Indlela yokuthandaza ngaphandle kokuyeka

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Yintoni umthandazo?

Umthandazo yinto elula yokomoya efuna ukwenza unxibelelwano noThixo. Umthandazo sisenzo sokubongoza; indlela yokuzithoba kuThixo.Umthandazo ubandakanya ukuthetha noThixo nokuvumela uThixo ukuba athethe nawe. Kodwa olu nxibelelwano alusoloko luthetha ngomlomo. Umthandazo unokuba yinto elula yokujonga ezulwini okanye ukukhala ngokunyanisekileyo kubonisa uvuyo okanye intlungu.Umthandazo yimbonakaliso yokholo lwethu kuThixo kwaye ngamnye wethu uzibonakalisa ngeendlela ezahlukeneyo. Kananjalo, umthandazo ubhekisa ngqo kwikholwa.

Kuyimpazamo enkulu ukuthelekisa imithandazo yakho nabanye, kodwa kanye njengokuba usana olusandul 'ukuzalwa lufunda ukunxibelelana nonina, namaKristu asandul' ukuzalwa kufuneka afunde nendlela yokuthetha noThixo.

KuLuka 11, emva kokuba uYesu egqibile ukuthandaza, omnye wabafundi wambuza, Nkosi, sifundise ukuthandaza, njengoko noYohane wabafundisayo abafundi bakhe. Oku kuthetha ukuba ukunxibelelana noThixo kunokufundwa. Kodwa njengoko sikhula kwinkolo yethu yobuKristu, ngokwendalo sikhulisa indlela yethu yokuthetha noThixo.Ngenye imini uYesu wayethandaza kwindawo ethile. Ukugqiba kwakhe, omnye wabafundi bakhe wathi kuye, 'Nkosi, sifundise ukuthandaza, kwanjengoko uYohane wabafundisayo abafundi bakhe.'

ULUKA 11: 1 IBHAYIBHILE (XHO96)

Umthandazo weNkosi

UYesu wafundisa abafundi bakhe ukuba bathandaze ngendlela ethile. UYesu wabanika isicwangciso sendlela ekufuneka baqale ngayo ukunxibelelana noThixo uYise. Le ikwayindlela esimele ukuqala ngayo ubomi bethu bomthandazo kumaxesha akhoyo.

2Uthe ke yena kubo, Xa sukuba nithandaza, yithini, Bawo wethu osemazulwini, malingcwaliswe igama lakho. Mabufike ubukumkani bakho. Makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengokuba kusenziwa emazulwini.
3Siphe imihla ngemihla isonka sethu semihla ngemihla.
4Usixolele izono zethu; kuba nathi sibaxolela bonke abanamatyala kuthi. Ungasingenisi ekuhendweni; kodwa usisindise kongendawo.ULuka 11: 2-4 IBHAYIBHILE (XHO96)

Umthandazo weNkosi uquka amanqaku aphambili okwakha:

  • Iqala ngokwamkelwa kukaThixo ezulwini
  • Kubonisa ukuthobeka nokuzithoba kuThixo
  • Kubongoza ukuxolelwa kwesono
  • Ifuna ukukhokelwa nguThixo

Nokuba uthatha isigqibo sokunxibelelana noThixo, qiniseka ukuba ezi zinto zingasentla zibandakanyiwe emthandazweni wakho kwaye ziya kugqitywa zigqibelele.

Ndithandaza Njani Ngaphandle Kokuyeka?

16Hlalani nivuya.17thandaza ngokuqhubekayo,18Bulelani kuzo zonke iimeko. kuba oko kukuthanda kukaThixo ngani kuKristu Yesu.

1 kwabaseTesalonika 5: 16-18 IBHAYIBHILE (XHO96)

Ekuqaleni, kusenokubonakala kunzima kakhulu ukuthandaza ungayeki. Emva kwayo yonke loo nto, sinobomi obuxakekileyo obufuna ukuba sigxile kwaye siqwalasele. Singalulinganisa njani uxinzelelo losapho, umsebenzi, okanye isikolo ngelixa sithandaza rhoqo?

Umthandazo ungaphezi uvela ngokwendalo xa ubulela. Kulula kakhulu ukugcina ukubonakalisa ngokomoya xa sinombulelo ngayo yonke into ebomini bethu - elungileyo nembi.

Ukuthandaza ngokungapheliyo akuthethi ukuba siphila nge-24/7 emadolweni. Nangona kunjalo, oko kuthetha ukuba sinxibelelana rhoqo noThixo, sivuya emoyeni kwaye sinika umbulelo kuwo wonke umzuzu wemihla ngemihla. Imalunga nokutshintsha umbono wakho kunye neengcinga zakho zokubulela ngazo zonke izinto. UThixo uyayazi injongo yentliziyo yakho kwaye ukuba uziva unombulelo ongazenzisiyo, oko kuyaziswa uThixo nokuba usenza ezinye izinto ngokwasemzimbeni.

Vumela ubomi bakho bomthandazo ukuba bube sisandi ebomini bakho. Lungisa nje ivolumu xa kukho imfuneko. Umthamo unokuba sezantsi kakhulu ngelixa usemsebenzini entlanganisweni. Ungayikhupha kancinci ngexesha lokuhamba kwakho kwemihla ngemihla, unika uThixo indumiso ngendlela yokuhlawula amatyala akho. Ke, xa uThixo esikelele kakhulu, unokujika ivolumu yonke inyuke njengengoma oyithandayo efike nje kwirediyo!

Inqaku yile: nokuba ubomi bukuphosela ntoni na, umthandazo uhlala ulapho.

Iindlela ezi-5 zokuthandaza ngaphandle kokuyeka

1. Yiba Nombulelo Ngezinto Zonke

Inye into esinokuqiniseka ngayo kukuba izinto ziya kwenzeka ebomini bethu yonke imihla. Ukufunda ukuba nombulelo kuzo zonke izinto kubandakanya ukubulela uThixo ngezinto ezimbi kunye nezinto ezintle. Nokuba iimeko zikwenza wonwabe okanye ubuhlungu, bulela ukukwazi ukuziva…

2. Thetha noThixo ngendlela yakho

AmaKristu akathethi kuThixo njengoko sithetha nabahlobo okanye abantu esisebenza nabo. Sithetha noThixo ngokuzithoba, ngentlonelo, nangentlonipho. Nangona kunjalo, oko akuthethi ukuba sisebenzisa onke amagama angama-10 esiwaziyo. Thetha noThixo ngokusuka entliziyweni kwaye unyaniseke kunxibelelwano lwakho. Amagama akabalulekanga. Amagama awanyanzelekanga. Thetha noThixo ngentliziyo yakho kwaye uyakwamkela.

3. Yenza umthandazo ube ngumkhwa

Umkhwa utyekelo oluhleliweyo okanye oluqhelekileyo okanye ukuziqhelisa, ngakumbi kunzima ukuyeka .

Ukwenza umthandazo ube ngumkhwa kuthetha ukuwenza rhoqo kwaye ube yinxalenye yobukho bakho. Inokuqala njengesiqhelo esicwangcisiweyo, ekugqibeleni ibe yinto eyenzeka ngokwendalo. Eyona nto ibalulekileyo, ukuthandaza rhoqo kukuziphatha okufundwayo. Kufuneka iqheliswe kakhulu kangangokuba uzive ungonwabanga ukuba awuyenzi.

Cula iingoma zokudumisa kunye nezokunqula

Enye yeendlela ezilungileyo zokuthandaza ungayeki ukugcina ingoma yonqulo entliziyweni yakho. Ukucula ingoma yokudumisa okanye ukungqungqa kunye neengoma zikaYesu yindlela entle yokugcina umoya wokunqula ngalo lonke ixesha. Mombelelen 'uNdikhoyo!

5. Yekani Ukukhathazeka

Ukholo kunye nokuxhalaba akunakuhlala kunye. Xa sinexhala ngeengxaki zethu, kungenxa yokuba ukholo lwethu lubuthathaka kwaye asiqinisekanga ukuba uThixo uyakusibona. Ngokuchaseneyo, xa ukholo lwethu lomelele, sikholelwa ukuba uThixo ufumene umqolo wethu, ke ngoko, akukho nto sinokukhathazeka ngayo. Thembela eNkosini ngentliziyo yakho yonke Yiba nokholo!

Isiphelo

Isitshixo sokuthandaza singayeki kukuchonga amathuba okunxibelelana noThixo kubomi bethu bemihla ngemihla. Kwimithandazo yethu esesikweni, singathetha noThixo ngendlela uYesu awayichaza ngayo kubafundi. Kodwa ngamanye amaxesha, ukujonga nje ezulwini kungabonakalisa ngokupheleleyo kwaye kuphelele kuThixo.

Nantsi isampuli yomzuzwana-umthandazo wombulelo:

Thixo othandekayo, ungumlawuli wezulu noMhlaba nomdali wezinto zonke. Enkosi ngale ngxolo ingxolayo eyenziwa yimoto yam. Andazi ukuba ibangelwa yintoni, kodwa ngalo lonke ixesha ndiyiva, indenza ndibenovalo kwaye indikhumbuza ukuba ndithandaze. Ukuba kukuthanda kwakho, nceda ususe isandi. Ukuba ayikokuthanda kwakho, nceda ususe ixhala lam. Makwenziwe ukuthanda kwakho. Amen.

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: