Indlela Yokuzithandazela Iintshaba Zakho

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Kolu hambo silubiza ngokuba bubomi, ngokuqinisekileyo siya kudibana nabantu esingadibaniyo nabo ngokobuqu, esinokuvana nabo, okanye esibathandayo. NjengamaKristu ayalelwe ukuba athande wonke umntu, abanye abantu ngokuqinisekileyo baya kuzifumanisa bebizwa njengabethu iintshaba .Iintshaba bachazwa njengabantu abaphikisayo okanye abasoyikisayo. Ezi zisongelo zihlala ngokwendalo ngokwendalo kodwa akufuneki zibekho. Iintshaba zingasongela ukholo lwakho okanye uxolo lwakho lwengqondo.Ngethamsanqa kumakholwa, iBhayibhile iyasiyalela ukuba sithande wonke umntu, kodwa oko akuthethi ukuba kufuneka sibathande. Njengesenzo sothando, sithandazela abo singenakukhetha ukuba phakathi kwabo okanye esingabathembiyo. Siyabathandazela abo bantu singabathandiyo, kodwa silumke ngakumbi ukuba singabathiyi.

Kutheni Ufanele Uthandazele Iintshaba Zakho?

NjengamaKristu, sinyanzelekile ukuba siphile ubomi obufana nobukaKristu. UYesu Krestu wathandazela abachasi baKhe, iintshaba zaKhe, kwaye ekugqibeleni, nabantu abambulalayo.

Ngoxa wayexhonywe emnqamlezweni esentlungwini nasentlungwini, uYesu wenza isicelo sokuthandaza kuyise ukuba abaxolele abo babemkhohlisa:Wathi ke uYesu, Bawo, baxolele; kuba abayazi into abayenzayo. Babelana ngezambatho zakhe ngokwenza amaqashiso.

ULuka 23:34 INguqulelo Yehlabathi Elitsha

Xa sithandazela iintshaba zethu kunye nabo saziyo ukuba bangasenzakalisa, siyazomeleza kwaye sonyusa ukholo lwethu ngokukholelwa ekubeni uThixo angaziphucula iimeko zethu asuse nayiphi na inzondo kwabanye.

Ngokuthandazela iintshaba zethu, sicela intsikelelo kaThixo kwaye sizibeke ezandleni zikaThixo. Esi senzo siyasikhulula kuxinzelelo noxinzelelo oluhambisana nentiyo.Iintshaba eBhayibhileni

Itestamente endala ibandakanya iimeko ezininzi apho abantu babenqwenela ukwenzakala kwiintshaba zabo nakwiintshaba zabo. Umzekelo, kwi Iindumiso 143: 12 , UDavide wacela uThixo ukuba abulale iintshaba zakhe aze atshabalalise bonke abo babemcinezela. Namhlanje, isicelo esinjalo siya kuthathwa njengesingendawo.

Imiyalelo malunga nengelosi kaThixo egciniweyo ichazwe IEksodus 23:22 uthi, Ukuba umamela ngenyameko koko akuthethayo kwaye wenze konke endikuthethayo, ndiya kuba lutshaba kwiintshaba zakho kwaye ndiya kubachasa abo bachasayo.

UYesu Kristu usinike owona mzekelo ubalaseleyo wendlela esifanele siziphathe ngayo iintshaba zethu. Ukubeka nje, wabaxolela. Wayebathanda. Wabathandazela.

Kwimizamo yethu yokuphila ubomi obubonisa uKristu, kufuneka silandele umzekelo wakhe, usenza ukukhanya kwabanye, ngakumbi abo basidelayo.

Umthandazo onamandla weentshaba zakho

Thixo othandekayo, enkosi ngolunye usuku oluzaliswe bubomi, impilo kunye namandla. Enkosi ngelinye ithuba lokukunika umbulelo nendumiso.

ILizwi lakho lithi uyakundikhusela kwiintshaba zam eziya kundenzakalisa kwaye njengokuba undikhusela, ndicela ukuba ubambe iingqondo, imizimba kunye nemimoya yabo.

Susa yonke iminqweno emibi kunye neminqweno entliziyweni yam kwaye undibonise ukuba ndizithande njani iintshaba zam naxa ndingakwazi ukuzithanda. Basikelele ukuze bafumane utshintsho kubuntu bakho ngothando lwakho, oh, Thixo.

Zisa uxolo ebomini babo kwaye uphilise nantoni na ebagulayo. Ndiyazi ukuba bangabantu abalungileyo ezantsi ngaphakathi, kodwa intlungu yabo kunye nentlungu ibonakaliswa ngaphandle kum kwaye ndifuna ukuba ngumzekelo wothando lwakho nobabalo. Andifuni ukubathiya.

Yizisa utshintsho ezintliziyweni nasezingqondweni zabo kwaye ubenze isitya apho umoya oyingcwele unokwenza imisebenzi emikhulu. Banike umnqweno ongapheliyo wokuphila ngenxa kaThixo kwaye ubenze umzekelo oqaqambileyo wamandla atshintsha ubomi kaMoya oyiNgcwele.

Thixo othandekayo, ukuba ukhetha ukungabatshintshi, nditshintshe . Guqula umbono wam ukuze ndingabi sababona njengotshaba, kodwa njengomsebenzi oqhubekayo ngentando yakho. Ndiphe umnqweno wokubathandazela ngokungaguquguqukiyo kwaye undisebenzise njengearhente yakho yotshintsho ukubabonisa uxolo lwakho olungunaphakade.

Ndiyabulela kwaye ndikudumise kwangaphambili ndisazi ukuba intando yakho igqibelele. Ezi ntsikelelo ndizicela kuwe igama elingcwele, Amen.

Iivesi zeBhayibhile Ngokuthandazela Iintshaba Zakho

Musa ukuthi, ndiza kukuhlawula le nto ingalunganga! Thembela kuYehova, uya kukuphindezela;

IMIZEKELISO 20:22 IBHAYIBHILE (XHO96)

Amashumi amabiniOkuphikisanayo:

Ukuba utshaba lwakho lulambile, luphe ludle;
ukuba lunxaniwe, lunike into yokusela;
Ngokwenza oku, uya kukufumba amalahle avuthayo entlokweni yakhe.

amashumi amabini ananyeMusa ukweyiswa bububi, boyise ububi ngokulungileyo.

KwabaseRoma 12: 20-21 IBHAYIBHILE (XHO96)

Musa ukubuyekeza ububi ngobubi, okanye utshabhise ngokuthuka. Ngokuchasene noko, buyisa ububi ngentsikelelo, kuba wabizelwa oko ukuze ufumane intsikelelo.

1 KAPETROS 3: 9 IBHAYIBHILE (XHO96)

Kwaye xa umi uthandaza, ukuba unendawo nxamnye nabani na, mxolele, ukuze uYihlo osemazulwini akuxolele izono zakho.

UMarko 11:25 IBHAYIBHILE (XHO96)

Ke mna ndithi kuni, zithandeni iintshaba zenu, nibathandazele abo banitshutshisayo;

UMateyu 5:44 IBHAYIBHILE (XHO96)

Wathi ke uYesu, Bawo, baxolele; kuba abayazi into abayenzayo. Babelana ngezambatho zakhe ngokwenza amaqashiso.

ULuka 23:34 IBHAYIBHILE (XHO96)

Xa uYehova ekholiswa yiyo nayiphi na indlela, ubangela ukuba iintshaba zabo zenze uxolo nabo.

IMIZEKELISO 16: 7 IBHAYIBHILE (XHO96)

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: