Iindinyana zeBhayibhile malunga noBuhle

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Kumfazi ongumKristu, ukukhangela ubuhle kunokuba ngumtsalane. Nangona kunjalo, gcinani engqondweni ukuba iBhayibhile ayithinteli abafazi ukuba bangathandeki. Ngelixa ubuhle bunokubonwa njengesithixo eBhayibhileni, umbono wobuhle uthatha intsingiselo entsha kumfazi ongumKristu.Ubuhle obuboniswe eBhayibhileni

Xa ufunda iivesi zeBhayibhile ezithetha ngobuhle bomfazi, akuthiwa banxibe iimpahla ezingakulungelanga, ezingaphelelanga, okanye ezingathandekiyo ngokubanzi. Uya kufumana indawo ezininzi kwiZibhalo apho kuthiwa abafazi banxibe iimpahla ezintle kunye nezacholo.IMizekeliso 31 sisiqendu esizinikele ngokupheleleyo ekuchazeni umfazi ohlonela uThixo kwaye sibekwa phambili njengomzekelo ekufuneka siwulandele. Kuthiwa unxibe iimpahla ezikumgangatho ophezulu kunye nemibala. KwiNgoma yazo iiNgoma, umolokazana kuthiwa uyihombisa imbonakalo yakhe ngezacholo.Singazithatha ezi ndinyana ukuba zithetha ukuba abafazi abahle abaphosisanga kukhathalela iimpahla zabo kunye nesimbo. Iindinyana ezininzi zeBhayibhile malunga nobuhle buthetha ngoThixo ongumdali wobuhle kunye nendlela ayonwabisa ngayo. Nangona kunjalo, ubuhle bomzimba kufuneka bujongwe njengenxalenye encinci yobomi bethu kwaye ingabi kukujolisa kwethu kuthi sonke. Ukongeza ekubeni mhle ngokwasemzimbeni, zininzi iimpawu ekuthiwa abantu basetyhini banazo ezinegalelo kubuhle babo.

Ubuhle buza nokuzixabisa

Khumbula ukuba ubuhle bobabini bangaphakathi nangaphandle. Bonke abantu basetyhini bahle xa benesidanga sokuzithanda kunye nokuzithemba. Kwakhona, IMizekeliso 31 Ichaza umfazi oqinisekileyo endaweni yakhe. Uyakwazi ukuqhuba indlu yakhe kwaye uthatha inxaxheba ekuthengeni nasekuthengiseni ikhaya. Nangona lo mfazi engajongwa njengokuzikhukhumalisa, uyaziwa ngokuzithemba okumvumela ukuba aqhube umzi wakhe. Abasetyhini abafuna ukulandela ubuhle kufuneka babe nokuzithemba besazi ukuba benziwe ngokomfanekiso kaThixo.Ubuhle buvela kuBubele

Ububele kwaye, ngokuchaseneyo, inkohlakalo, zizinto ezimbini zokumisela indlela esibajonga ngayo abantu. Ukuba uchitha ixesha nomntu onobubele, loo mntu kusenokwenzeka ukuba ucinga ukuba mhle nokuba ujongeka kanjani. Ububele kunye nokucinga ziimpawu ezimbini ezenza umntu abe mhle. Ukuba nobubele yonke imihla kuthetha ukuphatha abanye abantu ngesidima nangentlonipho, siqwalasele iimvakalelo zabanye abantu, nokunye okuninzi. Ngelixa amadoda nabafazi befanele ukuba nobubele ebomini babo, abafazi bahlala bexoxwa ngokuba banobubele eBhayibhileni.

Ubuhle Buquka Ukwenza Izenzo Ezilungileyo

Nangona ubuhle buhlala buthathelwa ingqalelo njengento ebonakalayo okanye yangaphakathi, ubuhle bunokuboniswa kwisenzo. UPawulos uthetha kakhulu ngobuhle kwiileta zakhe ezazisiya kwicawa yokuqala. Ucebisa ukuba abantu basetyhini bachithe ixesha elincinci kwinkangeleko yabo kwaye endaweni yoko bagxile ekwenzeni imisebenzi elungileyo njengoko kufanelekile kwabasetyhini abathi banqula uThixo.

Oku akuthethi ukuba izenzo ezilungileyo kuphela kwendlela yokuba mhle kodwa ziyindlela yokubonisa umfanekiso kaThixo kuwe. Oku kuthetha ukuba abasetyhini abafuna ukuba bahle abayithathi nje kuphela imikhwa yobuhle echazwe eBhayibhileni kodwa bayabandakanyeka ekuhlaleni, ecaweni, okanye nakweminye imisebenzi.Ubuhle boyika iNkosi

Imizekeliso ixelela abafundi ukuba ubuhle buyadlula kodwa umfazi owoyikayo u Yehova uyadunyiswa. Eli nqaku linokubonakala lidida kodwa uloyiko aluthethi ukuba woyika uThixo. Endaweni yokoyika kunokuthetha ukuba nentlonipho nentlonipho. Ubuhle buvela ekuhlonipheni uThixo kwaye emnika indumiso kunye nokuzinikela akufunayo.

Iindinyana malunga noBuhle:

Uyinzwakazi kwaphela, sithandwa sam;
akukho siphoso kuwe. (Ingoma yazo iiNgoma 4: 7)

Wambethe amandla nesidima;
angazihleka iintsuku ezizayo. (IMizekeliso 31:25)

Uya kuba sisithsaba sokuhomba esandleni seNkosi,
nonkontsho lobukumkani entendeni yesandla soThixo wakho. (Isaya 62: 3)

Intanda yam yathetha, yathi kum,
Vuka, sithandwa sam;
mhle wam, yiza nam. (Ingoma yazo iiNgoma 2:10)

Uthetha ngobulumko,
Umyalelo onenceba uselulwimini lwakhe. (IMizekeliso 31:26)

Abo bakhangela kuye bakhazimla;
Ubuso babo abuzange bugutyungelwe lihlazo. (INdumiso 34: 5)

Ngokuba wadala intliziyo yam;
undilukile esiswini sikamama.
14Ndiyabulela kuwe ngenxa enokuba ndenziwe ngokoyikekayo, ngokubalulekileyo;
Zibalulekile izenzo zakho,
Ndiyazi kakuhle.
Shumi elinantlanuIsakhelo sam besingafihlwanga kuwe
xa ndenziwa endaweni efihlakeleyo,
ekulukweni kwam ndawonye ezinzulwini zomhlaba.
16Amehlo akho abone umzimba wam;
Zonke iintsuku ezimiselweyo zam zazibhalwe encwadini yakho
ngaphambi kokubakho kwazo. (INdumiso 139: 13-16)

Kuba singumsebenzi wezandla zikaThixo, sidalelwe kuKristu Yesu, ukuba senze imisebenzi elungileyo, awayilungisayo uThixo kwangaphambili, ukuba siyenze. (Kwabase-Efese 2:10)

Unoyolo lowo ukholiweyo ukuba iNkosi iya kulifeza idinga lakhe! (ULuka 1:45)

UThixo uphakathi kuyo, ayiyi kuwa;
UThixo uya kumnceda kwakusasa. (INdumiso 46: 5)

Ke kaloku uThixo walo lonke ubabalo, owasibizelayo eluzukweni lwakhe olungunaphakade, sikuKristu Yesu, wothi, nakuba nive ubunzima umzuzwana, anilungise nigqibelele, anizimase, anomeleze, (1 Petros 5:10)

Wathi uYehova kuSamuweli, Musa ukukhangela imbonakalo yakhe, nokuphakama kwakhe, ngokuba ndimcekisile. INkosi ayijongi izinto ezijongwa ngabantu. Umntu ujonga inkangeleko yangaphandle, kodwa uNdikhoyo ujonga intliziyo. (1 Samuweli 16: 7)

Banoyolo abahlambulukileyo intliziyo;
ngokuba baya kumbona uThixo bona. (UMateyu 5: 8)

Umfazi onesidima ngubani na ongamfumanayo?
Lingaphezulu lee nakumatye anqabileyo ixabiso lakhe! (IMizekeliso 31:10)

Ke ngobabalo lukaThixo ndiyinto endiyiyo, nobabalo lwakhe kum alubanga nakulambatha; Ndisebenze nzima ngaphezu kwabo bonke. Asindim, kodwa lubabalo lukaThixo olunam. (1 Korinte 15:10)

Uyabona, ndikuvambile ezintendeni zezandla zam;
iindonga zakho zihlala ziphambi kwam. (Isaya 49:16)

Ndibethelelwe emnqamlezweni noKristu kwaye andisaphili, kodwa nguKrestu ophilayo kum. Ubomi ke endibudlayo ngoku, ndisenyameni, ndibudlela ekukholweni kuNyana kaThixo, owandithandayo, wazinikela ngenxa yam. (Galati 2: 20)

nimambathe umntu omtsha, othe ngokukaThixo wadalelwa ebulungiseni, nasebungcweleni benyaniso. (Kwabase-Efese 4:24)

Wamdala ke uThixo umntu ngokomfanekiselo wakhe;
wabadala ngokomfanekiselo kaThixo;
wadala indoda nenkazana. (IGenesis 1:27)

Isiphelo

Nangona sisenokuhlala kunzima ukubuchaza ubuhle, kuhlala kubonakala xa sibubona buboniswa. Abasetyhini banokuqonda ukuba zeziphi izinto zabo okanye abanye abantu abahle ngokwembono yeBhayibhile ngokujonga ezi zinto.

Enye yeendinyana zokuqwalaselwa kobuhle bangaphakathi nobungapheliyo yinqaku echaza iziqhamo zoMoya: uthando, uvuyo, uxolo, umonde, ububele, ukulunga, ukuthembeka, ubulali, nokuzeyisa. Ezi ziimpawu zomntu ophila ngokuhambelana noMoya oyiNgcwele ngokwamaGalati. Abasetyhini abazama ukuba bahle banokulandela le migaqo ibekwe yiBhayibhile.

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: