Uluhlu lwamagama amaNtombazana angamaKristu ukusuka ku-A ukuya ku-Z

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Ngamaxesha okubhalwa kweBhayibhile, amagama abantwana ayekhethwa ukubonisa iimpawu zobuntu zomntwana okanye iminqweno yabazali ngomntwana. Amagama aqhelekileyo abonisa iimpawu ezinqwenelekayo njengamandla, isibindi kunye nobukrelekrele.Kuluntu lwanamhlanje, abazali basahlonipha kwaye baxabise isiko lokukhetha amagama abantwana abangamaKristu eBhayibhileni. Olu luhlu lwamagama angamaKristu amakhwenkwe luhlanganiswe kwizibhalo zeBhayibhile kwaye lubandakanya inkcazo emfutshane yomxholo.Unentombazana? Funda iposti yethu yebhlog kuLuhlu lwamagama abantwana abangamaKhristu ukusuka ku-A ukuya ku-Z.Amagama amaNtombazana aSebhayibhileni aseBhayibhileni: ukusuka kuAbhigali ukuya kuZipora

UKUYA

UAbhigali (IsiHebhere) - 1 Samuweli 25: 3 - uvuyo lukatata.

Abhihail (IsiHebhere) - 1 Kronike 2:29 - Utata ngamandla.UAbhishayi (IsiHebhere) - 1 Samuweli 26: 6 - isipho sikatata wam.

UAda (IsiHebhere) - iGenesis 4:19 - indibano.

UAdina (IsiHebhere) - 1 yeziKronike 11:42 - ihonjisiwe; unobungakanani; intle; slender.Adriel (IsiHebhere) - 1 Samuweli 18:19 - umhlambi kaThixo.

UAngela (IsiGrike) - iGenesis 16: 7 - Yeengelosi.

UAnna (IsiGrike, ukusuka kwisiHebhere) - Luka 2:36 - unobabalo; umntu opha.

Intsingiselo (NgesiHebhere) - Ezra 8:16 - isibingelelo; ukukhanya okanye ingonyama kaThixo.

UArtemis (IsiGrike) - IZenzo 19:24 - iphela, isandi.

atrah (IsiHebhere) - 1 Kronike 2:26 - isithsaba.

B

UBhatshebha (IsiHebhere) - 2 Samuweli 11: 3 - intombi yesixhenxe; intombi yokuhlutha.

Bekah (IsiHebhere) - Eksodus 38:26 - isiqingatha seshekele.

UBernice (IsiGrike) - IZenzo 25:13 - leyo izisa uloyiso.

EBhetani (IsiHebhere) - Mateyu 21:17 - indlu yengoma; indlu yenkxwaleko.

IBheteli (IsiHebhere) - iGenesis 12: 8 - Indlu kaThixo.

UBeulah (NgesiHebhere) - uIsaya 62: 4 - utshatile.

UBhiliha (NgesiHebhere) - iGenesis 29:29 - ngubani omdala okanye odidekile.

C

Kalah (NgesiHebhere) -Genesis 10: 11-12 - ethandekayo; ithuba.

ICamon (NgesiLatin) - Abagwebi 10: 5 - ukuvuka kwakhe.

Candace kwezinye iilwimi (UmTopiya) - IZenzo 8:27 - ophethe isikhubekiso.

IKarmele (NgesiHebhere) - Yoshuwa 12:22 - imvana eyolukileyo; isivuno; egcwele izikhwebu zengqolowa.

Isisa (IsiLatin) - 1 kwabaseKorinte 13: 1-13 - sithandwa.

Kloe (IsiGrike) - 1 kwabaseKorinte 1:11 - imifuno eluhlaza.

Ikiliki (NgesiLatin) - IZenzo 6: 9 - ukuqengqeleka okanye ukubhukuqa.

UClaudia (IsiLatin) - 2 Timoti 4:21 - Isiqhwala.

UClement (IsiGrike) - Filipi 4: 3 - ithambile Kulungile; inceba.

UCleophas (IsiLatini) - ULuka 24:18 - ubuqaqawuli bonke.

D

UDamaris (IsiGrike, isiLatin) - IZenzo 17:34 - umfazi omncinci.

UDaniela (IsiHebhere) - 1 yeziKronike 3: 1 - umgwebo kaThixo; Thixo umgwebi wam.

UDebhora (NgesiHebhere) - Abagwebi 4: 4 - igama; into; Inyosi.

UDelila (NgesiHebhere) - Abagwebi 16: 4 - ihlwempu; encinci; intloko yeenwele.

UDiana (NgesiLatin) - IZenzo 19:27 - ekhanyayo, egqibeleleyo.

UDina (IsiHebhere) - iGenesis 30:21 - umgwebo; ngubani ogwebayo.

UDorkas (IsiGrike) - IZenzo 9:36 - imazi yenyamakazi.

UDrusilla (NgesiLatin) - IZenzo 24:24 - unkcenkceshelwa ngumbethe.

KUNYE

I-Eden (IsiHebhere) - iGenesis 2: 8 - uyolo; uyolo.

UEdna (IsiHebhere) - iGenesis 2: 8 - uyolo; uyolo.

UElisha (IsiLatin) - Luka 1: 5 - Usindiso lukaThixo.

UElizabeth (IsiHebhere) - Luka 1: 5 - isifungo, okanye ukuzaliseka kukaThixo.

UEstere (NgesiHebhere) - Estere 2: 7 - imfihlo zifihliwe.

UEunice (IsiGrike) - 2 Timoti 1: 5 - uloyiso oluhle.

UEva (IsiHebhere) - iGenesis 3:20 - ephilayo; ubomi.

UEva (IsiHebhere) - iGenesis 3:20 - ephilayo; ubomi.

F

Ukholo (IsiLatin) - 1 kwabaseKorinte 13:13 - ukunyaniseka; inkolelo.

wonwabile (IsiLatin) - 1 kwabaseKorinte 16:17 - unethamsanqa; nethamsanqa.

UG

UGabriela (IsiHebhere) - Daniyeli 9:21 - UThixo ungamandla am.

Ubabalo (NgesiLatin) - Imizekeliso 3:34 - ubabalo; intsikelelo.

H

IHadassah (NgesiHebhere) - Estere 2: 7 - imore; uvuyo.

UHagare (IsiHebhere) - iGenesis 16: 1 - umntu wasemzini; lowo woyikayo.

UHana (IsiHebhere) - 1 Samuweli 1: 2 - unobabalo; inceba; onika.

Sithandwa (IsiNgesi esidala) - INdumiso 19:10 - incindi.

Ithemba (IsiNgesi esidala) -Ndumiso 25:21 - ulindelo; inkolelo.

UHulda (IsiHebhere) - 2 Kumkani 22:14 - Umhlaba.

UJ

iJael (NgesiHebhere) - Abagwebi 4:17 - lowo unyukayo.

UJasper (IsiGrike) - iEksodus 28:20 - umnini-mali.

UJemimah (NgesiHebhere) - Yobhi 42:14 - intle njemini.

Ijwabu (IsiFrentshi esidala) IMizekeliso 20:15 - uyolo.

UJoanna (IsiHebhere) - Luka 8: 3 - Ubabalo okanye isipho seNkosi.

UYokebhede (IsiHebhere) - Eksodus 6:20 - uzuko; obekekileyo.

Jordan (IsiHebhere) - iGenesis 13:10 - umlambo wokugweba.

Uvuyo (IsiFrentshi esidala, isiLatin) - Hebhere 1: 9 - ulonwabo.

UJudith (NgesiHebhere) - iGenesis 26:34 - yindumiso yeNkosi. Ukuvuma izono.

UJulia (IsiLatin) - KwabaseRoma 16:15 - phantsi; iinwele ezithambileyo nezithambileyo.

Ngawaphi amagama aphezulu e-10 amantombazana e-2019

1.Emma (ngaphambili # 1)
2.I-Ava (Ngaphambili # 3)
3. UOlivia (Ngaphambili # 2)
4.UIsabella (Ngaphambili # 4)
5. I-Amelia (Ngaphambili # 8)
6. Mia (Ngaphambili # 6)
7. uEvelyn (Ngaphambili # 9)
8. UCharlotte (Ngaphambili # 7)
9.USophia (Ngaphambili # 5)
10.Harper (Ngaphambili # 11)

Leliphi igama lentombazana elithetha 'Isipho esivela kuThixo'?

Micaela kwaye UMikelle omabini la magama esiNgesi athetha Isipho esivela kuThixo .

Lithetha ntoni igama Mika?

UMika ligama labantu abaliqela kwiBhayibhile yesiHebhere (iTestamente eNdala), kunye neendlela Ngubani na onjengoThixo?

UKUYA

Kamon (NgesiLatin) - Abagwebi 10: 5 - ukuvuka kwakhe.

IKerioti (NgesiHebhere) - Yeremiya 48:24 - izixeko; ukubizwa.

UKeturah (IsiHebhere) - iGenesis 25: 1 - isiqhumiso; ivumba elimnandi.

THE

Leya (NgesiHebhere) - iGenesis 29:16 - udiniwe; ndidiniwe.

ULillian okanye ULily (NgesiLatin) - Ingoma yazo iiNgoma 2: 1 - intyatyambo entle; umsulwa; ubunyulu; ubuhle.

Imithetho (IsiGrike) - 2 Timoti 1: 5 - ngcono.

ULidiya (IsiGrike) - IZenzo 16:14 - ichibi lokuma.

M

Magdalene (IsiGrike) - uMateyu. 27:56 - umntu wase Magdala.

IMara (NgesiHebhere) - Eksodus 15:23 - bukrakra; Ubukrakra.

Ngomsindo (NgesiHebhere) - Eksodus 15:23 - bukrakra; Ubukrakra.

UMarta (NgesiAramiki) - uLuka 10:38 - ngubani okrakra; ukucaphukisa.

UMariya (IsiHebhere) - Mateyu 1:16 - imvukelo; ulwandle lobukrakra.

Inceba (IsiNgesi) - IGenesis 43:14 - uvelwano, unyamezelo.

Vuya (IsiNgesi esidala) - uYobhi 21:12 - evuyayo, elula.

UMichael (IsiHebhere) - 1 Samuweli 18:20 - Ngubani ogqibeleleyo? Ngubani na ofana noThixo?

UMiriyam (IsiHebhere) - Eksodus 15:20 - imvukelo.

UMishayeli (IsiHebhere) - Eksodus 6:22 - ngubani oceliweyo okanye obolekisiweyo.

IMyra (IsiGrike) - IZenzo 27: 5 - Ndiyahamba; galela; lilani.

U-N

UNahomi (IsiHebhere) - Rute 1: 2 - entle; iyavumelana

UNeriya (IsiHebhere) - Yeremiya 32:12 - ukukhanya; Isibane seNkosi.

OKANYE

Umnquma (IsiLatin) - iGenesis 8:11 - ukuchuma; ubuhle; isidima.

IOfra (NgesiHebhere) - Abagwebi 6:11 - uthuli; khokela inkungu.

Oprah (NgesiHebhere) - Abagwebi 6:11 - uthuli; khokela inkungu.

UOrpa (IsiHebhere) - Rute 1: 4 - intamo okanye ukakayi.

Iphe

UPaula (NgesiLatin) - IZenzo 13: 9 - encinci; encinci.

UFibhi (IsiGrike) - Roma. 16: 1 - ukukhanya nyulu.

Prisca (NgesiLatin) - IZenzo 18: 2 - mandulo.

UPrisila (NgesiLatin) - IZenzo 18: 2 - mandulo.

R

URakeli (IsiHebhere) - iGenesis 29: 6 - iigusha.

URebecca (NgesiHebhere) - iGenesis 22:23 - amafutha; ndityebile; Ingxabano yaxola.

URebheka (NgesiHebhere) - iGenesis 22:23 - amafutha; ndityebile; Ingxabano yaxola.

Rhoda (IsiGrike, isiLatin) - IZenzo 12:13 - rose.

URose (NgesiLatin) - Ingoma yazo iiNgoma 2: 1 - rose.

URuby (IsiNgesi) - Eksodus 28:17 - ilitye elinqabileyo elibomvu.

URute (IsiHebhere) - Rute 1: 4 - unxilile; wanelisekile.

S

USafira (IsiNgesi) - IZenzo 5: 1 - Oko kuyabalisa okanye kuyabalisa.

USarah (IsiHebhere) - iGenesis 17:15 - inenekazi; nkosazana; nkosazana yesihlwele.

Uza ku (IsiHebhere) - iGenesis 17:15 - inenekazi lam; Nkosazana yam.

(Phakamisani.) (IsiHebhere) - INdumiso 3: 2 - isiphelo; nqumama.

Ukunikezela (NgesiHebhere) - iGenesis 46:17 - intokazi yevumba; ingoma; ikhwezi lokusa.

USharon (IsiHebhere) - 1 Kronike 5:16 - ithafa lakhe; ingoma yakhe.

USherah (IsiHebhere) - 1 Kronike 7:24 - inyama; ubudlelwane.

Shilo (NgesiHebhere) - Yoshuwa 18: 8 - uxolo; ubuninzi; isipho sakhe.

UShifra (IsiHebhere) - Eksodus 1:15 - mhle; ixilongo; iyayenza loo nto.

USusanna (IsiHebhere) - Luka 8: 3 - Inyibiba; wavuka; uvuyo.

USusannah (NgesiHebhere) - uLuka - Inyibiba; wavuka; uvuyo.

T

UThabitha (NgesiAramiki) - IZenzo 9:36 - icace gca; ixhama.

UThalitha (NgesiAramiki) - Marko 5:41 - intombi encinci; ntombazana encinci.

UTamare (IsiHebhere) - iGenesis 38: 6 - isundu okanye idate palm; umthi wephalm.

UTamara (IsiHebhere) - iGenesis 38: 6 - isundu okanye idate palm; umthi wephalm.

UTera (NgesiHebhere) - Numeri 33:27 - ukuphefumla; ivumba; ukuvuthela.

ITirza (NgesiHebhere) - Numeri 26:33 - nobubele; okhalazayo; kukholisa.

V

Uloyiso (NgesiLatin) -Duteronomi. 20: 4 - uloyiso.

NGE

UZemira (IsiHebhere) - 1 yeziKronike 7: 8 - ingoma; umdiliya; intende.

UZilpa (NgesiHebhere) - iGenesis 29:24 - I-distillation ephuma emlonyeni.

Zina (IsiGrike) - 1 Kronike 23:10 - ukukhanya ukubuyela umva.

UTsipora (IsiHebhere) - Eksodus 2:21 - ubuhle; ixilongo; ukuzila.

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: