Oko Kuthethwa YiBhayibhile Ngokwenene Ngokusela Iwayini

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Icawe yamaKrestu kudala yabamba imeko yothintelo malunga nokusela utywala. Kukho isiseko esomeleleyo esibhaliweyo sale ndlela esifundisa ukuba imizimba yethu yitempile yeNkosi kwaye kufuneka ihlonitshwe ngolu hlobo.Nangona kunjalo, iBhayibhile ayisiyaleli ukuba amakholwa akufuneki atye iwayini. Kwelinye icala, ibhayibhile yenza izingqinisiso ezininzi malunga nokusela iwayini kwimeko elungileyo-kubandakanya uMthendeleko oNgcwele.Makhe sihlolisise le ngcamango ngokuqhubekayo njengoko ndicacisa oko iBhayibhile ikutshoyo ngokusela iwayini kwaye sichitha ezinye iimbali eziqhelekileyo ezishunyayelwa ngabafundisi abangenalwazi.

Yintoni iwayini?

Ngaphandle kweendlela zangoku kwezolimo, iwayini ayifani kakhulu namhlanje kunokuba yayinjalo ngamaxesha okubhalwa kweBhayibhile. Iwayini nje ijusi yomdiliya eba butywala ekuhambeni kwexesha njengoko iidiliya zibila. Ngokwenyani, iwayini inokwenziwa ngeziqhamo ezininzi, kubandakanya ii-apile, ii-cranberries, i-plums, kunye nerayisi, kodwa iidiliya zezona ndawo zidumileyo zewayini.

Igwele likwabalulekile kwinkqubo yokubila. Igwele lisebenzisa iswekile kwiidiliya kwaye liyiguqula ibe yi-ethanol, icarbon dioxide kunye nobushushu. Xa umxholo wotywala ufikelela kwi-15%, igwele lifa ngokwendalo.Imbali yewayini

Ukutyhubela imbali, iwayini ibityiwe ngenxa yeziyobisi. Kodwa oko akuyikhupheli ecaleni ekubeni kukhankanywe kwimixholo yeBhayibhile Engcwele. Ngapha koko, imbali ityhila ukuba iwayini yayiqhele ukuselwa ngaphambi kobomi bukaYesu Kristu.

Imbali yewayini isusela kumawaka eminyaka eyadlulayo. I-winery yokuqala eyaziwayo yi-Areni-1 eneminyaka engama-6 100 e-Armenia. Kodwa kukhuselekile ukucinga ukuba iwayini yayiqhelekile kwakudala ngaphambi koko.

Enye yeendlela zokuqala ezaziwayo zewayini zivela eGeorgia (c. 6000 BC), eIran (c. 5000 BC), naseSicily (c. 4000 BC) nangona kukho ubungqina bokuba isiselo esinxilisayo besisetyenziswa ngaphambili eChina (c. I-7000 BC). Ulwazi lwewayini lwafika kwiiBalkan ngowama-4500 BC kwaye lwatyiwa lwaze lwabhiyozelwa kwiGrisi yakudala, eThrace naseRoma.Iwayini kunye neNkolo

Iwayini inembali ende kunye nendima ebalulekileyo kwiinkolo ezahlukeneyo. Iwayini ebomvu yayinxulunyaniswa negazi ngama-Egypt amandulo kwaye yayisetyenziswa lihlelo lamaGrike likaDionysus kunye namaRoma kwi-Bacchanalia yabo. UbuYuda buquka iwayini kwiKiddush kunye UbuKristu kwi-Ekaristi .

Iwayini kunye nobuKristu

Ngokwenkolo yobuKrestu, iwayini isetyenziswa kwisithethe esingcwele esibizwa ngokuba yi-Eucharist, nesuka kwingxelo yeVangeli yeSidlo sangokuhlwa sokugqibela ( ULuka 22:19 echaza uYesu esabelana ngesonka newayini kunye nabafundi bakhe kwaye wabayala ukuba benze oku bekhumbula mna. Iinkolelo malunga nohlobo loMthendeleko ziyahluka ngokwamahlelo.

Ngelixa uninzi lwamaKristu lukujonga ukusetyenziswa kwewayini kwiidiliya njengokubalulekileyo ekuqinisekiseni ukuba ngumthendeleko, amanye amaProtestanti avumela - okanye ade afune - ukuba kusetyenziswe incindi yomdiliya egalelwe umgubo endaweni yewayini.

Iwayini yayisetyenziswa kwimisitho ye-Eucharistic ngawo onke amaqela amaProtestanti de kwavela enye indlela ngasekupheleni kwenkulungwane ye-19 xa UThomas Bramwell Welch (I-Welch's Grice Juice) isebenzise iindlela ezintsha zokunyusa ukuyeka inkqubo yokuvundisa yendalo yejusi yomdiliya.

Amanye amaKristu awayeyinxalenye yentshukumo ekhulayo yokunyanzelwa ukuba anyanzelise ukutshintshwa kwewayini iye kwijusi yomdiliya kwaye endaweni yoko kwasasazeka ngokukhawuleza kwiindawo ezininzi zaseMelika, nakwamanye amazwe ukuya kwinqanaba elincinci. Kusekho impikiswano eqhubekayo phakathi kwamahlelo amaProtestanti aseMelika malunga nokuba iwayini inganako na kwaye isetyenziselwe i-Eucharist okanye ivumeleke njengesiselo esiqhelekileyo, kunye namaKatolika kunye namanye amaProtestanti aphambili avumela ukusela iwayini ngokulinganayo, kwaye amanye amaqela angamaProtestanti alwa nokusela utywala zizonke.

Ithini Ngokwenene IBhayibhile?

Ukuba ukuba ngumKristu kuthetha ukufana noKristu ebomini bethu, akufuneki sijonge ngaphesheya kukaYesu Krestu ukwazisa indawo esikuyo ngokudla iwayini. Kwisidlo sangokuhlwa sokugqibela, uYesu wasela iwayini kwaye wabelana ngayo nabafundi. Kwi UYohane 2 , UYesu nonina baya emtshatweni kwaye komnye wemimangaliso ebhekiswe kakhulu kwisibhalo, uYesu wajika amanzi aba yiwayini- hayi incindi yomdiliya egalelwe umgubo.

IGenesis 9 ichaza uNowa, okhethiweyo kaThixo, etyala isidiliya emva konogumbe omkhulu. UNowa emva koko wavuna iidiliya wenza iwayini, wasela de waphela! Kwaye okwangoku, esi sahluko sinye sithi uNowa wasikelelwa.

Uninzi lwabathinteli abangamaKristu lukhankanya IMizekeliso 23:20 njengesiseko sabo sokufundisa ukungabinayo iwayini, kodwa ukufundwa okufutshane kwesicatshulwa kutyhila ukuba ayisifundisi ukuba singayidli iwayini. Isibhalo sisiyala ukuba singadibani nabo basela kakhulu kuba babenza bonqene kwaye babenze bahlupheke.

Ngaba Ukusela Iwayini Kusisono?

Kwimeko yenkolo, isono sisenzo sokona ngokuchasene nomthetho kaThixo. Ngokucacileyo, ukusela iidiliya ezivundisiweyo akuhambelani nale nkcazo yesono kuba akukho mthetho kaThixo usalayo.

Njengoko bendiphawulile, noYesu Krestu ngokwakhe wasela iwayini amatyeli aliqela kwaye ibhayibhile ibhengeza ukuba uThixo wamenza isono ngenxa yethu, lowo wayengazi sono. ukuze ngaye sibe bubulungisa bukaThixo kuye . - 2 Korinte 5:21

Kwi KwabaseRoma 8: 3-4 , UPawulos ulumkile ukuba angene uYesu ukufana yenyama enesono, kodwa ugwetyelwe isono xa wayesenyameni. Ibhayibhile ayibonisi sono kuYesu.

Iivesi zeBhayibhile malunga newayini

INumeri 28:14

‘Iminikelo yabo ethululwayo yoba sisiqingatha sehin yewayini kuyo inkunzi entsha yenkomo, nesahlulo sesithathu sehin kuyo inkunzi yegusha, nesahlulo sesine sehin yehin kwimvana. Lilo elo idini elinyukayo lenyanga ngenyanga ezinyangeni zomnyaka.

IDuteronomi 32: 37-38

Kwaye uya kuthi, ‘Baphi na oothixo babo, Iliwa ababezimela kulo? ‘Owadla amanqatha emibingelelo yabo, Basela iwayini yeminikelo yabo ethululwayo? Mabasukume bakuncede, babe yindawo yokuzimela yakho!

2 Kronike 32:28

noovimba bemveliso yengqolowa, newayini kunye neoli, iintlanti zazo zonke iintlobo zeenkomo, nemihlambi yeenkomo.

Eyoku-1 kaSamuweli 1:24

Akumlumla ke, wamsa nayo inkunzi yenkomo eneminyaka emithathu, kunye ne-efa yomgubo, kunye nengqayi yewayini, wamsa endlwini kaNdikhoyo eShilo, nangona umntwana lowo wayesemncinci. .

U-Ezra 6: 8-10

Ndiwisa umthetho wento enoyenza kula madoda makhulu akwaYuda ekwakhiweni kwale ndlu kaThixo; , kwaye ngaphandle kokulibazisa. Nantoni na efunekayo, iinkunzi ezintsha zeenkomo, neenkunzi zeegusha, neemvana, zibe lidini elinyukayo kuThixo wamazulu, nengqolowa, ityuwa, newayini, neoli yokuthambisa, njengoko bacelayo ababingeleli baseYerusalem; ukuze babingelele imibingelelo eyamkelekileyo kuThixo wamazulu, bathandazele ubomi bokumkani noboonyana bakhe.

1 Kronike 9:29

Abanye babo babemiselwe ukuba baphathe ifanitshala naphezu kwayo yonke impahla yengcwele naphezu komgubo ocoliweyo newayini kunye neoli nentlaka yokuqhumisa nobulawu.

UNehemiya 13:12

Aza onke amaYuda azisa isishumi seenkozo, newayini, neoli koovimba.

1 Kronike 27:27

UShimehi waseRama wayephethe izidiliya; uZabdi waseShifmama wayephethe imveliso yezidiliya ezazigcinelwe izisele zewayini.

INumeri 18: 11-12

Kuko oku kwakho, umrhumo wesipho sabo: yonke imirhumo yokutshangatshangisa yoonyana bakaSirayeli. Ndiwunika wena, noonyana bakho, neentombi zakho ndawonye nawe, ube ngummiselo ongunaphakade. Wonke umntu ohlambulukileyo endlwini yakho angayidla. Konke ukutyeba kweoli, konke ukutyeba kwewayini entsha, nokwengqolowa, ulibo lwezo zinto baya kuzinika uYehova, ndikunika lona.

2 Kronike 11: 11-12

Waziqinisa iinqaba, wafaka amagosa kuzo, noovimba bokutya, neoli, newayini. Wabeka amakhaka nemikhonto kuzo zonke iidolophu, wazomeleza kakhulu. Wabamba ke uYuda noBhenjamin.

IDuteronomi 12:17

Awuvumelekanga ukuba utye emasangweni akho isishumi seenkozo zakho, newayini yakho entsha, neoli yakho, namazibulo eenkomo zakho, nawempahla yakho emfutshane, nezibhambathiso zakho ozibhambathisileyo; .

UNehemiya 10: 37-39

Kananjalo intlahlela yethu yomrhumo, nemirhumo yethu, neziqhamo zemithi yonke, iwayini entsha neoli, sizizisa kubabingeleli emagumbini endlu kaThixo wethu, nesishumi somhlaba wethu kubaLevi; AbaLevi ngabo bafumana izishumi kuzo zonke iidolophu ezisemaphandleni. Umbingeleli unyana ka-Aron aze abekho nabaLevi, ekuzamkeleni kwabaLevi izishumi; bazinyuse abaLevi izishumi zezishumi ezo, bazizise endlwini kaThixo wethu, emagumbini endlu yobuncwane; Oonyana bakaSirayeli noonyana bakaLevi baya kuzisa umrhumo wengqolowa, newayini entsha, neoli, emagumbini; kukho impahla yengcwele, ababingeleli abalungiselelayo, abagcini bamasango neemvumi Ngaloo ndlela asiyi kuyityeshela indlu yoThixo wethu.

IDuteronomi 14: 23-26

Udle phambi koYehova uThixo wakho, kuloo ndawo aya kuyinyulela ukuba alibeke kuyo igama lakhe, nesishumi seengqolowa zakho, newayini yakho entsha, neoli yakho, namazibulo eenkomo zakho, nawempahla yakho emfutshane; funda ukoyika uYehova uThixo wakho ngamaxesha onke. Ukuba umgama umde kakhulu kuwe kangangokuba awunako ukuzisa isishumi, kuba indawo leyo aya kuyinyula uYehova uThixo wakho ukuba alibeke kuyo igama lakhe, ikude lee kuwe, akusikelele uYehova uThixo wakho; uyibophe esandleni sakho loo mali, uye kuloo ndawo uYehova uThixo wakho aya kuyinyula;

IGenesis 40: 1-13

Kwathi emveni kwezi zinto, umngcamli nomoji wezonka bokumkani waseYiputa, bayiphatha kakubi inkosi yabo, ukumkani waseYiputa. UFaro waba noburhalarhume kubo ababusi bakhe bobabini, umphathi wabangcamli nomphathi waboji bezonka. Wabanikela ke eluvalelweni endlwini yomphathi wabalindi, entolongweni, kwindawo kanye awayevalelwe kuyo uYosefu.

IDuteronomi 18: 4-5

Womnika ulibo lwengqolowa yakho, newayini yakho entsha, neoli yakho, kunye nokucheba kokuqala kweegusha zakho. Ngokuba uYehova uThixo wakho wamnyula ezizweni zakho zonke, noonyana bakhe, ukuba beme, bakhonze egameni likaYehova ngonaphakade.

2 Kronike 31: 4-5

UHezekiya wathi kubantu, kubemi baseYerusalem, mabanike isabelo sababingeleli nabaLevi, ukuze babambelele emyalelweni kaYehova. Ngokukhawuleza xa usasazeka lo myalelo, oonyana bakaSirayeli banikela ngentlahlela yeziqhamo zokuqala zengqolowa, iwayini entsha, ioli, ubusi, nayo yonke imveliso yentsimi; bazisa kakhulu izishumi zazo zonke.

Yoweli 3: 3

Abantu bam zibenzele amaqashiso, zavuza ihenyukazi ngenkwenkwe; zathengisa ngentombazana ngewayini, zasela.

IGenesis 27:28

Ngamana uThixo wakunika kuwo umbethe wezulu, Nakuko ukuchuma komhlaba, Nentabalala yengqolowa, newayini entsha;

ISityhilelo 18: 11-13

Nabarhwebi bomhlaba bayalila bayililele, kuba kungasekho mntu uthengayo imithwalo yabo: igolide, nesilivere, namatye anqabileyo, neeperile, nelinen ecikizekileyo, nemfusa, nesilika, nobomvu, nalo lonke uhlobo lomthi wesitroni, nezinto zonke ezinokuthengiswa lwendlovu, nayo yonke into eyenziwe ngomthi oxabisa kakhulu, ubhedu, intsimbi, nemabhile, isinamoni, iziqholo, iziqholo, intlaka yokuqhumisa, iwayini, ioli, umgubo ocoliweyo, ingqolowa, iinkomo, iigusha, imithwalo yamahashe, neenqwelo, namakhoboka. kunye nobomi babantu.

IDuteronomi 7:13

Uya kukuthanda, akusikelele, akwandise; Uya kusisikelela nesiqhamo sesizalo sakho, nesiqhamo somhlaba wakho, ingqolowa yakho, newayini yakho entsha, neoli yakho, nenkomo yenkomo yakho, namatakane empahla yakho emfutshane, emhlabeni lowo awafungayo kooyihlo ukuba wokunika. .

UYohane 2: 1-11

Kuthe ngomhla wesithathu, kwabakho umsitho eKana yelaseGalili; waye unina kaYesu ekhona. Babemenyiwe ke noYesu kwanabafundi bakhe emsithweni lowo. Kuthe ke, bakuphelelwa yiwayini, wathi unina kaYesu kuye, Abanawayini.

IDuteronomi 11: 13-14

Kothi, ukuba uthe wayiphulaphula imithetho yam endikuwiselayo namhla, ukuba umthande uYehova uThixo wakho, umkhonze ngentliziyo yakho yonke, nangomphefumlo wakho wonke; , imvula yokuqala nevuthisayo, ukuze ubuthe ingqolowa yakho, newayini yakho entsha, neoli yakho;

UMateyu 27:34

amseza iwayini exutywe nenyongo, ukuba asele; wayiva, akavuma ukuwasela.

IDuteronomi 33:28

USirayeli uhlala ekholosile, Uwodwa umthombo kaYakobi, Usinga ezweni lengqolowa newayini entsha. Inene izulu lalo liqhoqhoza umbethe.

UMarko 15:23

Bazama ukumnika iwayini exutywe nemore. akavuma.

2 Kumkani 18: 31-32

Musani ukumphulaphula uHezekiya; ngokuba utsho ukumkani waseAsiriya ukuthi, Xolisanani nam, niphume nize kum, nidle elowo umdiliya wakhe, nomkhiwane wakhe, nisele elowo amanzi equla lakhe, Ndize ndinise ezweni elinjengelizwe lenu, ilizwe lengqolowa newayini entsha, ilizwe lesonka nezidiliya, ilizwe leminquma nobusi, ukuze niphile, ningafi. Musani ukumphulaphula uHezekiya; ngokuba uyaninyanga xa athi, UYehova uya kunihlangula.

INdumiso 75: 8

Ngokuba indebe isesandleni sikaYehova, Iwayini leyo igwebu; Ixutywe kakuhle, kwaye uyathulula oku; Ngokuqinisekileyo bonke abangendawo bomhlaba kufuneka bayikhuphe baze bayisele iiseyile zayo.

1 Kronike 12:40

Kananjalo abo babesondele kubo, kwaIsakare nakwaZebhulon nakwaNafetali, bezisa ukutya kwiidonki, iinkamela, iimeyile, neenkomo, izicumba ezininzi zomgubo ocoliweyo; . Kwakukho uvuyo ngokwenene kwaSirayeli.

IGenesis 49: 11-12

Ngukhuleka emdiliyeni imazi yakhe ye-esile, Ukhuleka kowohlobo inkonyana yakhe ye-esile; Uhlamba iimpahla zakhe ewayinini, neengubo zakhe egazini leediliya. Amehlo akhe antsundu yiwayini, namazinyo akhe amhlophe lubisi;

INdumiso 4: 7

Uyivuyisile intliziyo yam, Kunexesha lengqolowa newayini entsha.

Yobhi 32:19

Yabona, isisu sam sifana newayini engavalwanga, Njengeentsuba ezintsha, iza kugqabhuka.

IMizekeliso 3: 9-10

Mzukise uYehova ngobuncwane bakho, nakwintlahlela yemveliso yakho yonke; Oovimba bakho baphuphuma, bayizalele ingqolowa yakho, Nemikhombe yakho yokukhongozela iphuphume iwayini entsha.

INdumiso 60: 3

Ubenzé abantu bakho baba nobunzima; Usinike iwayini ukuba siyisele;

UYeremiya 31:12

Baya kuza bamemelele ezindulini zaseZiyon, bakhwankqiswe bububele bukaYehova, naphezu kwengqolowa, newayini entsha, neoli, naphezu kwempahla emfutshane, nangeenkomo; Kwaye ubomi babo buya kuba njengomyezo onkcenkceshelwayo, kwaye abasayi kuze baphinde baphelelwe.

INdumiso 78:65

Yaza yavuka njengobelele iNkosi, Njengegorha elisindwa yiwayini;

Yoweli 2: 18-24

Waba nobukhwele ke uYehova ngelizwe lakhe, waba nofefe ngabantu bakhe. Waphendula uYehova, wathi ebantwini bakhe, Yabonani, ndinithumela ingqolowa, newayini entsha, neoli; Andiyi kuphinda ndikwenze ungcikivo ezintlangeni. Ndiya kuwushenxisela kude kuni umkhosi wasentla, ndiwugxothele ezweni elingumqwebedu, elibharhileyo, omazantsi alo abe lulwandle lwasempumalanga, umva walo wolwandle lwasentshonalanga, kunuke ukuvumba kwawo, livumba lalo elibi. phezulu, Kuba yenze izinto ezinkulu.

IMizekeliso 4:17

Kuba badla isonka sokungendawo, Basele iwayini yogonyamelo.

UIsaya 55: 1

Ho! Nonke nina ninxaniweyo, yizani emanzini, nabangenamali; Kwaye nina ningenamali yizani, nithenge nidle Yizani nizokuthenga iwayini nobisi Ngaphandle kwemali nangaphandle kweendleko.

Yoweli 3:18

Ngaloo mini iintaba ziya kumpompoza iwayini emnandi, iinduli zipompoza amasi, nemilambo yonke yakwaYuda iya kumpompoza amanzi; Kwaye ke kuya kuphuma umthombo endlwini kaNdikhoyo, ukuze unkcenkceshele intlambo yaseShitim.

UAmosi 9: 13-14

Yabonani, kuza imihla, utsho uYehova, aya kuthi afumanane umlimi nomvuni, umxovuli weediliya afumanane nomhlwayeli wembewu; Xa iintaba zivuza iwayini emnandi, kwaye zonke iinduli ziya kunyibilika. Ndiya kukubuyisa ukuthinjwa kwabantu bam amaSirayeli, bayakhe imizi engamanxuwa, bahlale kuyo; Batyale izidiliya, basele iwayini yazo, benze imiyezo, badle iziqhamo zayo.

UYeremiya 23: 9

Ngokusingisele kubaprofeti: Yaphukile intliziyo yam phakathi kwam, athe fehlefehle onke amathambo am. Ndisuke ndaba njengendoda enxilayo, njengomfo oweyiswe yiwayini; ngenxa kaYehova, nangenxa yamazwi akhe angcwele.

UYeremiya 48:33

Isukile imivuyo nemigcobo entsimini echumayo, ezweni lakwaMowabhi; ndiyiphelisile iwayini emkhombeni; Akukho namnye uya kubanyathelela ekhwaza, eduma akuyi kuba yimikhwazo yovuyo.

UYeremiya 25:15

Ngokuba utsho uYehova, uThixo kaSirayeli, ukuthi, Thabatha le ndebe yewayini yomsindo esandleni sam, useze ngayo iintlanga zonke endikuthumela kuzo;

IDuteronomi 28: 38-51

Wophuma nembewu eninzi uye entsimini, uvune into encinane; ngokuba iya kunqunquthwa ziinkumbi. Wotyala utyale izidiliya, kodwa ungaseli wayini, ungavuni zidiliya, ngokuba ziya kudliwa ngukruxeshe. Woba neminquma emideni yakho yonke, ungazithambisi ngeoli noko; ngokuba iminquma yakho iya kunyothulwa.

UYeremiya 48:11

Wonwaba uMowabhi kwasebuncinaneni bakhe; Akaphazanyiswanga, njengewayini kwiintsipho zakhe, Akakhululwa kwizitya ngezitya, Akayi ekuthinjweni. Ngenxa yoko ugcina isongo sakhe, nevumba lakhe aliguqukanga.

UIsaya 24: 7-9

Iwayini entsha yenza isijwili, untshwenyile umdiliya, bayancwina bonke abantliziyo inemivuyo. Iyaphela ingxolo yeengqongqo, Uphelile umsindo wabonwabisi, Ukuphela kohadi ngohadi. Abaseli wayini benengoma; Isiselo esinxilisayo siyakrakra kwabo baselayo.

UYeremiya 51: 7

IBhabheli ibe iyindebe yegolide esandleni sikaYehova, ilinxilisa lonke ihlabathi; zasela iintlanga ewayinini yayo. Ngenxa yoko ziyageza iintlanga.

Yoweli 1:10

Yonakalisiwe intsimi, ilizwe lenza isijwili; Kuba ingqolowa iseyile, iwayini entsha yomile;

ISityhilelo 14: 8-10

Kwaza kwalandela enye ingelosi, eyesibini, isithi, Iwile, iwile iBhabheli enkulu, leyo iselise zonke iintlanga ewayinini yokuhenyuza kwayo. Kwaza kwaphuma nenye ingelosi, eyesithathu, yabalandela, isithi ngelizwi elikhulu, Ukuba nabani na uyalinqula irhamncwa nomfanekiso walo, aze amkelwe uphawu ebunzini lakhe okanye esandleni sakhe, uya kuyisela naye iwayini yomsindo kaThixo. , exubeke emandleni apheleleyo kwindebe yomsindo wakhe; kwaye uya kuthuthunjiswa ngomlilo nesulfure phambi kweengelosi ezingcwele naphambi kweMvana.

UHagayi 2: 14-16

Emva koko uHagayi wathi, ‘Banjalo naba bantu. Unjalo ke olu hlanga phambi kwam; utsho uYehova, unjalo ke wonke umsebenzi wezandla zabo; nento abayisondezayo khona apho iyinqambi. ‘Kodwa ngoku, khawucinge nje, ukusukela namhlanje uye phambili: ngaphambi kokuba kubekwe ilitye phezu kwelinye etempileni kaYehova, kususela kwelo xesha ubani xa wafikayo phezu kwenqwaba yeenkozo ezimashumi mabini, zazilishumi kuphela; kwaye xa umntu efika esixovulelweni sokukha imilinganiselo engamashumi amahlanu, zazingamashumi amabini kuphela.

ISityhilelo 16:19

Isixeko esikhulu sahlukana saziinxalenye ezintathu, kwaye izixeko zeentlanga zawa iBhabheli enkulu yakhunjulwa phambi koThixo, ukuyinika indebe yewayini yomsindo wakhe ovuthayo.

1 Timoti 5:23

Ungaseli manzi kuphela, kodwa sebenzisa iwayini encinci ngenxa yesisu sakho kunye nezifo zakho ezixhaphakileyo.

ISityhilelo 17: 1-2

Saza seza esinye sazo izithunywa zezulu zosixhenxe, ezineengqayi zosixhenxe, sathetha nam, sisithi, Yiza apha, ndikubonise umgwebo wehenyukazi elikhulu, elihleli phezu kwawo amanzi amaninzi; Abo bahleliyo emhlabeni banxiliswe yiwayini yobuhenyu babo.

IGenesis 14: 17-18

Wabuya ukumkani waseSodom, esiya kumhlangabeza esihlanjeni saseShave, esiyiNtili yokumkani, UMelkitsedeke, ukumkani waseSalem, weza enesonka newayini, ngoku wayengumbingeleli kaThixo Osenyangweni.

ISityhilelo 18: 3

Kuba zonke iintlanga ziyisele iwayini yenkanuko yobuhenyu bayo, Nookumkani bomhlaba bahenyuza nayo, Nabarhwebi bomhlaba baba zizityebi ngokobutyebi bobuhenyu bayo.

ABagwebi 19:19

Kukho ke umququ kwanefula yeedonki zethu; kwanesonka newayini yeyam, umkhonzazana wakho, nomfana okunye nabakhonzi bakho; akukho kusilela kwanto.

ULuka 22:20

Kwangokunjalo yathabatha nayo indebe, emva kokuba betyile, esithi, Le ndebe ithululelwa nina ngumnqophiso omtsha osegazini lam;

IZililo 2:12

Bamana ukuthi koonina, Iphi na ingqolowa newayini? Njengokuba butyhafileyo njengendoda engxwelerhiweyo ezitratweni zomzi, Njengokuba ubomi babo buthululelwa esifubeni soonina.

UMateyu 27:48

Wesuka wagidima kwaoko omnye kubo, wathabatha imfunxa, wayizalisa ngeviniga, wayifaka engcongolweni, wamseza.

UMateyu 26: 27-28

Wayithabatha nendebe, wabulela, wabanika, esithi, Selani kuyo nonke; kuba ligazi lam eli lomnqophiso, eliphalala ngenxa yabaninzi, ukuze kuxolelwe izono.

UMarko 15:36

Wagidima ke othile, wazalisa imfunxa ngeviniga, wayifaka engcongolweni, wamseza, esithi, Masibone ukuba uEliya uza kumthula na.

UMarko 14: 23-24

Wayithabatha nendebe, wabulela, wabanika; basela kuyo bonke. Wathi kubo, Ligazi lam eli lomnqophiso omtsha, eliphalala ngenxa yabaninzi.

Eyoku-1 kwabaseKorinte 11: 25-26

Kwangokunjalo yathabatha nayo indebe, emva kokuba kudliwe, isithi, Le ndebe ingumnqophiso omtsha osegazini lam; ngamaxesha onke enisukuba niyisela, oku kwenzeleni ukundikhumbula. Kuba ngamaxesha onke enisukuba nisidla eso sonka, niyisele loo ndebe, niyakwazisa ukufa kweNkosi, ide ifike.

ULuka 23:36

Amajoni ahlekisa ngaye, esiza kuye, amnika iwayini emuncu.

UYohane 19: 28-29

Emveni koko, uYesu, esazi ukuba zonke izinto sezifezekile ukuzalisekisa isiBhalo, wathi, Ndinxaniwe. Kwakumi ingqayi ezele yiwayini emuncu. Bamisa ke imfunxa ngeviniga leyo kwihisope, bayisa emlonyeni wakhe.

IGenesis 27:25

Wathi, Sondeza kum ndidle inyamakazi yonyana wam, ukuze umphefumlo wam ukusikelele. Wayizisa kuye, wadla; Uye wamzisela newayini wasela.

URute 2:14

Ngexesha lokutya wathi uBhohazi kuye, Yiza apha, udle isonka, ucofe isonka sakho kwiviniga. Wahlala phantsi ngasecaleni labavuni. Wayinika ke ingqolowa egcadiweyo, yadla, yahlutha, yashiya enye;

Yobhi 1: 18-19

Esathetha lo, kwafika omnye, wathi, Oonyana bakho neentombi zakho babesidla, besela iwayini endlwini yomkhuluwa wabo omkhulu; nanko kuvela umoya omkhulu ngasentlango, wabetha ezimbombeni zone zendlu; Ndiwele ulutsha lwasweleka, kwasinda mna ndedwa ukuza kukuxelela.

IMizekeliso 9: 1-6

Ubulumko buyakhile indlu yabo, Buzixholile iintsika zabo zosixhenxe; Buzixhelile iinkomo zabo, buyiphithikezile iwayini yabo; Ubuye walungisa itafile yakhe. Buthume umthinjana wabo, buyamema Ezingqolweni zeenduli zesixeko, buthi,

UIsaya 22:13

Endaweni yoko, kukho ukonwaba novuyo, ukubulawa kweenkomo nokuxhelwa kweegusha, ukutya inyama nokusela iwayini: masidle size sisele, kuba ngomso siza kufa.

UIsaya 25: 6

UYehova wemikhosi uya kuzenzela zonke izizwe isidlo sezinto ezilungileyo kule ntaba; Isidlo sewayini esele ikhulile, iziqwenga ezikhethiweyo zomongo, Newayini esulungekileyo, ecikizekileyo.

ABagwebi 9: 12-13

Yathi imithi kumdiliya, ‘Yiza, yiba ngukumkani wethu!’ Kodwa umdiliya wathi kuyo, ‘Ndiyiyeke na iwayini yam entsha evuyisa abantu nabantu, ndize ndiye kujinga phezu kwemithi?’

Iindumiso 104: 14-15

Ulontshulisela iinkomo utyani, Nomfuno wokunceda umntu; Ukuze kuphume isonka emhlabeni, Iwayini evuyisayo intliziyo yomntu; Bukhazimle ubuso ngeoli, olugcina intliziyo yomntu.

IMizekeliso 20: 1

Ingumgxeki iwayini, singumxokozelisi isiselo esinxilisayo;

IGenesis 9: 20-27

Waqala ke uNowa ukulima watyala isidiliya. Wasela iwayini, wanxila, wazihluba phakathi kwentente yakhe. UHam, uyise kaKanan, wabubona ubuze bukayise, waxelela abakhuluwa bakhe bobabini ngaphandle.

IGenesis 19: 30-38

Wenyuka uLote ephuma eTsohare, wahlala ezintabeni, eneentombi zakhe zombini, ngokuba ebesoyika ukuhlala eTsohare; Wahlala emqolombeni, yena neentombi zakhe zombini. Yathi eyamazibulo kwencinane, Ubawo waluphele; akukho ndoda ezweni apha yokusingena ngokwendlela yomhlaba. Yiza, simseze ubawo iwayini, silale naye ukuze sigcine usapho lwethu ngayo ubawo.

Eyoku-1 kaSamuweli 1: 13-15

Ke yena uHana wayethetha entliziyweni yakhe, kubebezela imilebe yomlomo wakhe yodwa, ilizwi lakhe lingavakali. UEli wacinga ukuba unxilile. Wathi uEli kuye, Koda kube nini na unxila? Yisuse iwayini yakho kuwe. Waphendula uHana, wathi, Hayi, nkosi yam, ndingumfazi ocinezelwe ngomoya; Andiselanga wayini nasiselo sinxilisayo, koko ndiphalaza umphefumlo wam phambi koYehova.

Eyesi-2 kaSamuweli 13:28

UAbhisalom wawawisela umthetho amadodana akwakhe, wathi, Khanikhangele, xa ithe intliziyo ka-Amnon yamnandi yiwayini, ndaza ndathi kuni, Mbetheni uAmnon, nombulala. Musa ukoyika; andikuyalelanga na? Yomelelani nibe ngamakroti.

UIsaya 28: 1

Yeha ke, isithsaba sekratshi samanxila akwaEfrayim, nentyantyambo ebunayo yamakhazikhazi esihombo sayo, esemantloko omfula ochumayo wababuleweyo yiwayini!

UHoseya 7: 3-5

Bamvuyisile ukumkani ngeento zabo ezimbi, nabathetheli ngokuxoka kwabo. Bonke bephela bangabakrexezi; banjengeziko lezonka elibaselwe ngumoji-zonka, okha ayeke ukukhwezela, lo gama axovula intlama ide igalelwe. Ngomhla wokumkani wethu, abathetheli bagula bubushushu bewayini; Wasolula isandla sakhe nabagxeki.

Yoweli 1: 5

Vukani, manxila, nilile; Bhombolozani, nonke baseli bewayini, ngenxa yewayini enencasa enqunyulwe emlonyeni wakho.

UNahum 1: 9-10

Nantoni na oyicingayo ngokuchasene noYehova uya kuyenza iphele. Ukubandezeleka akuyi kuvuka kabini. Njengemithana enameva exineneyo, nanjengabo banxila kungevayo, baya kudliwa kuphele, njengeendiza ezomileyo.

KwiZenzo 2: 1-21

Ke kaloku, ekuzalisekeni kwawo umhla wepentekoste, baye bonke bemxhelo mnye ndaweni-nye. Kwaza ngequbuliso kwaphuma ezulwini isandi esinjengesomoya ovuthuza ngamandla, sayizalisa indlu yonke ababehleli kuyo. Kwabonakala kubo iilwimi ezabekayo, ngathi zezomlilo, lwaolo lwahlala kubo bonke ngabanye.

Efese 5:18

Kanjalo musani ukunxila yiwayini, ekukhoyo kuloo nto ukuzibhubhisa; manizaliswe nguMoya;

IMizekeliso 21:17

Othanda imigcobo uba yindoda esweleyo; Othanda iwayini neoli akabi sisityebi.

IMizekeliso 23: 19-21

Mamela, nyana wam, ulumke, Uyinyathelise intliziyo yakho ithi gca endleleni. Musa ukuba phakathi kwabasela iwayini kakhulu, Okanye kwabadli benyama; Kuba umntu osela kakhulu nedla-kudla uya kuhlwempuzeka, yaye ukozela kuya kumambesa amadlavu umntu.

IMizekeliso 31: 4-7

Asinguwe ookumkani, Lemuweli, asiyindawo yokumkani ukusela iwayini, okanye iinkosi ukusela isiselo esinxilisayo. Isiselo esinxilisayo sinikeni abatshabalalayo, Newayini yinikeni ubomi bomntu obukrakra.

UIsaya 5: 11-12

Yeha, abavuka kusasa, besukela isiselo esinxilisayo; Imisitho yabo iphelekwa ngohadi, nohadi, nengqongqo, nogwali, newayini; Ke abaziqwalaselanga izenzo zikaYehova, Bangayinanzi imisebenzi yezandla zakhe.

UIsaya 56:12

Bathi, masiyithabathe iwayini, masisele sisiselo esinxilisayo; Kwaye ngomso kuya kuba njenganamhlanje, ngakumbi kuphela.

UMika 2:11

Ukuba umntu ohamba emva komoya nobuxoki Uthethe ubuxoki wathi, 'Ndiza kuthetha nawe malunga newayini notywala,' Uya kuba sisithethi kwaba bantu.

ILevitikus 10: 9

Musa ukusela wayini nasiselo sinxilisayo, wena noonyana bakho kunye nawe, ekungeneni kwenu ententeni yokuhlangana, ukuze ningafi; ngummiselo ongunaphakade ezizukulwaneni zenu.

INumeri 6: 1-21

Waqokela uYehova wathetha kuMoses, esithi, Thetha koonyana bakaSirayeli, uthi kubo, Xa indoda, nokuba yinkazana, ithe yenza isibhambathiso esikhethekileyo, isibhambathiso somNaziri, sokuzahlulela kuYehova, mayiyeke iwayini; isiselo esinxilisayo; akaseli viniga, nokuba yenziwe ngewayini, okanye isiselo esinxilisayo, angaseli nanye iidiliya, angatyi iidiliya ezintsha nezomileyo.

ABagwebi 13: 2-7

Ke kaloku kwabakho ndoda ithile yaseTsora, yomlibo wamaDan, egama linguManowa; Umfazi wakhe wayeludlolo, engafumani bantwana. Kwabonakala isithunywa sikaYehova kumfazi lowo, sathi kuye, Yabona, uludlolo wena, akuzali; ke uya kumitha, uzale unyana. Ke ngoko khawuzigcine, uze ungaseli wayini nasiselo sinxilisayo; ungadli nanye into eyinqambi.

UYeremiya 35: 1-19

Ilizwi elafikayo kuYeremiya, livela kuYehova, ngemihla kaYehoyakim unyana kaYosiya, ukumkani wakwaYuda, lalisithi, Yiya endlwini yamaRekabhi, uthethe nawo, uwangenise endlwini kaYehova, amagumbi, ubanike iwayini ukuba basele. Ndamthabatha ke uYazaniya unyana kaYeremiya, unyana kaHabhatsiniya, nabazalwana bakhe, noonyana bakhe bonke, nendlu yonke yamaRekabhi;

UHezekile 44:21

Mabangaseli wayini ekungeneni kwabo entendelezweni ephakathi.

UDaniyeli 1: 3-16

Ukumkani wayalela uAshpenazi, intloko yamagosa akhe, ukuba azise koonyana bakaSirayeli, koonyana bakakumkani, nakumanene, ulutsha olungenasiphako, limhle, elinobuhle bonke. isebe lobulumko, linikwe ukuqonda nokuqonda, elinokwazi ukukhonza kwinkundla yokumkani; wamyalela ukuba abafundise iincwadi nolwimi lwamaKaledi. Ukumkani wabamisela umamkeliso wemini ngangemini yawo, ekudleni kokumkani nasewayinini ayiselayo, wamisela ukuba bafundiswe iminyaka emithathu, ekupheleni kwayo beze kulungiselela ukumkani.

UDaniyeli 10: 1-3

Ngomnyaka wesithathu kaKoreshi ukumkani wasePersi, watyhilelwa ilizwi uDaniyeli, ogama libizwa ngokuba nguBheletshatsare. kwaye umyalezo wawuyinyani kwaye ungowongquzulwano olukhulu, kodwa wawuqonda umyalezo kwaye wawowuqonda umbono. Ngalo mihla mna, Daniyeli, bendisenza isijwili iiveki ezintathu zonke. Khange nditye nakuphi na ukutya okumnandi, kwaye nenyama okanye iwayini khange ndingene emlonyeni wam, kwaye andikhange ndisebenzise mafutha konke konke de kuphele iiveki ezintathu.

UAmosi 2: 11-12

Ndaza ke ndavusa abanye koonyana benu baba ngabaprofeti, abanye abafana benu baba ngamaNaziri. Akunjalo, nyana bakaSirayeli? utsho uYehova. Kodwa ke nisisele amaNaziri iwayini.

ULuka 1: 11-17

Kwabonakala ke kuye isithunywa seNkosi, simi ngasekunene kwesibingelelo sesiqhumiso. Wakhathazeka uZekariya akuyibona ingelosi, waza woyika. Sathi ke isithunywa kuye, Musa ukoyika, Zekariya, ngokokuba isikhungo sakho siviwe; wothi ke umfazi wakho uElizabhete akuzalele unyana, umthiye igama elinguYohane.

ULuka 7:33

Kuba uYohane uMbhaptizi weza engadli sonka, engaseli wayini, nibe nithi, 'Unedemon!'

UMateyu 9:17

Kanjalo ayithiwa iwayini entsha ezintsubeni ezindala; kungenjalo, zingagqabhuka iintsuba, iphalale iwayini, zitshabalale iintsuba; yona iwayini entsha ithiwa ezintsubeni ezintsha, zigcinakale ezo nto zombini.

UMarko 2:22

Kanjalo akukho utha iwayini entsha ezintsubeni ezindala; Kungenjalo iwayini iya kuzigqabhuza iintsuba, + iphele iwayini, zitshabalale neentsuba; + kodwa enye ibeka iwayini entsha ezintsubeni ezintsha.

Isiphelo

Ukuhamba kwakho noYesu Krestu kubangabafundisi bakho abahlukileyo kwaye bahluke ngokucacileyo, abaphengululi beBhayibhile, kunye namahlelo ayaphikisana kumba wokusetyenziswa kwewayini.

Ndikucebisa ukuba ungafundi kuphela isicatshulwa seBhayibhile kodwa ungene nzulu kwaye ufunde imeko yenkcubeko ngexesha lokubhalwa kwesicatshulwa. Ngethemba, oku kuyakukhokela isigqibo sakho malunga nokuba usele iwayini okanye hayi. Kodwa sukuhlala ekugwebeni abo banokutolika izibhalo ngokwahlukileyo kunawe.

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: