Amagama kaThixo ngokwembono yeBhayibhile

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

IBhayibhile inamagama amaninzi athetha okuthile ngoThixo. Bathetha kakhulu ngobungcwele namandla akhe, kodwa nangendlela abantu ababemjonga ngayo uThixo kumaxesha eTestamente eNdala. Rhoqo amagama esiHebhere anentsingiselo ephindwe kabini.Kwi-Middle East yakudala, amagama anikwa abaluleke kakhulu kuba abonisa ubuntu, isazisi kunye nobukho. Amagama abantu achazwe ukuba bangobani, benza njani, kwaye bahlala njani.Ukutyhilwa kwegama lothixo kunye nokusetyenziswa kwalo rhoqo kwakubalulekile kuba kwenza ukuba uqhagamshelane noThixo kwaye umazi. Igama yayisisitshixo sesityhilelo. Nanga amanye amagama kaThixo eBhayibhileni.

1. UElohim

U-Elohim ligama lokuqala likaThixo esidibana nalo eBhayibhileni. Ithetha amandla okanye amandla kwaye isetyenziswa ngaphezulu kwamaxesha angama-2500 kwiTestamente eNdala. Igama u-Elohim livela kwigama el, elithetha ukuba lomelele okanye linamandla.

(IGenesis 1: 1) Isininzi sikaEl okanye uEloah sibonisa ubume bukaThixo. Ukususela kwisivakalisi sokuqala seBhayibhile, amandla kaThixo ayabonakala njengoko (uElohim) edala umhlaba ngamandla elizwi lakhe. IGenesis 1:26 ichaza unxibelelwano phakathi kobathathu emnye. Masizenze ngokomfanekiselo wethu nangokufana nathi.U-Elohim udityaniswe namanye amagama ukuchaza iimpawu ezithile zikaThixo. Imizekelo embalwa yamagama kaThixo.

Ukususela kwiGenesis ukuya phambili, singqina uThixo ngokuqhubekayo eziveza ebantwini, ezibeka kwisivumelwano nabantu bakhe (njengoElohim).

Kwi INdumiso 139: 13 , Umthandazo onje ubonakalisa indalo esindisayo nemfesane kaElohim. Eli nqaku lisibonisa ukuba u-Elohim uyasazi buqu kwaye unesicwangciso esimiselwe elowo nalowo wethu. Sonke siphethe iminwe yesandla sikaThixo.2. Yehova

Ngokwesiko lamaJuda, ngumbingeleli omkhulu kuphela owayevumelekile ukubiza igama likaThixo ngoMhla weNtlawulelo.

Ngokwimbali yamaYuda, eli gama lingcwele kangangokuba abantu babengenabuganga bokulithetha ngokuvakalayo. Oonobumba abane (YHWH) babizwa ngokuba zietetragrams, kwaye abanye bayibeka njengoYehova okanye uYahve ’.

Kwakhona ligama uThixo azibophelela ngalo kubantu bakhe kwaSirayeli xa esithi kuMoses makamazise kumaSirayeli ngoYHWH ( IEksodus 3:14 ).

Isibhengezo ngasinye segama likaYahweh yayilumboniso omfutshane wokholo. UThixo wafumaneka kunqulo. Ngokutyhila igama lakhe, uThixo wenza ukuba abantu bakwazi ukwenza ubudlelwane kunye naye. Igama lakhe, uThixo, unika abantu ubabalo kwaye ubeka iimfuno kubo.

Nawa amanye amagama kaThixo ngokudibanisa phakathi kukaYahweh kunye neempawu athe uThixo wazityhila okanye wazifumana kubantu bakhe:

  • NguYehova uZebhayoti; INkosi yemikhosi (Imikhosi) ( Eyoku-1 kaSamuweli 1: 3 ). Olu thelekiso kubomi bemfazwe buchaza uYehova njengomthetheli-mkhosi oyintloko kwimikhosi yezithunywa zezulu, kunye nomkhosi wemfazwe wakwaSirayeli. UThixo uyinkokeli yokwenene kunye nomgcini wakwaSirayeli.
  • UYehova uShalom: INkosi Luxolo ( ABagwebi 6:24 ).
  • UYehova nguMakadeshem: INkosi ingcwalisa ( IEksodus 31:13 ).
  • UYehova Roi: INkosi, umalusi wam Ndumiso 23: 1 ).
  • UYehova uZidkenu: INkosi bubulungisa bethu ( UYeremiya 23: 6 ).
  • UYehova Rophecha: INkosi, ugqirha wakho ( IEksodus 15:26 ).
  • NguYehova uThixo kaSirayeli. * UNdikhoyo, uThixo kaSirayeli, IGenesis ).

Xa ezinye iinkokheli zama Yuda zacel 'umngeni uYesu esithi umbonile uAbraham (Yohane 8: 56-59), Waphendula wathi, Inene, inene, ndithi kuwe, Engekabikho uAbraham, ndandikho;

KwabaseRoma 10: 9, uPawulos ubhala, ukuba uvuma ngomlomo wakho ukuba uYesu yiNkosi, kwaye uthembele entliziyweni yakho ukuba wavuswa kwabafileyo, uyakusindiswa.

Kuba sisilele eluzukweni lwakhe, kwaye sesifanele isigwebo sakhe. Kodwa uThixo uYise wathumela uNyana waKhe ukuba awuthathele kuye wonke loo mntu ukholelwa kuye.

UYesu, uNyana kaThixo, wayephila ubomi obungenasono. UThixo usithanda kakhulu kangangokuba wavumela uNyana wakhe ukuba athathe izono zethu emnqamlezweni ukuze sibe nomnqophiso omtsha kunye naye (Yahwe).

3. UAba

Igama elithi Abba livela kathathu eBhayibhileni, nganye inxulumene negama eliqhelekileyo likayise ( UMarko 14:36 , KwabaseRoma 8:15 , KumaGalati 4: 6 ). INkosi uYesu wayisebenzisa egadini yaseGetsemane kwaye amaKristu ayisebenzisa ngamandla oMoya kaThixo.

Kubuntu bakhe, uYesu wayefuna ukubona uBawo; ukumphulaphula; ukuthetha naye; ukuba ujikelezwe luthando lwakhe.

UBawo wayesoloko enaye ( UYohane 8: 16-29 ). UYesu wayenako ukuthi, Andindedwa ( UYohane 16:32 ). Ukuba uYesu wayeyidinga, kufanelekile ukuba sinqwenele ubudlelwane obunzulu noBawo wethu waseZulwini.

Sisitshixo kunqulo lwenene njengoko inguBawo ngokwakhe ofuna abanquli. Ulindele ukuba sibe nobudlelwane obunzulu emoyeni nasenyanisweni nomntwana wakhe ngamnye.

4. U-El-Elyon

U-El Elyon uthetha oPhezukonke kwaye ufumaneka kwiGenesis 14:19 njengegama loThixo wombingeleli uMelkitsedeke.

Siyaqonda ukuba kweli bali kwiGenesis 14 ukuba uMelkitsedeke, oPhezulu, wakhonza uEl Elyon njengombingeleli kubantu bakhe. UAbraham waqonda ukuba uEl Elyon ikwangulo Thixo uzityhilileyo kuye wambiza ukuba asuke eUre.

U-Elyon uveza ukhuseleko, ukhuseleko, uzinzo, kunye nokukhuseleka kwikholwa elifuna kuye nelimbizayo. ‘I-Elyon’ yindawo yokhuselo ku-Israyeli; indawo yokuhlala kuyo yonke ikholwa ekhusela uElyon, oPhezulu, kwaye isabela kuye ( INdumiso 91: 1-9 ).

U-El-Elyon ubonakalisa ukuphakanyiswa, unelungelo, kwaye ukwimfundiso yobukumkani njengoko ethetha ngelungelo elipheleleyo lobukhosi. ( INdumiso 35:10 ).

5. El Roi

NguThixo obona yonke into; Uyalazi elidlulileyo, elangoku, nelizayo. Igama lifumaneka kwindawo enye kwiTestamente eNdala (Gen 16), wathuthuzela uHagare, ikhoboka lase Yiphutha, kwimfuno yalo; Ukhuthaze kwaye wamnika isithembiso esikhulu. UnguEl-Roi, okuthetha ukuba, ndimbonile lowo undibonayo? (IGenesis, 16:13).

Kufuneka sikhumbule nokudumisa nokubeka imbeko kuNaphakade ozibonayo iimfazwe zethu zemihla ngemihla. Nokuba sisentlango, sinokuqiniseka ukuba akasayi kuze asilibale, okanye asishiye singenakamva.

Ukuba sihlala sithembekile kuye, uya kusisikelela kakhulu. Ukuba uThixo wakhathalela umkhonzi, owayengekho nakwisizwe sabantu abakhethiweyo, kunye noNyana wakhe, owayengenguye uNyana wesithembiso, ngoko ke u-El Roi uya kwenza ntoni kumaKristu?

6. El Shaddai

IGenesis 17: 1: UYehova ubonakala kuAbraham, wathi kuye, NdinguEl Shaddai, uSomandla, xa wamthembisa eneminyaka engama-99 ubudala, ukuba yena nenkosikazi yakhe baya kuba nonyana.

Ngommangaliso, uThixo waya ngaphaya kwemithetho yendalo ukuze azalisekise esi sithembiso. Eli gama likaThixo liqondwa ukuba libhekisa kuThixo njengoSomandla. UThixo uzityhila koosolusapho ukubanika intuthuzelo kunye nokuqinisekisa umnqophiso noAbraham.

Iminyaka idlulile, uIsake, unyana ka-Abraham, wayesele enoonyana ababini. Wabiza uYakobi ukuba acele u-El Shaddai ukuba amsikelele. Ke, ukungqina ukuba uShaddai ubonakalisa amandla okusikelela.

IGen 28: 3-4: Wanga uThixo uSomandla (Shaddai) angakusikelela, akuqhamise, akwandise, ukuze ube sisizwana sezizwe. Kananjalo ndinika intsikelelo ka-Abraham, kuwe nakwimbewu yakho. Ngokunjalo, uThixo waqinisekisa kuYakobi ukuba igama lakhe nguShaddai (amandla okusikelela).

IGenesis 35: 11-12: UThixo wathi kuye, NdinguThixo uSomandla (Shaddai) chuma kwaye wande.

UYobhi isahluko 38: ngemibuzo eya kuYobhi, uThixo wamenza ukuba acinge ngokudalwa komhlaba kwaye akazange abenze kuphela, kodwa wabanika nokutya. Ngale ndlela, uShadayi wamenza uYobhi wawaqonda amandla kunye nobulumko baKhe. Ngeminye imibuzo eya kuYobhi, uThixo wamtyhilela ukuba uShaddai usebenzisa amandla aKhe amakhulu kunye nobulumko baKhe ukulawula.

Kubukristu banamhlanje, uEl Shaddai usivumela ukuba sivavanywe kwaye sihlupheke ukuze sizikhuphe kwaye ke sikwazi ukuzizalisa ngakumbi ngaye kunye neentsikelelo zaKhe; oku koko kwenzeka kuYobhi.

7. Yehova Yireh

Eli gama lanikwa uThixo ngu-Abraham kwiGenesis 22:14.

Ngokuthobela umyalelo kaThixo, uAbraham wanikela ngoNyana wakhe uIsake esibingelelweni njengedini. Ngaphambi kokuba u-Abraham abulale uNyana wakhe, uThixo wamnqanda kwaye wanikezela ngenkunzi yegusha. Intlawulelo uThixo ayinike ngala mini kwiNtaba yeMoriya yashukumisela u-Abraham ukuba abize loo ndawo ngokuthi yi-Yahweh Jireh: Ngokwenene uThixo unamandla kwaye uthembekile ukubonelela zonke iimfuno zethu.

Igama elithi Yehova Jireh sisithembiso sokusisindisa esonweni. Kufuneka sife kwimeko yethu yesono (KwabaseRoma 6:23), kodwa u-Yahweh Yireh unikele ngedini endaweni yethu, uNyana wakhe okuphela kwamthandayo, itakane elihlamba isono sehlabathi (Yohane 1:29).

Intsingiselo kaYehova Jireh ayihambelani nokuchuma kwendalo, kodwa izalisekiswa ngobuntu bukaKristu ngedini lakhe eKalvari, kuba uyiMvana yedini uThixo ayibonelelayo ukuze ahlangule abantu bakhe kwaye kwabingelelwa endaweni yethu.

8. UYehova Nissi

UYehova Nissi uthetha ukuba iNkosi yiflegi yam, evela kuYahweh-nisi yoqobo.

UMoses wanika eli gama kuThixo emva kokoyiswa kwama-Amaleki. UMoses ke wamisa isibingelelo wambiza ngokuba nguYehova Nissi, egxininisa ubunkokeli bukaThixo obuqinisekisa uloyiso kubantu bakhe ( IEksodus 17:15 ).

Abantu bakaThixo babehlala besilwa phantsi komthetho nxamnye negazi nenyama. Namhlanje, ikholwa lilwa idabi lokholo olulungileyo kwaye lifumana umzabalazo wokomoya ngamandla oMoya oyiNgcwele nxamnye nemikhosi engendawo yelizwe elingabonakaliyo. Kwabase-Efese 6.10-20 bathi masambathe sonke isikrweqe sikaThixo Yomelelani eNkosini ngamandla akhe namandla.

9. UYehova NguRafa

UYehova-Rapha (Yahweh Rapha) uthetha ukuba iNkosi iphilisa ngesiHebhere.

UYehova uRafa (iEksodus 15:26) uyalela amaSirayeli ukuba baqwalasele iNkosi uThixo wakho kwaye benze okulungileyo phambi kwakhe, bayithobele imiyalelo yakhe kwaye bayigcine yonke imiyalelo yakhe.

Andiyi kuzisa phezu kwakho izifo endizizise phezu kwamaYiputa; ngokuba ndinguYehova, igqirha lakho. UYehova uRafa unamandla okuphilisa ngokwasemzimbeni ( 2 Kumkani 5:10 ), ngokweemvakalelo ( INdumiso 34:18 ), ngokwengqondo ( UDaniyeli 4:34 ), nangokomoya ( INdumiso 103: 2-3 ).

UYesu Krestu wabonisa ukuba ngugqirha omkhulu ophilisa ukungaphili. EGalili, uYesu waya kwiidolophu ezahlukeneyo ephilisa konke ukugula ebantwini (Mateyu 4:23). Ngaphezu koko, uYehova uRafa ukwachaza ukuphilisa ezintlangeni (2 Kronike7: 13).

Kuyathuthuzela ukwazi ukuba uThixo nguYehova-Rapha onokuyiphilisa imizimba yethu kwaye abuyisele kwaye alungise ubudlelwane bethu kunye naye.

Isityhilelo 21: 4-5 sithembisa ukuba iinyembezi zabo ziyakusulwa kwaye ukufa akusayi kuphinda kwaziwe, kungasayi kubakho lusizi, kulila, okanye ukubandezeleka, kuba izinto zangaphambili zidlulile.

Waza lowo uhleli phezu kobukumkani wathi, Uyabona, ndenza ntsha zonke izinto; Isazisi sikaThixo njengoYehova Rapha senza le mpiliso kunye nokubuyiselwa kwesithembiso esizayo.

10 NguYehova uShalom

INkosi Uxolo Lwethu (Abagwebi 6:24) -igama elinikezwe nguGidiyon kwisibingelelo esakhiwe emva kokuba iNgelosi yeNkosi imqinisekisile ukuba akazukufa njengoko wayecinga ukuba ngekhe kwenzeke, emva kokuba embonile.

Kwincwadi ka-Isaya (54: 10), sifumana uxolo kulwalamano olubuyiselweyo noThixo. Uxolo lokwenene luya kuza xa uThixo esenza umnqophiso woxolo kunye nabanyuliweyo bakhe.

UThixo uya kubatshabalalisa abangalunganga (abachazwa njengameva nenkunzane kwisidiliya sakhe) ngaphandle kokuba benze uxolo naye (Isaya 27: 5). Ukuze enze oko, uya kunika iNkosana yakhe yoXolo kwaye ayiyi kuphela. Olo xolo luyakuba sisiqhamo sobulungisa kwaye isiphumo sobo bulungisa kukuphumla nokukhuseleka ngonaphakade (Isaya 32:17).

Isiphelo

Ukuqukumbela, amatyeli aliqela, siyabona ukuba uThixo wazityhila ngendlela ethile eLizwini lakhe, elandela imeko eyathi yavelisa ezintliziyweni zabantu beloxesha umnqweno wokufuna uThixo benxanelwe ukumazi.

UThixo unamandla onke. UThixo ukuyo yonke indawo. Nokuba leliphi na igama elithethwe emilonyeni yamakholwa, uThixo nguThixo.

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: