Ngowuphi I-Ista?

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Inini iCawa yePasika yowama-2020?

Kulo nyaka, kwi-2020, ngeCawe yePasika iya kuba nge-12 ka-Epreli.Kutheni le nto iCawa yePasika itshintsha minyaka le?

iPasika ngeCawa emva kwenyanga yePasika epheleleyo. Umhla wonyaka umiselwa ngokwekhalenda yamaJuda, esekwe kwimijikelo yenyanga. Oku kuthetha ukuba ngeCawe yePasika kunokuwela naphi na phakathi komhla wamashumi amabini anesibini ku-Epreli ukuya kumhla wama-25 ku-Epreli.NgeCawa yePasika ngumbhiyozo wokuvuka kukaYesu Krestu, njengoko kubhaliwe kwitestamente entsha yeBhayibhile yamaKrestu. Lusuku lokutya, iinkonzo zecawa, umculo, iintsimbi zecawa, iintyatyambo, ukukhanya kwamakhandlela, kunye namaqanda etshokholethi. Lixesha lokuba nabahlobo kunye nosapho, ukubhiyozela uvuyo, ukunqaba, kunye nendalo engummangaliso yobomi bomsindisi wethu.

Ibali yePasika

Kwinkulungwane yokuqala u-Yudeya, 30AD, iziganeko ezininzi zikhokelela ekubeni uYesu waseNazarete abethelelwe emnqamlezweni ashiywe ebulawa ngamajoni amaRoma phantsi komyalelo kaKumkani uHerode.

Emnqamlezweni, uYesu wabandezeleka kakhulu iiyure ezintandathu ngaphambi kokuba aphefumle okokugqibela. Umzimba wakhe wangcwatyelwa engcwabeni, umnyango walo wawugqunywe ngelitye elikhulu. Kwiintsuku ezimbini kamva, uMary Magdalene kunye nabafundi bakaYesu abambalwa beza kutyelela ingcwaba. Ukufika kwabo, bafumanisa ukuba ilitye lasuswa, kwaye umzimba kaYesu wawungekho.Ngoko nangoko boyika eyona nto imbi, kodwa ingelosi yavela nomyalezo yabaxelela ukuba uYesu uvukile. Kamva ngala mini, uYesu wabonwa nguMariya nabafundi. Kwakhawuleza kwacaca ukuba uThixo wamvusa uYesu kwabafileyo, nto leyo eyayiza kuthi emva koko ibizwe ngokuba uvuko .

Intsingiselo yePasika

Ukubuyela umva eBhayibhileni kubambe ukuba ezi ziganeko zikhankanywe ngasentla zonke ziyinxalenye yesicwangciso sikaThixo - uYesu, owayengunyana wakhe ofezekileyo, wayeza kufa egameni lokuguquka ngenxa yezono zoluntu.

Ukufa kwakhe yayilelona dini liphezulu, uphawu lokuxolelwa ngonaphakade kwabo bathembisa ukholo lwabo kuThixo. NgolwesiHlanu ophambi kweCawe yePasika, eyaziwa njengeLwesihlanu oLungileyo, yiholide yokukhumbula lo msitho. Lixesha lokuzila nokuzikisa ukucinga ukuba idini likaYesu lithetha ntoni kwinkolo yobuKristu.Apho uLwesihlanu oLungileyo ubonakalisa iziphumo zokufa, NgeCawa yePasika ngumbhiyozo wobomi . Sisebenza njengesikhumbuzo samandla okomoya kaThixo kunye nendlela esinokuhlangulwa ngayo esonweni ngesenzo esilula sokholo.

Amaqanda e-Ista adlala indima ebalulekileyo ngeli holide ingcwele- ayisiyiyo inyango entle yetshokholethi, kodwa ikwangumfuziselo wobomi obutsha kunye novuko lukaYesu.

Ixesha leentsuku ezingama-40, elaziwa njengelente, liza ngaphambi kweCawa yePasika. Ngeli xesha, amaKristu alungiselela iPasika ngomthandazo kunye nezohlwayo kwaye anokukhetha ukulahla ukutya okuthile okanye imithendeleko ekuphindaphindeni kweentsuku ezingama-40 zokurhoxa kukaYesu entlango.

Inini iCawa yePasika?

Unyaka ngamnye, umhla weCawa yePasika umiselwa yinyanga epheleleyo yePaschal. Kwagqitywa liBhunga laseNicaea ngo-325CE ukuba umhla wePasika uza kuba yiCawa yokuqala emva kwenyanga epheleleyo eyenzeka ngomhla okanye emva kweNtwasahlobo.

Inyanga epheleleyo yePaschal iwela ngokulandelelana okuphindaphindayo kwemihla elishumi elinethoba, ukusukela ngoMatshi 21 ukuya ku-Epreli 18. Oku kuthetha ukuba ngeCawe yePasika kunokuwela naphi na phakathi komhla wamashumi amabini anesibini ku-Epreli ukuya kumhla wama-25 ku-Epreli.

Kulo nyaka, kwi-2020, ngeCawe yePasika iya kuba nge-12 ka-Epreli.

  • 2021: Epreli 4
  • 2022: Epreli 17th
  • 2023: Epreli 9th
  • 2024: Matshi 31

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: