Iindinyana zeBhayibhile malunga nokuthembela kuThixo

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

IMizekeliso 3: 5Thembela eNkosini ngentliziyo yakho yonke
kwaye ungayami ngokwakho ukuqonda;INdumiso 46:10

Athi, Yithini cwaka, nazi ukuba ndinguThixo mna.
Ndiya kuphakanyiswa ezintlangeni,
Ndiya kuphakanyiswa ehlabathini.

INdumiso 28: 7NguNdikhoyo amandla am nekhaka lam;
Intliziyo yam ithembele kuye, wandinceda;
Intliziyo yam iyaxhuma luvuyo,
Ndiyamdumisa ngengoma yam.

UMateyu 6:25

Ngenxa yoko ndithi kuni, Musani ukubuxhalela ubomi benu, nisithi nodla ntoni na; nosela ntoni na; kwanomzimba wakho, niya kunxiba ntoni. Ubomi abungaphezulu na kuko ukudla, nomzimba awungaphezulu na kwinto yokwambatha?INdumiso 9:10

Bakholose ngawe abalaziyo igama lakho,
Ngokuba wena, Nkosi, akubashiyanga abo bakufunayo.

Hebhere 13: 8

UYesu Kristu ukwanguye izolo nanamhlanje, nangonaphakade.

KwabaseRoma 15:13

Wanga uThixo wethemba anganizalisa ngalo lonke uvuyo noxolo njengoko nithembele kuye, ukuze niphuphume ithemba ngamandla oMoya oyiNgcwele.

UIsaya 43: 1

Utsho uNdikhoyo ukuthi:
UMdali wakho nguYakobi,
uMbumbi wakho, Sirayeli,
Musa ukoyika, ngokuba ndikukhulule ngokukuhlawulela;
Ndikubize ngegama, ungowam.

UDaniyeli 6:23

Waza ukumkani wavuya kunene, wathi uDaniyeli makanyuswe emhadini. Waza akunyuswa uDaniyeli emngxunyeni, akwabakho nxeba kuye, kuba wayekholose ngoThixo wakhe.

IZibhalo malunga nokuthemba uThixo

KwabaseRoma 8:28

Siyazi ke ukuba kuyo yonke into uThixoisebenzele okulungileyo abo bamthandayo, ababizwe ngokwenjongo yakhe.

Iindumiso 112: 7

Abayi koyika iindaba ezimbi;
Iqinisekile intliziyo yabo, ikholose ngoNdikhoyo.

UYoshuwa 1: 9

Andikuyalelanga na? Yomelela ukhaliphe. Sukoyika; ngokuba uYehova uThixo wakho unawe, apho sukuba usiya khona.

UMarko 5:36

Ekuvile ke oko uYesu, wathi kuye, Musa ukoyika; vele ukholwe.

UIsaya 26: 3

Uya kugcina uxolo olugqibeleleyo
abo iingqondo zabo ziqinile,
ngokuba bakholose ngawe.

Iivesi zeBhayibhile ngokuthembela kuThixo

KwabaseRoma 8:28

Siyazi ke ukuba kuyo yonke into uThixoisebenzele okulungileyo abo bamthandayo, ababizwe ngokwenjongo yakhe.

Iindumiso 112: 7

Abayi koyika iindaba ezimbi;
Iqinisekile intliziyo yabo, ikholose ngoNdikhoyo.

UYoshuwa 1: 9

Andikuyalelanga na? Yomelela ukhaliphe. Sukoyika; ngokuba uYehova uThixo wakho unawe, apho sukuba usiya khona.

UMarko 5:36

Ekuvile ke oko uYesu, wathi kuye, Musa ukoyika; vele ukholwe.

UIsaya 26: 3

Uya kugcina uxolo olugqibeleleyo
abo iingqondo zabo ziqinile,
ngokuba bakholose ngawe.

UYeremiya 7: 8

Yabona, ukholosa ngamazwi okhohlisayo, angenamsebenzi.

Ukukhuthaza ukuthembela kuThixo kwiSibhalo

INdumiso 37: 4-6

Ziyolise ngoYehova,
Wokunika okunqwenelwa yintliziyo yakho.5Yiyekele kuYehova indlela yakho,
kholosa ngaye, kwaye uya kwenza oku:
6Wokhanyisa njengembasa umvuzo wakho wobulungisa.
Ubungqina bakho buyilanga njengelanga.

KwabaseRoma 12:19

Musani ukuziphindezela, zihlobo zam, kodwa yishiyeleni ingqumbo kaThixo, kuba kubhaliwe kwathiwa: “Impindezelo yeyam, kuya kubuyekeza mna, itshutshiswe. Kuya kubuyekeza mna, itsho iNkosi.

Ndumiso 37: 5

Yiyekele kuYehova indlela yakho,
kholosa ngaye, kwaye uya kwenza oku:

Hebhere 11: 6

Ke, lungekho ukholo, akunakubakho ukumkholisa uThixo; kuba lowo uzayo kuye, umelwe kukukholwa ukuba ukho, nokuba uyabavuza abo bamfuna ngenyameko.

UIsaya 41:10

Ngoko ke musa ukoyika, kuba ndinawe;
Musa ukubhekabheka, kuba ndinguThixo wakho;
Ndiza kukomeleza ndikuncede.
Ndiza kukuxhasa ngesandla sam sasekunene.

Iivesi zeBhayibhile malunga nokuthembela kuThixo kumaxesha anzima

IMizekeliso 3: 6

Zithobeleni iindlela zakhe zonke,
kwaye uya kuwenza uthi tye umendo wakho.

KwabaseFilipi 4: 6-7

Sukuba nexhala nangantoni na, kodwa kuzo zonke iimeko, ngomthandazo kunye nesicelo, kunye nombulelo, zingenise izicelo zakho kuThixo.7Lwaye uxolo lukaThixo, olugqithisele kuko konke ukuqonda, luya kuzigcina iintliziyo zenu neengqiqo zenu kuKristu Yesu.

IMizekeliso 3: 5-6

Thembela eNkosini ngentliziyo yakho yonke
kwaye ungayami ngokwakho ukuqonda;
6Zithobeleni iindlela zakhe zonke,
kwaye uya kuwenza uthi tye umendo wakho.

UYohane 10:10

Isela alizi lingazele ukuze libe, lixhele, litshabalalise. Mna ndizele ukuze babe nobomi, babe nabo ke.

UYohane 14: 1

Intliziyo yenu mayingakhathazeki; Uyakholelwa kuThixo; kholwani nakum.

Eyesi-2 kaSamuweli 7:28

Nkosi enguMongami, unguThixo! Uthembekile umnqophiso wakho; uzithethile ke ngomkhonzi wakho ezi zinto zilungileyo.

INdumiso 13: 5

Kodwa ndithembe uthando lwakho olungajikiyo;
Intliziyo yam iyavuya ngosindiso lwakho.

INdumiso 20: 7

Abanye bathembela ngeenqwelo zokulwa, abanye ngamahashe;
Ke thina sikholose ngegama likaNdikhoyo uThixo wethu.

INdumiso 31:14

Ke mna ndikholose ngawe, Nkosi;
Ndithi, UnguThixo wam wena;

INdumiso 56: 3

Mhlana ndinxunguphalayo mna, Ndokholosa ngawe.

Iindumiso 84:12

Nkosi Somandla,
Hayi, uyolo lwalowo ukholose ngawe!

IMizekeliso 11:13

Intlebendwane ityhila ukuzithemba,
Ke yena othembekileyo uyakufihla.

IMizekeliso 28:26

Abazithembileyo basisiyatha,
Ke yena ohamba ngobulumko uya kusindiswa.

IMizekeliso 11:28

Abo bakholose ngobutyebi babo baya kuwa,
Ke amalungisa aya kuhluma njengamagqabi.

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: