Intsingiselo yeNgelosi Inani lama-333

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Izalathiso zeBhayibhile kwinani u-3 zimele ukuphelela, nangona zikwinqanaba elingaphantsi kwenani lesi-7. EBhayibhileni, inani u-3 lisetyenziswe amaxesha angama-467. Inani u-3 lelokuqala kwamanani amane agqibeleleyo ngokomoya (amanye wona ayi-7, 10 kunye no-12).Ukusuka koosolusapho aba-3 abangamalungisa ngaphambi komkhukula (u-Abheli, uEnoki noNowa), ukuya kootata abathathu (uAbraham, uIsake, noYakobi), inani u-3 luphawu lokomoya olunamandla.  • Kukho iincwadi ezingama-27 kwiTestamente eNtsha, eyiyo 3 x 3 x 3 , okanye ukuphelela kwigunya lesithathu.
  • UYesu wathandaza kathathu eGadini yaseGetsemane phambi kokubanjwa kwakhe.
  • UYesu wabekwa emnqamlezweni ngeyure yesithathu yemini (9 am) kwaye wasweleka ngeyure le-9 (3 pm).
  • Kwakukho iiyure ezi-3 zobumnyama ezazigubungele umhlaba lo gama uYesu wayexhonywe emnqamlezweni ukusuka kwiyure yesi-6 ukuya kwili-9.
  • UKristu wayefile iintsuku ezintathu phambi kokuvuka kwakhe.

Ukutyhubela iminyaka abantu abaninzi baxele ukuba balibona inani lama-333 kwiimeko ezahlukeneyo. Ukuba uyakholelwa kumandla amanani, uyaqonda ukuba ukubonwa kwamanani kunqabile ukuba kungakho ngengozi.Nokuba ngu-3-3-3 okanye u-33: 3 okanye u-3: 33, eli nani linentsingiselo yokomoya ekungafuneki ukuba lingahoywa. Abanye abantu babhekisa kuma-333 njengenani leengelosi, oko kuthetha ukuba kunika amandla eengelosi abonisa njengobomi, ubuninzi kunye nokuvuka ngokomoya.

UThixo ubeke iingelosi zakhe ukuba zisikhokele zisikhusele kuzo zonke iindlela ( INdumiso 91:11 ). Ukwenza oko kufuna ukuba bathethe nathi njengezithunywa zikaThixo ( ULuka 1:19 ). Enye yeendlela ezizodwa ezisetyenziswa ngabagcini bezithunywa ukuthetha nathi ngamanani eengelosi okanye amanani aphindaphindiweyo ngokulandelelana.Intsingiselo yokomoya engama-333

Ngaba uyazi ukuba ukubonakala kwenani elingama-333 kunokuba luphawu lokuphendulwa kwemithandazo yakho?

Abaphengululi beBhayibhile kunye nabavumisi ngamanani ngokufanayo bathe amanani ngokulandelelana kwawo anokuchazwa njengamanani eengelosi. Iingelosi lulandelelwano lwamanani aphethe ukhokelo lukaThixo ngokubhekisa kwiintsingiselo ezithile zamanani.

KwiNumerology, inzululwazi yobuthixo yamanani, iyaqondwa ngokubanzi ukuba inani ngalinye liphethe intsingiselo ethile yokungcangcazela ehamba ngaphezulu kwenani elilula.Kukholelwa ukuba enye yeendlela iingelosi ezinxibelelana nathi ngayo kungala manani eengelosi okanye ukulandelelana kwamanani aphindaphindiweyo. Ke makhe sihlolisise ukuba i-333 ingathetha ntoni kubomi bethu bokomoya.

Ithetha ntoni inamba 333 ngokwasemoyeni?

Kuthetha ukuba iingelosi zakho zikufuphi nje, zikulungele ukukunceda kwaye zikuqinisekise ukuba izicwangciso zakho zihamba kakuhle. Ithumela umyalezo wokuba imithandazo yakho iphendulwe, kwaye ukubona ama-333 kuthetha ukuba nantoni na oyicelileyo isendleleni eza kuwe.

Yintoni ekhethekileyo ngenombolo 3?

Isithathu linani lokugqibelela, okanye ukugqibezela. Eli nani liphindaphindwe kuyo yonke iBhayibhile njengophawu lokugqibelela.

Iyintoni intsingiselo efihliweyo yengelosi 3?

Ingelosi yenombolo 3 inamandla obubele, uvuyo, ubuchule bokuyila kunye nokucinga. Imele ukuphefumlelwa, ukudala, ukubonakalisa nokukhula. Ifuzisela ukunxibelelana komzimba wakho, ingqondo kunye nomoya, kwaye ilungelelaniswe ngononophelo namandla kaThixo

333 Intsingiselo eBhayibhileni

Ingelosi inombolo ye-333 igcinelwe imiyalezo ekhethekileyo evela kwingelosi yakho yomgcini ekuphenduleni imithandazo yakho. Ngokwesibhalo, ukubona ama-333 luphawu lobomi, ubuninzi, kunye nokuvuka ngokomoya.

Inani u-333 livela kunqabile kubomi bethu bendalo. Kananjalo, abaninzi bakholelwa ukuba lo myalezo ubonakalisa inqanaba eliphezulu lokubaluleka elingafanele kuthathwa lula.

Intsingiselo yeNgelosi Inombolo 3:

Ingelosi inombolo 3 luphawu lobomi kunye novuko kwibhayibhile. Umbhalo weBhayibhile uthetha ngenombolo 3 ngokwamandla. Izibhalo zithetha ngeziganeko ezininzi ezibalulekileyo ezenzeka ngosuku lwesithathu. Ngexesha lokudalwa, uThixo wathetha ngomhla wesithathu, wathi, Umhlaba mawuvelise utyani, izityalo ezivelisa imbewu, imithi imithi emhlabeni, eyenza iziqhamo ngembewu ikuyo, ngohlobo lwayo. ( IGenesis 1:11 ).

Nayi eminye imizekelo yokubaluleka kwenani 3:

Hambani ngoko niye kuzenza abafundi zonke iintlanga, nibabhaptizela egameni loYise, loNyana, loMoya oyiNgcwele;

UMateyu 28:19 IBHAYIBHILE (XHO96)

Wosidlisa ubomi, kwakuba ntsuku mbini; wosibuyisela ngomhla wesithathu, sidle ubomi phambi kwakhe.

UHOSIYA 6: 2 IBHAYIBHILE (XHO96)

Uthe ke kubo, Kubhaliwe ngokunjalo, umelwe ngokunjalo uKristu kukuthi eve ubunzima, abuye avuke kwabafileyo ngomhla wesithathu;

ULuka 24:46 IBHAYIBHILE (XHO96)

Ukubaluleka kokomoya kwenombolo 3 akunakuphikwa. Kodwa ngaba inokuba ama-333 anamandla aphindwe kathathu kumandla? Ngaba inani u-333 lidlulisela ukungxamiseka okukhulu?

Ukuba uqhubeka nokubona inani elingu-333 kubomi bakho bemihla ngemihla okanye kumaphupha akho, ingelosi yakho ekugcinayo inokukuxelela enye yale miyalezo ibalulekileyo ilandelayo:

1. Lixesha lokulandela amaphupha akho

Ingelosi yenombolo 3 imele ubomi kunye nobuninzi. Xa uqala ukubona i-333, olu luphawu olucacileyo lokuba ingelosi yakho ekugcinayo iyakukhuthaza ukuba ulandele amaphupha akho.

Ukuba ubona ama-333 ngexesha xa ucinga ngeenjongo zakho zobomi kunye neenjongo, yazi njengophawu lokuba kufuneka uqhubeke ngokulandela amaphupha akho. Qalisa ishishini elitsha. Fumana imilo. Ibasemathandweni.

Ukuba sele uqalile ukulandela ezi njongo, ukubona ama-333 kunokuba luphawu olucacileyo lokuba ukwindlela elungileyo. Tyhala phambili ngokuzithemba!

Xa ubona u-3: 33 iwotshi, esi sisikhumbuzo esibonakalayo sokuba ubuninzi buvela ngqo buvela kuThixo kwaye kuphela ngexesha likaThixo. Funa isikhokelo sakhe kwaye uThixo uyakulityhila icebo lakhe ngobomi bakho. Inyathelo lokuqala lokwenza ukuba amaphupha akho azaliseke kukuthandaza kuThixo akuncede namandla.

2. Usana luza kuzalwa kungekudala

Ingelosi inamba 333 luphawu lokuba umntwana sele eza kuzalwa. Awulungelanga ukuba nomntwana? Sukuba nexhala. Umntwana kungenzeka ukuba ayingowakho. Inombolo 3 ibonisa ubomi obutsha obuziswayo kwaye oku kungathetha usana kwisizalwane esisondeleyo okanye kumhlobo.

Usenokude uqaphele u-3: 33 ngewotshi xa ukwigumbi elinye nomntu okhulelweyo okanye osandul 'ukuba nomntwana.

Ukubona inani lama-333 sisiqinisekiso sokuba ingelosi yakho ekugcinayo iya kukhusela ubomi obutsha.

3. Sele uza kuba namava oMoya

Ukuba ukhe wanamava kwaye utyhafile ngokomoya, qiniseka ukuba xa ubona inombolo 333, usecicini lokuphumelela okukhulu ngokomoya. Leyo nto ibikukhathaza sele iza kusonjululwa. Lonto ubuthandaza sele izokulungiswa. Yiba nethemba lokuba intsikelelo yakho isendleleni!

UThixo uwuvile umthandazo wakho kwaye uyawuphendula. Kodwa khumbula kwaye uqaphele kuba intsikelelo yakho ayinokuza ngale ndlela ubuyilindele. Thenga kwisicwangciso sikaThixo kunye nexesha likaThixo. Kholwa!

Intsingiselo yama-333 ikhethekile kuba ngumyalezo othe ngqo osuka kwingelosi yakho malunga nokholo lwakho kuThixo. UThixo uwuvile umthandazo wakho kwaye uzakuwuphendula.

Ingelosi Inombolo 333 kunye noThando

Xa kuziwa kuthando, Ingelosi Inombolo 333 ikukhumbuza ngobuninzi bothando ebomini bakho. Inokungabandakanyi uthando oluthandanayo, kodwa nothando oluvela kusapho lwakho, iqabane lakho, abantwana bakho, abantu osebenza nabo, kwaye malunga nawo wonke umntu okujikelezile. Xa uziva ngathi akukho mntu ukukhathaleleyo okanye akukho mntu ukuqondayo, ukubona iNgelosi yeNombolo 333 inyanzela ukuba ujonge abantu ebomini bakho, kwaye uqonde ukuba uthando lukho ebomini bakho, kuya kufuneka ujonge nzulu.

Ngokumalunga nothando lwesini, Ingelosi Inombolo 333 idlulisa iintsingiselo ezininzi, kodwa zonke zikhomba ekukhuleni. Ukuba ulwalamano, kukubonisa ukuba uthathe ukuzibophelela kwakho kwelinye inqanaba. Ngaba ubucinga ngokuhlala kunye? Okanye mhlawumbi ukutshata? Xa kukho isigqibo sokucinezelwa kwinqanaba elilandelayo kubudlelwane bakho bangoku, ukubona inombolo engu-333 ngumqondiso wokulandela isigqibo. Kwangokunjalo, ukuba ubucinga ngokuphelisa ubudlelwane, le Nombolo yeNgelosi ikwabongoza ukuba uqhubeke nesigqibo.

Ngokumalunga nothando, ingelosi yakho ekugcinayo ifuna ukukukhokela kwicala eliza kuvelisa iziphumo ezilungileyo. Ukukhula kungafunyanwa ngohlobo lokuthatha ubudlelwane bakho ubuse kwinqanaba elilandelayo, okanye kunokuthetha ukuphelisa ubudlelwane ukuze uye phambili ebomini obungcono ngokwakho, okanye nomnye umntu olunge ngakumbi kuwe.

Kwiingoma, Ingelosi Inombolo 333 luphawu oluqinisekileyo kubomi bakho bothando. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, inani lithetha intabalala yothando. Xa ungekho kubudlelwane, iingelosi zakho zinxibelelana ukuba uthando ngokuqinisekileyo luya kuza ebomini bakho.

Ingelosi Inombolo 333 imalunga nokukhula kunye nokuqhubela phambili, nokuba kukutshata, ukuqhekeka, okanye ukudibana nomntu omtsha, inye into eqinisekileyo: zizinto ezilungileyo kuphela eziza kuvela kuso nasiphi na isigqibo sakho. Thatha ixesha lokuphumla, uphefumle, kwaye uzithuthuzele ngengcinga yokuba nokuba sithini na isigqibo sakho ngothando, yonke into izakulunga.

Ingelosi Inombolo 333 kunye noMoya

Ingelosi Inombolo 333 linani elingcwele kwaye linxulumana nokukhula kunye nokukhula, ubukho benombolo ebomini bakho bubonisa ukuba lixesha lokulinganisa ingqondo, umzimba kunye nomoya. Njengenani elingcwele, oko kuthetha ukuba iingelosi zakho zikunika umkhombandlela kwindlela yakho yobomi. Ingelosi yakho iyabona ukuba wenza kakuhle ebomini bakho ngoku, kwaye ikukhumbuza ukuba uqhubeke uye phambili kwaye uqhubeke nezinto ezinkulu ozenzayo ngoku.

Ngandlela thile, ubukho beNombolo yeNgelosi 333 yindlela yokuqinisekisa kwakhona malunga nezigqibo zakho kunye nendlela yobomi. Kodwa, ngaphambi kokuba uqhubele phambili, kuya kufuneka uyeke elidlulileyo. Kuya kufuneka uguquke kwiimpazamo zangaphambili, ukuze uqhubele phambili. Ukuba wenzakalise abantu, okanye ukuba wenze into engalunganga, lixesha lokuba ufune ukuvalwa. Kuphela emva koko unokuhamba ngokukhululekileyo kwaye ekugqibeleni uqhubeke ngokupheleleyo, kwaye wonwabele ubomi obulungileyo obulindeleyo.

Ngamaxesha okungaqiniseki, iNombolo yeNgelosi ikwazisa into elungileyo. Usenokuba uthandaza okanye ufuna impendulo kwiNdawo iphela kwaye ukubona inani kuyindlela yakho yengelosi ekugcinayo yokuphendula impendulo eyiyo kwimibuzo yakho. Ingelosi yakho inokukukhuthaza kwaye ikuncede, kunye nokukunika ukuzithemba ukwenza eso sigqibo sibalulekileyo ubusibambe ixesha elide.

Xa ufuna imvisiswano, uxolo kunye noxolo ebomini bakho, iNgelosi yeNombolo 333 iya kukunceda ukuba ukhulise uhambo lwakho lokomoya, kunye nengqondo, imvakalelo kunye nomzimba wakho.

Ngamaxesha okudideka, ukungaqiniseki, kunye nokuzithemba, thetha nengelosi yakho. Ukuba uyabubona ubukho beNgelosi Inani lama-333, ke luphawu lokuba usendleleni elungileyo. Esona sigqibo ubucinga ngaso yeyona nto kufuneka uyikhethe, kwaye iziphumo ezintle ziya kwenzeka.

Yintoni omele uyenze xa ubona ama-333?

Sibona imiqondiso kunye neempawu kuyo yonke indawo xa iingelosi zethu zizama ukusixelela okuthile. Okanye, xa ubabuza umbuzo onamandla okutshintsha ikhondo lobomi bethu. Iingelosi zethu zihlala zifuna okona kulungileyo kuthi, kwaye xa sikwimeko apho singazi ngokwenene ukuba masenze ntoni, zilapha ukusinceda ukuba sifumane indlela elungileyo.

Ingelosi Inombolo 333 luphawu lwenkxaso kunye nenkuthazo. Nokuba kubomi bakho bothando, kwikhondo lomsebenzi wakho, kwishishini lakho, okanye ekukhuleni kwakho, inani likuxelela ukuba okwenzayo ngoku sisigqibo esifanelekileyo. Inani liphinda liqinisekise ubunyani kunye nokukhula, ke xa ubona eli nani, zive ukhululekile ukuba izinto ziya kuvela zinkulu nakweyiphi na indlela onokukhetha ukuyithatha.

Ikwaxelela ukuba wenze umsebenzi othile wangaphakathi. Ikuxelela ukuba ucamngce, uthathe ixesha lokuba wedwa kwaye uthethe nomntu wangaphakathi, ufumane iitalente zakho, amandla akho kunye neminqweno yakho ebomini. Ngokukwazi ukuzazi ngcono, uyakwazi ukuthatha izigqibo ezingcono eziza kukunceda ukhule, zikuncede ukhule, kwaye zikuncede ufumane ubomi obufunayo.

Ngelixa ukuqhubela phambili kunye nokukhula kubonakala kuhlala kuhlala kunxibelelene nokuqala okutsha, kukwakhumbuza ukuba mhlawumbi lixesha lokuphelisa izinto ezithile ebomini bakho, nazo. Oku kunokuthetha ukuphela kobudlelwane nabantu abakuhlisa kuphela, okanye ukushiya umsebenzi okubambezelayo, okanye ubaleke kwindawo enetyhefu.

Njengokutshintsha okuqinisekileyo, iNgelosi iNombolo 333 ikukhuthaza ukuba uhambe kwindlela eya kukunceda, ikwenze umntu ongcono.

Inani likwakhuthaza ubuchule kunye nobugcisa. Ivusa igcisa lakho langaphakathi kwaye ikukhuthaze ukuba uvelise ubuchule obungasebenziyo kuwe. Ukuba uhlala udlala ipiyano njengomntwana kodwa uyekile, mhlawumbi lixesha lokuba uvuselele uthando lwakho lomculo. Ukuba uhlala uthanda ukuthanda ukupeyinta kodwa umsebenzi wakho ukuthintele ekulandeleni ubugcisa, mhlawumbi lixesha lokuba uphinde ulufumane olu thando.

Iincwadi Malunga neNgelosi Inani lama-333

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: