Isikhokelo esigqibeleleyo kubalo lweBhayibhile

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Ibhayibhile izele ngumfuziselo neentsingiselo ezingaqondakali lula. Kodwa into esimele ukuyazi thina maKristu kukuba akukho nanye into eBhayibhileni eyenziweyo ngokungacwangciswanga. Kanye ngendlela uThixo amenze ngayo umntu, azikho iingozi kwindlela adale ngayo. Xa kwakusenziwa iZibhalo, amabali, amagama, kunye namabali zonke zenziwe ngoyilo, kwaye enye yezinto ezininzi esinokuzifumana encwadini ngamanani.Amanani asetyenziswa eBhayibhileni ukubonisa amabali, ukuchaza iintsingiselo kunye neesimboli, kunye nokusinika isiseko sokuqonda kwethu ngaye. Ngokwazi nokuqonda ngokwenene iintsingiselo ezisemva kwamanani, sinokubona ubuhle benene nothando lukaThixo kubantu baKhe.Ukubhula ngamanani kwibhayibhile

I-Biblical Numerology ichazwa ngeentsingiselo zamanani ezifihlwe ngaphakathi kwilizwi likaThixo ngokusebenzisa amanani. Ngapha koko, amanani aneentsingiselo zebhayibhile ezinde kunye neesimboli, njengoko zibonwa kuyo yonke iBhayibhile.

Umzekelo, inani u-3 libonisa ubume benene bukaThixo, onguYise, uNyana, noMoya oyiNgcwele. Iicawe zokuqala zamaKrestu nazo zaqonda ukuba ibhayibhile inemiqolo emine yokutolika, nto leyo bayibiza ngokuba yi IQuadriga . IQuadriga inezi zinto zilandelayo:

1.Yobhalo
2.Umfuziselo okanye uphawu
3. Ukuziphatha
4. I-Anagogical okanye eyintsomiNgokwicawe yokuqala, amabali eBhayibhile kunye namabali kufuneka atolikwe kusetyenziswa la magama mane, kwaye umthetho ngamnye okanye ibali eliseBhayibhileni libonisa ezi ziqendu zine zeentsingiselo.

Isibhalo sinokuchazwa ngokoqobo, kodwa sinokuqondwa nentsingiselo yokomfuziselo, isimilo sayo, kunye nophawu lwayo olufihlakeleyo.

Iipateni zamanani

Abaphandi baveze ukuba iipateni zamanani zifumaneka eBhayibhileni. Olu nxibelelaniso kuthiwa alukho ngengozi kodwa luyilo kwaye nganye inophawu oluthile oluqhotyoshelwe kubo nguThixo.Ukufunyanwa kweepateni ezinjalo kutyhila ukuba amandla amakhulu abangela ukudalwa kweBhayibhile, hayi umntu ngokwakhe. Ezi patheni zibonisa ubungqina bokuba uThixo waphefumlela onke amagama namabali kule ncwadi, evakalisa iLizwi lakhe, ukuthanda kwakhe, kunye nezicwangciso zakhe ngomntu.

Ngokuqonda amanani, uluntu lunokufumana ulwazi ngakumbi ngobomi bobuKristu kunye nokugqibelela kwendalo kaThixo.

Iintsingiselo kunye neesimboli zamanani aqhelekileyo eBhayibhileni

Inani 1: Ubunye boThixo omnye

1 kuTimoti 2: 5 Isixelela: Kuba mnye uThixo, mnye nomlamli phakathi koThixo nabantu, nguKristu Yesu ke lowo.

Inombolo 1 ifanekisela uThixo wethu oyinyaniso kwaye akubangakho namnye uThixo phambi kwakhe. Inombolo isixelela ukuba sinqule uThixo kuphela, hayi omnye umntu kunye nenye into. Ayingoothixo bomhlaba, hayi oothixo boluntu, kwaye ngokuqinisekileyo mabangabaphathi abanye abantu njengoothixo ngokwabo. Uluntu kufuneka lukhonze kuphela uThixo omnye kwaye nguMdali wethu kwaye akukho namnye ngaphandle kwento enye.

Inombolo 2: Umanyano weMiphefumlo emibini

Inani lesibini libonisa ukumanyana kwemiphefumlo emibini kunye nenkxaso yomnye umntu. Kwi Efese 5:31 ithi, Ngenxa yoko ke, umntu womshiya uyise nonina, anamathele emfazini wakhe, baze abo babini babe nyama-nye. Inombolo 2 ifanekisela abantu ababini abaza kunye ukuze benze into enye emtshatweni, phakathi kwendoda nomfazi, esebenza njengesiseko sosapho.

Ikwathetha ngoluntu kwaye nokwenza izinto ngokwakho kunokuphuculwa njani ngoncedo lomnye umntu. Kwi INtshumayeli 4: 9 ithi, Kulungile ukuba babe ngababini kunokuba abe mnye, kuba banomvuzo olungileyo ngemigudu yabo.

Inombolo 2 ikwaluphawu lwendalo yomntu. Inombolo 2 imele ukulunga nobubi okukhoyo eluntwini kwaye inyani yokuba ezi zinto zimbini ziyahambelana.

Kwi Galati 6: 8 ithi, Ukuba uhlwayela imbewu yesimo esidala, uya kuvuna ilahleko esa ekufeni; ukuba uhlwayela imbewu yesimo esitsha phantsi koMoya kaThixo, uya kuvuna indyebo esa kobona bomi bungenasiphelo.

Le ndinyana isixelela ukuba zimbini iindlela ezilandelwayo luluntu. Nokuba yindlela eya entshabalalweni xa sisenza iminqweno yenyama ibaluleke kakhulu ebomini bethu; Kwaye ikwathetha malunga nokuba ukuphila ubomi bakho ngokuhambelana neNkosi kungakhokelela njani kubomi obungunaphakade.

Amaxesha amaninzi, sibona abantu abaziwa njengabantu abalungileyo besenza izinto ezimbi, kwaye sihlala simangalisiwe sesi siganeko. Ngamanye amaxesha, sibona abantu njengabangendawo, kodwa emva koko bayasothusa nathi ngokwenza izinto ezilungileyo.

Inani kunye nevesi isixelela ukuba kusoloko kukho amacala amabini kuye wonke umntu, olungileyo nongalunganga, kodwa le ndinyana ikwasixelela ukuba xa sikhetha ukwenza kwicala lethu elibi, kukhokelela entshabalalweni; kwaye ukuba sikhetha ukulandela iLizwi likaThixo, oko kusikhokelela kubomi obungunaphakade.

Inombolo yesi-3: Ukuphumla

Inombolo 3 eBhayibhileni ibonisa uZiqu-zintathu oNgcwele kaThixo, onguYise, uNyana, noMoya oyiNgcwele. Ikwamele ukugqibelela kukaThixo, njengoko izinto ezininzi emhlabeni zenziwe ngamacandelo amathathu, kubandakanya ixesha , ngokudlulileyo, ngoku, nakwixesha elizayo; isithuba , equlethe ukuphakama, ububanzi, kunye nobunzulu; okokugqibela, umba Equkethe okuqinileyo, okungamanzi kunye negesi.

Ezinye iindlela zokugqibelela kukaThixo zibandakanya uluntu, ukuba nengqondo, umzimba, nomoya; amandla amathathu oluntu okucinga, amazwi, kunye nokwenza; Iindawo ezintathu ezihleliyo abantu, izulu, nomhlaba, nesihogo; kunye nezipho ezintathu zobabalo, ezizezi ukholo, ithemba, nothando, phakathi kwezinye izinto ezininzi ezikhankanyiweyo ezise-3.

Inombolo 4: Itotali

Inombolo 4 ityhilwe ku ISityhilelo 7: 1 , ethi, Emva koko ndabona iingelosi ezi-4 zimi kwiimbombo zone zomhlaba, zibambe imimoya yomine yomhlaba, ukuze umoya ungavuthuzi emhlabeni, nakulwandle, nakuwo nawuphi na umthi.

Ngokubhekisele kwicawa yamaKatolika, isibingelelo sineekona ezine, iintsika ezine, kunye nezinye izinto ezikwi-4. Ikwahambelana nokuphelela kwezinto ezininzi zomhlaba, ezinje ngemikhombandlela isemantla, emazantsi, empuma nasentshona; namaxesha amane ngonyaka, iyintwasahlobo, ihlobo, ukwindla nasebusika.

Inombolo 6: Uhlobo oluWileyo loMntu

Inani le-6 lidume ngokuboniswa kwinani elidibeneyo lama-666, elililo inani lerhamncwa lolwandle, elaziwa njengenani likaSathana. Ikwamele uluntu, njengoko umntu wadalwa ngomhla we-6 wokudalwa kukaThixo kwincwadi yeGenesis.

Inombolo 6 inokubonisa ukungafezeki, kunye nobubi.

Inani le-7: i-Perfecton iyonke

Ngelixa inani u-6 lifuzisela imeko yokuwa komntu kunye nomtyholi, inani lesi-7, kwelinye icala, limela ukugqibelela okupheleleyo kuThixo. Ikwabonisa ukugqitywa, njengoko uThixo egqibile ukudala umhlaba ngeentsuku ezisixhenxe. Kukho iintsuku ezisixhenxe zeveki, kwaye kwincwadi yesiTyhilelo kukho iicawa ezisixhenxe, izitya ezisixhenxe, amatywina asixhenxe, amaxilongo, izinto ezisixhenxe, imimoya esixhenxe, iinkwenkwezi ezisixhenxe neziphatho zezibane ezisixhenxe. Indibaniselwano yenani lama-777 kuthiwa limela uYesu Kristu.

Ikwathetha ngesenzo sokuxolelwa, njengaxa uPetros wayekisa uThixo ukuba mangaphi amaxesha ekufuneka exolele. UThixo wamphendula izihlandlo ezingama-70 izihlandlo ezisixhenxe, oko kuthetha ukuba uxolelo alufanele lilinganiselwe kwaye kufuneka lwenziwe rhoqo.

Inombolo 8: Ukuzalwa kwakhona

Inani u-8 kuthiwa limele ukuzalwa kwakhona. Kungenxa yokuba uYesu wasweleka ngomhla we-6, waphumla engcwabeni ngomhla we-7, kwaye wavuka kwabafileyo ngomhla we-8. Ukuba udibanisa igama likaYesu, ixabiso lalo ngokwamanani ngu 888 . Kwibali leNqanawa kaNowa, bekukho abasindileyo abasi-8, okuthetha ukuvuka kwintlekele.

Xa ubona inani u-8 emva kokuba nentliziyo ebuhlungu, ilahleko, okanye nayiphi na intlekele ebomini bakho, inokuba yindlela kaThixo yokuxelela ukuba uvuko seluzakwenzeka, nokuba ungavuka ugcule, kwaye kufuneka ukhumbule uvuko lukaThixo abafileyo emva kokuba kubingelelwe nguBawo ukuba baguquke ngenxa yezono zakho.

Inani le-10: ukugqibelela

Inombolo ye-10 ibonisa ukugqitywa eBhayibhileni. Oku kubonakala ngokugqibeleleyo kwiMithetho Elishumi, izikumkani ezili-10 eziya kuhlala ekupheleni kwamaxesha, kunye neempondo ezili-10 zerhamncwa elwandle.

Xa uThixo wayila umntu, wamnika neminwe elishumi kunye neenzwane ezilishumi ukubonisa ukuba umsebenzi wakhe wawenziwe ekudaleni umzimba womntu.

Inani le-12: Urhulumente kaThixo

Kwincwadi yesiTyhilelo, ithi kwisahluko 21, ivesi 12: Yayinodonga olukhulu oluphakamileyo olunamasango ali-12, kwaye kumasango kwakubhalwe iingelosi ezili-12, amagama ezizwe ezili-12 zakwaSirayeli.

Inombolo ye-12 ikwamele abapostile baka Yesu abali-12, awabazisayo ukuze axelele umhlaba ngobume bendalo obungcwele bomntu, okwaziwa njengo Krestu ngaphakathi kwethu sonke.

Ezi ntlobo zili-12 zobuthixo zezi:

UPeter - Ukholo
UJohn - Uthando
Andrew - Amandla
UFilipu - Amandla
UJames-Umgwebo
UBartholomew -Ukucinga
UThomas-Ukuqonda
UMateyu-Ngaba
UJames-Umyalelo
USimon - Inzondelelo
UYuda - Ubomi
UThaddeus-Ukulahla kwakhona

Inombolo 30: Ukufowuna komntu

Inani lama-30 likhankanyiwe eBhayibhileni ukumela ubizo lomntu. NoYesu waqalisa ubulungiseleli bakhe eneminyaka engama-30 ubudala; UJohn uMbhaptizi naye waqalisa ukuthunywa kwakhe kule minyaka, kunye noJoseph noKumkani uDavid, ababeneminyaka engama-30 ubudala xa baba ngabalawuli.

Inani likwabonisa umbingelelo njengoko yayiziingqekembe ezingama-30 ezalinga uYudas ukuba athengise uYesu, nto leyo eyakhokelela kwelona dini liphezulu okhe walibona neliza kubakho.

Ikwathetha ngokuzila kunye nentlungu, njengoko ilixesha elinxulunyaniswa nokuzila ukufa kuka-Aron noMoses.

Inani 40: Izilingo

Inani lama-40 limela izilingo ezininzi eBhayibhileni. KwiGenesis 7:12, ithi, Yana imvula emhlabeni iimini ezingama-40 nobusuku bazo. Oku kuthetha ngomkhukula omkhulu kunye nebali leNqanawa kaNowa, apho kwanetha khona iintsuku ezingama-40 kwaye zatshayela zonke izidalwa eziphilayo emhlabeni, ngaphandle kukaNowa, usapho lwakhe, kunye nezilwanyana ezazisemkhombeni.

Kwimbali kaMoses, uThixo wawohlwaya amaSirayeli iminyaka engama-40 ukuba azulazule entlango, Kwibali likaYesu, Wavavanywa entlango iintsuku ezingama-40 nobusuku obungama-40. Kwibali likaGoliyati, wacela umngeni kumaSirayeli iintsuku ezingama-40 ngaphambi kokuba abulawe nguDavide.

Inombolo 50: Ukubhiyozela

Inani lesi-5 limela umthendeleko okanye umbhiyozo ILevitikus 23: 15-16 ithi, Umthendeleko wePentekoste wawubhiyozelwa ngomhla wama-50 emva kwePasika. Ngapha koko, ILevitikus 25:10 uthi, Kwaye niwungcwalise unyaka wama-50 kwaye nibhengeze inkululeko kulo lonke ilizwe nakubemi balo bonke. Woba ngumnyaka wentlokoma kuni.

Inani le-153: Intabalala yeentsikelelo zikaThixo

Kwi Yohane 21:11 , uthetha ngobuninzi bentsikelelo kaThixo. Kwivesi yeBhayibhile, ithi, USimon Petros wakhwela esikhitshaneni, wawurhuqela elunxwemeni umnatha. Izele ziintlanzi ezinkulu, zili-153, kodwa nangona zininzi kangaka umnatha awuqhaqhekanga.

Ngexesha lembalela, uThixo wakwazi ukubonelela uluntu ngeentlanzi ezili-153, ezazinkulu kangangokuba zaphuphuma esikhepheni. Oku kunokumela ukuphuphuma kukaThixo kweentsikelelo.

Omnye umzekelo apho inani le-153 linokufunyanwa khona lilonke inani labantu abasikelelweyo nguKristu kwiTestamente eNtsha. Lilonke, u-Kristu wasikelela inani elipheleleyo le-153 kwiziganeko ezingama-48 ezohlukeneyo.

Isiphelo

Ibhayibhile sisikhokelo sethu malunga nendlela ekufuneka sibuphile ngayo ubomi bethu apha eMhlabeni ukuze sibe nobomi obungunaphakade xa sishiya umhlaba wenyama. Ngelixa amabali, amagama, kunye nezibhalo zisizisela ithemba, ukholo, ukomelela, kunye nesikhokelo, sikwanogcino lwesimboli esivumela ukuba sive uthando lukaThixo kuthi ngokukhankanywa kwamanani nje.

Okukhona siqonda ukuba athetha ngantoni la manani, kokukhona sizive sinxibelelene nothando lwaKhe kunye nezicwangciso zaKhe zobomi bethu apha emhlabeni. Amanani akabonakalisi nje iintsingiselo zezibalo kodwa bahamba nemiyalezo kunye nokutyhilwa komsebenzi wezandla zikaThixo.

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: