Isiqinisekiso esikelelekileyo

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Uqinisekiso lweentsikelelo Lyrics

Isiqinisekiso esikelelekileyo, uYesu ngowam!
Owu, hayi indlela ebonakalisa ngayo ubuqaqawuli bukaThixo!
Indlalifa yosindiso, ukuthengwa kukaThixo,
Ukuzalwa ngoMoya waKhe, kuhlanjwe egazini laKheIqela:
Eli libali lam, le yingoma yam,
Ukudumisa uMsindisi wam imini yonke;
Eli libali lam, le yingoma yam,
Ukudumisa uMsindisi wam imini yonke.Ukungeniswa ngokugqibeleleyo, uyolo olugqibeleleyo,
Imibono yoxhwilo ngoku idubuleke emehlweni am;
Iingelosi, zehla, zivela phezulu
Imincili yenceba, ukusebezela kothando.

Ukungeniswa ngokugqibeleleyo, konke kuphumle,
Mna kuMsindisi wam ndonwabile kwaye ndonwabile,
Ukujonga nokulinda, ujonge ngasentla,
Uzaliswe kukulunga kwakhe, ulahlekile eluthandweni lwaKhe.

Umbhali wengoma: UFibhi Palmer KnappUmshicileli: KwiNdawo yoLuntu

Isiqinisekiso esikelelekileyo kuYouTube

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: