Iivesi zeBhayibhile Ngothando lukaThixo

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Iivesi ezili-17 zeBhayibhile ngothando lukaThixo

IDuteronomi 7: 9

Yazi ke ukuba uYehova uThixo wakho nguThixo, uThixo othembekileyo, ngubani ugcina umnqophiso nenceba kunye nabo bamthandayo, abayigcinayo imithetho yakhe, Kwada kwaba liwaka lezizukulwana;Ndumiso 36: 7

Ixabiseke kangakanani yakho Uthando olungagungqiyo Owu Thixo!INdumiso 86: 5

Wena, Nkosi, uxolela ulungile, niphuphuma luthando kubo bonke abo bakubizayo.

INdumiso 86:15

Ke wena, Nkosi yam, unguThixo onemfesane, onobabalo, ozeka kade umsindo, omninzi ngenceba nenyaniso;

INdumiso 136: 26

Bulelani kuThixo wamazulu, kuba Inceba yakhe ingunaphakade .UZefaniya 3:17

UYehova uThixo wakho uphakathi kwakho, ligorha elisindisayo; unemihlali ngawe, enovuyo; uya kukuthulisa ngothando lwakhe ; uya kugcoba ngawe ememelela.

UYohane 3:16

Kuba UThixo walithanda kakhulu ihlabathi , ukuba wancama uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade.

UYohane 15: 9-17

Njengoko uBawo wandithandayo, nam ndenze njalo Ndandikuthanda . Hlalani eluthandweni lwam . Ukuba niyayigcina imiyalelo yam, niya kuhlala eluthandweni lwam , kanye njengoko ndigcinile imiyalelo kaBawo kwaye hlalani eluthandweni lwakhe . Ezi zinto ndizithethile kuni, ukuze uvuyo lwam lube kuni, novuyo lwenu luzaliseke. Nguwo lo umthetho wam, wokuba nithandane, njengoko ninjalo Ndikuthandile . Akukho namnye unalo uthando olungaphezu kolu, lokuba ubomi bakhe abuncamele izihlobo zakhe. Nizizihlobo zam nina, ukuba nithi nikwenze konke endinimisela khona mna. Andisatsho ukuthi ningabakhonzi; ngokuba umkhonzi akakwazi okwenziwa yinkosi yakhe; Kodwa ndinibize ngokuba nizihlobo, kuba zonke izinto endizive kuBawo ndinazisile. Asinini enanyula mna, kodwa ndanyula nina, ndanimisela ukuba niye kuthwala isiqhamo, nokuze isiqhamo senu sihlale, ukuze nantoni na eniyicela kuBawo egameni lam aninike yona. Ndiniwisela lo mthetho wokuba nithandane.Eyoku-1 kwabaseKorinte 13: 4-8

Uthando luzeka kade umsindo, uthando lunobubele. Alunamona, aluzigwagwisi, alunamabhongo… luhlala lukhusela, luhlala luthemba, luhlala luthemba, luhlala luzingisa.

KwabaseRoma 5: 8

UThixo ubonakalisa uthando kuba uKristu wathi, sisengaboni, asifele.

KwabaseRoma 5: 2-5

Ngaye sizuze nokungena ngokukholwa kolu lubabalo simi kulo, siqhayise ngokuthemba uzuko lukaThixo. Ngaphezu koko, siyavuya kwiimbandezelo zethu, sisazi ukuba ukubandezeleka kuvelisa unyamezelo, kwaye unyamezelo luvelisa isimilo, kwaye isimilo sivelisa ithemba, kwaye ithemba alisenzi sibe neentloni, kuba Uthando lukaThixo luthululelwe ezintliziyweni zethu ngoMoya oyiNgcwele osinikiweyo.

KwabaseRoma 8: 37-39

Hayi, kuzo zonke ezi zinto singaphezulu kokoyisi ngalowo wasithandayo . Kuba ndiqinisekile ukuba nakufa, nabomi, nazingelosi, nabalawuli, nazinto zikhoyo, nazinto zizayo, namandla, nobude, nobunzulu, nayo nayiphi na into edaliweyo, ayinako ukwahlula thina uthando lukaThixo sikuKristu Yesu iNkosi yethu.

Galati 2:20

Ndibethelelwe emnqamlezweni noKristu. Ayisendim ke odla ubomi, nguKristu ke oselesidla ubomi kum. Kwaye ubomi endibuphilayo ngoku ndisenyameni ndibuphila ngokholo uNyana kaThixo owandithandayo Wazinikela ngenxa yam.

Efese 2: 4-5

Kodwa uThixo, esisityebi ngenceba, ngenxa yothando olukhulu awasithanda ngalo Ewe, nangona sasifile nje ziziphoso zethu, usidlise ubomi kunye noKrestu - nisindiswe ngobabalo.

1 Yohane 3: 1

Jonga ukuba luhlobo luni uthando uBawo asinike lona , ukuze kuthiwe singabantwana bakaThixo; kwaye sinjalo. Ngenxa yoko ihlabathi alisazi thina, ngokuba lingamazanga yena.

1 Yohane 4: 7-8

Zintanda, masithandane; ngokuba uthando lwaphuma kuThixo. Bonke abanothando bazelwe nguThixo, bayamazi uThixo. Lowo ungenaluthando akazanga amazi uThixo, ngokuba uthixo Luthando .

1 Yohane 4: 9-11

Kule uthando lukaThixo lwabonakaliswa phakathi kwethu , kuba uThixo wathumela uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo ehlabathini ukuze sidle ubomi naye. Uthando lulapha, ingekukuba samthandayo uThixo thina, ikukuba wasithandayo yena, wamthuma uNyana wakhe ukuba abe sisicamagushelo sezono zethu. Zintanda, ukuba wenjenjalo uThixo ukusithanda, nathi simele sithandane.

Iingcaphuno zeBhayibhile Ngothando lukaThixo

Kungoku ke kuhleli ukholo, ithemba, uthando, ezo zinto zontathu; eyona inkulu ke kuzo apho luthando. - 1 KwabaseKorinte 13:13, KJV

Ngokuba inceba yakho ibe inkulu kum; Wawuhlangula umphefumlo wam kwelingaphantsi labafileyo. - Ndumiso 86:13

Kwaye siyalwazi, siyakholwa luthando analo uThixo kuthi. Uthixo Luthando; lowo uhleli eluthandweni uhleli kuye uThixo, noThixo uhleli kuye. - 1 Yohane 4:16

Kuba nisindiswe ngokubabalwa nangalo ukholo; nako oko kungaphumi kuni, kusisipho sikaThixo; - Efese 2: 8, KJV

Kuba thina singumsebenzi wakhe, sidalelwe kuKristu Yesu, ukuze senze imisebenzi elungileyo, awayilungisayo uThixo ngenxa engaphambili, ukuze sihambe kuyo. - Efese 2:10

Ndibethelelwe emnqamlezweni noKristu; ayisendim ke odla ubomi, nguKristu ke oselesidla ubomi kum. Ubomi ke endibudlayo ngoku, ndisenyameni, ndibudlela ekukholweni kuNyana kaThixo, owandithandayo, wazinikela ngenxa yam. - Efese 2:20

Waphendula uYesu wathi kuyo, Bonke abasela kula manzi, baya kubuya banxanwe; ke yena othe wasela kuwo amanzi, endiya kumpha wona mna, akasayi kuza anxanwe naphakade; aya kusuka amanzi, endiya kumpha wona, abe ngumthombo kuye wamanzi ampompozela ebomini obungunaphakade. - Yohane 4: 13-14

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: