Oko Kuthethwa YiBhayibhile Ngokwenene Ngokusela Iwayini

Kudala amaKristu enesimo sengqondo sokuthintela malunga nokusela iwayini. Kodwa ibhayibhile ayisiyaleli ukuba amakholwa akufuneki atye iwayini.

Iivesi zeBhayibhile Ngothando lukaThixo

Fumanisa ukuba luthando luni lukaThixo eBhayibhileni. Uthando lukaThixo luthatha iindlela ezininzi kuwo onke amabali ezibhalo. Ileta yothando lukaThixo kuthi iphefumla ubabalo ...

Uluhlu lwamagama amaNtombazana angamaKristu ukusuka ku-A ukuya ku-Z

Amagama amantombazana angamaKristu aPhambili ukusuka ku-A kuye ku-Z Ngeentsingiselo. Ukukhangela igama lebhayibhile lentombazana yakho exabisekileyo? Sukukhetha igama de ubone olu luhlu.

Uthando lunomonde, uthando lunobubele - 1 kwabaseKorinte 13: 4-8

Uthando luzeka kade umsindo, uthando lunobubele. Ayinamona, ayiqhayisi, ayizigwagwisi. Eyoku-1 kwabaseKorinte 13: 4-8 isibonisa ukuba luyintoni uthando lokwenene kunye nendlela yokulubonisa ...

Thembela eNkosini ngentliziyo yakho yonke

Ukuthembela eNkosini kuqala xa siba ngamaKristu kwaye sizinikezela ebomini bethu ekukhonzeni uThixo. Okwangoku, siyathemba kwaye siyakholelwa ukuba uThixo uyasixolela ...

Iivesi zeBhayibhile malunga noxinzelelo

Ithini iBhayibhile ngoxinzelelo? Jonga iivesi zebhayibhile ezikhuthazayo malunga noxinzelelo kunye noxinzelelo ngamaxesha e ... Kuyinto eqhelekileyo ukuba uzive ulusizi qho emva kwexesha. Emva kwayo yonke loo nto, ubomi abufezekanga kwaye buzele ngamahla-ndinyuka nosenza sizive sonwabile kwaye…

Qeqesha umntwana ngendlela emfaneleyo

Mfundise umntwana ngendlela efanele umntwana; Naxa athe wamkhulu, akasayi kumka kuyo. Lo ngumgaqo obalulekileyo wokuba ngumzali kobuKristu ...

Iivesi zeBhayibhile ngokufa

Ezi ndinyana zeBhayibhile malunga nokufa zinika iimpendulo zeBhayibhile malunga nobomi emva kokufa okanye ngokufa. Ukufa akuselotshaba kumntu okholwayo kuYesu Krestu.

Isixhobo esipheleleyo sikaThixo - Efese 6: 10-18

Isikrweqe sikaThixo - isikrweqe sikaThixo sisidima somoya esipheleleyo esisinikwe nguThixo kumakholwa ukuze abenakho ukulwa nemikhosi yobubi ...

Iivesi ezihlekisayo zeBhayibhile kunye nezibhalo

Iivesi ezihlekisayo zebhayibhile- Ukuhleka kulungile eMphefumlweni. Iivesi zeBhayibhile ezenza ukuba sihlekise zihlala zibangelwa kukuguqulelwa. Nayi eminye imizekelo ehlekisayo.

Iivesi zeBhayibhile malunga namasango ethempeli

Amasango ethempeli - iivesi zebhayibhile - yinkosana yona kuphela ehleli esangweni ukuba itye phambi koYehova ...

Umthandazo kaYabhetse

Umthandazo kaJabhetse: 'Owu ungandisikelela ngenene, uluphakamise unxweme lwam, isandla sakho sibe nam ...' 1 Kronike 4:10

Ithini IBhayibhile Ngesondo?

Ngaba iBhayibhile ithi asifanele sikonwabele ukwabelana ngesondo? Ngaba iBhayibhile iyakwalela ukonwaba ngokwesondo? Eli nqaku lixoxa ngokuthethwa yiBhayibhile ngesondo kwisibhalo ...

Iindinyana zeBhayibhile malunga nokuthembela kuThixo

Iivesi zebhayibhile malunga nokuthemba uThixo -Funda izibhalo malunga nokubaluleka kokukholelwa nokukholosa ngoThixo nangona singenakumbona. Yandisa ukholo lwakho ...

Iindinyana zeBhayibhile malunga noBuhle

Kumfazi ongumKristu, ukukhangela ubuhle kunokuba ngumtsalane. Nangona kunjalo, gcinani engqondweni ukuba iBhayibhile ayithinteli abantu basetyhini ukuba bangathandeki ...

Indlela yokuthandaza ngaphandle kokuyeka

1 KWABASETESALONIKA 5: 16-18 Vuyani maxa onke, nithandaze ngokungapheziyo. kuba oko kukuthanda kukaThixo ngani kuKristu Yesu. Thandazani ningaphezi

Iivesi zeBhayibhile malunga nesibindi

Ezi ndinyana zeBhayibhile malunga nesibindi ziya kukunceda woyise uloyiko lwakho olukhulu kwaye ufumane amandla kunye nesibindi kwilizwi likaThixo. Wakhe wa ...

Uthando lukaYesu-Olona thando lukhulu kubo bonke

Iivesi zeBhayibhile malunga noYesu Uthando-Uthando lukaYesu luchazwe eBhayibhileni. Akayi kuze asishiye okanye asilahle. Uthando lukaKrestu lubaluleke kakhulu ...

Iingcaphuno zeBhayibhile kwimifanekiso

Ukukhuthaza ii-Quotes zeBhayibhile kwimifanekiso yokuqinisa ukholo lwakho-iivesi zeBhayibhile kwimifanekiso emihle ukuba wabelane ngayo. Iingcaphuno zebhayibhile ezidumileyo kwimifanekiso ekhuthazayo

Iivesi zeBhayibhile zootitshala

IBhayibhile ithetha ngobubele malunga nokufundisa kunye nokufundisa. Nantsi ingqokelela yeevesi zeBhayibhile ezifanelekileyo ukukhuthaza ootitshala ngexesha loxinzelelo.