Uthando lwe-Agape

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Ithetha ntoni uthando lwe-agape? KumaKristu, uve ngalo lonke ixesha. Uthando luka-Agape luthando lukaThixo kuthi, kodwa ngaba uyazi umxholo oyinyani welizwi? Luthini uthando lukaThixo? Ngaba sinokuba nothando lwe-agape, okanye ngaba nguThixo kuphela onamandla okusinika?Ewe, iBhayibhile iyalikhankanya igama elithi agape amaxesha angama-200, kwaye ligama elaziwa ngamaKristu amaninzi. Nangona kunjalo, eyona ntsingiselo yeli gama ihlala iqondwa phosakeleyo. Ewe, lwaziwa njengothando lukaThixo, kodwa ukuze ube ngamaKristu angcono, kuya kufuneka uqonde ukuba uThixo ulubonisa njani, kwaye ungalubonisa njani olu hlobo lothando.Masiqale ngokuthetha malunga nokuba lithetha ntoni eli gama.Yintoni iAgape?

UAgape ligama lesiGrike elithetha uthando. Olunye lweentlobo ezi-4 zothando ngesiGrike, nge-phileo uthando lobuzalwana, i-eros luthando lokuthandana, uthando luphakathi kwamalungu osapho, kunye ne-agape, elithetha uthando lukaThixo.

I-Agape yahluke kakhulu kunothando, imvakalelo, okanye uthando olusekwe kwiimvakalelo. I-Agape ithathwa ngamaKristu njengeyona ndlela iphezulu yothando. Luhlobo lothando olungenamiqathango, luzincama, lungazicingeli, kwaye lungalindelanga mbuyekezo. Luhlobo olumsulwa lothando, kwaye alusekelwanga kwiimvakalelo okanye iimvakalelo okanye naluphi na uhlobo lokuncamathisela. Sisenzo sedini eliyinyani nelipheleleyo kunye nokunikezela ngaphandle kokulindela nantoni na ukuba ibuye.Kuqwalaselwa njengothando lukaThixo kuthi, olungasekelwanga ekubeni singabalandeli abalungileyo okanye hayi. Akusekwanga kukholo lwethu kunye nokunyaniseka kuye. Ayizuzwa. Ngokulula kunjalo. UThixo usithanda nje ngokuba singoonyana neentombi zaKhe. Nabo bangakholelwayo kuThixo bayathandwa nguThixo. Kwanabo bangaboni bayathandwa nguThixo. Kwanabo bathathwa njengabangcolileyo nabagxothiweyo eluntwini bayathandwa nguThixo.

Luhlobo lokugqibela lothando kunye nento kuphela ngoThixo ngokwakhe anokubonelela ngohlobo olugqibeleleyo.

Agape eBhayibhileni

Ku-1 Yohane 4: 8, isibhalo sithi: UThixo uluthando. Kwaye kwezinye iincwadi ezininzi eBhayibhileni, i-agape ikhankanywe izihlandlo ezingama-200, kunye ne-106 ekhankanyiweyo kwincwadi yoku-1 kaYohane.Ingcamango ye-agape ihlolwe ngokubanzi ngaphakathi kwimeko yobuKristu, nakwezinye iinkolo. Kwincwadi yabaseKorinte, uPawulos ucacisa gca ukuba luyintoni na uthando kwisahluko 13. Esi sibhalo saziwa njengeSahluko soThando, apho uthando luchazwa ngolu hlobo:

Uthando luzeka kade umsindo, lunobubele; Uthando alunamona, alugwagwisi; Ayifuni indlela yayo. Ayicaphukisi kwaye ayigcini irekhodi lokona. Ayivuyi ngokungabikho kokusesikweni kodwa iyavuya nanini na iphumelela. Uthando aluze luyeke, aluze luphulukane nokholo, luhlala lunethemba, kwaye luyanyamezela kuzo zonke iimeko.

Njengoko sibona kule ndawo, uthando lubandakanya ngokwenene. Ayisekelwanga kwinkangeleko, ayixhomekekanga kwindlela omnye umntu anokukwenza uzive ngayo, kwaye ayisekelwanga kuthando olufanayo. Uthando luthanda ngokulula, akukho ngakumbi kwaye akukho nto ingaphantsi. Ayifuni ukuba ubuyisele uthando, kwaye yile nto uthando lwe-agape luthetha yona.

Uthando alusilo uphawu nje lukaThixo kuba luyinto yakhe yokwenene, nokuba wenzani, nokuba uyamnqula okanye awumkhonzi. Uyakuthanda nje ngokuba nguwe, ngokukhoyo, kwaye akudingeki ukuba ubuyisele uthando lwakhe.

Makhe siqhubeke sichaze iintsingiselo ezahlukeneyo kunye nokuqondwa kothando lwe-agape.

  • Uthando lwe-Agape yi-Essence kaThixo

Eyoku-1 kaYohane 4: 7-8 ithi: Zintanda, masithandane; kuba uthando luvela kuThixo. Bonke abanothando bazelwe nguThixo, bayamazi uThixo. Lowo ungenaluthando akazanga amazi uThixo, ngokuba uThixo uluthando.

Siyazi ukuba uThixo ukuyo yonke indawo, unamandla onke, kwaye uyazi yonke into. Ukuyo yonke indawo ngawo onke amaxesha, unamandla onke, kwaye wazi konke. Kodwa uThixo unothando lonke. Akukho sizathu sothando lukaThixo kuthi. Akasithandi ukuze simnqule, simthobele, okanye sibe ngamaKristu alungileyo. Akalindelanga nto ukuba ibuye kuba uThixo wenziwe ngothando.

Luthando kwelona nqanaba liphezulu, alunabugovu, uthando lokuzincama, kwaye lugqibelele. UThixo akanyanzelekanga ukuba asebenze ngayo, kuba sisiseko sakhe siphela.

Kufana nomntu onothando kuye wonke umntu ebomini bakhe, kwaye wonke umntu adibana naye. Uyaluthanda usapho, abahlobo bakhe, abantu abasebenza naye, izinto zakhe, indalo, nayo yonke into esehlabathini. Kodwa okubuhlungu kukuba, olu hlobo lwesimo sengqondo sothando alufane lubekho okanye ukuba lukhona kwaphela. Njengabantu, sithambekele kwiimvakalelo ezahlukeneyo, hayi ulonwabo okanye uvuyo kuphela, kodwa nomsindo, umona nokudelela. I-Unfirtuenlay, bonke abantu baziva iimvakalelo ezimbi. Kungenxa yoko le nto uthando lukaThixo, ngoku ngoku luthando lwe-agape, lubaluleke kakhulu kuba nguThixo kuphela onokusinika olu hlobo lothando.

  • Uthando lwe-Agape liDini

U-Yohane 3:16 uyahamba: Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ude wancama uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade.

Uthando lwe-Agape ngumnikelo. UThixo usithanda kakhulu kangangokuba wancama unyana wakhe ekuphela kwakhe, uYesu Krestu, ukusindisa uluntu ezonweni zalo. UThixo zange azithathele ingqalelo kodwa ngokulunga koluntu xa wayesinika unyana wakhe. Uthando lwe-Agape alukhathalelanga oko umntu akufunayo okanye uziva, kodwa unomdla wokulunga komnye. Wenza njalo engalindelanga nto kuthi. Olu hlobo lokubingelela yile nto uthando lwe-agape luthetha ngayo.

  • Uthando lwe-Agape alukho malunga neemvakalelo, kodwa lumalunga nesenzo

UJohn 15: 13 uthi: Uthando olukhulu alunabani ngaphandle koku: ukuncama ubomi bakhe ngenxa yabahlobo bakhe.

UThixo usifundise ukuba sithandane. Usifundise ukuthanda abamelwane bethu kwaneentshaba zethu. Uthando aluyomvakalelo nje, kodwa kufuneka luboniswe ngezenzo. Akwanelanga ukuba sithanda omnye umntu kwaye simdumise, m okanye simxelele ukuba siyamthanda ngamazwi.

Uthando lwe-Agape lwenza into eyenzelwa omnye into ebazuzayo, kwanexabiso lobomi bakho. Olu lolona hlobo lothando lubalaseleyo umntu anokuluchaza. Kwaye kwenziwa nguThixo yonke imihla, esibonisa indlela asithanda ngayo ngokusinika ubomi.

UThixo wasibonisa uthando lwakhe xa wasinika uYesu Krestu, ukuze asisindise ezonweni zethu.

  • Abantu kufuneka baxelise uthando lukaThixo

Kwabase-Efese 5: 1 -2 ithi: Yibani ngabaxelisa uThixo, ngokwabantwana abaziintanda; nihambe eluthandweni, kwanjengokuba naye uKristu wasithandayo, wazinikela ngenxa yethu, ukuba abe ngumnikelo nedini kuye uThixo.

U-Yesu waxelela abalandeli baKhe ukuba bathandane ngendlela efanayo uThixo asithanda ngayo. Nangona kunjalo, uthando lwe-agape aluzi ngokwethu kuthi ngenxa yokuba sinesono ngokwendalo. Njengabantu, singamakhoboka eemvakalelo zethu. Asinakusoloko sibathanda abamelwane bethu, asinakuhlala siluthanda usapho lwethu, kwaye asinakho ukusoloko siwathanda amaqabane ethu. Kodwa, ngokwazi iLizwi likaThixo nokuva uthando lwakhe, siyakwazi ukuqonda ukuba luyintoni na uthando lokwenene.

Xa sifunda iLizwi likaThixo, xa sifunda amabali othando lwe-agape olubonakaliswe nguYesu, noThixo ngokwakhe, siyakwazi ukufunda ukuthanda abanye abantu ngendlela engenamida. Sisenokungakwazi ukulinganisa uThixo ekuhlambulukeni okupheleleyo, kodwa sinokusondela ekubonakaliseni olu hlobo lothando.

Ayisiyomvakalelo nje kuphela okanye uncamathiselo emntwini, kodwa ikhetha ukukhetha ukuthanda; Kukuzama ngabom okanye ukufunela omnye umntu izinto ezintle, ngaphandle kokulindela mbuyekezo. U-Yesu wasebenzisa umzekeliso womSamariya ukusibonisa ukuba masithandane nangona sisazi ukuba abanakuze basibuyekeze kwixa elizayo.

Uthando lwe-Agape alukho malunga nothando lukaThixo kunye nothando lwethu Kuye, kodwa luthando esikhetha ukulubonisa omnye komnye, iindawo zethu kunye noodade bethu eluntwini.

Iingcinga zokugqibela

Uthando lwe-Agape luyaziwa nje ngokuba luthando lukaThixo kunye nothando loluntu ngoThixo. Kodwa ingaphezulu koko. Luthando lokugqibela olubonakaliswe nguThixo ogqibeleleyo, olungenamiqathango. Kwaye asikuthando nje ngoThixo ekufuneka sibonisile, kodwa nothando lwabazalwana noodadewethu kuKristu.

Imalunga nokuxelisa uthando lukaYesu kubalandeli baKhe, kwanabo banesono. Uthando lwe-Agape lumalunga nokunika uthando ungalindelanga mbuyekezo. Kwaye naxa sisazi ukuba omnye umntu akazukukwazi ukusihlawula ngothando esilunikayo, kufuneka sikwenze oko, kuba le yeyona nto iphambili yothando lwe-agape.

Uthando lwe-Agape aluphelelanga kumaKristu, nawo. Nokuba umntu ukwenye inkolo okanye akakho kwaphela, kufuneka sisebenzise uthando lwe-agape kuye, kuba uthando lwe-agape alukhethi phakathi kwamaKristu okanye akunjalo, lwenze okanye lubhinqileyo, ngumoni okanye akunjalo. UThixo usinike uYesu ukuze sibe nomzekelo olungileyo wothando luka-Agape, kwaye ngokufunda nokufunda ngobomi boNyana wakhe, siyakwazi ukwenza olu hlobo lothando nakubo bonke abantu.

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: