Iivesi zeBhayibhile malunga nesibindi

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Iivesi zeBhayibhile malunga nesibindi kunye namandla

UYoshuwa 1: 9Andikuyalelanga na? Yomelela ukhaliphe! Musa ukunkwantya, ungaqhiphuki umbilini; ngokuba uYehova uThixo wakho unawe, apho sukuba usiya khona.INdumiso 27:14Thembela kuYehova; Yomelela, ikhaliphe intliziyo yakho; Thembela kuYehova;

IDuteronomi 31: 6Yomelelani nikhaliphe: musani ukoyika, musani ukungcangcazela ebusweni bazo. Ngokuba nguYehova uThixo wakho ohamba nawe; akayi kukuyekela, akushiye.

INdumiso 31:24

Yomelelani, ikhaliphe intliziyo yenu Nonke nina nithembele kuYehova.Eyoku-1 kwabaseKorinte 16:13

Phaphani, yimani niqinile elukholweni, nizimisele ngokwamadoda, yomelelani.

UYoshuwa 1: 6

Yomelela ukhaliphe; ngokuba wena uya kulabela bona aba bantu elo lizwe ndabafungela lona oyise, ukuba ndiya kubanika.

2 Kronike 15: 7

Yomelelani ningatyhafi, kuba unomvuzo ngomsebenzi wenu.

IZibhalo kwiNkalipho

UYoshuwa 1: 7

Yomelela ke, ukhaliphe kunene. ugcine ukwenza ngokomyalelo wonke, awakuwisela wona uMoses umkhonzi wam. Musa ukutyekela ekunene nasekhohlo kuwo, ukuze wenze ngengqiqo apho sukuba usiya khona.

UMateyu 14:27

Wathetha ke kwaoko uYesu kubo, esithi, Yomelelani; ndim; Sukoyika.

UDaniyeli 10:19

Wathi, Musa ukoyika, ndoda yobungangamsha; Yomelelani nibe nesibindi! Uthe nje ukuba athethe nam, ndomelezwa ndathi, Mayithethe inkosi yam, kuba undomelezile.

1 Kronike 28:20

Wathi uDavide kuSolomon unyana wakhe, Yomelela ukhaliphe, wenze; Musa ukoyika, ungaqhiphuki umbilini; ngokuba uYehova uThixo, uThixo wam, unawe; akayi kukuyekela, akayi kukushiya, ude uwugqibe wonke umsebenzi wenkonzo yendlu kaYehova.

U-Ezra 10: 4

Vuka! Le nto luxanduva lwakho, kodwa siya kuba nawe; Yiba nesibindi, wenze.

Eyesi-2 kaSamuweli 10:12

Yomelela, somelele, ngenxa yabantu bakowethu, nangenxa yemizi yoThixo wethu; uYehova wenza oko kulungileyo emehlweni akhe.

UIsaya 35: 4

Yithini kwabantliziyo zingxamayo, Yomelelani, ningoyiki. Yabonani, uThixo wenu uyeza enempindezelo. Uyeza umvuzo kaThixo;

Isibindi sokufunda iBhayibhile

Eyesi-2 kwabaseKorinte 5: 8

somelele ke, ndikhetha ukuba singabikho emzimbeni, size siye kuhlala neNkosi.

Eyesi-2 kuTimoti 1: 7

Kuba uThixo akasinikanga moya weentloni, kodwa wamandla nothando noqeqesho.

UYohane 16:33

Ezi zinto ndizithethile kuni, ukuze nibe noxolo kum ehlabathini. Niya kuba nembandezelo; Ndiloyisile ihlabathi.

IZenzo 4:13

Ke kaloku, bakubona ukuzithemba kukaPetros noYohane, beqonda ukuba abafundanga, abangafundanga, bakhwankqiswa, babaqonda ukuba babenaye uYesu.

Hebhere 13: 6

ngokokude sithi ngokuzithemba, INKOSI INGUMNCEDI WAM, ANDISAYI Koyika. UYA KWENZA NTONI UMNTU kum?

Efese 6:10

Elokugqiba, bazalwana bam, ndithi, Yomelelani eNkosini, nasekuqineni kokomelela kwayo.

UHagayi 2: 4

‘Ke kaloku yomelela, Zerubhabheli,’ utsho uNdikhoyo, ‘yomelela nawe, Yoshuwa nyana kaYotsadaki, mbingeleli mkhulu nani nonke bantu belizwe,’ utsho uYehova, ‘nisebenze; ngokuba ndinawe, utsho uYehova wemikhosi;

Iindinyana zeBhayibhile ezinesibindi

UYoshuwa 10:25

Wathi uYoshuwa kubo, Musani ukoyika, musani ukuqhiphuka umbilini. Yomelelani nikhaliphe, ngokuba uYehova uya kwenjenjalo kwiintshaba zenu zonke enilwa nazo.

UYoshuwa 2:11

Sivile, zanyibilika iintliziyo zethu, akwaba sabakho mntu ukhaliphileyo ngenxa yenu; ngokuba uYehova uThixo wakho nguye uThixo emazulwini phezulu, nasehlabathini phantsi;

INdumiso 18:39

Undibhinqise ukukhaliphela imfazwe, Ubathobele phantsi kwam abo bandivukelayo.

KwiZenzo 27:25

Yibani nesibindi, madoda, kuba ndiyakholelwa kuThixo ukuba kuya kwenzeka kanye njengoko ndixelelwe.

UIsaya 41: 6

Umntu wamnceda ummelwane wakhe, wathi kumzalwana wakhe, Yomelela.

UYoshuwa 1:18

Bonke abantu abaphikisa umlomo wakho, bangawaphulaphuli amazwi akho entweni yonke osiwisela umthetho ngayo, mababulawe; kodwa ke yomelela, ukhaliphe.

Iindumiso 138: 3

Ngemini endabizayo ngayo, wandiphendula; Undenze ndanesibindi ngamandla emphefumlweni wam.

Eyesi-2 kwabaseKorinte 5: 6

Ngoko ke sihlala somelele, sisazi ukuba, sikowethu nje emzimbeni, sikude kowaseNkosini.

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: