xa ukholo lwam lusilela. Ndixolele xa izenzo zam zingabonakalisi ubungcwele. Ndixolele xa ndona. Andifezekanga, kodwa Undithanda ngokugqibeleleyo, oh Thixo. Ndikhokele ngale mini kwaye undiphe ubabalo ukuba ndiyasilela. Amen.

6. Umthandazo Wakusasa Wosuku Lomsebenzi Ngaphambili

Thixo othandekayo ezulwini, ndiyabulela ngeentsikelelo zakho ezininzi ebomini bam. Ndiyaqonda ukuba ndisikelelekile ngokuba nomsebenzi kwaye ndinombulelo. Uyayazi imiceli mngeni yam kunye nokulwa kwam, Nkosi ethandekayo. Yiba nam namhlanje njengoko ndisiya emsebenzini. Thatha ulawulo lwengqondo yam kwaye ukhokele ulwimi lwam. Mandibe sisibonakaliso sakho, Owu Thixo. Ukukhanya kwakho makukhanye kum. Sikelela abantu endisebenza nabo kwaye uzise uxolo eofisini, oh Nkosi. Ngegama likaYesu, ndiyathandaza. Amen.

7. Umthandazo wasekuseni wobulumko

Unamandla onke kwaye uyazi yonke uThixo! Ndiza kuwe ngale ntsasa ndibulela olunye usuku. Ndinobomi! Ndinomphefumlo! Ngaphezu kwako konke, ndinelinye ithuba lokudumisa igama lakho. Ndiphe ubulumko njengoko ndihamba ngale mini. Gcoba ingqondo yam ngamandla anokunikwa nguwe kuphela. Khokela iingcinga zam kwaye uzalise ukuqonda kukaThixo. Ngegama likaYesu, ndiyathandaza. Amen.

8. Ithemba Namhlanje

Thixo othandekayo ezulwini, ulithemba lam namandla am. Ntsasa nganye xa ndivuka, ithemba lam kuwe lihlaziyiwe. Namhlanje akukho mahluko, oh Thixo. Nkosi, ilizwi lakho lithi, ulithemba elingenathemba kwaye ungumhlobo kwabangenabuhlobo. Ngale ntsasa ndibeke ukholo lwam, ithemba lam, nethemba lam kuwe, Owu Thixo. Uyawazi amathemba am kwaye uyalazi iphupha lam, Nkosi. Gcwalisa intliziyo yam ngethemba lokuba nguMoya oyiNgcwele wakho kuphela onokunika. Ukholo lwam nethemba lam lilele kuwe, Owu Thixo. Ulithemba lam noMkhululi wam. Amen.

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: