Iivesi zeBhayibhile malunga noxinzelelo

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Yinto eqhelekileyo ukuziva ulusizi qho emva kwexeshana. Emva kwayo yonke loo nto, ubomi abuphelelanga kwaye buzele ngamahla ndinyuka asenza sonwabe kwaye asenze sibuhlungu. Nangona kunjalo, kwabanye abantu, usizi lwabo lukhulu kakhulu. Kubantu abaninzi, ukudakumba kubadla ubomi.Ukudakumba sisifo esixhaphakileyo semood esenzeka kwinto nganye kwabasetyhini abayi-6, kunye no-1 kuwo onke amadoda asi-8. Lukho uluhlu olubanzi lokudakumba, ezinye zineempawu ezibuthathaka, kwaye ezinye zineempawu ezinzima.Kumadoda nabasetyhini abangamaKristu, uxinzelelo kunokuba yinto elucelomngeni ngakumbi ngenxa yokuba uninzi lwabantu lukholelwa ekubeni ukukholelwa kuThixo, ukuba nokholo kuThixo, kungaphezulu kunokwanela ukusenza sizive sonwabile, sanelisekile kwaye sanelisekile bubomi.

Kukho ukubekwa amabala kunye nokungaqondi malunga namaKristu kunye noxinzelelo kangangokuba kunokusithintela ekufuneni uncedo. Inokusenza sikhanyele ukuba siyasokola kule meko, kwaye siyitshayele phantsi kombhoxo iminyaka emininzi, kude kube lusuku olunye, ekugqibeleni iyaqhuma kwaye ibonakalise kwiinkalo ezininzi zobomi bethu.

Ithini ke iBhayibhile ngoxinzelelo kwaye singalusebenzisa njani ukholo lwethu kuKristu ukusinceda? Kodwa ngaphambi koko, masiqale sizame ukuqonda iingcamango eziphosakeleyo ezinxulumene nokuba ngumKristu kunye nokubandezeleka.Ubuxoki malunga noxinzelelo kunye namaKristu

Intsomi 1: Uxinzelelo ayisiyonyani.
Inyani: Uxinzelelo luyinyani kwaye sisigulo sengqondo.

Ukuba wophula ingalo, wenzani? Uya ku-ER, kunene? Ukuba unomkhuhlane iintsuku ezininzi, uye kwagqirha okanye uthathe amayeza. Ke kwenzeka ntoni xa uziva ulusizi, ungakhuthazeki, kwaye ungenawo amandla okanye intando yokuvuka ebhedini iveki yonke? Ngaba uyacaphuka? Ngaba uyazinyanzela ukuba uvuke nangona ungenako ngokwenene?

Njengawo nawuphi na umonzakalo okanye isifo, uxinzelelo sisifo esidinga uncedo lobungcali. Sisigulo sokwenyani esichaphazela ukusebenza kwengqondo.Njengaso nasiphi na isifo okanye ukwenzakala, uxinzelelo kunokubangelwa yinto yangaphandle, njengokulahleka komntu omthandayo, ukuzalwa kosana, okanye iingxaki emsebenzini. Ukuba sesichengeni koxinzelelo kunokwandiswa yimfuza yakho kuba uxinzelelo lunokuba lilifa.

Uxinzelelo ayisiyonto yenziwe nje engqondweni, kodwa sisifo sokwenene esidinga unyango kunye nengqondo.

AmaKrestu amaninzi awafuni noncedo kuba indawo yamaKristu isixelela ukuba sifune iNkosi ukuze sithuthuzele, kodwa ngamanye amaxesha, umthandazo awonelanga ukunceda abo banesi sifo sengqondo.

Intsomi 2: Funa uThixo ukuze Akuthuthuzele kwaye uza kulunga.
Inyaniso: Kanye njengokugula ngokwasemzimbeni, umthandazo awonelanga ekunyangeni uxinzelelo.

Kwi INdumiso 23: 4 ithi, Nokuba ndihamba entlanjeni yokufa, andiyi koyika bubi, ngokuba unam wena; intonga yakho nomsimelelo wakho ziyandithuthuzela. Ewe, ibhayibhile izele ziivesi ezinokusithuthuzela, kodwa xa umntu oxinezelekileyo ekwisifo esixineneyo, ibhayibhile ayinakho ukumnika uxolo aludinga kakhulu loo mntu.

Rhoqo, abo badandathekileyo baziva ngathi uThixo ubalahlile. Baziva ngathi uThixo akakho ndawo. Olunye lweempawu zokudakumba kukungakwazi ukufumana inkuthazo yokwenza nantoni na eyonwabisayo, okanye nezona zinto ziphambili njengokuhlamba okanye ukuhlamba amazinyo. Ukuswela kwabo inkuthazo yokwenza nantoni na kubandakanya ukufuna uncedo lukaThixo.

Kwaye naxa befunda iBhayibhile okanye bethandaza, ngamanye amaxesha baziva ngathi bakwi-autopilot, ngokungathi kukho udonga phakathi kwabo noThixo. Ukuba nokuba bathandaze kangakanani okanye bathetha njani noThixo, abanakufumana intuthuzelo, ukholo kunye nethemba abalifunayo.

Banokumcaphukela uThixo ngokubashiya, ngokubenza badlule kuxinzelelo. Bahlala bebuza uThixo ukuba kutheni bebandezeleka xa bengamaKristu alungileyo. Bahlala bebuza uThixo ukuba kutheni engazukubaphilisa xa enamandla okwenza oko.

Kwi Hebhere 13: 5 ithi, Andiyi kuze ndikushiye. Soze ndikushiye. Nangona kunjalo, kwabo banengxaki yoxinzelelo, bahlala beziva belahliwe, bengahoywanga, kwaye bebodwa.

Intsomi 3: Uxinzelelo sisono.
Inyaniso: Ukudakumba akusosono, kwaye kukugula nje.

Uxinzelelo ayisiyonto uyenza ngabom. Ukudakumba kwakhona, kukugula, kunye nento eyenzekayo kuwe, kunokuba ibe yinto oyenzayo, kwaye ke, ayisosono.

UThixo walenza ihlabathi lagqibelela kodwa xa ububi bungena kulo, oku kugqibelela kwachithwa, kwaye ke, thina, njengabantu, sinokudyobheka kukugula, njengokudakumba.

Oko Sikuxelelwa YiBhayibhile

IBhayibhile inamazwi amaninzi obulumko nentuthuzelo kwabo banexinzelelo. Kodwa ngenxa yokuba esi sigulo sibangela ukuba abantu bazikhethe bodwa, kunokuba nzima ukufumana uncedo abaludingayo.

Thina, njengabazalwana noodade abangamaKristu, kufuneka sizolulele kubazalwana bethu abasokolayo. Banodonga phakathi kwabo noThixo, kwaye ngokwabo nakwabanye, kwaye kuxhomekeke kuthi ukubanceda.

Singabakhuthaza ukuba bajoyine izifundo zeBhayibhile, ulungiselelo, kwaye bafikelele kuthi xa bafuna umntu wokuthetha naye. Xa uzifumana ukwimeko apho ilungu losapho lwakho, umntu omthandayo, okanye umhlobo unengxaki yoxinzelelo, gcina ezi ndinyana zeBhayibhile ukuze ubancede babathuthuzele.

Ukuba umntu akafuni kuvuka ebhedini, ungamnika KwabaseFilipi 4:13 , apho ithi, Ndinokuzenza izinto zonke, ndikulowo undomelezayo, uKristu. Uxinzelelo kunokubangela onke amandla ukuba aphume emntwini kodwa mxelele ukuba uThixo angamnika amandla okuvuka ashukume.

Ukuba umntu uziva elahliwe kwaye eyedwa, mnike le ndinyana: UMateyu 11:28 , Yizani kum nonke nina nibulalekayo, nidiniwe, ndoninika ukuphumla. Unokwabelana ngale ndinyana: UYohane 16:33 , ethi, Ezi zinto ndizithethile kuni, ukuze nibe noxolo kum. Kweli hlabathi, uya kuba neengxaki. Kodwa ungoyiki! Ndiloyisile ihlabathi.

Kwaye xa loo mntu eziva ngathi akangomntu, akukho mntu ukhathalayo, mnike ezi ndinyana: INdumiso 34:18 , Usondele uYehova kwabantliziyo zaphukileyo, Abasindise abamoya utyumkileyo. Kunye nale ndinyana: Eyoku-1 kaPetros 5: 7 , ethi: Lonke ixhala lenu liphoseni kuye, ngokuba yena enikhathalele.

Uxinzelelo sisifo esidinga uncedo lobungcali. Kodwa ngeLizwi likaThixo, intuthuzelo yaKhe, kunye nesikhokelo saKhe, abantu abanengxaki yokudakumba banokuthuthuzeleka kunyango, kunye nothando lukaThixo, ukholo kunye nethemba.

Iivesi zeBhayibhile malunga noxinzelelo

INdumiso 30:11

Wakuguqula ukulila kwam, kwaba kukuqamba; wandikhulula ezirhwexayo, wandibhinqisa uvuyo,

IDuteronomi 31: 8

NguYehova ohamba phambi kwakho. Uya kuba nawe; akayi kukushiya okanye akushiye. Musa ukoyika, ungaqhiphuki umbilini.

INdumiso 3: 3

Ke wena, Yehova, uyingweletshetshe kum, Uluzuko lwam, umphakamisi wentloko yam.

UIsaya 40:31

Ke bona abathembele kuYehova baya kuhlaziyeka emandleni; banyuke ngamaphiko njengeenkozi. babaleke bengadinwa, baya kuhamba bangadinwa.

UYohane 10:10

Isela alizi lingazele ukuze libe, lixhele, litshabalalise. Mna ndizele ukuze babe nobomi, babe nabo ke ngokugqithiseleyo.

KwabaseFilipi 4:13

Ndinokuzenza izinto zonke, ndikulowo undomelezayo, uKristu.

UYohane 16:33

Ezi zinto ndizithethile kuni, ukuze nibe noxolo kum. Ehlabathini niya kuba nembandezelo. Kodwa ke yomelela; Ndiloyisile ihlabathi.

Izicatshulwa zeZibhalo kuXinzelelo

UIsaya 41:10

Musa ukoyika, ngokuba ndinawe mna; musa ukubhekabheka, kuba ndinguThixo wakho; Ndiza kukuqinisa, ndikuncede, ndikuxhasile ngesandla sam sokunene sobulungisa.

UMateyu 11:28

Yizani kum nonke nina nibulalekayo, nisindwayo ngumthwalo, ndoninika ukuphumla.

UYeremiya 29:11

Ngokuba ndiyazazi iingcinga endizicingayo ngani, utsho uYehova; amacebo okonwaba, hayi ububi, ukuba ndininike ikamva nethemba.

IMizekeliso 3: 5-6

Kholosa ngoYehova ngayo yonke intliziyo yakho, ungayami ngokwakho ukuqonda. Kuzo zonke iindlela zakho mazi, kwaye uya kuwenza uthi tye umendo wakho.

Iindumiso 143: 7-8

Khawuleza undiphendule, Yehova; Umoya wam uyaphela! Musa ukubusithelisa kum ubuso bakho, Ndifane nabahla baye emhadini. Ndivise kwakusasa inceba yakho, Ngokuba ndikholose ngawe. Ndazise indlela endiya kuhamba ngayo: Ngokuba ndiwuphakamisela kuwe umphefumlo wam.

INdumiso 30: 5

Ngokuba yinto yephanyazo umsindo wakhe, Itarhu lakhe liyinto yobomi; Ukulila kunokuhlala ubusuku, kodwa uvuyo luza kusasa.

Iivesi zeBhayibhile zokudakumba

Eyoku-1 kaPetros 5: 7

Lonke ixhala lenu liphoseni kuye, ngokuba yena enikhathalele.

Iindumiso 143: 7-8

Khawuleza undiphendule, Yehova; Umoya wam uyaphela! Musa ukubusithelisa kum ubuso bakho, Ndifane nabahla baye emhadini. Ndivise kwakusasa inceba yakho, Ngokuba ndikholose ngawe. Ndazise indlela endiya kuhamba ngayo: Ngokuba ndiwuphakamisela kuwe umphefumlo wam.

KwabaseFilipi 4: 6-7

Musani ukuxhalela nantoni na, kodwa ezintweni zonke zaziseni izibongozo zenu kuThixo ngomthandazo nesikhungo nombulelo. Lwaye uxolo lukaThixo, olugqithisele kuko konke ukuqonda, luya kuzigcina iintliziyo zenu neengqiqo zenu kuKristu Yesu.

INdumiso 23: 4

Nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa, andiyi koyika bubi, ngokuba unam wena; intonga yakho, umsimelelo wakho uyandithuthuzela.

KwabaseRoma 8:28

Siyazi ke ukuba zonke izinto zisebenziselana okulungileyo kwabo bamthandayo uThixo, kwababiziweyo ngokwengqibo yakhe.

Uxinzelelo kwiZibhalo zeBhayibhile

IMizekeliso 12:25

Ixhala entliziyweni yendoda liyenza ibe nomthwalo, kodwa ilizwi elilungileyo liyenza ibe nemihlali.

KwabaseRoma 12: 2

Musani ukufaniswa neli hlabathi, kodwa guqukani ngokuhlaziyeka kwengqondo yenu, ukuze ngokuvavanya nikwazi ukuthanda kukaThixo, okulungileyo nokwamkelekileyo nokugqibelele.

INdumiso 9: 9

NguYehova inqaba yabacudisiweyo, Ingxonde ngamaxesha engxingongo;

Eyesi-2 kuTimoti 1: 7

Kuba uThixo akasinikanga moya wabugwala; wasinika owamandla, nowothando, nowesidima.

ISityhilelo 21: 4

Azisule uThixo zonke iinyembezi emehlweni abo, Kungabi sabakho kufa, Kungabi sabakho nasijwili, nakukhala, nantlungu; Ngokuba izinto zokuqala zigqithile.

Iindinyana zeBhayibhile malunga nokulwa noxinzelelo

INdumiso 34: 17-18

Xa amalungisa akhala, uNdikhoyo uyawava; uyawahlangula kuzo zonke iinkxwaleko zawo. Usondele uYehova kwabantliziyo zaphukileyo, Abasindise abamoya utyumkileyo.

UMateyu 6:33

Funani ke tanci ubukumkani bukaThixo nobulungisa bakhe, zaye zonke ezo zinto ziya kongezelelwa kuni.

KwabaseRoma 15:13

Wanga uThixo wethemba anganizalisa ngalo lonke uvuyo noxolo ekukholweni, ukuze ngamandla oMoya oyiNgcwele niphuphume ethembeni.

UYohane 16:33

Ezi zinto ndizithethile kuni, ukuze nibe noxolo kum. Ehlabathini niya kuba nembandezelo. Kodwa ke yomelela; Ndiloyisile ihlabathi.

UYoshuwa 1: 9

Andikuyalelanga na? Yomelela ukhaliphe. Musa ukunkwantya, ungaqhiphuki umbilini; ngokuba uYehova uThixo wakho unawe, apho sukuba usiya khona.

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: