Uthando lunomonde, uthando lunobubele - 1 kwabaseKorinte 13: 4-8

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Ithini ivesi leBhayibhile 'Uthando lunyamezelo Uthando luLungile?'

Ivesi yebhayibhile Uthando luMonde Uthando lunomusa lufumaneka kwi-1 kwabaseKorinte 13: 4-8 (New International Version):

4Uthando luzeka kade umsindo, uthando lunobubele. Ayinamona, ayiqhayisi, ayizigwagwisi.5Akubathobi abanye, ayizifuneli, ayinakucaphuka msinya, ayigcini ingxelo yeziphoso.6Uthando aluvuyeli bubi; luvuyisana nenyaniso.7Ihlala ikhusela, ihlala ithembekile, ihlala inethemba, ihlala inyamezela.
8Uthando soze lwehluleka. Nokuba ke ziziprofeto, ziya kuyeka; apho kukho iilwimi, ziya kudamba; apho kukho ulwazi, luya kuphela.Luthini uthando lukaThixo?

Uthando lukaThixo luthando olukhulu kunabo bonke. Uthando lukaThixo lubizwa ngokuba yiAgape (isiGrike samandulo ἀγάπη, agapē) ligama lamaGrike namaKristu elibhekisa kulo uthando , eyona fomu iphezulu uthando , Isisa kunye uthando ye NguThixo eyomntu neyomntu for NguThixo .

Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi; , ukuba wanikela ngoNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade. UYohane 3:16 IBHAYIBHILE (XHO96)UYesu uluchaza njani uthando?

Ibhekisa kwi uthando ye NguYesu UKristu ngobuntu, i uthando yamaKristu kaKristu, kunye uthando yamaKristu kwabanye. … Ngasekupheleni kwesidlo sangokuhlwa sokugqibela, NguYesu unika abafundi bakhe umthetho omtsha: Uthando omnye nomnye, njengoko ndinithandileyo nina, ngako oko baya kwazi bonke abantu, ukuba ningabafundi bam.

Uthixo Luthando . Lowo uhleli eluthandweni uhleli kuThixo, noThixo uhlala kuye.

1 KAYOHANE 4:16 IBHAYIBHILE (XHO96)

Uthando luzeka kade umsindo, uthando lunobubele (1 kwabaseKorinte 13: 4-8) yenye yezona zicatshulwa kakhulu kwaye zaziwa kakhulu Iivesi zebhayibhile ngothando . Kuqhele ukufundwa kwiinkonzo zothando ezinje ngemitshato kunye neentsana zamabhaptizo.Kubalulekile ukuba uqonde imeko yesibhalo ukuze uqonde indlela esisebenza ngayo kubomi bethu banamhlanje. Kwisicatshulwa, umpostile uPawulos uthetha nebandla laseKorinte. Kwintetho yakhe, uPawulos uchaza iimpawu ezahlukeneyo ze uthando . Ngokukodwa, uPawulos ucacisa izinto ezili-15 ezibalulekileyo phakathi kwabazalwana noodade kumanyano lwecawa:

Uthando luzeka kade umsindo, uthando lunobubele. Ayinamona, ayiqhayisi, ayizigwagwisi.5Akubathobi abanye, ayizifuneli, ayinakucaphuka msinya, ayigcini ingxelo yeziphoso.6Uthando aluvuyeli bubi; luvuyisana nenyaniso.7Ihlala ikhusela, ihlala ithembekile, ihlala inethemba, ihlala inyamezela.8Uthando soze lwehluleka. Nokuba ke ziziprofeto, ziya kuyeka; apho kukho iilwimi, ziya kudamba; apho kukho ulwazi, luya kuphela.

1 kwabaseKorinte 13: 4-8 IBHAYIBHILE (XHO96)

Kweli nqaku, siza kuqhekeza iivesi zeBhayibhile kwaye sivavanye uphawu ngalunye.Uthando Lunomonde

Uthando lomonde aluzijongi izono zabanye. Endaweni yoko, iyavuma ukusilela kwabo bantu basicaphukisayo kwaye yandisa unyamezelo kunye nemfesane kubo ngelixa beqonda isidingo sabo sothando. Uthando lomonde lukwasetyenziselwa ukuchaza uThixo ( Eyesi-2 kaPetros 3: 9 ).

INkosi ayilibali ukugcina isithembiso sayo, njengoko abanye becinga njalo. Kunoko unomonde kuni, engafuni ukuba kutshabalale nabani na, kodwa ufuna bonke baguquke.

2 KAPETROS 3: 9 IBHAYIBHILE (XHO96)

Uthando Lububele

Ububele lolunye lolona phawu lubalulekileyo lothando lokwenene kuba luphawu olubonakalayo lothando olubonakaliswe kwabanye. Ububele luthando olusebenzayo. UThixo ukhuthaza abantu bakhe ukuba babe nobubele omnye komnye nakwiintshaba zabo.

Kumaxesha athile xa kufuneka ulungisiwe, olu hlobo lothando lunokuthatha uhlobo lokukhalimela.

Uthando Alunamona

Olu hlobo lothando luxabisa kwaye lubhiyozela impumelelo kunye neentsikelelo ezinikwa abanye. Uthando alunqweneli kwaye uthando alunantiyo. Uthando lusivumela ukuba sonwabe ngabanye abantu. Olu hlobo lothando alunamona ngempumelelo yabanye.

Uthando alugwagwisi

Uthando aluzigwagwisi ngaphezu kwabanye. Uthando alugwagwisi. Uthando alunamabhongo. Uthando luyaqonda ukuba sonke siyalingana emehlweni kaThixo.

Uthando Alunabhongo

Olu thando aluqhayisi okanye alukhukhumali. Uthando luyaziqonda iingozi zokomoya zokuzithemba ngokugqithisileyo okanye ukungamthobeli uThixo. Ayibonakalwanga yimvakalelo yokuzijonga ubalulekile okanye ikratshi.

Uthando alukho krwada

Uthando lubonakaliswa ngobubele. Ububele nokuba krwada akunakuhlala kunye. Uthando luthathela ingqalelo iimvakalelo zabanye kwaye luyakhathala ukuba lungabacaphukisi. Uthando alufuni kukhubekisa okanye ukuhlazisa omnye umntu. Olu hlobo lothando luhlonipha iimvakalelo zabanye.

Uthando Aluzifuneli

Uthando aluze luzingce. Uthando lokwenene ngabanye lusivumela ukuba sibeke iimfuno zabo ngaphezu kwezethu. Ukubonisa uthando olungeyonyani ngenjongo yokuziphakamisa ayilothando kwaphela.

Uthando alucaphuki msinya

Uthando ngokwendalo lubandakanya umonde. Olu thando alukhawulezi ukucaphuka naxa abanye besicaphukisa. Olu thando ludibanisa umonde, ukuqonda, kunye noxolelo.

Uthando alugcini ingxelo yobubi

Olu hlobo lothando luyaxolela kwaye luyalibala. Kwanaxa iimeko apho iziphoso ziphindaphindwa kwaye zenziwa ngabom, siyaqonda ukuba uthando lubonakaliswa xa sibaxolela ngokuphandle abo basonileyo. Asigcini ukulandelelana kwamaxesha esikhubekiswa, ukungahlonitshwa, okanye ukuphoxeka.

Uthando aluvuyiswa bububi

Uthando ngokwendalo lufuna okuhle kuzo zonke iimeko nakwiimeko. Uthando alufumani ntuthuzelo kwiimeko ezimbi okanye unxulumano olubi.

Uthando luhlala lukhusela

Uthando lulungisa ukungalunganga ngeendlela ezikhusela iimvakalelo zabanye. Olu thando luquka ububele, umonde, kunye nokuxolela.

Uthando luhlala luthembile

Olu thando luthembele kwiinjongo ezintle zabanye nakwimeko ezinzima. Uthando luyaqonda ukuba nokuba abantu baneenjongo ezimbi, sinokholo lokuba uthando lukaThixo kuthi luya kusibona kuyo nayiphi na imeko. Ke ngoko, sinokuyithemba intando kaThixo nokuba asinakubathemba abantu.

Uthando Luhlala Lunethemba

Uthando lwakhiwe phezu kokholo. Ukholo lwakhiwe phezu kwethemba. Njengokuba uThixo ethembekile ukugqibezela umsebenzi awawuqalayo kuthi, uthando lunika ithemba lezona zinto zilungileyo kwabanye.

Uthando luhlala luhlala

Uthando lolonavakalelo lunamandla lomntu. Amandla othando asivumela ukuba simelane nokuhlaselwa ngokomoya, sigcina ukholo lwethu kuThixo.

Uthando soze lwehluleka

Uthando lukaThixo aluzange lusilele. Ingunaphakade, ingokobuthixo, kwaye ayisoze iyeke. Oku kuqinisekiswa kusivumela ukuba sibe ngumjelo apho uthando lukaThixo lugelezela kwihlabathi.

Ukuqhubeka nokufunda, thelekisa le ndinyana yeBhayibhile kwiinguqulelo ezininzi ezithandwayo zeBhayibhile:

Eyoku-1 kwabaseKorinte 13: 4-8 I-ESV

( Inguqulelo yesiNgesi )
Uthando luzeka kade umsindo, lunobubele; uthando alunamona okanye luqhayise; ayiziphakamisi okanye ikrwada. Alunyanzelisi ngendlela yalo; alunomsindo okanye ingqumbo; aluvuyeli kungalungisi; luvuyisana nenyaniso. Uthando luthwala izinto zonke, lukholelwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lunyamezela izinto zonke. Uthando alupheli. (ESV)

Eyoku-1 kwabaseKorinte 13: 4-8 NLT

( INguqulelo eNtsha ephilayo )
Uthando luzeka kade umsindo, lunobubele; Uthando alunamona, alugwagwisi; Ayifuni indlela yayo. Ayicaphukisi, kwaye ayigcini irekhodi lokona. Ayivuyi ngokungabikho kokusesikweni kodwa iyavuya nanini na iphumelela. Uthando aluze luyeke, aluze luphulukane nokholo, luhlala lunethemba, kwaye lunyamezela kuzo zonke iimeko… uthando luya kuhlala ngonaphakade! (NLT)

Eyoku-1 kwabaseKorinte 13: 4-8 INKJV

( IBhayibhile yesiXhosa yowe-1996 )
Uthando luzeka kade umsindo, lunobubele; uthando alunamona; uthando aluzigwagwisi, alukhukhumali; alwenzi okuziintloni; alufuni okukokwalo kodwa; alucaphuki; alucingi okubi; aluvuyeli kungalungisi; luvuyisana nenyaniso. Luthwala iinto zonke, lukholelwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lunyamezela iinto zonke. Uthando soze lwehluleka. (NKJV)

Eyoku-1 kwabaseKorinte 13: 4-8 KJV

( Inguqulelo kaKing James )
Uthando lunobubele, lunobubele; Uthando alunamona; Uthando alugwagwisi; alukhukhumali; alwenzi okuziintloni; alufuni okukokwalo kodwa; alucaphuki; Aluvuyeli kungalungisi; luvuyisana nenyaniso. Luthwala iinto zonke; lukholwa ziinto zonke; luthemba iinto zonke; lunyamezela iinto zonke. Uthando aluze lutshitshe. (KJV)


Uthando luzeka kade umsindo, uthando lunobubele ngesiGrike

Inguqulelo yesiGrike ye-1 kwabaseKorinte 13: 4-8 .

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: