Iindinyana zeBhayibhile malunga neenyawo

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Ukuba uvula iBhayibhile yakho nakweliphi na iphepha elingenanto kwaye uqala ukufunda, ngekhe ufike kude kakhulu ngaphambi kokudibana neenyawo. Ngapha koko, ukusukela ekuhlambeni iinyawo ukuya kuqubuda ezinyaweni zomntu, ibhayibhile inokuninzi ekuyithethayo ngalo mbandela.Ngamaxesha eBhayibhile, kwakuyinto eqhelekileyo ukuhamba ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye. Iinyawo zazifuneka kwindlela yokuphila. Yiyo loo nto iinyawo zazibaluleke kakhulu kwaye nezibhalo ziyathetha njalo. Njengokuba iinyawo zazibalulekile kubomi bendalo, ziyasetyenziswa kwisibhalo njengoko kufanelekile kubomi bokomoya.Kweli nqaku, siza kuvavanya iivesi ezithile zeBhayibhile malunga neenyawo kwaye sizame ukuhlalutya ukubaluleka kwazo kwibhayibhile.Kutheni Iinyawo Zibalulekile EBhayibhileni?

Njengokuba amadoda nabafazi beme ngeenyawo njengesiseko sokuma nkqo, iivesi zeBhayibhile zisebenzisa iinyawo njengesifungo ukubonisa isiseko esomeleleyo kwiimeko ezahlukeneyo. Iinyawo azichazwanga njengoko sizibona namhlanje, kodwa zisetyenziswa njengeempawu ukumela iikhonsepthi ezinkulu, ezinje ngesikhokelo okanye isikhokelo.

Iinyawo zazimele into eqhelekileyo kubo bonke abantu kodwa zisetyenziswa ngokwahlukileyo. Umzekelo, esinye sezibhalo ezaziwayo ezichaza iinyawo yiNdumiso 119: 105, Ilizwi lakho lisisibane seenyawo zam, nokukhanya emendweni wam. Oku kugxininisa indlela iinyawo ezisetyenziselwa ukuhamba nokuhamba. Nangona kunjalo, ngaphandle kwelizwi, umhambi ushiywe ehamba ebumnyameni ngaphandle kwendlela eyaziwayo.Ngokusisiseko, iinyawo zibhekiswa kuzo njengenxalenye ebalulekileyo yobomi njengoko ukuhamba kwakuyindawo eqhelekileyo. Ngokwendalo sihamba apho iinyawo zethu zisikhokelela khona kwaye iivesi zeBhayibhile zisebenzisa iinyawo ukumela indlela yokuhamba ebomini uqobo. Ukuba sihamba kwindlela emnyama, kunokwenzeka ukuba sikhubeke. Ukuba sihamba ngendlela engcwele, siqinisekile ukukholisa uThixo. Konke oku kuququzelelwa ngokomfuziselo ziinyawo.

Iinyawo zimela ukuPhonononga okuhle okanye okungalunganga

Ukubhekisa kweBhayibhile kwiinyawo kuhlala kubonisa ukuba ukhetho lobomi lwenziwa ngokucamngca ngokuvakalayo kunye nokuqonda. IMizekeliso 4: 26-27 ithi, Cinga ngomendo weenyawo zakho, uzimaseke ezindleleni zakho zonke. Musa ukutyekela ngasekunene nangasekhohlo; Lunqande unyawo lwakho ebubini. Esi salathiso ngokucacileyo sisikweko esibonisa ukuba iinyawo zethu ayisosiseko sokuhamba kwethu ngokwasemzimbeni kuphela kodwa nohambo lwethu lokomoya.

Ngokwasemzimbeni ukuba sijika ngendlela engalunganga okanye silandela indlela engachanekanga, asifiki kwindawo esinqwenela ukuya kuyo. Ngokunjalo, njengoko sihamba ngokholo kuhambo lwethu lobuKristu, kubalulekile ukuba silandele umendo kaThixo kwaye siphephe ukwenza amanyathelo angalunganga okanye iindlela ezimbi ezinokusilahlekisa.Xa simi kwilizwi likaThixo, sihamba kakuhle. Xa siphambuka kwindlela elungileyo uThixo asibekele yona, sikwinqanaba elibi elizibonakalisa njengeengxaki ezahlukeneyo ebomini bethu.

Kwizibhalo, xa iinyawo zityibilika okanye zikhubeka yinto engumfuziselo yokuwela esonweni (Yobhi 12: 5; Nd 37:31; 56:13; 66: 9; 73: 2; 116: 8; 121: 3). Ukubanjiswa esonweni kukwalinganiswa neenyawo ezikumgibe okanye amakhamandela kwiNdumiso 25:15; 57: 6; kunye ne-105: 18.

Oku kuthelekiswa nemizekelo kaThixo esenza iinyawo zethu zikhuseleke kwaye asigcine sihamba kakuhle ukuze siphephe isono (1 Sam 2: 9; Nd 17: 5; 26:12; 31: 8).

Iinyawo Njengophawu Lokuthobeka

Kumaxesha amandulo, iinyawo zazijongwa njengesixhobo esisebenzisayo. Abantu abaninzi babehamba ngeenyawo okanye ngeembadada ezenziwe ngolusu lwezilwanyana. Yiyo loo nto iinyawo zihlala zingcolile. Ngokwesiko, ukuguqa ezinyaweni zakhe, ukuhlamba iinyawo zakhe, okanye ukubeka into ezinyaweni zakhe kwakungumqondiso wokuthobeka okukhulu nokuthobela.

Kumzekelo wendlela amaKristu afanele abonise ngayo ukuthobeka nobabalo omnye komnye, uJohn 13: 14-15 uthi, Ngoku ukuba mna, ndiyiNkosi noMfundisi, ndihlambe iinyawo zenu, nani nifanele ukuhlambana iinyawo. Ndinenzele umzekelo, njengoko nani ndenze ngako kuni.

Iindinyana zeBhayibhile malunga neenyawo

Wayenodade wabo ogama linguMariya Wahlala ezinyaweni zeNkosi ukumamela into ayithethayo. UMarta ke yena wakruthakrutheka kukulungiselela okuninzi. Weza ke kuye, wathi, Nkosi, akukhathali na, kukuba umsakwethu andiyekele ndilungiselele ndedwa? Mxelele ukuba andincede!

ULUKA 10: 39-40 IBHAYIBHILE (XHO96)

Xa ndambona, Ndawa ezinyaweni zakhe ngokungathi ufile. Emva koko wabeka isandla sakhe sasekunene phezu kwam wathi: “Musa ukoyika. Ndingowokuqala nowokugqibela. Ndinguye ophilileyo; Ndaye ndifile; yabona, ndingobudlayo ubomi kuse emaphakadeni asemaphakadeni. Ndinezitshixo zokufa nezeHadesi.

ISITYHILELO 1: 17-18 IBHAYIBHILE (XHO96)

UMariya ngoko, akufika apho uYesu ebekhona, akumbona; Wawa ezinyaweni zakhe Uthe ke yena, Nkosi, ukuba ubulapha, ange engafanga umnakwethu.

UYOHANE 11:32 IBHAYIBHILE (XHO96)

Kweza kuye izihlwele ezininzi, zinazo iziqhwala, iimfama, izidenge, izilima, nabanye abaninzi. Wabeka phantsi iinyawo zakhe ; wabaphilisa ke.

UMateyu 15:30 IBHAYIBHILE (XHO96)

Kwafika indoda egama linguYayiro, inkokheli yesikhungu yawa ezinyaweni zikaYesu , emcenga ukuba eze endlwini yakhe kuba intombi yakhe ekuphela kwayo, intombazana enokuba neminyaka elishumi elinambini, yayifa. Njengoko uYesu wayesendleleni, izihlwele zaphantse zamtyumza.

ULuka 8: 41-42 IBHAYIBHILE (XHO96)

Waziphosa ezinyaweni zikaYesu yaza yambulela — ibe yona ingumSamariya.

ULuka 17:16 IBHAYIBHILE (XHO96)

UloThixo uligwiba lam elinamandla, Umalathisayo ogqibeleleyo indlela yakhe;

Uzifanisayo iinyawo zam nezamaxhamakazi ; undibangela ndimise ezindaweni eziphakamileyo.

USAMUWELI II 22: 33-34 IBHAYIBHILE (XHO96)

Iinyawo zam uzenzela umendo obanzi;

IINDUMISO 18:36 IBHAYIBHILE (XHO96)

Amandla am yiNkosi uNdikhoyo; Uzifanisayo iinyawo zam nezamaxhamakazi undenza ndibambe iindawo eziphakamileyo.

UHabhakuki 3:19 IBHAYIBHILE (XHO96)

Akayi kukha alunikele unyawo lwakho lutyibilike - umlindi wakho akazozele;

Iindumiso 121: 3 IBHAYIBHILE (XHO96)

Intle kanjani intaba Ziinyawo zabo bazisa iindaba ezimnandi abavakalisa uxolo, bashumayela iindaba ezilungileyo, abavakalisa usindiso, abathi kwiZiyon, Uyalawula uThixo wakho!

UISAYA 52: 7 IBHAYIBHILE (XHO96)

Bangathini ke ukumnqula lowo bangakholwanga kuye? Bangathini na ke ukukholwa kulowo bangevanga ngaye? Bangeva njani kungekho mntu ushumayelayo? Umntu angashumayela njani ngaphandle kokuba athunywe? Njengokuba kubhaliwe kwathiwa: Hayi, ukuba zintle kwazo iinyawo zabashumayela iindaba ezilungileyo!

KwabaseRoma 10: 14-15 IBHAYIBHILE (XHO96)

Yintliziyo eyila iingcinga zobutshinga; Ziinyawo ezikhawulezayo ukugidimela ebubini ,

IMizekeliso 6:18 IBHAYIBHILE (XHO96)

nyana wam, musa ukuhamba nabo; musa ukunyathela emendweni wabo ; Kuba iinyawo zabo zigidimela ububi, Zikhawulezile ukuphalaza igazi;

IMIZEKELISO 1: 15-16 IBHAYIBHILE (XHO96)

Iinyawo zabo ziyangxamela esonweni; bayakhawuleza ukuphalaza igazi elimsulwa. Basukela amayelenqe obubi; izenzo zobundlobongela ziphawula iindlela zabo.

UISAYA 59: 7 IBHAYIBHILE (XHO96)

Ilizwi lakho ngu isibane seenyawo zam , ukukhanya endleleni yam.

INdumiso 119: 105 IBHAYIBHILE (XHO96)

Cinga ngononophelo kuNdikhoyo umendo weenyawo zakho Qinani ezindleleni zenu zonke. Musa ukutyekela ngasekunene nangasekhohlo; Lunqande unyawo lwakho ebubini .

Imizekeliso 4: 26-27 IBHAYIBHILE (XHO96)

Ngoku ekubeni mna, iNkosi yakho noMfundisi, ndihlambile iinyawo zakho , nani nifanele ukuhlambana iinyawo. Ndinenzele umzekelo, njengoko nani ndenze ngako kuni.

UYOHANE 13: 14-15 IBHAYIBHILE (XHO96)

kwaye saziwa ngemisebenzi yakhe emihle, njengokukhulisa abantwana, nokubuka iindwendwe, ukuhlamba iinyawo zabantu beNkosi , enceda abo basengxakini kwaye ezinikele kuzo zonke iintlobo zezenzo ezilungileyo.

1 kuTimoti 5:10 IBHAYIBHILE (XHO96)

Waqubuda ngobuso emhlabeni, wathi, Ndingumkhonzi wakho, ndikulungiselele; Hlamba iinyawo zabakhonzi benkosi yam .

1 KASAMWELI 25:41 IBHAYIBHILE (XHO96)

Ngaba iinyawo zingaba yi-Euphamism yeGenitalia eBhayibhileni?

Abanye abaphengululi beBhayibhile bathi ukukhankanywa kweenyawo ezithile kwizibhalo kungqinisiso kumalungu obuni. Nokuba ungayichaza njani, ngokuqinisekileyo kukho izingqinisiso ezinyaweni kwiivesi zeBhayibhile ezahluke kakhulu kwezi zingasentla.

Umzekelo, kweyoku-1 kaSamuweli 24: 3, uSawule ungena emqolombeni eyokuzithuma kwaye ngokwesibhalo, waya kugubungela iinyawo zakhe. Oku akubhekiseli ngokucacileyo kumalungu angasese kaSawule, kodwa ngokuqinisekileyo luhlobo oluthile lwesikweko.

Ngokufanayo, kwiDuteronomi 28:57, isicatshulwa sithetha ngokuzalwa komntwana kwaye sibhekisa kumntwana ovela phakathi kweenyawo [zikanina].

Ezi zikhombisi zisetyenziselwa isini kwaye zinokuba yindlela yokuphepha ubukrwada, kodwa kufanelekile ukuba uqaphele imeko eyahlukileyo apho ezi zikhombisi zivela khona eBhayibhileni.

Imizekelo yeZibhalo

USawule ungena emqolombeni ukuya kuchama okanye ukuzikhupha = ungene gquma iinyawo zakhe .

Wafika ezibayeni zempahla emfutshane, ngasendleleni, kukho umqolomba apho. Wangena uSawule, ukuba agubungele iinyawo zakhe. Eyoku-1 kaSamuweli 24: 3

Umntwana uyazalwa = uyaphuma phakathi kweenyawo zikamama .

Nakumantshontsho ayo aphuma phakathi kweenyawo zayo. IDuteronomi 28:57

URute (noqeqesho oluvela kuninazala uNahomi) utyhila iinyawo zikaBhohazi .

Wothi, ukulala kwayo phantsi, uqonde indawo eye kulala kuyo, uye uyityhile ingubo ngasezinyaweni zakho, ulale phantsi; Wokuxelela into omele uyenze. URute 3: 3

Wadla uBhohazi, wasela, yachwayitha intliziyo yakhe; waya walala phantsi ekupheleni kwentlaba. 3: 7

Kwathi phakathi kobusuku, yothuka indoda leyo, yaguquka, yabona kulele inkazana ngasezinyaweni zayo. 3: 8

Walala ke ngasezinyaweni zakhe kwada kwasa. 3:14

URute 3: 3, 7-8, 14

Emva kokumitha umfazi ka-Uriya, uBhatshebha, uDavid waxelela u-Uriya ukuba agoduke kwaye Hlamba iinyawo zakhe . (Oko kukuthi, yiya ekhaya uye kulala nomfazi wakho.)

Wathi uDavide ku-Uriya, Yihla uye endlwini yakho, uhlambe iinyawo zakho.

Eyesi-2 kaSamuweli 11: 8

UNdikhoyo uza kumcheba uNdikhoyo, iinwele zeenyawo .

Ngaloo mini iNkosi iya kucheba ngesitshetshe esiqeshiweyo, ngaphesheya koMlambo, ngukumkani waseAsiriya, intloko neenwele zeenyawo.

UIsaya 7:20

UHezekile ugweba umfazi othi uvula iinyawo zakhe kubo bonke abadlula ngendlela.

Uzivulile iinyawo zakho kubo bonke abadlula ngendlela, wabandisa ubuhenyu bakho.

Hezekile 16:25

UZipora wasindisa umyeni wakhe, uMoses, ngokunqunqa ijwabu lonyana wabo kwaye beyiphosa ezinyaweni zikaMoses .

UTsipora wathabatha ilitye elibukhali, wanqumla ijwabi lonyana wakhe, waliphosa ezinyaweni zakhe, wathi, Ungumyeni wamagazi kum.

IEksodus 4:25

Iiserafi bagqume iinyawo zabo ngamaphiko azo.

Kumi iiserafi ngaphezu kwayo, iyileyo inamaphiko amathandathu; ngamabini azigqume ubuso, ngamabini azigqume iinyawo, ngamabini iphaphazela.

UIsaya 6: 2

Ukumkani uAsa wayenobungangamsha obukhulu isifo kwiinyawo zakhe . (Usulelo lwe-urinary tract, STD?)

Ngomnyaka wamashumi amathathu anesithoba wobukumkani bakhe, uAsa waba nesifo seenyawo zakhe, sada sanyuka isifo sakhe;

2 Kronike 16:12

Fakela lo mfanekiso kwiPinterest!

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: