Ithini IBhayibhile Ngesondo?

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Ukuba uzisa isihloko sesondo phakathi kweqela loomama abangamaKristu, kunokwenzeka ukuba ufumane iimpendulo kwiintloni ukuya kwihlazo elichanekileyo. Kodwa aba mama ngokucacileyo banamava abo ezesondo. Abantwana babo bubungqina!Ke kutheni isondo isisihloko esingathandekiyo phakathi kwamakholwa? Ngaba iBhayibhile isixelela ukuba sibe neentloni ngesini sethu, okanye ngaba amaKristu kufuneka azingce njengamanye amaqela malunga neminqweno yabo yesondo yendalo? Makhe sijonge ukuba ithini na iBhayibhile ngesini…Kwincwadi yeGenesis, uThixo wanika umyalelo ocacileyo kuAdam noEva wokuba baqhame bande inani labo eMhlabeni (iGenesis 1: 27-28, NIV). Ngethamsanqa ngathi, uThixo wasilahla sineminqweno yomntu yokuzalwa ukuze silandele lo myalelo.
Kodwa isondo ayisiyonto yokwenza ukuzala kuphela. Ukwabelana ngesondo ikwayindlela yokubonisa uthando olunzulu kunye nokukhathalela iqabane lakho. Ikwayindlela eqinisekisiweyo yokuhlangana ngokweemvakalelo okuyimfuneko kumtshato owomeleleyo wamaKristu.

Ibhayibhile ibhekisa kwezokwabelana ngesondo kwiGenesis 2:24 xa isithi, Ngenxa yesi sizathu indoda iya kumshiya uyise nonina, inamathele emfazini wayo, baze babe nyama-nye. Kuyacaca ke ukuba uThixo wavuma ukuba neentlobano zesini nakwizibhalo zokuqala.Zithini iingxaki zokusondelelana kumtshato wamaKristu?

Imicimbi yokuthandana komtshato wamaKristu yimicimbi efanayo yokusondelelana kuwo nawuphi na umtshato. Iingxaki ezidumileyo zibandakanya ukungalingani okungenakuthelekiswa nanto, ukuzithemba okuphantsi ngenxa yokungaqiniseki komzimba, kunye neminqweno yesini engagungqiyo.

Kutheni le nto imitshato yamaKristu iphulukana nobuhlobo?

Esona sizathu siqhelekileyo sokuphulukana nobuhlobo yile uxinzelelo kubangelwa ziinkxalabo zobomi bemihla ngemihla: abantwana, umsebenzi, impilo kunye nemicimbi yezemali zezona zizathu zixhaphakileyo zokuba isibini siphulukane nomdla kulwalamano lomtshato.

Zeziphi iintlobo ezine zokusondelelana?

Iindidi ezine zobudlelwane obusondeleyo zezi ngokomzimba ukusondelelana, ngokweemvakalelo ukusondelelana, ngokwasengqondweni ukusondelelana, kunye imisebenzi ekwabelwana ngayo .Kukaninzi kangakanani abantu abatshatileyo bethandana?

Kuphando lwakutsha nje, izibini ezitshatileyo zixele ukuba zenza uthando umndilili wamaxesha angama-98 ngonyaka.

Ukwabelana ngesondo sisipho sikaThixo kuMtshato

IBhayibhile ayikukhuthazi ukwabelana ngesondo emtshatweni. Ngapha koko, amakholwa amaninzi acinga ukuba ibhayibhile iyakhuthaza ukuba neentlobano zesini ngaphandle komtshato kumaHebhere 13: 4 athi, Umtshato mawubekeke ngeendlela zonke, nesilili masingadyojwa; ke abenza umbulo nabakrexezi, uThixo uya kubagweba.

Ngokucacileyo umtshato sisitshixo esivula ucango kulonwabo olumiselwe nguThixo. Jonga ukuba sithini na esi sibhalo kwiMizekeliso 5: 18-19:

Wanga umthombo wakho unokusikeleleka,
ube nemihlali ngumfazi wobutsha bakho.
Ibhadi elithandekayo, ixhama elihle—
Ngamana amabele akhe anganelisa ngamaxesha onke,
ngamana unganxila luthando lwakhe.

Imizekeliso 5: 18-19 IBHAYIBHILE (XHO96)

Ngaba ibhayibhile iyakusikel 'umda ukuzonwabisa ngesondo?

Ilizwi likaThixo ligcina ukuvunywa kokonwaba ngokwesondo ngobungcwele bomtshato kuphela. Oko akuthethi ukuba iintlobano zesini ngaphandle komtshato azikho mnandi ngengqondo yenyama. Kodwa oko kuthetha ukuba uThixo akavumeli ukwabelana ngesondo ngaphandle komtshato. Ke ngoko, kubalulekile ukuba amaKristu azikhwebule kwiintlobano zesini de ube ufumene ukukhanya okuluhlaza kukaThixo ngomnqophiso womtshato.

Ngaba Kuphosakele Ukulalana Ngaphambi Komtshato?

Ewe.

Kuba oku kukuthanda kukaThixo, ukungcwaliswa kwenu, ukuba nikhumke kulo uhenyuzo;

1 KWABASETESALONIKA 4: 3 IBHAYIBHILE (XHO96)

Iivesi zeBhayibhile malunga nokwabelana ngesondo

Ndiyoyika ukuba xa ndiphinda ndibuya, uThixo wam uya kundithoba phambi kwakho, kwaye ndiza kuba buhlungu ngenxa yabaninzi abonileyo ngaphambili kwaye abaguqukanga ekungcoleni, kwisono kunye nokuziphatha okubi abaye bazenza kuko.

2 kwabaseKorinte 12:21 IBHAYIBHILE (XHO96)

Ke umbulo, nako konke ukungcola, nokubawa, makungakhe kukhanye phakathi kwenu, kuba kubabiza abantu abangcwele bakaThixo.

Kwabase-Efese 5: 3 IBHAYIBHILE (XHO96)

Kodwa ke manithi nani ngabanye, elowo amthande umkakhe, njengoko azithanda ngako; umfazi ke makayoyike indoda.

Kwabase-Efese 5:33 IBHAYIBHILE (XHO96)

Izenzo zenyama zicacile: ukurheletya, ukungcola, nokuziphatha kakubi;

KUMAGALATI 5, IBHAYIBHILE (XHO96)

Kungenxa yoko le nto indoda ishiya uyise nonina, inamathele emfazini wayo, baze babe nyama-nye.

EYEZIQALO 2:24 IBHAYIBHILE (XHO96)

Umtshato kufuneka uhlonitshwe ngabo bonke, nebhedi yomtshato igcinwe icocekile, kuba uThixo uya kumgweba umkrexezi nako konke ukurheletya.

Hebhere 13: 4 IBHAYIBHILE (XHO96)

Anazi na ukuba abenzi bokubi abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo? Musani ukulahlekiswa: abenza umbulo, nabakhonzi bezithixo, nabakrexezi, namadoda alala namadoda

1 kwabaseKorinte 6: 9 IBHAYIBHILE (XHO96)

Sabani kulo uhenyuzo. Zonke ezinye izono umntu azenzayo zingaphandle komzimba, kodwa umntu owonayo ngesono, wona nxamnye nomzimba wakhe.

1 kwabaseKorinte 6:18 IBHAYIBHILE (XHO96)

Ukuba siyazivuma izono zethu, uthembekile, ulilungisa; uya kusixolela izono zethu, asihlambulule kuko konke ukungalungisi.

1 KAYOHANE 1: 9 IBHAYIBHILE (XHO96)

Ke mna ndithi kuni, Wonke umntu okhangela umntu oyinkazana, ukuba amkhanuke, uselemkrexezile entliziyweni yakhe.

UMateyu 5:28 IBHAYIBHILE (XHO96)

22ukukrexeza, ukunyoluka, ulunya, inkohliso, uburheletyo, umona, ukunyelisa, ukukratsha, nobuhiba.2. 3Zonke ezi zinto zimbi ziphuma ngaphakathi zimenze inqambi umntu.

UMarko 7: 22-23 IBHAYIBHILE (XHO96)

3Kukuthanda kukaThixo ukuba ungcwaliswe: uphephe ukurheletya;4ukuba elowo kuni afanele ukuwulenga umzimba wakhe, ngezinto ezingcwele ezibekekileyo;5angathabatheki yinkanuko, njengeentlanga ezingamaziyo uThixo;

1 kwabaseTesalonika 4: 3-5 IBHAYIBHILE (XHO96)

6Kodwa ekuqaleni kwendalo uThixo ‘wabenza baba yindoda nebhinqa.’7‘Ngenxa yesi sizathu indoda iya kumshiya uyise nonina, inamathele emfazini wayo,8baze abo babini babe nyama-nye. ’Ngoko abasebabini, kodwa banyama-nye.9Oko ke ngoko uThixo akumanyileyo, makungahlulwa mntu.

UMarko 10: 6-9 IBHAYIBHILE (XHO96)

Shumi elinantlanuSela amanzi kwelakho iqula,
amanzi aphuma equleni lakho.
16Ngaba imithombo yakho ingade iphuphume ezitratweni,
Imisinga yakho yamanzi kwiindawo zembutho?
17Mababe ngabakho wedwa,
soze kwabelwane nabasemzini.
18Wanga umthombo wakho unokusikeleleka,
ube nemihlali ngumfazi wobutsha bakho.
19Ibhadi elithandekayo, ixhama elihle—
Ngamana amabele akhe anganelisa ngamaxesha onke,
ngamana unganxila luthando lwakhe.

IMIZEKELISO 5: 15-19 IBHAYIBHILE (XHO96)

4Uthando luzeka kade umsindo, uthando lunobubele. Ayinamona, ayiqhayisi, ayizigwagwisi.5Akubathobi abanye, ayizifuneli, ayinakucaphuka msinya, ayigcini ingxelo yeziphoso.6Uthando aluvuyeli bubi; luvuyisana nenyaniso.7Ihlala ikhusela, ihlala ithembekile, ihlala inethemba, ihlala inyamezela.

8Uthando soze lwehluleka. Nokuba ke ziziprofeto, ziya kuyeka; apho kukho iilwimi, ziya kudamba; apho kukho ulwazi, luya kuphela.

1 kwabaseKorinte 13: 4-8 IBHAYIBHILE (XHO96)

6Umhle, uyathandeka;
sithandwa sam, ngeziyolo zakho!
7Ubume bakho bufana nobesundu,
kwaye amabele akho anjengezihloko zeziqhamo.
8Ndithe, Ndiya kukhwela emthini wesundu;
Ndiza kusibamba isiqhamo sawo.
Mazibe ngathi izihloko zeediliya emdiliyeni,
Ivumba lempefumlo yakho njengama-apile,
9nomlomo wakho njengeyona wayini intle.

Ngamana iwayini iya ngqo kwisithandwa sam,
ukuhamba ngobunono ngaphezulu kwemilebe namazinyo.
10Ndingowentanda yam,
kwaye umnqweno wakhe unam.
Shumi elinanyeYiza, sithandwa sam, masiye emaphandleni,
masichithe ubusuku ezilalini.
12Masihambe kusasa siye ezidiliyeni
ukubona ukuba izidiliya zidubulile,
ukuba iintyatyambo zawo zivulekile,
kwaye ukuba iirharnati zidubule--
Apho ndiya kukunika uthando lwam.

INGOMA YAZO IINGOMA 7: 6-12 IBHAYIBHILE (XHO96)

13Izidlo zezesisu, nesisu sesezidlo; kodwa uThixo uya kubhangisa kokubini, sona nazo. Ke wona umzimba asingowombulo, ngoweNkosi; nayo iNkosi yeyomzimba.14UThixo ke wayivusa kwabafileyo ngamandla akhe, uya kusivusa nathi.Shumi elinantlanuAnazi na ukuba imizimba yenu ngamalungu kaKrestu? Ndithathe amalungu kaKrestu ndiwadibanise nehenyukazi? Akunakuze!16Anazi na ukuba lowo umanyanisa nehenyukazi, umzimba mnye nalo? Kuba kuthiwa, Abo babini boba nyama-nye.17Kodwa nabani na omanyene neNkosi umnye naye emoyeni.

18Sabani kulo uhenyuzo. Zonke ezinye izono umntu azenzayo zingaphandle komzimba, kodwa umntu owonayo ngesono, wona nxamnye nomzimba wakhe.19Anazi na ukuba imizimba yenu ziitempile zoMoya oyiNgcwele ongaphakathi kwenu, enwamkelayo evela kuThixo? Aningowenu;Amashumi amabininathengwa ngexabiso. Mzukiseni ke uThixo ngemizimba yenu.

1 kwabaseKorinte 6: 13-20 IBHAYIBHILE (XHO96)

Iincwadi Zokwabelana Ngezesondo

Ezi zihloko zilandelayo yingqokelela yezixhobo eziluncedo kwisihloko se Ukwabelana ngesondo kunye nobuhlobo obusondeleyo . Ezi ncwadi zimangalisayo zidibanisa indlela esekwe kwinkolo kunye neminqweno yethu yendalo yendalo ngendlela etyebisayo kwindlela yokuphila yamaKristu.

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: