Iivesi zeBhayibhile malunga namasango ethempeli

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Izibhalo zeBhayibhile azisixeleli ukuba isihogo siphantsi komhlaba. Ngokunjalo, iBhayibhile ayisiyaleli ukuba izulu lisesibhakabhakeni. Nangona kunjalo, iBhayibhile iyathetha ukuba uMhlaba kunye nesibhakabhaka ziindlela zokungena ezulwini nakwesihogo.Umhlaba ulisango lesihogo kwaye isibhakabhaka lisango lokungena ezulwini.Limela ntoni isango eBhayibhileni?

EBhayibhileni, isango lifanekisela indawo yendalo yokufikelela kwinto yokomoya. Umzekelo, isibhakabhaka lisango lokungena ezulwini, umhlaba okanye uMhlaba yindlela yokuya esihogweni, kwaye uKrestu ulisango lokungena kubukho bukaThixo.

Liyintoni isango lasemoyeni?

Amasango okomoya Iindlela zokungena okanye zokuphuma kwiindawo zokomoya.

Yeyiphi ingelosi ekumasango ezulu?

Amasango ezulu akhuselwe ngu-Saint Peter (umgcini wezitshixo zobukumkani).Umhlaba okanye uthuli lomhlaba liSango eliya esihogweni

Izulu kunye nesihogo aziyondawo ngokwasemzimbeni. Bakho kwindawo yokomoya. Kodwa iindlela zabo zokungena zikhona kwihlabathi lethu elibonakalayo. Ngokukodwa, isango lesihogo ngumhlaba woMhlaba kwaye isango lokungena ezulwini lisesibhakabhakeni.

Isibhakabhaka simele umoya kwaye umhlaba umele izinto eziphantsi kwethu.

ISango eliya ezulwini

Iivesi zeBhayibhile zichaza isibhakabhaka esivulekileyo ukubonelela ngesango lokuya ezulwini okanye kwiparadesi:10Uthe kwaoko, akuba enyuka ephuma emanzini, wabona lavuleka izulu noMoya enjengehobe esihla phezu kwakhe.Shumi elinanyeKwabakho nezwi eliphuma ezulwini, lisithi, Wena unguNyana wam oyintanda, endikholisiweyo nguye.

UMarko 1: 10-11 IBHAYIBHILE (XHO96)

Ivesi yebhayibhile engentla ichaza ukuba isibhakabhaka savuleka ukubonisa amazulu. Siyazi ukuba amahobe abhabha esibhakabhakeni kwaye imeko yendalo kukujonga phezulu xa uphuma echibini lamanzi. Esi sibhalo sichaza isibhakabhaka njengesango lokungena ebukumkanini.

Xa uHezekile wayetyelelwe yiNkosi, wachaza nokuvulwa kwezulu:

Ke kaloku kwathi ngomnyaka wamashumi omathathu, ngenyanga yesine, ngolwesihlanu usuku enyangeni leyo, ndakubon 'ukuba ndiphakathi kwabathinjiweyo ngasemlanjeni oyiKebhare, amazulu avuleka , ndaza ndabona imibono kaThixo.

UHEZEKILE 1: 1 IBHAYIBHILE (XHO96)

UHezekile akapheleli apho. Uqhubeka echaza ngokweenkcukacha ngakumbi umbono wakhe emantla:

4Ndabona, nanko kusiza umoya ovuthuzayo, uvela ngasentla, ilifu elikhulu , kwaza kwabaneka umlilo, kwaza kwabakho ukuqaqamba ngeenxa zonke kuwo, kwaphuma embindini wawo umbala wegolide, uphakathi komlilo.5Ngaphakathi kwawo yimfano yezinto eziphilileyo ezine. Nantsi ke imbonakalo yazo: zazinomfanekiso womntu.

UHEZEKILE 1: 4-5 IBHAYIBHILE (XHO96)

Kwincwadi ka-Isaya, uchaza umbono ofanayo wezulu likrazuka okanye likrazuke phezulu:

Akwaba ubungathanda klebhula amazulu , ukuze uhle, zithi iintaba ziqukuqele ebusweni bakho,

UISAYA 64: 1 IBHAYIBHILE (XHO96)

Okokugqibela, incwadi yesiTyhilelo ichaza ukuvulwa kwesibhakabhaka njengokuvula indlela yokubuya kukaYesu Krestu:

Kwaye ndabona lavuleka izulu nalo ihashe elimhlophe; Lowo wayehleli phezu kwalo kusithiwa uthembekile, uyinyaniso; ugweba ngobulungisa, enze imfazwe.

ISITYHILELO 19:11 IBHAYIBHILE (XHO96)

Isicatshulwa esibonisa ukuba izulu alikho ngokoqobo esibhakabhakeni. Endaweni yokuba isibhakabhaka sivulekele ukujongwa kwezulu. Ngokusisiseko, isibhakabhaka lisango elivula ukuveza izulu.

Isango eliya esihogweni

Kanye njengokuba isango lokungena ezulwini lihleli ngaphezulu, isango lesihogo likhona kwelinye icala. Isango eliya esihogweni lisemhlabeni:

Shumi elinantlanuLiphi na ke ngoku ithemba lam? Ithemba lam, ngubani na owolibona?16Baya kuhla baye emivalweni yomhadi, xa siphumla kunye eluthulini .

UYOBHI 17: 15-16 IBHAYIBHILE (XHO96)

Umhlaba uhlala uchazwa njengesango okanye umlomo wesihogo, Ngako oko elabafileyo lizandisile, lakhame ngokungenamlinganiso; (Isaya 5.14 KJV), Baya kuthi, 'Njengomntu olima kwaye echitha umhlaba, ngokunjalo amathambo ethu athe saa emlonyeni wengcwaba.' (INdumiso 141: 7 INguqulelo Yehlabathi Elitsha).

KwisiTyhilelo 9, uSathana wavula isango langena enzonzobileni, wawukhulula umkhosi wakhe weenkumbi, Ndabona inkwenkwezi isihla iphuma ezulwini, yeza emhlabeni; sanikwa isitshixo senzonzobila. Waza wavula umhadi wenzonzobila. Kwaphuma umsi uphuma emhadini. Emsini apho kwaphuma iinkumbi (ISityhilelo 9: 1-3 KJV).

Nganye kwezi vesi zilapha ngentla icacisa ukuba njengokuba isibhakabhaka sisebenza njengesango lokomoya ukuya ezulwini, umhlaba okanye umhlaba usebenza njengesango lasemoyeni esihogweni.

Iindlela zokuya ezulwini kunye nesihogo eBhayibhileni

Kambe ke zona iindawo eziphakamileyo zonqulo zange zisuswe; abantu baqhubeka bebingelela beqhumisela khona. UYotam wabuya walakha iSango laseNtla lendlu kaNdikhoyo.

2 YOOKUMKANI 15:35 IBHAYIBHILE (XHO96)

Ngokomyalelo kakumkani, kwenziwa ityesi yomnqophiso yaza yafakwa ngaphandle esangweni lendlu kaNdikhoyo.

2 YEZIGANEKO 24: 8 IBHAYIBHILE (XHO96)

UYesu wayehamba etempileni apho evarandeni kaSolomon.

UYOHANE 10:23 IBHAYIBHILE (XHO96)

Ngoxa lo mntu wayebambelele kuPetros noYohane, bonke abantu bothuka beza kubo bebaleka, kwindawo ekuthiwa yiVeranda kaSolomon.

IZENZO 3:11 IBHAYIBHILE (XHO96)

Abapostile benza imiqondiso nemimangaliso emininzi phakathi kwabantu. Kwaye onke amakholwa ahlala ehlangana kunye kwi-Colonnade kaSolomon.

IZENZO 5:12 IBHAYIBHILE (XHO96)

Wandifunqula uMoya, wandisa esangweni lendlu kaYehova elibheke empumalanga; Apho ekungeneni kwesango bekukho amadoda angamashumi amabini anesihlanu, ndabona phakathi kwawo uYazaniya unyana ka-Azure, noPelatiya unyana kaBhenaya, abathetheli babantu.

UHEZEKILE 11: 1 IBHAYIBHILE (XHO96)

Wandisa ekungeneni kwesango lendlu kaYehova elingasentla;

UHEZEKILE 8:14 IBHAYIBHILE (XHO96)

Wolule into ibingathi sisandla wandithatha ngeenwele zentloko yam. UMoya wandifunqula wasusa phakathi kwezulu nomhlaba, ndaza ke ngemibono kaThixo ndaya eJerusalem, apho isango lentendelezo elingaphakathi lalimi khona.

UHEZEKILE 8: 3 IBHAYIBHILE (XHO96)

Wathi kum, Nyana womntu, khangela ngasentla. Ndabona ke, kwaye ekungeneni ngasentla kwesango lesibingelelo ndabona esi sithixo somona.

UHEZEKILE 8: 5 IBHAYIBHILE (XHO96)

Yandisa indoda leyo kwisango elibheke empumalanga;

UHEZEKILE 43: 1 IBHAYIBHILE (XHO96)

Isango leBhayibhile

Iindlela kwiBhayibhile-KJV

UDavide walungisa isinyithi sasininzi sezikhonkwane zeengcango zamasango nesezibandakanyiso; nobhedu ngobuninzi ngaphandle kobunzima;

1 YEZIGANEKO 22: 3 IBHAYIBHILE (XHO96)

UHezekiya wamisa amaqela ababingeleli nawabaLevi ngokwamaqela abo, elowo ngokomsebenzi wakhe, ababingeleli nabaLevi; Iintente zeNkosi.

2 YEZIGANEKO 31: 2 IBHAYIBHILE (XHO96)

Phakamisani ibhanile phezu kwentaba ephakamileyo, baphakamiseleni ilizwi;

UISAYA 13: 2 IBHAYIBHILE (XHO96)

Umbekelelo wamatye ubusemacaleni amasango, ulungelelene nobude bamasango; umbekelelo lowo uphantsi.

UHEZEKILE 40:18 IBHAYIBHILE (XHO96)

Bekukho iifestile kulo nakwiingqameko zalo, zijikelezile ngeenxa zonke, njengeziya iifestile; zaba ziikubhite ezimashumi mahlanu ubude, zaba ziikubhite ezimashumi mabini anantlanu ububanzi.

UHEZEKILE 40:25 IBHAYIBHILE (XHO96)

Wandisa entendelezweni ephakathi ngesango lasezantsi, walilinganisa isango lasezantsi kwangokwaloo milinganiso;

UHEZEKILE 40:28 IBHAYIBHILE (XHO96)

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: