Iivesi zeBhayibhile malunga neeDrum

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Ukutyhubela imbali, amagubu adlale indima ebalulekileyo kwiinkcubeko ezahlukeneyo kwihlabathi liphela. Ukusebenziseka kwemigqomo kungade kulandelwe emva kwiBhayibhile apho zazisetyenziswa rhoqo kuzo zombini iinkqubo zonqulo kunye nemfazwe.Ewe, idrama ecwangcisiweyo iseti esihlala siyibona idlalwa namhlanje ( njengale ) zohluke kakhulu kwi ingqongqo kwaye ngamacangci ekubhekiselwe kuyo kwibhayibhile.Yintoni iTimbrel?

NguRatomir Wilkowski, www.RKP.org.pl -Umsebenzi ongowakhe, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10824434Ingqongqo ekhankanywe kwiivesi zeBhayibhile ligubu lesandla elalifana ncam nengqongqo lanamhlanje. Intambula yayisesona sixhobo siphambili esasidlalwa ngamaxesha amandulo okubhalwa kweBhayibhile.

Ngokwenkcubeko yamaSirayeli amandulo, ingqongqo (okanye itabile) yayisesona sixhobo sithandwa ngabafazi kwaye sasidla ngokusetyenziswa nemingqungqo xa kuhamba iingoma. Ingqongqo yayisetyenziswa nguKumkani uDavide neemvumi zakhe xa wayengqungqa phambi kweTyeya yomnqophiso.Zazijongeka njani iisimbali zeBhayibhile?

Ityala: UAlexander ubugcisa bamandulo

Amacangci amandulo ekuthethwa ngawo eBhayibhileni ayemancinane yaye ethe chu kunamacangci asetyenziswa namhlanje. Babesetyenziselwa ukumakisha ixesha kunye nokudlalwa kwezomculo ziimvumi nababingeleli.

Amagubu eBhayibhileni

Eyoku-1 kwabaseKorinte 13: 1Ndingafanelana ndithetha ngeelwimi zabantu nezezithunywa zezulu; uthando ke ndingenalo, ndisuke ndaba yixina ehlokomayo, necangci elikhenkcezayo.

INdumiso 150: 4

Mdumiseni ngengqongqo nengqungqo, Mdumiseni ngeento ezineentambo nogwali.

Iindumiso 149: 3

Mabalidumise igama lakhe bengqungqa, Bavume kuye ngeengqongqo nangohadi.

IEksodus 15:20

UMiriyam umprofetikazi, udade boAron, wathabatha ingqongqo ngesandla sakhe, aphuma onke amankazana emva kwakhe, eneengqongqo engqungqa.

INdumiso 150: 3

Mdumiseni ngexilongo; Mdumiseni ngohadi nangehadi.

INdumiso 150: 5

Mdumiseni ngamacangci adumayo. Mdumiseni ngamacangci akhenkcezayo.

UIsaya 30:32

Kuya kuthi konke ukuhamba koswazi lommiselo, aluhlisayo uYehova phezu kwakhe, kube neengqongqo neehadi. Kwaye kwiimfazwe, ukukhwaza izixhobo, Uya kulwa nabo.

Iindumiso 81: 2

Hlabani ingoma, nibethe ingqongqo, Uhadi olumnandi, kunye nomrhubhe.

UAmosi 5:23

Yisuse kum ingxokolo yeengoma zakho; Andisayi kumamela nesandi seehadi zakho.

UMateyu 11:17

nize nithi, ‘Sanidlalela ifleyiti, akwala; sicule isimbonono, anenza buhlungu. ’

UYeremiya 51:20

Uthi, clubyintonga yam yemfazwe; Ndiya kuzihlekeza ngawe iintlanga, ndizonakalise ngawe izikumkani.

Eyoku-1 kwabaseKorinte 13: 1

Ndingafanelana ndithetha ngeelwimi zabantu nezezithunywa zezulu; uthando ke ndingenalo, ndisuke ndaba yixina ehlokomayo, necangci elikhenkcezayo.

Eyesi-2 kaSamuweli 6: 5

UDavide nendlu yonke kaSirayeli baqamba phambi koYehova, bebetha imithi yonke yesipres, neehadi, nemirhubhe, neengqongqo, namakhenkcekhenkce, namacangci.

UYeremiya 31: 4

Ndiya kubuya ndikwakhe, wakheke, ntombi inguSirayeli; Wobuya uthabathe iintambula zakho, uphume uye ekungqungqeni kwabangqungqayo,

INdumiso 33: 2

Bulelani kuYehova ngohadi; Mombeleleni uhadi ngemirhubhe elishumi.

UIsaya 5:12

Imisitho yabo iphelekwa ngohadi, nohadi, nengqongqo, nogwali, newayini; Ke abaziqwalaselanga izenzo zikaYehova, Bangayinanzi imisebenzi yezandla zakhe.

2 Kumkani 4: 3

Wathi, Yiya uboleke izitya kubamelwane bakho bonke, izitya ezingenanto; ungafumani ezimbalwa.

UIsaya 24: 8

Iyaphela ingxolo yeengqongqo, Uphelile umsindo wabonwabisi, Ukuphela kohadi ngohadi.

INdumiso 68:25

Iimvumi zahamba emva kwazo, ziimvumi emva kwazo, phakathi kweentombi ezibetha iingqongqo.

2 Kumkani 23:10

Wayenza inqambi iTofete, esemfuleni wakwaBhen-hinom, ukuze kungabikho mntu umcandisa emlilweni kuMoleki unyana wakhe, nokuba yintombi yakhe.

2 Kumkani 3:15

Ndiziseleni ke ngoku umbethi-luhadi. Kwathi, xa umbethi-luhadi lo alubethayo, samfikela isandla sikaYehova saba phezu kwakhe.

UDaniyeli 3: 5

uthi, xa uthe weva isandi sesigodlo, nelembande, nelekitare, nomrhubhe, nentsimbi yomculo, nazo zonke iintlobo zomculo, uwe phantsi unqule umfanekiso wegolide awumisileyo uNebhukadenetsare ukumkani.

Eyoku-1 kaSamuweli 10: 5

Emva koko uya kuza kwinduli kaThixo, apho kukhoyo ikampu yamaFilisti; Kothi, ufike nje khona apho esixekweni, udibana neqela labaprofeti, besihla bevela esigangeni, phambi kwabo kukho uhadi, nengqongqo, nogwali, nohadi, beprofeta.

1 Kronike 13: 8

UDavide namaSirayeli ephela babebhiyoza ngamxhelo wonke phambi koThixo, becula iingoma, bebetha iimirhubhe, iihapu, iintambula, amacangci, namaxilongo.

UYoshuwa 6:20

Baduma ke abantu, ababingeleli bevuthela amaxilongo; beva abantu isandi sesigodlo; baduma abantu ngodumo olukhulu; lwawa udonga lwathi bhuma, benyuka abantu abangena phakathi komzi; elowo wathabatha ngqo, bawuthimba umzi.

Yoweli 2: 1

Vuthelani isigodlo eZiyon, nihlabe umkhosi entabeni yam engcwele. Bonke abemi belizwe mabangcangcazele, kuba iyeza imini kaNdikhoyo;

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: