Iindinyana zeBhayibhile malunga nokulinda

Kuthetha ntoni ukulibala eBhayibhileni?

Kwiindinyana zeBhayibhile, igama linda kuthetha ukulinda okanye ukuhlala okanye ukuhlala okanye indawo. Umzekelo, ukulinda ngomonde eNkosini kukuba linda .

Wathi, Khanibone, zinkosi zam! Khaniphambukele endlwini yomkhonzi wenu, nilale, nihlambe iinyawo zenu; Bathi, Hayi; kodwa siya kuhlala esitratweni ubusuku bonke.EYEZIQALO 19: 2 IBHAYIBHILE (XHO96)

Esi sisalathiso sokuqala sokuhlala ebhayibhileni, kwaye kubhekisa kuLote xa wayenikela ngendlu yeengelosi ezazize eSodom naseGomora. Kule vesi, inkcazo yokulinda ithetha ukuhlala , kwaye ibambe imeko efanelekileyo yokubuk 'iindwendwe kubathunywa bakaThixo.

Omnye umzekelo wokufumana intsingiselo uvela kwiGenesis 45: 9, ethi:

Khawulezani, ninyuke niye kubawo, nithi kuye, Utsho unyana wakho uYosefu ukuthi, UThixo undenze inkosi kuyo yonke iYiputa; yihla uze kum, ungalibazisi; ibambe ukungqinisisa okungakumbi kwisiteyitimenti sayo esithetha ukuba kuthetha Ukulibazisa.IGENESIS 45: 9 IBHAYIBHILE (XHO96)

Zombini ezi ntsingiselo zinokuhambelana nokuhamba kwethu noThixo, njengoko uThixo esikhuthaza ukuba sibonise ububele izihlandlo ezininzi (jonga KuTito 1: 8 , Eyoku-1 kaPetros 4: 8-9 ). Ukubonisa ukubuk 'iindwendwe yenye yeendlela zokubonisa uthando kwabanye abantu, kwaye ngenxa yokubuka iindwendwe kunye nobuntu bukaLote, wasinda kwisigwebo esasibekwe nguThixo kwisixeko saseSodom naseGomora.

Ukuzama njengokuzibekel 'amangomso izinto

Kwelinye icala lobubanzi, silindile njengoko kudluliswa ekulibazisekeni okanye ekulibaziseni. Ukuzibekel 'amangomso ngumba wonke ubani asokolayo kuwo, amaKristu angawamkeli. Kwilizwe apho sihlala sizibonela ngawethu izenzo zesono kunye neziganeko ezivela koontanga bethu, usapho, abantu esisebenza nabo, nkqu neenkokheli zopolitiko, sibizelwe ukuba sibazise ngeziphoso zabo, kananjalo babizelwe ukusazisa.

Akukho mntu uthanda ukuxelelwa ukuba bayaphosisa, okanye ukuba le nto bayenzayo ayilunganga, ke ngoko, ukusishiya nesibakala sokuba ukujongana nabo kungayinto enzima okanye embi. Indlela esizizisa ngayo ezi zinto koogxa bethu kufuneka icingisiswe ngobuchule kunye nokuqonda kwaye sikhumbule ivesi eyahlukileyo malunga nokususa umqadi kwelakho iliso (Mateyu 7: 5).Nangona kunjalo, nangokugcina oku kubona engqondweni, ngelixa uqinisekisa ukuba awoni ngendlela elinganayo okanye ebukhali, sibizelwe ukuba singalibazisi ukuthatha inyathelo. Xa umntu esona phambi kwakho, msondeze ngokukhawuleza okukhulu, ukuze ungavuseleli iingcinga okanye iimvakalelo zomnye umntu obandakanyekileyo ukuba uziswe kuye ngenzondo okanye ngenjongo yobubi. Yazi ukuba xa ungalibazisi ekwenzeni kwakho, kwaye uxhaswe lilizwi likaThixo, amazwi akho aya kuvela njengolungileyo kwaye olungileyo. Khumbula, ukuba uyomelezwa lilizwi likaThixo, ubizelwe ukuba wenze ngokungqinelana nalo kwaye ngaphandle kokulibazisa, kuba awunyanzelekanga ukuba uphinde uziqikelele xa uThixo esemva kwezenzo zakho.

Ithini IBhayibhile Ngokulibala?

IGenesis 19: 2

Wathi, Khanibone, zinkosi zam! Khaniphambukele endlwini yomkhonzi wenu, nilale, nihlambe iinyawo zenu; Bathi, Hayi; kodwa siya kuhlala esitratweni ubusuku bonke.

IGenesis 27:44

Uhlale naye iintsuku ezithile, bude bubuye ubushushu bomkhuluwa wakho,

IGenesis 30:27

Wathi uLabhan kuye, Ukuba kaloku ndibabalwe nguwe, hlala; ndihlabe ukuthi uYehova undisikelele ngenxa yakho.

IGenesis 45: 9

Khawulezani, ninyuke niye kubawo, nithi kuye, Utsho unyana wakho uYosefu ukuthi, UThixo undenze inkosi kuyo yonke iYiputa; yihla uze kum, musa ukulibala.

IEksodus 12:39

Bosa amaqebengwana angenagwele entlama, ababephume nayo eYiputa, kuba ibingenagwele; ngokuba babekhutshiwe eYiputa ababa nakulibala, kananjalo babengazenzelanga mphako.

IEksodus 24:14

Wathi kumadoda amakhulu, Hlalani, nisilinde apho, side sibuye, size kuni. Nanko uAron noHure benani;

ILevitikus 14: 8

Lowo uzihlambululayo wozihlamba iingubo zakhe, achebe zonke iinwele zakhe, ahlambe emanzini, ahlambuluke ke; emveni koko wongena eminqubeni, ahlale ngaphandle kwentente yakhe ezisixhenxe; iintsuku.

INumeri 22:19

Khanihlale apha ke nani ngobu busuku, udide ndiyazi into aya kuyongeza uYehova, ayithethe kum.

ABagwebi 5:28

Walunguza ngefestile, wamemeza Ngesithuba unina kaSisera, wathi, Ilibele yini na inqwelo yakhe yokulwa, ingafiki nje? Zihlaleleni na iinqwelo zakhe zomkhosi, zingahlokomi nje?

ABagwebi 6:18

Musa ukumka apha, ndide ndize kuwe, ndirhole umnikelo wam, ndiwubeke phambi kwakho. Wathi, Ndohlala mna, ude ubuye.

ABagwebi 19: 6

Bahlala phantsi, badla, basela bobabini ndawonye;

ABagwebi 19: 9

Yesuka indoda ukuba ihambe, yona neshweshwe layo, nomkhonzi wayo, umkhwe wayo, uyise wentombazana leyo, yathi kuye, Uyabona, ngoku imini iyekile ngokuhlwa; khanilale; Usuku luye esiphelweni, lala apha, ukuze ichwayithe intliziyo yakho; kusasa ngomso, indlela yakho igoduke.

ABagwebi 19:10

Akavuma loo ndoda ukulala ngobo busuku; yesuka yemka, yafika malungana neYebhusi (yiYerusalem ke leyo). Wayenamaesile amabini ebotshiwe, eneshweshwe lakhe.

URute 1:13

Beniya kubalinda bade bakhule, yini na? ubuya kuhlala ungenamadoda na? Hayi, zintombi zam; ngokuba kubi kum kakhulu ngenxa yenu, kuba isandla sikaYehova siphumelene nam.

URute 3:13

Lala ngobu busuku; kothi kusasa, ukuba uthe wakukhulula ngentlawulelo, kulunge, Ukuba akathanga akunanze ukukukhulula ngentlawulelo, ndokukhulula ngentlawulelo mna, ehleli nje uYehova. Lala ke, kude kuse.

Eyoku-1 kaSamuweli 1:23

Wathi uElikana indoda yakhe kuye, Yenza okulungileyo emelweni akho; linda ude umlumle; ke uYehova makalimise ilizwi lakhe. Wahlala ke umfazi, wanyisa unyana wakhe wada wamlumla.

Eyoku-1 kaSamuweli 10: 8

Uhle phambi kwam uye eGiligali; Yabona, ndiyehla, ndiza kuwe, ukuze ndenze amadini anyukayo, ndibingelele imibingelelo yoxolo. Wolinda imihla esixhenxe ndide ndize kuwe, ndikwazise oko uya kukwenza.

Eyoku-1 kaSamuweli 14: 9

Ukuba athe kuthi, Hlalani, side size kuni; siya kuma kuloo ndawo yethu, singenyuki siye kuwo.

Eyesi-2 kaSamuweli 10: 5

Waxelelwa uDavide; wathuma wawahlangabeza, ngokuba amadoda lawo ayehlazisiwe kunene. Wathi ukumkani, Hlalani eYeriko, zide zihlume iindevu zenu, nandule ukubuya.

Eyesi-2 kaSamuweli 11:12

Wathi uDavide ku-Uriya, Hlala apha nanamhla, ndokundulula ngomso. Wahlala ke u-Uriya eYerusalem ngaloo mhla nangomso.

Eyesi-2 kaSamuweli 15:28

Yabonani, ndozilazila emazibukweni entlango, kude kufike ilizwi elivela kuni lokundixelela.

Eyesi-2 kaSamuweli 18:14

Wathi uYowabhi, Andinakwenjenje, ndilibale nguwe. Wathabatha iintolo ezintathu ngesandla sakhe, wazihlaba entliziyweni ka-Abhisalom, esaphilile, phakathi komterebhinti.

Eyesi-2 kaSamuweli 19: 7

Suka ke ngoko, uphume, uthethe kakuhle nabakhonzi bakho; ukususela ebutsheni bakho kude kube ngoku.

2 Kumkani 2: 2

Wathi uEliya kuElisha, Khawuhlale apha; ngokuba uYehova undithume eBheteli. Wathi uElisha kuye, Ehleli nje uYehova, uhleli nje umphefumlo wakho, andiyi kwahlukana nawe. Behla ke, baya eBheteli.

2 Kumkani 2: 4

Wathi uEliya kuye, Elisha, khawuhlale apha; ngokuba uYehova undithume eYeriko. Wathi, Ehleli nje uYehova, uhleli nje umphefumlo wakho, andiyi kwahlukana nawe. Baza kufika eYeriko.

2 Kumkani 2: 6

Wathi uEliya kuye, Khawuhlale apha; ngokuba uYehova undithume eYordan. Wathi, Ehleli nje uYehova, uhleli nje umphefumlo wakho, andiyi kwahlukana nawe. Bahamba ke bobabini.

2 Kumkani 7: 9

Yathi enye kwenye, Asilungisi; lo ngumhla weendaba ezilungileyo, sithe cwaka nje; yiya kuxela indlu yokumkani.

2 Kumkani 9: 3

Uthabathe igutyana leoli, umgalele entloko, uthi, Utsho uYehova ukuthi, Ndikuthambisile ukuba ube ngukumkani kumaSirayeli; Vula ucango, usabe, ungalibali.

2 Kumkani 14:10

Uwabulele okunene amaEdom, yakuphakamisa intliziyo yakho; zukise oko, uhlale endlwini yakho; yini na ukuba uziphanzise, ​​uwele, wena namaYuda anawe. ?

Kronike-1 19: 5

Bahamba, bamxelela uDavide okwenziwe kuloo madoda. Wathumela bawakhawulela; ngokuba amadoda lawo ayehlazisiwe kunene. Wathi ukumkani, Hlalani eYeriko zide zikhule iindevu zenu, nandule ukubuya.

Iindumiso 101: 7

Akayi kuhlala phakathi kwendlu yam Owenza inkohliso;

IMizekeliso 23:30

Abo bahlala ixesha elide ewayinini; Abahamba baye kufuna iwayini ephithikeziweyo.

UIsaya 46:13

Ndisondeza ubulungisa bam, abuyi kuba kude; nosindiso lwam aluyi kulibala; Ndibeka usindiso eZiyon, uzuko lwam kuSirayeli.

UYeremiya 14: 8

Themba likaSirayeli, Msindisi wakhe ngexesha lembandezelo, yini na ukuba ube njengomphambukeli kweli lizwe, ube njengomhambi olalise okobusuku obunye?

UHabhakuki 2: 3

Kuba umbono usaya kuba ngowexesha elimisiweyo, ukhawulezela ekupheleni, angathethi wona amanga; ngokuba uya kuza ngokuqinisekileyo, awuyi kubuya umva.

UMateyu 26:38

Aze athi kubo, Umphefumlo wam ubuhlungu kakhulu, ngokokude ube sekufeni; hlalani apha nilinde nam.

UMarko 14:34

Athi kubo, Umphefumlo wam ubuhlungu kakhulu, ngokokude ube sekufeni; hlalani apha nilinde.

ULuka 24:29

Besuka bamzama, besithi, Hlala nathi; ngokuba kuza kuhlwa, nemini iseyisangene. Wangena ukuba ahlale nabo.

ULuka 24:49

Yabonani, mna ndilithumela kuni idinga likaBawo; ke nina hlalani kuwo umzi oyiYerusalem, nide nambathiswe amandla aphuma enyangweni.

UYohane 4:40

Akufika ngoko kuye amaSamariya, amcela ukuba ahlale nawo; wahlala khona ke imihla emibini.

Yohane 21:22

Athi uYesu kuye, Ukuba ndithi ndithande ukuba yena ahlale ndide ndifike, iyini na loo nto kuwe? Ndilandele.

UYohane 21:23

Laphuma ngoko eli lizwi, laya kubazalwana, ukuba loo mfundi akayi kufa. Waye uYesu engatshongo kuye ukuthi, Akayi kufa; wathi, Ukuba ndithi ndithande ukuba yena ahlale ndide ndifike, iyini na loo nto kuwe?

KwiZenzo 10:48

Wabathethela ngelithi, mababhaptizwe egameni leNkosi. Baza bamcela ukuba akhe ahlale iintsuku ezithile.

KwiZenzo 18:20

Uthe ke, akumcela ukuba akhe ahlale umzuzu kuwo, akavuma;

KwiZenzo 28:14

Safumana abazalwana apho, basibongoza ukuba sihlale nabo iintsuku zibe sixhenxe; seza ngokunjalo eRoma.

Eyoku-1 kwabaseKorinte 11:33

Ngoko ke, bazalwana bam, xa nihlangene ndawonye ukuba nidle, lindanani.

Eyoku-1 kwabaseKorinte 16: 7

Kuba andithandi ukuba ndinibone ngoku ndidlulayo; kodwa ndiyathemba ukuba ndiya kuhlala nani ixesha elithile, ukuba iNkosi ithe yavuma.

Eyoku-1 kwabaseKorinte 16: 8

Ndiya kuhlala ke e-Efese kude kubekho ipentekoste;

1 Timoti 3:15

Ukuba ke ndithe ndalibala, ndikubhalela ukuze wazi, ukuba kumelwe kukuthiwani na ukuhanjwa endlwini kaThixo, yona ilibandla likaThixo ophilileyo, intsika nesiseko sayo inyaniso.

Hebhere 10:37

Kuba kusaya kuba mzuzwana mncinanana, Athi lowo uzayo afike, angalibali.

Amanqaku Umdla