Thembela eNkosini ngentliziyo yakho yonke

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Ukuthembela kuThixo kukudibana kwenkolelo kunye nokholo ngokubhekisele kwinto esiye sayibona isenziwa nguThixo ngaphambili kwaye siyazi ukuba angayenza kwixesha elizayo.Ukuthembela eNkosini kuqala xa siba ngamaKristu kwaye sizinikezela ebomini bethu ekukhonzeni uThixo. Okwangoku, siyathemba kwaye siyakholelwa ukuba uThixo uyasixolela zonke izono zethu kwaye umphefumlo wethu uyahlanjululwa.Njengoko sikhula elukholweni, iNkosi iyazityhila kuthi kubomi bethu bemihla ngemihla kwaye ukholo lwethu ngokwendalo luyakhula ngokukhula ngokomoya. Okukhona simazi uThixo, kokukhona kufuneka sithembele kuThixo.

UYohane 15: 5 isixelela ukuba ngaphandle kukaThixo akukho nto sinokuyenza. Sifuna uThixo kuzo zonke izinto.

Ungamthemba njani uThixo ngokupheleleyo

5Thembela eNkosini ngentliziyo yakho yonke
ungayami ngokwakho ukuqonda;
6Zonke iindlela zakho mthobele.
kwaye uya kuwenza uthi tye umendo wakho.IMizekeliso 3: 5-6 IBHAYIBHILE (XHO96)

Ukuthembela kuThixo kuqala ngokuqonda ukuba uThixo ngumbhali kunye nomdali wazo zonke izinto. Xa sivuka kusasa, kungenxa yokuba uThixo ekuvumile. Xa iinkanyamba zidlula kwiidolophu zethu, kungenxa yokuba uThixo wayalela njalo. Naxa kufika intlekele ebomini bethu, kungenxa yokuba uThixo wayivumela.

Xa siqala ukubona uThixo kuzo zonke izinto, sinokufunda ukuthembela kuThixo kuzo zonke izinto. Isibhalo sixelela ukuba singaxhomekeki ekuqondeni kwethu, siqonda ukuba uluntu alunakho ukuqonda ukuthanda kukaThixo. Sizizimvu zaKhe kwaye kufuneka sizithobe kuye.

8Kuba iingcinga zam asizizo iingcinga zakho,
Iindlela zam azizizo neendlela zam,
utsho uYehova.
9Inene, njengokuba izulu liwuphakamele umhlaba,
ngokunjalo neendlela zam ziphakamile kuneendlela zenu
neengcinga zam kuneengcinga zakho.UISAYA 55: 8-9 IBHAYIBHILE (XHO96)

Asisoze siyiqonde yonke into uThixo ayivumelayo ukuba yenzeke ebomini bethu, elungileyo okanye embi. Kodwa kufuneka sithembe ukuba uThixo uyazi kwaye ufuna okona kulungileyo kuthi, bantwana bakhe. Indawo entle yokuqala ngokufunda nje iBhayibhile. Ilizwi likaThixo lisazisa ngento esele yenziwe nguThixo kwaye isinika intuthuzelo, sisazi ukuba uThixo angenza nantoni na.

Ukuthembela KuThixo Kumaxesha Anzima

Kutheni le nto kubalulekile ukuba wonke umKristu enze umkhwa wokuthembela kuThixo kwizinto zonke? Kuba nokuba ungobani, amaxesha anzima aya kuvela ebomini bakho ngelinye ixesha. Ukuba wenze umkhwa wokuthemba uThixo kuyo yonke into, ukubeka iingxaki zakho ezandleni zakhe kuya kuba lula. Isenokungabi lula ngokwasemzimbeni okanye ibe lula ngokwasezimalini, kodwa ilula emoyeni wakho kwaye ayilonakalisi ukholo lwakho.

Kwileta eya kwabaseFilipi , Umpostile uPaulul wabhala ukuba nangona wayevuya ukuba iNkosi ekugqibeleni ibonakalise inkxalabo ngaye, wayethembile ngalo lonke elixesha ukuba iNkosi iyakhathala naxa uPaul engayiboni.

Eyona nto imbi esinokuyenza ngamaxesha anzima kukuzama ukulungisa yonke into sisodwa. Njengamakholwa, nathi kufuneka simthembe uThixo nakumaxesha anzima xa kubonakala ngathi uThixo usilahlile. Khumbula, ungoyami ngokwakho ukuqonda.

Ukwazi ukuba ubunzima bobomi bunokufika nanini na kufanele kusikhuthaze ekubeni sikwenze ukuthembela kuThixo kube ngumkhwa. Xa iakhawunti yakho yebhanki ikhangeleka intle, themba uThixo. Xa ufumana umsebenzi omtsha, kholosa ngoThixo. Xa umzimba uphilile, mthembe uThixo. Kuba xa kuvela imeko enzima, uya kwazi ukuba uThixo angabuyisela ubomi bakho kumaxesha amnandi.

Thembela kwiindinyana zeBhayibhile zeNkosi

UIsaya 41:10

Musa ukoyika, ngokuba ndinawe mna; musa ukubhekabheka, kuba ndinguThixo wakho; Ndiza kukuqinisa, ndikuncede, ndikuxhasile ngesandla sam sokunene sobulungisa.

IMizekeliso 3: 5-6 ESV

Kholosa ngoYehova ngayo yonke intliziyo yakho, ungayami ngokwakho ukuqonda. Kuzo zonke iindlela zakho mazi, kwaye uya kuwenza uthi tye umendo wakho.

IDuteronomi 31: 6

Yomelela ukhaliphe. Musani ukoyika, musani ukungcangcazela ebusweni bazo; ngokuba nguYehova uThixo wakho ohamba nawe; Akayi kukushiya okanye akushiye.

KwabaseFilipi 4: 6-7 ESV

Musani ukuxhalela nantoni na, kodwa ezintweni zonke zaziseni izibongozo zenu kuThixo ngomthandazo nesikhungo nombulelo. Lwaye uxolo lukaThixo, olugqithisele kuko konke ukuqonda, luya kuzigcina iintliziyo zenu neengqiqo zenu kuKristu Yesu.

Iindumiso 46: 1

Kumbhexeshi-kwayara; Eyoonyana bakaKora. Ngokutsho kweAlamoth. Ingoma. UThixo ulihlathi, uligwiba kuthi;

Yakobi 1: 2-4

Kubaleleni ekuthini kuluvuyo olukhulu, bazalwana bam, xa nithe nagaxeleka ezilingweni ngezilingo, nisazi nje ukuba ucikido lokholo lwenu lusebenza uqinile. Ukuzimisela makube nokusebenza ngokupheleleyo, ukuze nibe ngabazalisekileyo nabagqibeleleyo, ningaswele nto.

1 Petros 5: 7

Lonke ixhala lenu liphoseni kuye, ngokuba yena enikhathalele.

Yohane 14:27

Ndishiya uxolo kuni; uxolo lwam ndikunika. Hayi njengoko ndikunika lona ihlabathi. Mayingakhathazeki intliziyo yenu, mayingabi nabugwala.

UYoshuwa 1: 9

Andikuyalelanga na? Yomelela ukhaliphe. Musa ukunkwantya, ungaqhiphuki umbilini; ngokuba uYehova uThixo wakho unawe, apho sukuba usiya khona.

Iindumiso 27: 1

EkaDavide. UNdikhoyo kukukhanya kwam nosindiso lwam; ndiya koyika bani? INkosi yinqaba yobomi bam; ndiya kunkwantya ngabani na?

KwabaseRoma 8:28

Siyazi ke ukuba zonke izinto zisebenziselana okulungileyo kwabo bamthandayo uThixo, kwababiziweyo ngokwengqibo yakhe.

Yohane 16:33

Ezi zinto ndizithethile kuni, ukuze nibe noxolo kum. Ehlabathini niya kuba nembandezelo. Kodwa ke yomelela; Ndiloyisile ihlabathi.

Imizekeliso 3: 5

Kholosa ngoYehova ngayo yonke intliziyo yakho, ungayami ngokwakho ukuqonda.

Iindumiso 56: 3

Mhlana ndinxunguphalayo mna, Ndokholosa ngawe.

Iindumiso 34:17

Xa amalungisa akhala, uNdikhoyo uyawava; uyawahlangula kuzo zonke iinkxwaleko zawo.

1 Kronike 16:11 ESV

Ngxamelani uYehova namandla akhe; Funani ubuso bakhe ngamaxesha onke!

KwabaseFilipi 4: 6

Musani ukuxhalela nantoni na, kodwa ezintweni zonke zaziseni izibongozo zenu kuThixo ngomthandazo nesikhungo nombulelo.

Iindumiso 118: 8

Kulungile ukuzimela ngoYehova, kunokukholosa ngomntu.

2 kwabaseKorinte 9: 8 ESV

Unako ke uThixo ukuphuphumisela kuni ubabalo lonke, ukuze nithi, nihlala ninako nje ukwanela konke ngeendawo zonke, niphuphumele emsebenzini wonke olungileyo.

2 KwabaseKorinte 4: 16-18 ESV

Ke asityhafi. Nangona umntu wethu wangaphandle esonakala, umntu wangaphakathi uhlaziywa mihla le. Kuba le nkxwaleko yomzuzwana ilungiselela thina ubunzima obungunaphakade bozuko olungaphaya kokuthelekiswa, njengoko singajonganga kwizinto ezibonwayo kodwa kwizinto ezingabonwayo. Kuba ezibonwayo zezomzuzwana, ke zona ezingabonwayo zezonaphakade.

KwabaseRoma 8: 38-39 ESV

Kuba ndiqinisekile ukuba ukufa, nobomi, nazingelosi, nabalawuli, nazinto zikhoyo, nazinto zizayo, namandla, nobude, nobunzulu, nayo nayiphi na enye into kwindalo yonke, ayizokwazi ukwahlula eluthandweni lukaThixo. UKristu Yesu iNkosi yethu.

KwabaseRoma 8:18

Kuba ndigqiba kwelithi, iintlungu zeli xesha lakalokunje azinakulinganiswa nobuqaqawuli obu buza kutyhilwa kuthi.

UNahum 1: 7

UYehova ulungile, uligwiba ngemini yembandezelo; uyabazi abazimela ngaye.

Iindumiso 62: 8

Kholosani ngaye ngamaxesha onke, nina bantu; Phalazani intliziyo yenu phambi kwakhe. UThixo ulihlathi kuthi. (Phakamisani.)

Iindumiso 50:15

Ndibize ngomhla wobubi; Ndiya kukuhlangula, undizukise.

Iindumiso 34: 17-18

Xa amalungisa akhala, uNdikhoyo uyawava; uyawahlangula kuzo zonke iinkxwaleko zawo. Usondele uYehova kwabantliziyo zaphukileyo, Abasindise abamoya utyumkileyo.

KwabaseFilipi 4:19 ESV

Ke uThixo wam wokwenzelelela konke ukuswela kwenu ngokobutyebi bakhe, ngokozuko olukuKristu Yesu.

UYeremiya 29:11

Ngokuba ndiyazazi iingcinga endizicingayo ngani, utsho uYehova; amacebo okonwaba, hayi ububi, ukuba ndininike ikamva nethemba.

UIsaya 40: 28-31

Ngaba awazi? Awuvanga na? INkosi inguThixo ongunaphakade, nguMdali weziphelo zehlabathi. Akadinwa okanye atyhafe; ayinakugocwagocwa ingqondo yakhe. Umnika otyhafileyo amandla, ongenakomelela amandisele ukuqina. Namadodana angatyhafa adinwe, nabafana bakhubeke bawe; kodwa abo balindela iNkosi baya kuhlaziya amandla abo; banyuke ngamaphiko njengeenkozi. babaleke bengadinwa, baya kuhamba bangadinwa.

UIsaya 26: 4

Kholosani ngoYehova ngonaphakade; kuba uYa, uYehova, uliliwa elingunaphakade.

Iindumiso 91: 1-2

Uhleli emnqubeni wOsenyangweni, Emthunzini kaSomandla. Ndiya kuthi kuYehova, Ingxondorha yam, mboniselo yam, Thixo wam, endikholose ngaye;

Iindumiso 23: 4

Nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa, andiyi koyika bubi, ngokuba unam wena; intonga yakho, umsimelelo wakho uyandithuthuzela.

IEksodus 15: 2 ESV

Uqhayiya lam, ungoma yam nguYehova; Waba lusindiso kum. Lo nguThixo wam, ndiya kumdumisa, uThixo kabawo, kwaye ndiya kumphakamisa.

Yakobi 1:12

Unoyolo umntu ohlala eqinile phantsi kwesilingo;

KwabaseRoma 15:13

Wanga uThixo wethemba anganizalisa ngalo lonke uvuyo noxolo ekukholweni, ukuze ngamandla oMoya oyiNgcwele niphuphume ethembeni.

Yohane 14: 6

Uthi uYesu kuye, Ndim indlela, ndim inyaniso, ndim ubomi; Akukho namnye uzayo kuBawo ngaphandle kokuza ngam.

UMateyu 11: 28-30

Yizani kum nonke nina nibulalekayo, nisindwayo ngumthwalo, ndoninika ukuphumla. Thabathani idyokhwe yam niyithwale, nifunde kum; ngokuba ndinobulali, ndithobekile ngentliziyo; noyifumanela ukuphumla imiphefumlo yenu. Kuba idyokhwe yam imnandi, nomthwalo wam ulula.

Imizekeliso 3: 6

Kuzo zonke iindlela zakho mazi, kwaye uya kuwenza uthi tye umendo wakho.

Iindumiso 91: 1-16

Uhleli emnqubeni wOsenyangweni, Emthunzini kaSomandla. Ndiya kuthi kuYehova, Ingxondorha yam, mboniselo yam, Thixo wam, endikholose ngaye; Kuba yena uya kukuhlangula emgibeni womthiyeli, Endyikityeni yokufa eyeyisayo. Wokugubungela ngeentsiba zakhe, uzimele phantsi kwamaphiko akhe. ukuthembeka kwakhe kulikhaka nengweletshetshe. Awuyi koyika unkwantyo wasebusuku, notolo oluphaphazela emini,…

Iindumiso 37: 5

Yiyekele kuYehova indlela yakho, kholosa ngaye, aze enze.

Iindumiso 37: 1-40

EkaDavide. Musa ukukhathazeka ngenxa yabenzi bobubi; Musa ukubamonela abenzi bobubi. Ngokuba baya kusikwa kamsinyane njengengca, Babune njengohlaza oluphumayo. Kholosa ngoYehova, wenze okulungileyo; Lime ilizwe, uzenzele ubuhlobo ngokuthembeka. Ziyolise ngoYehova; Wokunika okunqwenelwa yintliziyo yakho. Yiyekele kuYehova indlela yakho, kholosa ngaye, aze enze. …

Iindumiso 27: 1-14

EkaDavide. UNdikhoyo kukukhanya kwam nosindiso lwam; ndiya koyika bani? INkosi yinqaba yobomi bam; ndiya kunkwantya ngabani na? Xa abenzi bobubi bendibhuqa ukuba badle inyama yam, ababandezeli bam neentshaba zam, bakhubeka bawa bona. Bendingafanelana ndirhawulwe ngumkhosi isuka ingoyiki intliziyo yam; Bendingafanelana ndiphakanyelwe yimfazwe, ndisuka ndithembe noko. Ndicele nto-nye kuYehova, ndifuna yona: Ukuba ndihlale endlwini kaYehova yonke imihla yobomi bam, Ndibone ubuhle bukaYehova, ndiphicothe etempileni yakhe. Ewe, uya kundifihla ekhayeni lakhe ngemini yembandezelo. uya kundifihla phantsi kwesigubungelo sentente yakhe; Undiphakamisela engxondorheni. …

Iindumiso 23: 1-6

Umhobe kaDavide. INkosi ngumalusi wam; Andiyi kufuna. Undilalisa emadlelweni aluhlaza; Undithundezela emanzini angawokuphumla. Uyawubuyisa umphefumlo wam; Undikhokelela ezindleleni zobulungisa ngenxa yegama lakhe. Nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa, andiyi koyika bubi, ngokuba unam wena; intonga yakho, umsimelelo wakho uyandithuthuzela. Undilungisela isithebe phambi kwababandezeli bam, uyithambisa ngeoli intloko yam, Iyaphuphuma indebe yam. …

Iindumiso 18:30

UThixo yena, igqibelele indlela yakhe; ilizwi likaNdikhoyo liyinyaniso. Uyingweletshetshe kubo bonke abazimela ngaye.

Iindumiso 9:10

Kwaye abo balaziyo igama lakho bakholosa ngawe, kuba wena, Owu Nkosi, akubashiyanga abo bakufunayo.

Iindumiso 9: 9

NguYehova inqaba yabacudisiweyo, Ingxonde ngamaxesha engxingongo;

Iindumiso 9: 9-10

NguYehova inqaba yabacudisiweyo, Ingxonde ngamaxesha engxingongo; Kwaye abo balaziyo igama lakho bakholosa ngawe, kuba wena, Owu Nkosi, akubashiyanga abo bakufunayo.

UNehemiya 8:10

Wathi ke kubo, Hambani. Yidleni amanqatha, nisele iwayini emnandi, nithumele izabelo nakubani na, kuba loo mhla ungcwele kwiNkosi yethu. Musani ukuba buhlungu; ngokuba uvuyo lukaYehova ligwiba lenu.

2 kuTimoti 1: 7

Kuba uThixo akasinikanga moya wabugwala; wasinika owamandla, nowothando, nowesidima.

2 kwabaseTesalonika 3:16

Yanga ke iNkosi yoxolo ngokwayo inganinika uxolo ngamaxa onke, ngeendlela zonke. INkosi mayibe nani nonke.

KwabaseFilipi 4: 6-8

Musani ukuxhalela nantoni na, kodwa ezintweni zonke zaziseni izibongozo zenu kuThixo ngomthandazo nesikhungo nombulelo. Lwaye uxolo lukaThixo, olugqithisele kuko konke ukuqonda, luya kuzigcina iintliziyo zenu neengqiqo zenu kuKristu Yesu. Elokugqiba, bazalwana, ndithi, iinto zonke eziyinene, iinto zonke ezindilekileyo, iinto zonke ezibubulungisa, iinto zonke ezinyulu, iinto zonke ezithandekayo, iinto zonke eziludumo lulungileyo, ukuba kukho sidima, ukuba kukho ndumiso, zithelekeleleni ezo zinto.

1 kwabaseKorinte 13: 7 ESV

Uthando luthwala izinto zonke, lukholelwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lunyamezela izinto zonke.

KwabaseRoma 5: 3-4 ESV

Ngaphezu koko ke, siyazi ukuba iintlungu zethu ziyazi ukuba ukunyamezela kuveza unyamezelo; unyamezelo luvelisa isimilo;

Yohane 3: 16-17

Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ude wancama uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade. Kuba uThixo akamthumanga uNyana wakhe ehlabathini, ukuze aligwebe ihlabathi; wamthuma ukuze ihlabathi lisindiswe ngaye.

UIsaya 41: 1-29

Ndithi cwaka, ziqithi; Izizwe mazizihlaziye amandla azo, + mazize zisondele, zandule zithethe; masisondele kunye ukuze sigwetywe. Ngubani oxhokonxe omnye evela empumalanga ohlangabeza uloyiso kuwo onke amanyathelo? Uzibeka phambi kwakhe iintlanga, Ebanyhasha phantsi ookumkani. ubenza njengothuli ngekrele lakhe, njengomququ ophethwe ngumququ njengesaphetha sakhe. Uyabasukela, udlula enoxolo ngomendo weenyawo zakhe. Ngubani na lo wakwenzileyo wakwenza oko, ubiza izizukulwana kwasentloko? Mna, iNkosi, owokuqala, kunye nowokugqibela; Ndinguye. Iziqithi zabona zoyika; iziphelo zehlabathi ziyanyikima; basondele, beza. …

UISAYA 40:31

Ke bona abathembele kuYehova baya kuhlaziyeka emandleni; banyuke ngamaphiko njengeenkozi. babaleke bengadinwa, baya kuhamba bangadinwa.

Iindumiso 105: 4

Ngxamelani uYehova namandla akhe; Funani ubuso bakhe ngamaxesha onke!

Iindumiso 55:22

Umthwalo wakho wulahlele kuNdikhoyo; yena wokuxhasa. Akayi kuliyekela ilungisa lishukunyiswe naphakade.

2 Kronike 16: 9

Ngokuba uYehova, amehlo akhe asingasinga ehlabathini lonke, ukuba azomelezele abantliziyo ziphelele kuye. Wenze ngobudenge ngale nto; ngokuba kususela ngoku woba neemfazwe.

IDuteronomi 31: 8

NguYehova ohamba phambi kwakho. Uya kuba nawe; Akayi kukulahla okanye akushiye. Musa ukoyika, ungaqhiphuki umbilini.

1 Petros 5:10

Ke kaloku uThixo walo lonke ubabalo, owasibizelayo eluzukweni lwakhe olungunaphakade, sikuKristu Yesu, wothi emva kokuba nive ubunzima umzuzwana, anilungise nigqibelele, anizimase, anomeleze, anisekele.

1 Petros 4: 12-13 ESV

Zintanda, musa ukumangaliswa kukulingwa ngomlilo, xa kusiza kuni, ukuba nicinge ukuba nisehlelwa yinto engaqhelekanga. Kodwa yibani nemihlali njengoko nisabelana ngeembandezelo zikaKrestu, ukuze nibe nemihlali kwaye nivuye xa kutyhilwa uzuko lwakhe.

1 Petros 1: 6-7 ESV

Enigcoba ngalo, nokuba nithe naba buhlungu umzuzwana ngoku, ukuba nimelwe kuko, phakathi kwezilingo ngezilingo; ukuze ukunyaniseka kokholo lwenu kufunyanwe kunqabile kakhulu, ngaphezu kwegolide le itshabalalayo, noko icikidwa ngomlilo. kwindumiso nozuko nembeko ekutyhilekeni kukaYesu Kristu.

Yakobi 1: 2-3

Kubaleleni ekuthini kuluvuyo olukhulu, bazalwana bam, xa nithe nagaxeleka ezilingweni ngezilingo, nisazi nje ukuba ucikido lokholo lwenu lusebenza uqinile.

1 kuTimoti 1:12

Ndiyabulela kuye ondomelezayo, uKristu Yesu iNkosi yethu, kuba wandibalela ekuthini ndithembekile, endimisela ebulungiselelini;

KwabaseFilipi 4:13

Ndinokuzenza izinto zonke, ndikulowo undomelezayo, uKristu.

KwabaseFilipi 4: 12-13 ESV

Ndiyayazi intobeko, ndiyazana nobutyebi; Kuyo nayiphi na imeko, ndifunde imfihlo yokujamelana nendlala, indyebo kunye nokuswela. Ndinokuzenza izinto zonke, ndikulowo undomelezayo, uKristu.

KwabaseFilipi 4: 8-9 ESV

Elokugqiba, bazalwana, ndithi, iinto zonke eziyinene, iinto zonke ezindilekileyo, iinto zonke ezibubulungisa, iinto zonke ezinyulu, iinto zonke ezithandekayo, iinto zonke eziludumo lulungileyo, ukuba kukho sidima, ukuba kukho ndumiso, zithelekeleleni ezo zinto. Kwa-ezo zinto nazifundayo, nazamkela, naziva, nazibona kum, yenzani zona ezo; waye uThixo woxolo eya kuba nani.

2 KwabaseKorinte 12: 9-10 ESV

Ithe yona kum, Ubabalo lwam lukwanele; kuba amandla am azalisekiswa ekuswelekeni kwamandla. Ndiya kuqhayisa ke ngoko ngokuswela kwam amandla, ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwam. Ngenxa kaKristu ndanele kukubuthathaka, izinyeliso, ubunzima, iintshutshiso, kunye neentlekele. Kuba xa ndibuthathaka, kuxa ndinamandla.

2 KwabaseKorinte 12: 8-10

Ndayibongoza izihlandlo ezithathu iNkosi ukuba indishiye. Ithe yona kum, Ubabalo lwam lukwanele; kuba amandla am azalisekiswa ekuswelekeni kwamandla. Ndiya kuqhayisa ke ngoko ngokuswela kwam amandla, ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwam. Ngenxa kaKristu ndanele kukubuthathaka, izinyeliso, ubunzima, iintshutshiso, kunye neentlekele. Kuba xa ndibuthathaka, kuxa ndinamandla.

2 kwabaseKorinte 9:10 ESV

Lowo unika imbewu kumhlwayeli nesonka sokutya uya kukubonelela kwaye ayandise imbewu yakho yokuhlwayela kwaye andise isivuno sobulungisa bakho.

2 kwabaseKorinte 1: 3-4 ESV

Makabongwe uThixo, uYise weNkosi yethu uYesu Kristu, uYise onenceba noThixo wentuthuzelo yonke, osithuthuzelayo kuyo yonke imbandezelo yethu, ukuze sikwazi ukubathuthuzela abakwinto yonke eyimbandezelo, ngayo intuthuzelo esithuthuzelwa ngayo. nathi ngokwethu siyathuthuzelwa nguThixo.

1 KwabaseKorinte 16:13

Phaphani, yimani niqinile elukholweni, nenze njengendoda, yomelelani.

1 KwabaseKorinte 10:13

Akukho sihendo sinifikeleyo engaqhelekanga emntwini. UThixo uthembekile, kwaye akayi kukuvumela ukuba uhendwe ngaphaya kwamandla akho, kodwa kunye nesihendo uya kunika nendlela yokuphuma, ukuze ukwazi ukunyamezela.

KwabaseRoma 8:31

Sithini na ke ngoko kwezi zinto? Ukuba uThixo ungakuthi ngubani ongasichasayo?

Yohane 3:16

Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ude wancama uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade.

UHabhakuki 3:19

Ungamandla am uThixo, iNkosi yam; Uzifanisayo iinyawo zam nezamaxhamakazi; Undenza ndinyathele ezindaweni zam eziphakamileyo. Kumongameli. Eyokubethelwa ngezinto ezineentambo.

UIsaya 41:13

Kuba mna, Thixo wakho, ndibambe isandla sakho sokunene; ndim ke ndithi kuwe, Musa ukoyika, ndim okuncedayo.

UIsaya 26: 3-4

Intliziyo ezimasekileyo uyayilondoloza, ixole ixolile; ngokuba ikholose ngawe. Kholosani ngoYehova ngonaphakade; kuba uYa, uYehova, uliliwa elingunaphakade.

Imizekeliso 18:10

Yinqaba ende eliqele igama likaYehova; ilungisa ligidimela kulo, libe sengxondeni.

Iindumiso 86: 7

Ngemini yokubandezelwa kwam ndinqula wena, Ngokuba uya kundiphendula.

Iindumiso 46: 2

Ngenxa yoko asoyiki ekuphendukeni kwehlabathi, Ekudilikeleni kweentaba esazulwini solwandle.

Iindumiso 32: 7-8

Uyindawo yam yokuzimela; undigcina ezinkathazweni, Undirhawule ngeenxa zonke ngosindiso lwakho; (Phakamisani.) Ndiya kukuqiqisa ndikuyalele ngendlela owohamba ngayo; Ndiya kukucebisa iliso lam likuwe.

Iindumiso 30: 5

Ngokuba yinto yephanyazo umsindo wakhe, Itarhu lakhe liyinto yobomi; Ukulila kunokuhlala ubusuku, kodwa uvuyo luza kusasa.

Iindumiso 27: 5

Ewe, uya kundifihla ekhayeni lakhe ngemini yembandezelo. uya kundifihla phantsi kwesigubungelo sentente yakhe; Undiphakamisela engxondorheni.

1 Yohane 5: 14-15 ESV

Kuko oku ukungafihlisi esinako kuye: ukuba sithi sicele into ngokokuthanda kwakhe, uyasiva. Kwaye ukuba siyazi ukuba uyasiva kuyo nantoni na esiyicelayo, siyazi ukuba sinazo izinto esizicelileyo kuye.

1 Petros 4:11

Lowo uthethayo makathethe ngokwezihlabo zikaThixo; ukuba umntu uyalungiselela, makalungiselele ngokwasekomeleleni akuphiwa nguThixo, ukuze ezintweni zonke azukiswe uThixo ngoYesu Kristu. Lulolwakhe uzuko namandla, kuse emaphakadeni asemaphakadeni. Amen.

Yakobi 1: 3-4

Kuba niyazi ukuba kuvavanywa kokholo lwenu kuvelisa ukuzinza. Ukuzimisela makube nokusebenza ngokupheleleyo, ukuze nibe ngabazalisekileyo nabagqibeleleyo, ningaswele nto.

Hebhere 12: 1-29 ESV

Ke ngoko, ekubeni singqongwe lilifu elingaka lamangqina, masithi nathi sibubekile ecaleni bonke ubunzima, nesono esisibambe kakhulu, silubaleke ngonyamezelo ugqatso olubekwe phambi kwethu, sijonge kuYesu, umseki umgqibelelisi wokholo lwethu, owathi, ngenxa yovuyo olwalubekwe phambi kwakhe, wawunyamezela umnqamlezo, elidelile ihlazo, waza wahlala phantsi ngasekunene kwetrone kaThixo. Mqwalasele lowo wanyamezelayo kuboni ubutshaba obunjalo ngokuchasene naye, ukuze ungadinwa okanye utyhafe. Kumzabalazo wakho nxamnye nesono awukaxhathisi ukuya kwinqanaba lokuphalazwa kwegazi lakho. Kwaye usilibele isiluleko esibhekisa kuni njengoonyana? Uqeqesho lukaYehova, nyana wam, musa ukulucekisa, Ungakruquki sisohlwayo sakhe; …

2 kuTimoti 4:17

INkosi yandinceda, yandomeleza; ukuze ngam uvakaliso lweendaba ezilungileyo luzaliseke, neentlanga zonke zive; Ndahlangulwa ke emlonyeni wengonyama.

2 kuTimoti 1:12

Kungenxa yoko le nto ndisiva ubunzima njengam. Andinazintloni; kuba ndiyamazi endikholiweyo nguye; kanjalo ndikholosekile kukuba unako ukuyigcina into endimphathisiweyo, ide ibe yiloo mini;

KwabaseKolose 1:13

Wasihlangula kulawulo lobumnyama, wasifudusela ebukumkanini boNyana wakhe oyintanda;

KumaGalati 6: 2

Thwalisanani ubunzima, ize ngokunjalo niwuzalise umthetho kaKristu.

2 kwabaseKorinte 12: 9 ESV

Ithe yona kum, Ubabalo lwam lukwanele; kuba amandla am azalisekiswa ekuswelekeni kwamandla. Ndiya kuqhayisa ke ngoko ngokuswela kwam amandla, ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwam.

1 kwabaseKorinte 6: 9-20 ESV

Anazi na, ukuba abangemalungisa abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo? Musani ukulahlekiswa: abenza umbulo, nabakhonzi bezithixo, nabakrexezi, nezifebe, namadoda alalanayo, namasela, nababawayo, namanxila, nabatshabhisi, nabaphangi, abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo. Kwaye abanye benu babenjalo. Kuloko nahlanjululwayo, kuloko nangcwaliswayo, kuloko nagwetyelwayo egameni leNkosi uYesu, nangoMoya kaThixo wethu. Zonke izinto zisemthethweni kum, kodwa ayizizo zonke izinto eziluncedo. Zonke izinto zisemthethweni kum, kodwa andizukuba likhoboka lanto; Izidlo zezesisu, nesisu sesezidlo; kodwa uThixo uya kubhangisa kokubini, sona nazo. Ke wona umzimba asingowombulo, ngoweNkosi; nayo iNkosi yeyomzimba. …

KwabaseRoma 12: 1-21 ESV

Ndiyanivuselela ngoko, bazalwana, ngeemfefe zikaThixo, ukuba niyinikele imizimba yenu ibe lidini eliphilileyo, elingcwele, elikholekileyo kuThixo: inkonzo yenu ke leyo yasengqondweni. Musani ukufaniswa neli hlabathi, kodwa guqukani ngokuhlaziyeka kwengqondo yenu, ukuze ngokuvavanya nikwazi ukuthanda kukaThixo, okulungileyo nokwamkelekileyo nokugqibelele. Kuba ngalo ubabalo endababalwa ngalo, ndithi kubo bonke abaphakathi kwenu, mabangazicingeli ngaphezu koko bamelwe kukuzicingela ngako; mabazicingele ingcinga ephilileyo, njengoko uThixo abelé ulowo nalowo umlinganiso wokholo. Kuba, kwanjengokuba sinamalungu amaninzi mzimbeni mnye, abe ke onke amalungu la engenamsebenzi mnye, ngokunjalo thina aba, sibaninzi nje, simzimba mnye ngokumanywa noKrestu. …

KwabaseRoma 5: 3-5

Ngapha koko, sivuya ngeembandezelo zethu, sisazi ukuba ukubandezeleka kuvelisa unyamezelo, kwaye unyamezelo luvelisa isimilo, kwaye isimilo sivelisa ithemba, kwaye ithemba alisenzi iintloni, kuba uthando lukaThixo luthululelwe ezintliziyweni zethu ngoMoya oyiNgcwele. sinikwe thina.

KwabaseRoma 1: 1-32 ESV

UPawulos, umkhonzi kaKristu Yesu, owabizelwa ukuba abe ngumpostile, wabekelwa bucala ivangeli kaThixo, awayithembisayo ngenxa engaphambili ngabo abaprofeti bakhe ezibhalweni ezingcwele, ngokubhekisele kuNyana wakhe, owaphuma kuDavide ngokwenyama, ukuba nguNyana kaThixo esemandleni ngoMoya wobungcwele ngokuvuka kwakhe ekufeni, uYesu Krestu iNkosi yethu, esithe ngaye samkela ubabalo nobupostile ukuze kuziswe ukuthobela ukholo ngenxa yegama lakhe kubo bonke izizwe,…

Yohane 14: 26-27

Ke uMthetheleli, uMoya oyiNgcwele, aya kumthuma uBawo egameni lam, yena uya kunifundisa zonke izinto, anikhumbuze zonke izinto endizithethileyo kuni. Ndishiya uxolo kuni; uxolo lwam ndikunika. Hayi njengoko ndikunika lona ihlabathi. Mayingakhathazeki intliziyo yenu, mayingabi nabugwala.

Yohane 13: 7

Waphendula uYesu, wathi kuye, Endikwenzayo mna akukwazi wena okwangoku; kodwa wokuqonda kamva.

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: