Umthandazo kaYabhetse

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Umthandazo kaYabhetse (KJV)

UYabhetse wamnqula uThixo kaSirayeli, esithi, Ngamana wandisikelela, wawandisa ummandla wam, isandla sakho saba nam, undigcine ebubini, ukuze ungabikhathazi. UThixo wamnika loo nto wayicelayo.1 YEZIGANEKO 4:10 IBHAYIBHILE (XHO96)

Izandla zomntu zivula isundu. Unyango lwe-Eucharist lusikelela uThixo ukunceda ukuguquka kwePasika yamaKhatholika ukuPhunga kwengqondo. Imvelaphi yenkolo yobuKristu. ukulwa nokuphumelela kothixoUmthandazo kaJabhetse ngumthandazo omfutshane nolula onokufumaneka kuwo 1 Kronike 4:10 . Ubiza uThixo kaSirayeli, emcela ukuba angamsikeleleli kuphela kodwa abe naye, amgcine ebubini, andise nomda wonxweme. Akukho zicelo zincinci apha. Kodwa uThixo umnika konke akufunayo kuye.

Zininzi izinto ezinokuthathwa kulo mthandazo mfutshane, ulula, kodwa onentsingiselo. Okokuqala, sinobunzima bezicelo, ekunokuthi ekuqaleni kungabonakala ngathi zithobekile kumfundi. UJabhetse ucela uThixo ukuba andise unxweme lwakhe, isicelo esinokutolikwa njengomqondiso wokubawa. Nangona kunjalo, xa kuchaziwe ngokudibana nokucela uThixo ukuba abe naye kwaye amgcine ebubini, sinokucinga ukuba iinjongo zakhe zingaphaya komnqweno wobutyebi. Ucela uxanduva ngakumbi ngayo, kwaye unethemba lokuba uThixo uyakunceda ukukhokela ubunkokheli bakhe; kungekuphela ngokumgcina ebubini kodwa nangokugcina isandla sakhe kuye.

Ngale nto engqondweni, sinokubona ukuba ukukhuthazwa kukaYabhetsezi ekuceleni indawo enkulu kukuba azise impembelelo kaThixo kwisixa esikhulu sabantu. UThixo ufuna ukuba sibe ngabafundi bakhe, kwaye oko kuhlala kuthetha ukwandisa indawo yakho yempembelelo (okanye indawo).Ukuba sicela uThixo ukuba andise indawo yethu yempembelelo, isangqa ekuhlaleni, okanye abantu esibachaphazelayo kwimisebenzi yethu ngenjongo yokuzisa ilizwi lakhe kubaphulaphuli abaninzi, ngokuqinisekileyo uya kusinika isicelo sethu.

Xa uYabhetse ecela ukuba asikelelwe nguThixo, uyaqonda ukuba zonke iintsikelelo zivela kuye. Oku akunakubandakanya iintsikelelo zenyama kuphela, kodwa iintsikelelo zokomoya ngokunjalo.

Ngamanye amaxesha kulula kuthi ukuba silibale ukuba zonke iintsikelelo zivela kuThixo, kwaye silibale ukumbulela, endaweni yoko, sizingce ngathi. Ukuzonwabisa ngeziveliso zomsebenzi wakho ayisiyonto imbi, kodwa ukuqonda ukuba nguThixo okuncedileyo ukuba uphumelele kwimizamo yakho kubaluleke kakhulu ngokunjalo. UThixo ufuna ukuba siphumelele kungekuphela nje ngokwezemali, kodwa kunye nolwalamano lwethu lokomoya kunye naye, ubudlelwane bethu beemvakalelo, kunye nolunye uqinisekiso esinokuthi silulandele.Kulo mthandazo, uYabhetse ucele ukuba isandla sikaThixo sibe naye, eqonda ukuba yena namandla akhe njengomntu alinganiselwe. NjengamaKristu, singathatha okuninzi koku nayo. Zininzi izinto esinokucinga ukuba siyakwazi ukuzenza ngaphandle koncedo lukaThixo okanye isikhokelo, kodwa ekugqibeleni sigqiba ukusilela, kwaye siziva singonelanga.

Ukuba siya emsebenzini noThixo ecaleni kwethu kuyo yonke into, iziphumo zoloyiso azinakuphepheka. Kwelinye icala, sinokubona ukuba umsebenzi okanye injongo inkulu kakhulu ukuba singayiphumeza kwaye kunokuba siye kuThixo nayo, sigqibe ekubeni singazami konke konke. Le yimpazamo njengoko kungekho msebenzi mkhulu kuThixo kwaye ngenene ufuna ukwenza izinto ezinkulu nezinentsingiselo kubomi bethu.

Enye into esinokuyithatha kwezi ndinyana kukuba uYabhetse wayenokholo olunzulu kuThixo. Ukuba ujonga ngaphambilana kwisahluko, uyakufumanisa ukuba unina wamthiya igama emva kwentlungu awayeyenzile ekuzalweni kwakhe; Igama lokuqala Jabesi lithetha ntoni? ubangela iintlungu .

Ngokwenkcubeko yamaJuda, bekucingelwa ukuba igama lomntwana wakho nalo linenxaxheba ekuxeleni ikamva lakho, ngelishwa oko kwakuthetha ukuba uJabeze wayeza kugwetyelwa ubomi bentlungu. Uyayilahla le nkolelo, ethandaza ngokunyanisekileyo kuThixo ukuba asindiswe kwintlungu yakhe.

Njengoko uThixo emnika lo mnqweno, usebenza njengobungqina kumandla okholo kunye nomthandazo malunga neenkolelo zesiko kwaye uqinisa umbono wokuba uyindoda ethembekileyo nehloniphekileyo. Oku kunokuhambelana nobomi bethu ngeendlela ezininzi ngokunjalo, mhlawumbi hayi ngokuthe ngqo ekubeni lixhoba lokuxelwa kwangaphambili, kodwa kwezinye iimeko apho siziva silixhoba kwimeko yethu.

Nokuba sigxothiwe okanye sidendiwe emsebenzini, sijongana nemicimbi yosapho, okanye sijongana neengxaki zonyango; Ingaziva ngathi akukho nto sinokuyenza ukulawula imeko ebonakala ngathi ayinathemba. UJabhetse akazange akholelwe kwaye wanikwa inkululeko kwintlungu awayekuyo. Ngale ndlela inye, uThixo angabahlangula abo bathembekileyo kuye kwiimeko zabo zangoku.

Ekuqaleni komthandazo, uYabhetse wabiza ngokuthe ngqo kuThixo kaSirayeli. Le yeyona nto ibalulekileyo emthandazweni, njengoko emazi uThixo oyinyaniso. UJabhetse wayephila ngexesha apho babebaninzi oothixo bobuxoki nabaprofeti kwaye eqonda ukubaluleka kokuqonda ukuba kukho uThixo omnye oqinisa inqanaba lokholo alubonisayo. Kwakhona, ubeka lonke ukholo lwakhe kuThixo kaSirayeli kwaye xa sisenza okufanayo, uThixo uya kuphendula.

Kusenokwenzeka ukuba asibizi okanye sijonge kwezinye izithixo ukuze sikhokelwe, kodwa sihlala sisenza impazamo yokubeka ukholo lwethu kwezinye izinto, nokuba sithetha okanye hayi. Singayenza imali uThixo wethu, sibeke ukholo kwimbono yokuba iya kusombulula zonke iingxaki zethu. Okanye sinokubeka amaqabane ethu phambi koThixo, simamele kuphela into ekufuneka beyithethile endaweni yokusa iingxaki zethu eNkosini. Andizami ukuthi imali imbi, okanye ukuba awufanele uthathe iingcebiso kumyeni wakho okanye emfazini, kodwa akukho nanye kwezi zinto ekufuneka ize phambi koThixo.

UThixo ulungile kwaye unothando, kwaye ukulungele ukusinceda kuzo zonke iingxaki zethu, ezinkulu nezincinci. Konke ekufuneka sikwenzile kukulungela ukubazisa kuye; Akukho mntu uya kujikwa kwaye akukho namnye umthandazo wethu oya kuphendulwa.

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: