Uthando lukaYesu-Olona thando lukhulu kubo bonke

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Uthando lukaYesu - ekwabizwa ngokuba luthando lukaYesu okanye uthando lukaKrestu- sisalathiso kuthando uYesu alubonisa kulo lonke uluntu ngexesha lokuphila kwakhe emhlabeni. Kwinkolo yobuKristu, inokubhekisa kuthando amakholwa analo ngoYesu okanye uthando lobuKristu oluboniswa ngamanye amakholwa kwabanye.Uthando yinxalenye ephambili yokholo lobuKristu kwaye u-Yesu Krestu waba ngumzekelo kwilizwe lendlela uthando olufanele ukwamkelwa kwaye luboniswe ngayo kwabanye. Umzekelo wolu thando uchazwe kwesinye sezibhalo zeBhayibhile ezaziwayo, uYohane 3:16.Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade.UYOHANE 3:16 IBHAYIBHILE (XHO96)

Yintoni Uthando lukaYesu?

Uthando lukaYesu luthando olusulungekileyo olwaziwa ngumntu. Yeyona nto iphambili kwinkolo yobuKristu nakwimfundiso yenkolo, efundisa ukuba uYesu Krestu wafela emnqamlezweni ukuxolelwa isono. UJohn 15: 13 uchaza olo thando lucocekileyo kwaye lucinyiwe:

Uthando olukhulu alunabani ngaphandle koku: ukubeka ubomi bomntu kubahlobo bakhe.UYOHANE 15:13 IBHAYIBHILE (XHO96)

Ithini IBhayibhile Ngothando LukaYesu?

Kwileta ezibhalwe ngumpostile uPawulosi eziya kwabase-Efese, uyacacisa ukuba uThixo uYise waqalisa umsebenzi wosindiso ngoKrestu, owazincama ngokuzithandela ngenxa yothando nokuthobela uYise.

Ukuthanda uKristu yinto eyimfuneko ekumazini ngokupheleleyo uKristu, njengoko kuchaziwe kwabase-Efese 3: 17-19. Kwabase-Efese 5:25 bathi noKristu walithanda ibandla, wazinikela ngenxa yalo. Ezi zibhalo zilandelayo zeBhayibhile zichaza ngakumbi Uthando lukaYesu :

Yazi ke, ukuba uYehova uThixo wakho nguye uThixo; unguThixo othembekileyo, ogcina umnqophiso wakhe nomsa kwewaka lezizukulwana zabo bamthandayo, abayigcinayo imithetho yakhe. - Duteronomi 7: 9Hayi, ixabiso lenceba yakho, Thixo!
Abantu bazimela ngomthunzi wamaphiko akho. - INdumiso 36: 7

Wena, Nkosi, uxolela ulungile,
uphuphuma luthando kubo bonke abakunqulayo. - INdumiso 86: 5

Bulelani kuThixo wamazulu.
Uthando lwakhe luhlala ngonaphakade. --INdumiso 136: 26

UYehova uThixo wakho unawe,
Igorha elinamandla elisindisayo.
Uya kuyoliswa nguwe;
ngothando lwakhe akasayi kuba ngumohlwayi,
ke baya kukumemelela bememelela ngawe. --Zefaniya 3:17

Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade. - Yohane 3:16

9Njengoko uBawo wandithandayo, nam ndanithanda; Hlala ke kaloku eluthandweni lwam.10Ukuba nithi niyigcine imithetho yam, hlalani eluthandweni lwam; njengokuba mna ndayigcinayo imithetho kaBawo, ndahlala eluthandweni lwakhe.Shumi elinanyeEzi zinto ndizithethile kuni, ukuze uvuyo lwam luhlale kuni, luthi novuyo lwenu luzaliseke.12Nguwo lo umthetho wam, wokuba nithandane, njengoko ndinithandileyo nina.13Uthando olukhulu alunabani ngaphandle koku: ukubeka ubomi bomntu kubahlobo bakhe.14Nizizihlobo zam nina, ukuba nithi nikwenze konke endinimisela khona mna.Shumi elinantlanuAndisatsho ukuba ningabakhonzi, ngokuba umkhonzi akalazi ishishini lenkosi yakhe. Endaweni yokuba ndinibize ngokuba nizizihlobo, kuba yonke into endiyifundileyo kuBawo ndinazisile.16Asinini enanyula mna, kodwa ndim owanyula nina, ndanimisela, ukuze niye kuthwala isiqhamo, sona isiqhamo esiya kuhlala sihleli, ukuze oko nikucelayo egameni lam, aninike uBawo.17Nguwo lo umthetho wam: Thandanani. --Yohane 15: 9-17

4Uthando luzeka kade umsindo, uthando lunobubele. Ayinamona, ayiqhayisi, ayizigwagwisi.5Akubathobi abanye, ayizifuneli, ayicaphukisi msinya, ayigcini ingxelo yobubi.6Uthando aluvuyeli bubi; luvuyisana nenyaniso.7Ihlala ikhusela, ihlala ithembekile, ihlala inethemba, ihlala inyamezela. - 1 Korinte 13: 4-8

Ke yena uThixo uqondakalisa okwakhe ukusithanda ngokuthi, sakubon 'ukuba sisengaboni, uKristu asifele. - KwabaseRoma 5: 8

2esithe ngaye sangenelela ngokholo kolu lubabalo simiyo kulo ngoku. Kwaye siqhayisa ngethemba lozuko lukaThixo.3Asikukuphela ke oko;4unyamezelo, isimilo; isimilo nethemba.5Kwaye ithemba alisenzi ukuba sibe neentloni, kuba uthando lukaThixo luye lwathululelwa ezintliziyweni zethu ngoMoya oyiNgcwele, esinikwe thina. - KwabaseRoma 5: 2-5

37Hayi, kuzo zonke ezi zinto sisuka soyise sigqithisele, ngaye owasithandayo.38Kuba ndiqinisekile ukuba nakufa nakubomi, nazingelosi, nazidemon, kungoku, nokuba kungoku, nokuba ngamagunya,39nabude, nobunzulu, nayo nayiphi na enye into kwindalo yonke, iya kuba nako ukwahlula nothando lukaThixo olukuye uKrestu Yesu iNkosi yethu. - KwabaseRoma 8: 37-39

Ndibethelelwe emnqamlezweni noKristu kwaye andisaphili, kodwa nguKrestu ophila kum. Ubomi ke endibudlayo ngoku, ndisenyameni, ndibudlela ekukholweni kuNyana kaThixo, owandithandayo, wazinikela ngenxa yam. - Galati 2:20

4Kodwa ngenxa yothando lwakhe olukhulu kuthi, uThixo, osisityebi ngenceba,5wasidlisa ubomi noKristu, nakuba sasifile nje ziziphoso - nisindiswe ngokubabalwa. - Efese 2: 4-5

Bona into entle Uthando uBawo asinike lona , ngokokuba sibizwe ngokuba singabantwana bakaThixo. Kwaye yile nto siyiyo! Ngenxa yoko ihlabathi alisazi thina, ngokuba lingamazanga yena. - 1 Yohane 3: 1

7Zintanda, masithandane; ngokuba uthando lwaphuma kuThixo. Bonke abanothando bazelwe nguThixo, bayamazi uThixo.8Lowo ungenaluthando akamazi uThixo, ngokuba Uthixo Luthando. - 1 Yohane 4: 7-8

9Nantsi indlela UThixo wabonisa uthando lwakhe phakathi kwethu : Wathumela uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo ehlabathini ukuze sidle ubomi naye.10Olu luthando: ingekuba samthandayo uThixo, ikukuba wasithandayo yena, wamthuma uNyana wakhe ukuba abe sisicamagushelo sezono zethu.Shumi elinanyeZihlobo, ekubeni uThixo wasithandayo, nathi simele sithandane. - 1 Yohane 4: 9-11


UYesu wasibonisa indlela yokuthanda abanye

UYesu waphilisa abagulayo ngothando

Ngexesha lokuphila kukaYesu emhlabeni, wenza imisebenzi yokuphilisa abagulayo. Wabonisa uthando olungathethekiyo kwabo babengenakuzinceda ngenxa yezifo. Nangona izigulo ezininzi kunye neembandezelo zazithathwa njengezibetho neziqalekiso, uYesu wayesabonisa uthando lwakhe ngamandla akhe okuphilisa.

Akufika uYesu, wabona isihlwele esikhulu; wasikwa yimfesane ngabo, wayiphilisa imilwelwe yabo.

UMateyu 14:14 IBHAYIBHILE (XHO96)

UYesu wondla abalambileyo ngothando

Komnye wemimangaliso eyaziwayo eseBhayibhileni, uYesu wathabatha iintlanzi ezimbini nezonka ezihlanu zesonka ezondla abantu.

Ebabizele kuye abafundi bakhe uYesu, wathi, Ndiyabasizela aba bantu; sekuntsuku ntathu behleli nam, bengenanto bangayidlayo; Andifuni kubandulula balambe, okanye bangawela endleleni.

UMATEYU 15:32 IBHAYIBHILE (XHO96)

UYesu wakhupha iidemon ngothando

Abantu eBhayibhileni ababephethwe ziidemon babekhutshiwe eluntwini. Nangona kunjalo, xa uYesu wadibana nabo, wababonisa uthando nothando. Wakhupha iidemon zabo wabakhulula.

Kuthe ke kwakuhlwa, kwaziswa kuye into eninzi yabaphethwe ziidemon; wabakhupha oomoya abo ngelizwi, wathi nabo bonke abafayo wabaphilisa.

UMateyu 8:16 IBHAYIBHILE (XHO96)

UYesu wancama ubomi bakhe ngenxa yokuthanda uluntu

Ngokunikela ngobomi bakhe basemhlabeni emnqamlezweni eKalvari, uYesu wabonisa olona thando luphambili, hayi amaKrestu kuphela kodwa noluntu lonke. Ngedini lakhe, wasinika sonke ukuhlangulwa kunye nendlela yokuchitha unaphakade noThixo.

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: