Qeqesha umntwana ngendlela emfaneleyo

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Qeqesha umntwana ngendlela ekufuneka ehamba ngayo kubonakala ngathi ngumgaqo-siseko wokuba ngumzali ongumKristu kwithiyori. Nangona kunjalo, ekusebenzeni ngokusebenzayo, esi sibhalo sinzima kwaye senza abazali abaninzi babuze intsingiselo yentsingiselo yaso.Kweli nqaku, siza kuphonononga ukuba le ndinyana ithetha ntoni kubazali abangamaKristu banamhlanje abazama ukukhulisa abantwana aboyik 'uThixo kuluntu olungakholwayo.Kuthetha Ukuthini Ukuqeqesha Umntwana Ngendlela Afanele Ukuyihamba?

Ngelixa ndikholelwa ekubeni sonke singavuma ukuba ukuqeqesha umntwana kubhekisa ngqo ekukhuliseni abantwana, isicatshulwa ngokukhawuleza siba nzima ngokucebisa ngendlela kufanele hamba.Ngaphandle kwento yokuba lo mbhali wakudala ushiya isini sobufazi, ikwaqaqambisa nenyani yokuba amaKristu ahluka kakhulu kwiinkolelo zawo zeBhayibhile. Ngenxa yolu bhalo, masicinge ukuba ubhekisa kubo bonke abantwana kwaye ahlele izinto apho.

Inqaku lethu lokuqala lihleli kuguqulelo lweBhayibhile. Ngelixa abazali abaninzi abangamaKristu beme beqinile ecaleni kweKing James Version, abanye bakhetha uguqulo lwangoku olunokuchaphazela ibinzana, indlela yena kufanele hamba. Makhe sijonge kwiinguqulelo ezimbalwa:Mfundise umntwana ngendlela efanele umntwana; Naxa athe wamkhulu, akasayi kumka kuyo.

IMIZEKELISO 22: 6 IBHAYIBHILE (XHO96)

Qalisa abantwana ngendlela abamele ukuhamba ngayo,
naxa balupheleyo abayi kubuya umva.

IMIZEKELISO 22: 6 IBHAYIBHILE (XHO96)

Mfundise umntwana ngendlela efanele umntwana;
naxa athe wamkhulu, akasayi kumka kuyo.IMIZEKELISO 22: 6 IBHAYIBHILE (XHO96)

Yalathisa abantwana bakho kwindlela elungileyo,
naxa sele bebadala, abayi kuwushiya.

IMIZEKELISO 22: 6 IBHAYIBHILE (XHO96)

Njengoko ubona, kukho indawo eninzi yokulahleka kuguqulo. Kodwa intsingiselo iyonke yesicatshulwa kukuba abazali kufuneka baphathe, bakhulise, baqondise, kwaye babakhokele umntwana ngokokholo lwabo lobuKristu. Lo myalelo uquka konke kubandakanya yonke imiba yobomi bomntwana ukusuka ekutyeni ukuya ekudlaleni ukuya ekunxibeni, ekucingeni nasekuthetheni.

Enye ingcaciso edumileyo ingafunyanwa kwabase-Efese 6: 4 apho iBhayibhile ithi, Kwaye nina boyise, musani ukubacaphukisa abantwana benu;

U-Efese 6: 4 unokutolikwa ukuba kuthetha ukuba abantwana kufuneka bakhuliselwe ekwazini uThixo kwaye bakholelwe kuye ngoqeqesho noqeqesho oluvela kubazali. Kodwa phawula ukuba ama-Efese 6: 4 athetha ngqo nootata, ekubonakala ukuba kuyingxaki kule mihla apho oomama abaninzi abangabodwa bajongene nokukhulisa abantwana.

Uluvo oluchasene nesibhalo luthi iMizekeliso 22: 6 sisilumkiso kubazali sokuba kufuneka bakhulise umntwana ngokufanelekileyo kungenjalo uya kuphambuka xa emdala. Abaphengululi abaninzi beBhayibhile bayavumelana ngale ngcaciso.

Ngayiphi na imeko, okucacileyo kukuba isibhalo sishiya igunya kumzali lokumisela indlela umntwana lowo kufanele hamba. Oku ayenzelwanga zikolo okanye oorhulumente ukuba bathathe isigqibo. Lilungelo elilodwa noxanduva lomzali ukukhulisa umntwana ngesikhokelo ngokweemfundiso zebhayibhile.

Kodwa akudingeki ukuba sibe ngabafundisi bezakwalizwi ukuze siqonde ezethu izimvo ngabantwana abalungileyo okanye abangalunganga ngokobomi bethu bobuKristu. Kufuneka sifundise abantwana bethu abantwana ukuba bahambe ngokholo, bakholelwe kwivangeli, kwaye banikezele ubomi babo ukuba babe ngabona bakhonzi beNkosi.

Ukuba ngumzali kobuKristu

NjengamaKristu, sinoxanduva lokukhonza uThixo ngomoya nangenyaniso. Oku kubandakanya ubomi bomthandazo oqinileyo kunye nokunxibelelana ngokomoya kuThixo, kunye nokubonisa iziqhamo zomoya ngokwe Galati 5: 22-23 :

Ke sona esoMoya isiqhamo luthando, uvuyo, uxolo, ukuzeka kade umsindo, ububele, ukulunga, intembeko, ubulali, ukuzeyisa; Akukho mthetho uchasene nezinto ezinjalo.

KumaGalati 5: 22-23 IBHAYIBHILE (XHO96)

Njengabazali, sinoxanduva lokudlulisa ezona mpawu zethu zibalaseleyo sinethemba lokuba baya kukhula bekhumbula ezo zifundo zobuntwana babe ngabantu abadala. IBhayibhile ide iyalele oku IDuteronomi 6: 6-7 :

Le miyalelo ndikunika yona namhlanje mayibe sentliziyweni yakho. Babethelele ebantwaneni bakho. Thetha ngawo ekuhlaleni kwakho endlwini yakho, nasekuhambeni kwakho ngendlela, nasekulaleni kwakho, nasekuvukeni kwakho;

IDuteronomi 6: 6-7 IBHAYIBHILE (XHO96)

Kucacile ukuba iinkolelo zethu zobuKristu kunye nezithethe zethu zenzelwe ukuba zifakwe ebantwaneni bethu. Le yindlela abamele ukuhamba ngayo kwaye ithemba lethu lelokuba uluntu lwaseburhulumenteni alonakalisi isimilo sabo kwindlela yabo ebudaleni.

Eli licandelo nje elinye le- Ukuba ngumzali kobuKristu , kodwa ukufundisa ukholo kunye nokomoya luxanduva lwethu oluphambili njengabagcini bemiphefumlo emincinci esiyinikezela kuKristu besebancinci. Sikwenza njani oku? Ngokuba yimizekelo ephilayo nokubonakalisa uthando ngoThixo nomntu kubomi bethu bemihla ngemihla. Khumbula, abantwana bethu baqala ukulingisa oko kubonwa ngokungaguquguqukiyo.

Ngamaxesha okubhalwa kweBhayibhile, ngokuqinisekileyo abazali kwakungafuneki ukuba balwe nemidiya yoluntu, izikolo zikarhulumente, kunye nezinye iimpembelelo ezimbi eziphikisana nemfundiso yobuKristu, kodwa siyazinikela kulo msebenzi xa sidala ubomi obutsha.

Uthando lwabazali

Esona sipho sikhulu esinokusinika abantwana bethu ngu uthando lwabazali . Ngokwenza njalo, sibafundisa ukuba bathande nathi, bathande iziqu zabo, kwaye bathande uThixo. Singumzekelo wokuqala wokuhlonela uThixo abahlangana nawo abantwana bethu kwaye babonakalise iimpawu ezintle zomKristu - njengoko kuyalelwe eBhayibhileni - bafunda ukuthetha ngendlela esithetha ngayo, benze izinto esizenzayo nothando indlela esithanda ngayo. Luxanduva oloyikekayo, kodwa kukho umvuzo omkhulu ngokuzincama kwethu xa abantwana bethu bekhula kwaye bebambelela kwezi zifundo zobuntwana.

Imbono yabantwana bethu ngobomi iyilelwe yimeko-bume edalwa ngabazali ngexa lobudala babo. Kodwa abantwana banoxanduva kwanaxa besebatsha. Kwabase-Efese 6: 1-3 uthi, Nina bantwana, baveni abazali benu ngokwabaseNkosini; kuba oko kububulungisa. ‘Beka uyihlo nonyoko’ (lo ngumyalelo wokuqala onesithembiso), ‘ukuze kulunge kuwe, ube nexesha elide emhlabeni’

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: