KuThixo makube luzuko

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

KuThixo makube luzuko Lyrics

Jonga 1
Kuye uzuko uzuko, izinto ezinkulu azenzileyo;
Walithanda ke ihlabathi kangangokuba wasinika uNyana wakhe,
Owancama ubomi bakhe ukuba kucanyagushelwe isono,
Ndavula isango lobomi ukuze bonke bangene.Yeka
Dumisani uYehova, bongani uYehova,
Masive ilizwi lakhe.
Dumisani uYehova, bongani uYehova,
Abantu mababe nemihlali!
Yiza kuYise, ngoYesu uNyana,
Mnike uzuko, izinto ezinkulu azenzileyo.Jonga 2
Inkululeko egqibeleleyo, ukuthengwa kwegazi,
Kwikholwa ngalinye isithembiso sikaThixo;
Owona moni ukholelwa ngokunyanisekileyo,
Lo mzuzu uvela kuYesu uxolelo luyafumana.

Yeka
Dumisani uYehova, bongani uYehova,
Masive ilizwi lakhe.
Dumisani uYehova, bongani uYehova,
Abantu mababe nemihlali!
Yiza kuYise, ngoYesu uNyana,
Mnike uzuko, izinto ezinkulu azenzileyo.

Jonga 3
Usifundise izinto ezinkulu, wazenza izinto ezinkulu.
Kwaye kukhulu ukugcoba kwethu ngoYesu uNyana;
Kodwa inyulu, kwaye inyukile, kwaye iya kuba nkulu
Ukumangaliswa kwethu, uxwilo lwethu, xa sibona uYesu.Yeka
Dumisani uYehova, bongani uYehova,
Masive ilizwi lakhe.
Dumisani uYehova, bongani uYehova,
Abantu mababe nemihlali!
Yiza kuYise, ngoYesu uNyana,
Mnike uzuko, izinto ezinkulu azenzileyo.

Umbhali wengoma: UFanny Crosby

Umshicileli: KwiNdawo yoLuntuFumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: