Kuthetha Ukuthini ukwenziwa ngokuLothusayo nangokumangalisayo?

Isibhalo seBhayibhile se INdumiso 139: 14 isixelela okuninzi ngendlela uThixo asenze ngayo nokuba kutheni. Kwivesi ithi: Ndiyakudumisa ngokuba ndenziwe ngokoyikekayo, ngokubalulekileyo; iyamangalisa imisebenzi yakho, ndiyazi kakuhle.

Ibinzana yenziwe ngendlela eyoyikekayo Iyaziwa ngamaKrestu amaninzi kwaye iyathetha nathi ngendlela uThixo asenze ngayo, indlela esixabiseke ngayo kuThixo, kunye nendlela asithanda ngayo ngaphandle kweempazamo nezono zethu.Kodwa isixelela ntoni? Ngaba konke oko kuthetha ngale vesi? Ukuba senziwe ngokumangalisayo nguMdali wethu? Masikhe sijonge nzulu koko isixelela kona esi sibhalo.

UThixo wasiyila ngokugqibeleleyo

Xa uThixo wadala uAdam, wamenza ngokomfanekiso wakhe. IGenesis 1:27 uthi, Wamdala ke uThixo umntu ngokomfanekiselo wakhe; wabadala ngokomfanekiselo kaThixo; wadala indoda nenkazana.

U-Thixo wadala u-Adam no-Eva ukuba bamlingise, kwaye ke, ukudalwa koluntu kuyilelwe ngokugqibeleleyo. Senziwe ngokufana nomfanekiso kaThixo, kwaye yile nto isenza sahluke kwezinye izidalwa apha emhlabeni.Xa uThixo wadala izigidi zezinye iintlobo zobomi, yayiluluntu kuphela olwalungabonakali nje umzimba wenyama kodwa lwalunengqondo nomoya. Luluntu kuphela olunokwahlula phakathi kokulungileyo nokungalunganga ngokwembono yokuziphatha. Ngelixa izilwanyana zisenza ukhetho phakathi kokulungileyo nokungalunganga, ayisiyiyo ngenxa yesiseko sokuziphatha kodwa isuka kwindlela yokuphila.

Ngabantu kuphela abanomoya onokunxibelelana neNkosi, kwaye oko kusenza siphakamise zonke ezinye iintlobo zobomi emhlabeni. Kwaye kungenxa yeengqondo zethu nomoya wethu ukuba uThixo asithande ngaphezu kwazo zonke izinto.

Usenzele iplani engenzi nje ukuba imizimba yethu igqibelele kodwa kunye neengcinga neemvakalelo zethu. Xa senziwe, uThixo wayesele enze isicwangciso sobomi bethu, kwaye zonke iinkcukacha ezenzekayo ziyahambelana necebo likaThixo ngathi.Senziwe ngokumangalisayo kodwa siyafuna ukuhlangulwa esonweni

Sinokwenziwa ngokumoyikayo nangokumangalisayo kodwa oku akuthethi ukuba asoni. Umntu unesono kwaye oku kwangqinwa nomntu wokuqala owadalwa nguThixo, owayenguAdam. UAdam wayengavumelekanga ukuba atye isiqhamo somthi wokwazi kodwa akazange amthobele uThixo. Ukususela ngelo xesha, abantu baba ngaboni.

Sinokwenziwa ngokomfanekiselo kaThixo, sigqibelele njengaye emizimbeni yethu, kodwa singaboni kwaye kufuneka sihlangulwe. Yiyo loo nto kufuneka sinqule uThixo, kufuneka simdumise, yiyo loo nto kufuneka sicele ukuxolelwa kwezono zethu.

UThixo usithumele okuphela konyana wakhe ngohlobo lukaYesu Krestu ukuze sisindiswe.

iresiphi engamanzi iresiphi ye potassium hayidroksayidi

Xa iNkosi yayisenza, ngokukodwa xa yayisenza u-Adam, yayifuna ukuba abantu babonakalalise ubungcwele bayo. Kodwa uluntu luye lwangqina amaxesha ngamaxesha ukuba asinakubuphila ubomi bethu ngokuhambelana nomfanekiso waKhe nobungcwele, yiyo loo nto wathumela uYesu ukuba asibonise ukuba yintoni kanye kanye ukuba nguThixo. Usibonisile indlela ekubufanele ukuba sibuphile ngayo ubomi bethu ngokusinika owona mzekelo mkhulu anokuthi awunike, kwaye ngonyana wakhe Oze emhlabeni ukusindisa uluntu kuye.

UYesu Krestu wasibonisa ukuba nangona senziwe ngendlela eyoyikekayo, asifezekanga kuba singaboni. Umsebenzi wethu emhlabeni, ke ngoko, kukuzama nzima kwaye kangangoko sinako ukufana naye, ukuze sihlangulwe ezonweni zethu, kwaye sinikwe ubomi obungunaphakade.

UThixo ngokusondeleyo Uyasazi

Xa uThixo wayesenza ngokumangalisayo nangokumangalisayo, wayenecebo ngathi ngaphambi kokuba simke esizalweni. Wazi zonke iinkcukacha zemizimba yethu, iingcinga zethu kunye neemvakalelo zethu. Uyazazi zonke iinwele ezisentloko yethu kunye nee-intshi zonke zolusu esinazo. Leyo yindlela uThixo asazi ngayo.

Uyazazi iinkcukacha ezichanekileyo zobomi bethu, ukusukela kumzuzu wokuzalwa kwethu, indlela esiphathwa ngayo, indlela esiphila ngayo. Uyasazi ngokusondeleyo, kwaye akukho nto sinokuyifihla kuye.

UThixo Usenzele injongo

Xa sakhulelwa, uThixo wayesele esenzile isicwangciso sobomi bethu. Kunokubakho amaxesha ebomini bethu apho sibuza khona uThixo. Singaphulukana nomntu esimthandayo, sisilele kwishishini, siphulukane nayo yonke imali yethu, kwaye sinokujamelana nokugula okumangalisayo. Singambuza ukuba kutheni esohlwaya, okanye kutheni angasiniki le nto siyifunayo ngoku. Kodwa kufuneka siqonde ukuba ukusukela ekukhulelweni kwethu ukuya ekuphefumlweni kwethu kokuphela, uThixo unecebo ngathi kwaye yonke into eyenzekayo ihambelana nenjongo ayenzelwe nguThixo kuthi.

Logama simthobela, simdumisa, simnqula, kwaye siphile ubomi bethu njengoYesu Krestu, uThixo uya kutyhila eyona njongo yethu ebomini. Oku kukwathetha ukuba kufuneka sibe nokholo kuye xa sijamelene neengxaki okanye imiceli mngeni. Kuya kufuneka sikholelwe ukuba yonke into eyenzekayo ebomini bethu ihambelana nezicwangciso zakhe kwaye akufuneki sikoyike okanye sikhathazeke, kuba uThixo unento enkulu ayicwangcisileyo, nangaphezulu kwale nto besicinga ukuba siyayifuna.

UThixo Usixabisile Bonke Abantu Abasemhlabeni

INdumiso 139: 13-14 ikwabonisa ukuba uThixo uyabaxabisa bonke abantu abasemhlabeni. Ubuxabisile ubomi bomntu ukususela esibelekweni ukuya ebhedini yokufa. Kuba uThixo ungumdali womntu, amenze ngokomfanekiselo waKhe, bonke ubomi bomntu buxabisekile kwaye buxabisiwe.

UThixo uxabisa wonke umntu, ukusukela kwimveku esesiswini, ukuya kwabo bonileyo, kuboni, nakumaKristu, nakubantu abadala. U-Thixo uyawuxabisa wonke umphefumlo womntu, yiyo loo nto ke kufuneka siphathane ngothando, ngomonde nangokuxolela kuba leyo yindlela uThixo asixabisa ngayo nathi.

Xa sisona uluntu kunye noThixo, wenza ntoni? Uyasixolela xa sicela uxolo. Xa singamthobeli, ngaba uyeka ukusithanda? Hayi, uyaqhubeka nokusithanda kwaye asinike amandla, isibindi kunye nethemba.

UThixo uyasithanda nokuba yintoni ngoba usidale ngenjongo kunye nentsingiselo. Asenziwanga ngaphandle kwenjongo kwaye asidalwanga ukuba siphile. UThixo wamdala elowo kuthi ngokumoyika nangokumangalisayo kuba umntu ngamnye wenziwa enenjongo. Asinokwazi, kodwa sinenjongo apha emhlabeni, kwaye oko kukuphila ubomi bethu ngokulandela iinyawo zikaKristu.

Xa sithetha ngecawa, khange uqaphele ukuba kutheni sinceda abantu abadala, abangaqondwa kakuhle, kunye nabo baye baxhatshazwa baphathwa gadalala? Kungenxa yokuba uThixo usifundisa ukuxabisa ubuntu, kwaye loo nto ithetha ukuba wonke umntu osemhlabeni. Nokuba uvelaphi, nokuba unemali engakanani, nokuba wenza ziphi na iimpazamo, kuya kufuneka uphathwe ngesidima nentlonipho, kuba wenziwe nguThixo.

Wonke umntu ungokaThixo

Kuba uThixo ungumdali wethu, kukwathetha ukuba wonke umntu ungokaThixo. Oku kuthetha ukuba kufuneka siphile ubomi bethu ngokwemithetho yakhe, kwaye kufuneka simthobele kuyo yonke into esiyenzayo. UThixo akasivumeli ukuba siphile ubomi bethu, kodwa usixelela ukuba kuyo nantoni na esiyenzayo, kufuneka sihlale sicinga ngaye.

Xa sisenza izigqibo, ukusuka ekuvukeni ekuseni ukuya kwizigqibo ezinkulu ebomini bethu, kufuneka sihlale sicinga ngoThixo. Simele simdumise, simnqule, kwaye siphile ubomi bethu ngendlela kaYesu. Kwaye lelo licebo likaThixo kuthi sonke ukuze sibenobomi obungunaphakade.

Isiphelo

INdumiso 139: 14 isixelela ukuba senziwe ngokoyika ngokumangalisayo nguThixo. Kuyakhulula ukwazi ukuba awudalelwanga ukuba uphile, uphathwe kakubi, okanye usilele nje ebomini. Kukhanyisa ngokomoya ukuqonda ukuba uThixo unesicwangciso ngathi kwaye yonke into eyenzekayo ebomini bethu, ukusuka kwiimvakalelo zethu ukuya kwiingcinga zethu zenzeka kuba kulandela injongo kaThixo ngathi.

Ngelixa sisona, kwaye siyazenza iimpazamo, kwaye siyaphambuka kwiimfundiso zikaThixo, kuyasomeleza ngokumangalisayo ukwazi ukuba uThixo uhlala ekulungele thina. Xa siphambuka kuKristu, sizinikela kuSathana, yiyo loo nto sisona, yiyo loo nto sihlupheka, yiyo loo nto sinamaxesha amnyama ebomini bethu. Kodwa umzuzu wokubuyela kwethu kuThixo, umzuzu esiqala ngawo ukumamkela kwakhona, umzuzu wokubuyela kuye, uyakusinceda sibuyele kulomgaqo wobomi obumangalisayo asilungiselele bona.

iinkuni ezilungileyo zeebhedi eziphakanyisiweyo

Ke ngelixa sihlala ubomi bethu esonweni, kufuneka sibuyele kwiNdumiso 139: 14 kwaye siqonde ukuba senziwe ngenjongo kwaye siyimbonakalo ethe ngqo yomfanekiso kaThixo kunye nesimilo sakhe: kwaye oko kungcwele, kunenjongo, kwaye Ngcwele.

Amanqaku Umdla