Ungumhlobo Onjani KuYesu

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Unjani Umhlobo esinaye kuYesu Lyrics

Ungumhlobo onjani kuYesu,
Zonke izono zethu kunye neentlungu zethu!
Elinjani ilungelo lokuthwala
Yonke into kuThixo ngomthandazo!
Olo luxolo sihlala siluphulukana nalo,
Owu, zintlungu ezingafunekiyo esizithweleyo,
Konke kuba asithwali
Yonke into kuThixo ngomthandazo!Ngaba sinezilingo kunye nezilingo?
Ngaba kukho ingxaki naphi na?
Singaze sidimazeke—
Yise eNkosini ngomthandazo.
Ngaba singamfumana umhlobo othembeke kangaka,
Ngubani oza kuthi abelane ngeentlungu zethu?
UYesu uyabazi bonke ubuthathaka bethu;
Yise eNkosini ngomthandazo.Ngaba sibuthathaka kwaye sinzima,
Ngaba uxakeke ngumthwalo wokhathalelo?
Msindisi oxabisekileyo,
Yise eNkosini ngomthandazo.
Ngaba izihlobo zakho ziyakudela, zikulahle?
Yise eNkosini ngomthandazo!
Ezingalweni zakhe Uyakukuthabathela akukhusele,
Uya kufumana induduzo apho.

Msindisi osikelelekileyo, uthembisile
Uya kuyithwala yonke imithwalo yethu;
Ngamana singasoloko sizisa, Nkosi
Konke kuWe ngomthandazo onyanisekileyo.
Kungekudala ebuqaqawulini obuqaqambileyo, obungagutyungelwanga,
Akuyi kubakho mfuneko yomthandazo—
Uxhwilo, indumiso, kunye nonqulo olungapheliyo
Iya kuba sisabelo sethu esimnandi apho.

Umbhali wengoma: UCharles C. IncokoUmshicileli: KwiNdawo yoLuntu

Imvelaphi Yento Esinomhlobo KuYesu

Ulwazi oluqulethwe kolu hlaziyo lushicilelwe ngemvume yombhali kunye nomshicileli: Ace Collins, Amabali aMva kweeNgoma ezikhuthaza iMelika, (Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 2003).

Umvangeli omkhulu waseMelika uDwight L. Moody wayifaka le ngoma kwiintshumayelo zakhe, imibhalo kunye neemfundiso. Oku kubangele abantu abaninzi ukuba bakholelwe ukuba ingoma yingoma yaseMelika. Ayikho njalo. Yayibhalwe yindoda eIreland eCanada.Kwiminyaka elikhulu engamashumi amahlanu eyadlulayo oosomashishini ababini bema kwikona yesitalato i-Port Hope, e-Ontario njengendoda encinci ephethe isarha ihamba. Omnye woosomashishini wathi, Ngoku kukho indoda eyonwabileyo ngeqashiso layo ebomini. Ndinqwenela ukwazi uvuyo lwakhe. Mhlawumbi ndingamenza ukuba asike ubonelelo lwam lweenkuni ebusika.

Ndiyayazi loo ndoda. Wayengazukusika iinkuni zakho. Ugawula iinkuni kuphela abo bahlelelekileyo ngokwasezimalini nakwabo bakhubazekileyo ngokwasemzimbeni kwaye abanako ukuzisikela iinkuni.

Loo msiki mthi wayemthiya ngegama nguJoseph Scriven. Unyana kaputeni kwiBritish Royal Marines, uJoseph wazalelwa eIreland ngo-1819. Emva kokufumana isidanga sakhe saseyunivesithi kwiKholeji yaseTrinity eLondon, wakhawuleza wazimisela njengomfundisi-ntsapho, wathandana, wenza izicwangciso zokuhlala kwidolophu yakhe. Emva koko kwehla intlekele. Kusuku olungaphambi komtshato wakhe, umyeni wakhe warhaxwa.

Ukoyiswa lusizi, uScriven wemka eIreland eyoqala ubomi obutsha eCanada. Wakha ikhaya eRice Lake, apho wadibana khona wathandana no-Eliza Rice. Kwiiveki nje phambi kokuba abe ngumtshakazi kaJoseph Scriven, wagula ngesiquphe. Kwiveki nje ezimbalwa, uEliza wasweleka.

Iscriven esaphukileyo sajika saya kuphela kwento eyayimxhase ebomini bakhe - ukholo lwakhe. Ngomthandazo kunye nesifundo seBhayibhile akafumananga nje intuthuzelo, kodwa imishini. UScriven oneminyaka engamashumi amabini anesihlanu wenza isifungo sentlupheko, wathengisa zonke izinto zakhe zasemhlabeni, wathembisa ukunikela ngobomi bakhe kubantu abakhubazekileyo ngokwasemzimbeni nangamahlwempu ngokwezemali.

Kwiminyaka elishumi kamva uScriven wafumana umyalezo wokuba umama wakhe wagula kakhulu. Indoda eyayenze isifungo sentlupheko yayingenayo imali yokugoduka iyokumnceda. I-Heartsick, kwaye evakalelwa kukuba kufuneka afikelele kuye, wabhala ibali lobomi bakhe kwiivesi ezintathu ezifutshane awazibiza ngokuba Ungumhlobo Onjani kuYesu.

Emva kwexesha, uScriven wathi, INkosi kunye nam sabhala ingoma. Abahlobo bakhe abaninzi bafumana ikopi kwaye omnye wabo waphatha ikopi wayisa kumshicileli womculo. Kwisithuba seminyaka emibini umbongo omncinci wokuphefumlelwa wawupapashiwe kwaye wadityaniswa nengoma ebhalwe ligqwetha laseMelika, uCharles Converse.

Kumashumi amabini eminyaka kamva umvangeli omkhulu waseMelika uDwight L. Moody wadibana nale ngoma wayikholelwa ukuba yeyona ngoma yamhlanje ichukumisayo awakhe weva. YayinguMoody owanika le ngoma iqonga lesizwe kwaye yabangela ukuba abantu abaninzi bacinge ukuba ingoma ibhalwe eMelika.

Ngokumangalisayo, uJoseph Scriven warhaxwa echibini laseKhanada ngo-1886. Akazange aphile de abone ingoma yakhe isiwa kwiimbombo zonke zomhlaba.

-UJames Q. Salter

Ungumhlobo Onjani KuYesu YouTube

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: