Zazingoobani IiNefili?

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Kwakukho iingxilimbela ehlabathini ngaloo mihla; kananjalo emveni koko, xeshikweni oonyana bakaThixo bangenayo kuzo iintombi zabantu, zabazalela abantwana. Aba baba ngamagorha ababekho kwasephakadeni, amadoda adumileyoIGenesis 6: 4

Ngenxa yokungaqondakali kwayo, IGenesis 6: 4 uye waba yenye yezona vesi ziphikisayo neziphikisanayo kwibhayibhile. Bangoobani kanye kanye oonyana bakaThixo neentombi zabantu?Le ndinyana iphikisiwe ngenxa yezizathu ezininzi; Inye into yokuba iiNefili kwibhayibhile yesiHebhere ziguqulelwe kwabawileyo njengoko injalo kwigama lesiHebhere UNafali , oko kukuthi ukuwa.

IiNefili zikhankanywe kwakhona kwibhayibhile kwincwadi yeNumeri. INumeri 13:33 ithi, Sabona iiNefili apho (inzala ka-Anaki bavela kwiiNefili). Sasibonakala ngathi siziinkumbi emehlweni ethu, kwaye sasijonga ngokufanayo kubo. Le ndinyana ichaza ukuba inzala yabo yayiziingxilimbela ixhasa inyani yokuba babenokuba ziingxilimbela. Nangona kunjalo, oko akuthethi ukuba babengezizo iingelosi eziwayo (iidemon).

Ezi ndinyana zixhasa uninzi lweethiyori ezilandelayo esiza kujonga kuzo namhlanje. Ithiyori ezine ezaziwa kakhulu zezi zilandelayo:Ithiyori 1 - Iingelosi eziwileyo zijonga: Olu luvo luthi iingelosi eziwileyo zazinobudlelwane neentombi zabantu ezazikhokelela kwizidalwa ezikhulu okanye amadoda awaziwayo awayengamaNefili.

Ithiyori 2-Umbono weSethite: Olu luvo lubanga ukuba oonyana bakaThixo babhekisa emadodeni avela kumnombo kaSete ngelixa iintombi zabantu zibhekisa kumnombo kaKayin.

Ithiyori 3 - Ukufumana: Olu luvo luthi iingelosi eziwileyo zazinabantu aboyika uThixo, emva koko bazala kunye neentombi zabantu.Ithiyori 4 - amadoda awileyo: Olu luvo luthi amadoda awayekhe ahlonela uThixo avele angamhloneli uThixo kwaye aba nobudlelwane neentombi zabantu ezikhokelela kumnqophiso ongengcwele / wobubi owadala iiNefili.

Ithiyori 1 Inkxaso:

Umbono weengelosi eziwileyo yenye yezona zimvo zidumileyo ecaweni namhlanje, kwaye ixhaswa kakhulu yinkolo yamaJuda ngenxa yenguqulelo esele ichaziwe yeNaphal ukuba iwe, nangenxa yenkxaso evela kwezinye iincwadi ezingezizo ezemibhalo engcwele (incwadi kaEnoki. ). Ukuxhaswa yiBhayibhile ngolu hlobo, sinokujonga kuYobhi 1: 6 Kwakukho ke imini apho oonyana bakaThixo beza bazimisa eNkosini, noSathana weza phakathi kwabo. U-Yobhi 38: 7 uthi xa iinkwenkwezi zasekuseni zacula kunye kwaye bonke oonyana bakaThixo bakhwaza ngovuyo. Zombini ezi ndinyana ziyayixhasa imbono yokuba nyani abantwana bakaThixo ziingelosi (okanye inkcaso, ubuncinci).

Ngamaxesha eSodom neGomora, iingelosi kwathiwa zazibhadula emhlabeni zifuna ukuziphatha kakubi ngokwesini kunye nenyama engaqhelekanga, nto leyo enokuthetha ukuba bafuna abafazi ukuba bazale nabo. Ngoku inyama engaqhelekanga ’yayinokuthetha nje ukuba inyama yayingaqhelekanga kubo njengokuba zazizingelosi kwaye inyama yayingumntu, okanye oko kungathetha ukuba babekhangela abasetyhini ababezazi iindlela ezingcolileyo / amasiko obuhedeni kwaye benqula oothixo bobuxoki.

Ukuchaswa kwethiyori 1:

Akukho bungqina bokuba iingelosi zazikwazi ukuzala ngempumelelo kunye nabafazi baseSodom naseGomora nokuba babelala nabo.

Elinye icala elithathwa ngabantu abaninzi kukuba iingelosi ziyimimoya yeengelosi kwaye abanayo iDNA yokudibanisa nabantu. Zizidalwa zokomoya, ke ngoko, azinako ukuvelisa inzala. Oko kuthethiweyo, xa sisiya ezulwini siba zizidalwa zokomoya nangona nangona inokuba yinto ethe kratya, ukuguqulwa kwale nto kunokuba yinyani kwiingelosi ezize emhlabeni, kwaye ubumnyama kunye nemixokelelwane yanaphakade inokuba sisikweko. ukusweleka kwabo.

Nangona kunjalo, le ndinyana inokuba iyayixhasa ithiyori ephetheyo kwaye imixokelelwano engunaphakade kunye nobumnyama kunokubhekisa ekungakwazini kwabo ukuphuma ebumnyameni, kodwa ayinakubathintela ukubanakho kwabantu.

Ithiyori 2 Inkxaso:

Umbono wamaSeti mhlawumbi ngowona mbono uthandwayo wesibini, echaza ukuba wonke umnombo osuka kuSete uye kuNowa wawunamadoda ahlonel 'uThixo kwaye yayingamadoda ahlonel' uThixo awa aza ajika abafazi baphuma kumnombo kaKayin.

Olu luvo luxhaswa kwakhona yinguqulelo yeeNefili ukuya ekuweni kwabantu kumnombo wabo wokuhlonela uThixo. La madoda anokuthiwa ayaziwa njengoonyana bakaThixo ngaphezulu kunokuba kungenjalo kuba babenobomi obude.

Ngelixa uKayin wasweleka eneminyaka engama-730 (esachukumiseka kakhulu ngokwemigangatho yanamhlanje) uSete waphila de wabaneminyaka engama-912, uNowa wade wabaneminyaka engama-950, noMethusela wade wabaneminyaka engama-969, ezisa izimvo ezingoothixo abangabantu, abakhankanywa amaxesha amaninzi kwiintsomi kwaye kusenokwenzeka ukuba waphenjelelwa ngumnombo ongcwele kaSete.

Ukuchaswa kwethiyori 2:

Ukuchaswa kolu luvo kubandakanya ikakhulu inkxaso yeembono ezahlukileyo: isixa senkxaso kunye nobungqina bonyana bakaThixo ukuba ziingelosi eziwileyo kunye nenani lenkxaso eliyifumana kwimisebenzi engeyiyo eyonqulo njengencwadi kaEnoki. Le nyaniso yenza ukuba olu luvo lube luhlobo olukhulayo nolwandayo phakathi kwamaKristu namaYuda (ngaphandle kwama-Ethiopia amaJuda acinga u-Enoch canon).

Ithiyori 3 Inkxaso:

Uluvo lokuba needemon lubonakala lusebenza ngakumbi kwabanye njengoko inkolelo yokuba yinto inento exhaphakileyo kwihlabathi liphela, uluvo lwayo lubandakanyiwe kwiinkolo nakwiinkolelo ezingaphandle kobuKristu. Eyona nto iphikisayo kule nkolelo kukuba abantu bakaThixo abanako ukubanjwa ziidemon, nto leyo inkcaso enamandla exhaswa ngokwebhayibhile.

UYakobi 4: 7 uthi Mthobeleni ngoko uThixo. Mchaseni ke uMtyholi, wonibaleka. Nangona kunjalo, ukuba sijonga kwimbali yamadoda ahlonela uThixo, ayakwazi ukunxibelelana nawo kwaye aphenjelelwe ngumtyholi needemon, ezinje ngoEva kumyezo wase-Eden, okanye njengoko uYesu walingwa nguSathana entlango.

Oku kusizisa kwithiyori enokwenzeka malunga nobume beempahla zabo. Okokuqala, banokuba behendiwe okanye bangeniswa nguSathana kunye nenye yeengelosi zakhe eziwileyo, okwesibini, ezinokubakhokelela esonweni, esinokuthi emva koko sibakhokelele ekubeni banikezele ngokupheleleyo esonweni, bajike kuThixo, bavumele ubunini ukwenzeka.

Ithiyori 4 Inkxaso:

Ithiyori yamadoda awileyo kaThixo enza umnqophiso neentombi zabantu yenye yeembono ezingaqhelekanga. Olu luvo lusasebenza kwaye lusikhumbuza ubungakanani bempembelelo ezazinayo iingelosi ngaloo maxesha.

Amasiko obuhedeni ayeyindawo eqhelekileyo ngalo maxesha ke ukuba amadoda ayeza kusuka kuThixo aye kwimpembelelo yeedemon yezithethe zobuhedeni, ezazinokuba zixhaphake kakhulu ngelo xesha, njengoko umnombo kaSete wawunabantu abambalwa kunomnombo kaKayin, ubangela amathuba okuba impembelelo yeedemon ukuba ibe phezulu kakhulu.

Yayingoobani inzala yeeNefili?

IiNefili zazisekho emva konogumbe, kwaye inzala yazo kwathiwa ingamaRefa kunye nama-Anakim, inzala ka-Anaki (Numeri 13: 32-33). UGoliyati, umGiti, ngomnye wemizekelo eyaziwayo yeengxilimbela eBhayibhileni. Zininzi iimeko apho abantu bakaThixo bangqubana nezigebenga kwihlabathi lasemva konogumbe esikhokelela kumbuzo othi:

Basinda njani kuNogumbe omkhulu ukuba yayinguNowa nenzala yakhe ababesele?

Ewe, amathuba anokuxhasa uninzi lwezi ngcamango, ngelixa ungafaki enye. Ithiyori ezixhasayo zibandakanya:

Ithiyori 1: Inzala yenziwa ziingelosi eziwileyo, kwaye ezo ngelosi ziwileyo zaqhubeka nokuzala kunye nabafazi abangabantu emva konogumbe, njengoko benzayo ngexesha leSodom neGamora.

Imfundiso 3: Inzala yenziwa kukulawulwa ziidemon, ezinokuba yiminyaka eqhelekileyo emva konogumbe, njengoko isono sinendlela yokubuyela.

Imfundiso 4: Impembelelo yeedemon noSathana, abasindayo kanogumbe.

Inye into eyayinokupheliswa ngaphandle yayiyithiyori yamaSete; Bekungekho bantu basindileyo emva konogumbe, ke ngoko, xa umnombo kaKayin wapheliswayo, le ngcamango inokuba yeyona ikhutshiwe.

Enye yezinto ezinomdla kakhulu eBhayibhileni kukuba ivesi yokuqala apho iiNefili zikhankanywe khona - iGenesis 6: 4 - ithi babengamaqhawe akudala; Amadoda adumileyo, oko kuthetha ukuba abantu bakudala babebahlonipha kwaye bebathanda ubuncinci kwinqanaba elithile.

Inxalenye eseleyo yeBhayibhile ibapeyinta ngendlela eyahlukileyo nabantu ababelandela uThixo bengqubana nabo emfazweni. Oku kusikhumbuza into yesihlanu enokwenzeka okanye nangakumbi ithiyori edibanisa iingcamango zangaphambili kunye nenye entsha. Mhlawumbi babengamadoda anemfuza eyahlukileyo eyabenza bomelela ngokwasemzimbeni kwaye baba ngabantu abakhulu kwaye abo bantu bawela kwimpembelelo kaSathana.

Le yithiyori eyaziwa kancinci, nangona kunjalo, kulungile ukugcina engqondweni njengoko ngamanye amaxesha sibona abantu abaphantse bafikelela kubude beengxilimbela kwihlabathi lanamhlanje (nangona kunqabile kakhulu).

Iinkolelo zam zobuqu ngalo mbandela zihlala zinjalo: kukho amanqaku asemthethweni ngokulinganayo kwiimbono ezininzi kuwo kwaye ngelixa ndinokuphinda ndihlangane nomnye ngaphezulu komnye, njengomntu andinalo ulwazi ngezi meko, njengathi sonke. Ke ngoko, uluvo lomntu malunga nokuba yiphi na ithiyori eyinyani akufuneki isetyenziselwe ukudala umsantsa phakathi kwamanye amakholwa.

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: