Ndingazenza Zonke Izinto NgoKristu Ondomelezayo

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Kumawakawaka abantwana becawa abakhulele ecaweni bekhumbula izibhalo, kwabaseFilipi 4: 13 ngokulula yenye yeevesi zeBhayibhile ezingalibalekiyo kuzo zonke izifundo zesikolo seCawa.

Ndinokuzenza izinto zonke, ndikulowo undomelezayo, uKristu.KWABASEFILIPI 4:13 IBHAYIBHILE (XHO96)

Kodwa nasemva kokwenza loo ndinyana imfutshane nenamandla kwimemori, njengoko sikhula sikhula kwaye sijamelana nobunzima obuninzi bobomi, kunokuba lula ukulibala intsingiselo yesi sibhalo.
Kubalulekile ukukhumbula imeko evela kuyo le ndinyana. Kubhaliwe ngumpostile uPawulosi ngelinye lawona mava mabi ebomini bakhe. Kodwa naphakathi kwentlungu nentshutshiso, uPawulos uyaqonda ukuba akukho mandla makhulu kunoThixo, ngaye, singasoyisa nawuphi na umqobo. Amandla kaKristu asinika ukomelela xa sibuthathaka- kwaye ngamandla aKhe- sinokufeza zonke izinto.

UThixo ungamandla am

Ke amakholwa awahambisa njani amandla kaThixo ukuze enze zonke izinto? Okokuqala, kufuneka sifunde ukufikelela kumandla kaThixo ukuze siwasebenzise.UNehemiya 8: 10 ithi, Musani ukuba buhlungu, kuba uvuyo lukaYehova lolwenu amandla . Oku kuthetha ukuba sinokufikelela kumandla kaThixo ngokonwaba eNkosini nakumaxesha anzima. Ke ngoko, xa uxinzelelo lobomi luhlasela iingqondo zethu kwaye lusihendele ekubeni sizive sisentlungwini, njengamaKristu, kufuneka sonwabe ngokwazi ukuba uThixo unako kwaye uya kuzilungisa izinto.

Ngapha koko, nangona sisazi ukuba uThixo ungumenzi wemimangaliso, kubalulekile ukuqonda ukuba uThixo akanakusombulula iingxaki zethu ngendlela engummangaliso. Unokusinika nje amandla ukulwa amadabi ethu. Kwaye ngenxa yeso sizathu sodwa, kufuneka sibe novuyo, apho, sifumana amandla kaKristu.

UKristu Uya Kundomeleza Nini?

Amaxesha amaninzi xa sinyamezela iintlungu kunye nokubandezeleka, impendulo yethu yendalo kukucela-nditsho nokucela-Iyophela nini? Isisombululo sibonakala silula. Iyaphela xa uKristu esinika amandla ngokwabaseFilipi 4: 13 ukuyigqiba ubunzima bethu. Kodwa kanye nini?Kulapho kanye apho ukholo lwethu lukhabela kwizixhobo eziphezulu kuba akukho mntu unokuxela kwangaphambili ukuba uThixo uza kuza nini na. Ngapha koko, ngamaxesha obunzima, ukuqonda kwethu ngoThixo kusenokungacaci njengesiqhelo. Kodwa siyaqinisekiswa ngokholo lwethu ukuba uThixo uyakusibona njengoko ahlala esenza.


Makhe sijonge oko wabhala uPawulos kwizibhalo ngaphambi kokuba avume ukuba angazenza zonke izinto ngoKristu:

10Ke kaloku ndaye ndivuya eNkosini kakhulu, ukuba ngoku kokugqibela kude kwathi ukukunyamekela kwenu okwam, kwabuya kwatyatyamba: Ewe, ubukhathazekile, kodwa ubungafumani thuba lokubonisa.Shumi elinanyeAnditsho kuba ndiswele nto, kuba ndiye ndafunda ukwaneliseka, phantsi kwazo naziphi na iimeko.12Ndiyazi ukuba kunjani ukuba nokuswela, kwaye ndiyazi ukuba kunjani ukuba nentabalala. Ndafunda imfihlelo yokuba nokuba ndonele nokuba kunjani na, nokuba kunjani na ukuba nditye okanye ndilambile, nokuba ndityebile okanye ndiswele.13Ndinokukwenza konke oku kulowo undomelezayo.

KWABASEFILIPI 4: 10-13 IBHAYIBHILE (XHO96)

Kwisicatshulwa esingasentla, uPawulos uthi wayevuya xa uThixo ekugqibeleni weza ngaye kwaye uyavuma (ivesi 10) ukuba wayesazi ukuba uThixo wayekhathala ngaye kwangaphambi kokuba akubonakalise. Olu lukholo olusebenzayo. UPawulos wayesazi ukuba uThixo wayeza kumbona.

UPaul uqhubeka athi uyayazi ukuba kuthetha ntoni ukuba nezinto ezininzi nokungabinanto. Kwaye kuzo zombini ezi meko, uye wafunda ukuthembela kuThixo.

Nathi kufuneka silwamkele olu hlobo lokholo kuThixo, ke, kwelona xesha linzima, sinokonwaba eNkosini, sisazi ukuba uya kusihlangula ngexesha. Kungenxa yolu vuyo apho sifikelela khona amandla kaKristu. Sanukuba lusizi, kuba uvuyo lukaThixo ligwiba lenu.

KuThixo zonke izinto zinokwenzeka

Ondele ke uYesu, wathi kubo, Kubantu le nto ayinakwenzeka; ke kuye uThixo zonke izinto zinako ukwenzeka.

UMateyu 19:26 IBHAYIBHILE (XHO96)

UMateyu 19:26 isikhumbuza ngamandla kaThixo amakhulu. Ibhayibhile izele ngamabali emimangaliso abonisa amandla kaThixo. Loo mimangaliso isinika isiqinisekiso sokuba singenza nantoni na ngoKristu. Nangona kunjalo, ngaphandle kukaKrestu ebomini bethu, sizibeka emngciphekweni wokuya ebomini ngokwethu… kwaye kulapho kanye esingafuni ukuba khona.

Iindinyana zeBhayibhile malunga namandla

Uluhlu olubanzi lweevesi zeBhayibhile malunga namandla, funda iposti yethu yebhlog apha.

UIsaya 41:10

Musa ukoyika, ngokuba ndinawe mna; musa ukubhekabheka, kuba ndinguThixo wakho; ndiza yomeleza ndikuncede, ndikuxhasile ngesandla sam sokunene sobulungisa.

IDuteronomi 31: 6

Yiba yomelele kwaye ukhaliphile. Musani ukoyika, musani ukungcangcazela ebusweni bazo; ngokuba nguYehova uThixo wakho ohamba nawe; Akayi kukushiya okanye akushiye.

UIsaya 40:31

Ke bona abathembele kuYehova baya kuhlaziya eyabo amandla ; banyuke ngamaphiko njengeenkozi. babaleke bengadinwa, baya kuhamba bangadinwa.

IEksodus 15: 2

INkosi yeyam amandla yingoma yam, waba lusindiso kum; Lo nguThixo wam, ndiya kumdumisa, uThixo kabawo, kwaye ndiya kumphakamisa.

Efese 6:10

Okokugqibela, yiba yomelele eNkosini, nasekuqineni kokomelela kwayo,

2 KwabaseKorinte 12: 9-10

Ithe yona kum, Ubabalo lwam lukwanele; kuba amandla am azalisekiswa ekuswelekeni kwamandla. Ndiya kuqhayisa ke ngoko ngokuswela kwam amandla, ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwam. Ngenxa kaKristu ndanele kukubuthathaka, izinyeliso, ubunzima, iintshutshiso, kunye neentlekele. Kuba xa ndibuthathaka, kuxa kanye ndinjalo yomelele .

UYoshuwa 1: 9

Andikuyalelanga na? Yiba yomelele kwaye ukhaliphile. Musa ukunkwantya, ungaqhiphuki umbilini; ngokuba uYehova uThixo wakho unawe, apho sukuba usiya khona.

UIsaya 12: 2

Yabona, uThixo ukukusindiswa kwam; Ndikholose, ndingoyiki; ngokuba iNkosi uYehova yeyam amandla yingoma yam, waba lusindiso kum.

UIsaya 40:29

Umnika otyhafileyo amandla, ongenakomelela amandisele ukuqina amandla .

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: