Isixhobo esipheleleyo sikaThixo - Efese 6: 10-18

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Isikrweqe sikaThixo sisidima somoya esipheleleyo esibonelelwa nguThixo kumakholwa ukuze abenako ukuba balwe nemikhosi yobubi. Umyalelo webhayibhile ngowokuba amaKristu anxibe sonke isikrweqe sikaThixo. Ngokufunda iBhayibhile kwisahluko 6 sencwadi eya kwabase-Efese, singazazi izixhobo zikaThixo ngokuchanekileyo ( Efese 6: 10-18 ).Isikrweqe sikaThixo esipheleleyo

Elokugqiba, bazalwana bam, ndithi, Yomelelani eNkosini, nasekuqineni kokomelela kwayo. Xhobani sonke isikrweqe sikaThixo ukuze nibe nako ukumisa nibuchase ubuqhinga boMtyholi. Umzabalazo wethu awuphumi kwinyama negazi, koko silwa nabalawuli, nabasemagunyeni, namagunya eli hlabathi limnyama kunye nemikhosi yomoya abakhohlakeleyo kwezasezulwini iindawo.Xhobani sonke isikrweqe sikaThixo, ukuze xa kufika umhla wobubi, nibe nako ukuma niqinile, emva kokuba nigqibe ukwenza konke, ukuze nime. Yimani niqinile ke, nibhinqe inyaniso enxibe izinqe zenu, ninxibe isigcina-sifuba sobulungisa, kwaye iinyawo zenu zifakwe kukulungela okuphuma kwiindaba ezilungileyo zoxolo. Ukongeza kuyo yonke le nto, thabathani ikhaka lokholo, onokuzicima ngalo zonke iintolo ezivuthayo zikaSathana. Thatha isigcina-ntloko sosindiso kunye nekrele loMoya elililizwi likaThixo. Thandaza ngoMoya ngawo onke amaxesha, nazo zonke iintlobo zemithandazo kunye nezicelo. Ngale nto engqondweni, qaphela kwaye uhlale uthandazela bonke abangcwele.

Kwabase-Efese 6: 10-18 IBHAYIBHILE (XHO96)

Yintoni isikrweqe sikaThixo?

Isikrweqe sikaThixo sisikweko esikhumbuza amaKristu ngokubaluleka kokuzilungiselela idabi lokomoya. Umpostile uPawulos ucinezela ukuba amakholwa kufuneka anxibe sonke isikrweqe sikaThixo. Esi sikrweqe somoya senziwa zizinto ezahlukeneyo eziyila umanyano olugqibeleleyo, ezikomeleza ngokuchasene nokuhlaselwa nguSathana.

Ibhayibhile ithi ukunxiba sonke isikrweqe sikaThixo kuthetha ukomelezwa eNkosini, nasekuqineni kwamandla akhe (Efese 6:10). Ukunxiba isikrweqe sikaThixo kuthetha ukuhlala ubomi bobuKristu ngokuchanekileyo nangokugqibeleleyo.Ngaphandle kukaKristu, amaKristu akanakwenza nto. Umthombo wamandla obuKristu ngamandla kaThixo (Yohane 15: 1-5). Izibhalo zibonisa amandla kaThixo angenasiphelo. Uthetha ukuthini uPawulos ngamandla akhe? Kule binzana, umpostile usebenzisa kwa amagama afanayo naxa wayethetha ngamandla avusa uYesu ekufeni, kunye nokuvusa amakholwa kwimo yawo yokufa ngokomoya (kwabase-Efese 1:19; 2: 4-6). Ke, ukunxiba sonke isikrweqe sikaThixo kukufuna amandla kaThixo, kwaye singene kuwo.

Mna ndingumdiliya wenyaniso, umlimi wawo ke nguBawo. Wawanqumla onke amasebe am angathwali siqhamo, ngeli xa onke athwala isiqhamo uyawathena, ukuze avelise iziqhamo ezingakumbi. Nina senihlambulukile ngenxa yelizwi endilithethileyo kuni. Hlalani kum, njengokuba mna ndihleli kuni. Akukho sebe linokuthwala isiqhamo ngokwalo; kufuneka ihlale emdiliyeni. Nani ke aninako ukuthwala isiqhamo ngaphandle kokuba nihlale kum. Mna ndingumdiliya; nina ningamasebe. Ukuba nithe nahlala kum, mna ndihleli kuni, niza kuthwala isiqhamo esininzi; ngaphandle kwam akukho nto unokuyenza.

UYOHANE 15: 1-5 IBHAYIBHILE (XHO96)

Izinto zoMkhosi wonke kaThixo

Umpostile uPawulos wasebenzisa izixhobo ezithile ezazifana naleyo yomntu ohamba ngeenyawo kumaxesha amandulo njengomfanekiso wezixhobo zokomoya ezixhobisa amakholwa. Kungenzeka ukuba wayecinga ngejoni laseRoma, nangona wayenomahluko omncinci kwisikrweqe asichazayo xa kuthelekiswa nesamajoni aseRoma. Yiyo loo nto abanye abaphengululi beBhayibhile besithi uPawulos usenokuba wadibanisa eli nani lejoni laseRoma kunye nezinye izingqinisiso zeTestamente eNdala ezibonisa uThixo njengegorha. Kukho izinto ezintandathu zesikrweqe sikaThixo, esixoxe ngazo apha ngezantsi.a. Ibhanti yeNyaniso

Into yokuqala yesikrweqe sikaThixo ekhankanywe nguPawulos ibhanti lenyaniso. Umpostile uPawulos uxelela amakholwa ukuba eme eqinile kwaye azingqonge ngenyaniso (kwabase-Efese 6:14). Ngebhanti lenyaniso, into umpostile awayecinga ngayo apha yibhanti yesikhumba eyayinxitywa ngamajoni. Eli bhanti likhusela ummandla wesisu esisezantsi kwaye lidlala indima ebalulekileyo kwezinye izixhobo. Wabopha ingubo yejoni, wabamba isigcina-sifuba, kwaye wakhonza njengenkxaso yekrele.

Kwisixhobo sikaThixo, le nyaniso ayikho enye ngaphandle kwenyaniso kaKristu, eyiVangeli. Ukunxiba ibhanti lenyaniso kunxiba inyaniso kaKristu. Kukuba ubomi bakho buxhaswe yinyani yeLizwi likaThixo. Ngenxa yoko, lowo wambathe inyaniso kaKrestu uya kuba nobomi obuphawulwe ngokunyaniseka nokunyaniseka. Akanakuze ayixhase inkohliso.

b. Isigcina-sifuba sobulungisa

Emva kokuthetha ngebhanti lenyaniso, uPawulos uthi ikholwa kufuneka linxibe isigcina-sifuba sobulungisa (Efese 6:14). Isigcina-sifuba yayiyisuti eyenziwe ngesinyithi okanye indibaniselwano yesikhumba esiqinileyo, ekhusela umzimba womkhosi, apho intliziyo kunye namanye amalungu abalulekileyo ayekhona. Njengoko sele kubonisiwe apha, isigcina-sifuba sobulungisa sithetha ngobulungisa bukaKristu obunikwe ikholwa. Kodwa oku kugwetywa kuya kukhokelela ikholwa kubulungisa obusebenzayo kunye nemihla ngemihla.

c. Izihlangu zoXolo

UPawulos uthi kufuneka sikulungele ukunxiba izihlangu zoxolo ukulwa idabi lesigqubuthelo (Efese 6:15). Amajoni aseRoma ayenxiba izihlangu ezenziwe ngofele oluqinileyo kunye nesiphatho esinezikhonkwane ezibukhali. Ezi zihlangu zazinika uzinzo kwijoni kuba zazincamathele emhlabeni.

Esebenzisa umzekeliso wezihlangu zejoni njengomfanekiso wokulungela kweVangeli yoxolo, umpostile uthetha ngokhuseleko, ukuzithemba kunye nentuthuzelo ekhoyo kwiindaba ezilungileyo zoxolelaniso noThixo ngomsebenzi kaKristu. Ikholwa linokulwa kuphela kwidabi lokomoya ukuba linoxolo noThixo ngoKristu.

d. Ikhaka lokholo

Ikholwa kufuneka lihlale lilamkela ikhaka lokholo, eliya kuthi ngalo likwazi ukucima iintolo ezinomlilo zoMubi (Efese 6:16). UPawulos apha usebenzisa umfanekiso we-oval kunye noxande ikhaka laseRoma elalingaphezulu nje kwemitha ubude. Yayinkulu ngokwaneleyo ukuba ingagubungela wonke umzimba wejoni elalisoyika emva kwakhe.

La makhaka ayesoloko ethambisa ukuze kucinywe iintolo ezitshisayo ezazisenziwa ziintshaba. UPawulos uthelekisa ezi ntolo ezenze umonakalo omkhulu kwizilingo zikaSathana ngokuchasene namakholwa. Kodwa ukuthembela ngokupheleleyo kuThixo nakwilizwi lakhe kulikhaka elisebenzayo ngokuchasene nezo ntolo. Ukholo oluphilayo, oluyinyani, oluqhubekayo, olungagungqiyo lukhaka olomeleleyo lekholwa.

e. Isigcina-ntloko soSindiso

Isibhalo sebhayibhile sithi okholwayo makathathe isigcina-ntloko sosindiso (kwabase-Efese 6:17). Akukho sidingo sokuchaza ukuba ubaluleke kangakanani umnqwazi wejoni kwibala lomlo. Kwisixhobo sikaThixo, isigcina-ntloko sisigcina-ntloko sosindiso. Enye yeenjongo eziphambili zikaSathana kukuthandabuza ukusindiswa komntu okholwayo. Kodwa exhotyiswe ngesigcina-ntloko sosindiso, umKristu uhlala eqinile kwizithembiso zikaThixo malunga nokhuseleko olungunaphakade losindiso lwakhe.

f. Ikrele loMoya

Enxibe isigcina-ntloko sosindiso, okholwayo kufuneka asebenzise ikrele loMoya. Ngelo xesha, ikrele yayisesona sixhobo sisebenzayo somntu ohamba nomntwana. Akukho joni laliya emfazweni lingenakrele, kunjalo ke nakwikholwa kwidabi lokomoya. Uhlobo lwekrele elisetyenziswe nguPawulos kumzekeliso wakhe yayisisikhali esifutshane nesiyingozi, esetyenziselwa ukuzikhusela nokuhlasela. Umpostile ngokwakhe uchaza ngokucacileyo ukuba ikrele loMoya liLizwi likaThixo (Efese 6: 17).

Ukuqonda sonke isikrweqe sikaThixo

Zimbini iindlela zokutolika ngendlela esinokuthi siziqonde ngayo isikrweqe sikaThixo. Eyokuqala ithi isikrweqe sikaThixo kufuneka sibonwe njengoKrestu buqu nako konke awakuzuzayo emnqamlezweni ngenxa yethu. Ke isikrweqe sikaThixo kukufaneleka kukaKristu okubekwe nguThixo kuthi. Kule nkalo, ukunxiba isikrweqe sikaThixo kukunxiba njengoKristu ngokwakhe. Umzekelo, ukunxiba isigcina-sifuba sobulungisa kukugqoka ubulungisa bukaKristu. Ukunxiba ibhanti lenyaniso kukunxiba inyaniso kaKrestu, njl.

Ukutolikwa kwesibini kuthi isikrweqe sikaThixo kufuneka sibonwe njengeseti yokuziphatha okuhle amakholwa ekufuneka eyibonisile ebomini babo ukuze angamniki umtyholi ithuba. Umzekelo, ukunxiba isigcina-sifuba sobulungisa kuthetha ukuba nobomi obunobulungisa nobulungileyo.

Ukutolikwa kokuqala ngokungathandabuzekiyo kubonakala ngathi yeyona ilungele umxholo. Emva kwayo yonke loo nto, uPawulos uthi amakholwa kufuneka omelezwe eNkosini nasekuqineni kwamandla akhe. Nangona kunjalo, ukutolikwa kwesibini akufuneki kungamkelwa ngokupheleleyo. Kungenxa yokuba abo banxibe ubulungisa bukaKristu baya kufuna ukuba baphile ubomi obubonakaliswa bubulungisa.

Ukubaluleka kweSikrweqe sikaThixo

Ukunxiba isikrweqe sikaThixo kuthetha ukuba nakho, ngamandla nokulunga kweNkosi, ukumelana nohlaselo olubi. Le nyaniso iqinisa umbono wokuba kufuneka sazi kakuhle imeko apho sinxiba isikrweqe sikaThixo. Kuqala, yayinguKrestu owoyisa ngokuqinisekileyo uSathana waphumelela amandla esono nokufa emnqamlezweni. Ke ngoko, silwa imfazwe ephumeleleyo sele iphumelele.

Okwesibini, nangona ingumkhosi owoyisiweyo, imikhosi yobumnyama izama ukwenza umonakalo omkhulu kangangoko ngaphambi kokutshatyalaliswa kwayo okokugqibela ngemini yokubuya kozuko kukaKristu. USathana needemon abanakubalekela isiphelo esimiselwe nguThixo. Naphi na apho baya khona, barhuqa isiqalekiso somgwebo kaThixo kubo. Kodwa njengokuba besiya kwindawo yomgwebo wabo ongunaphakade, bahlasela amajoni oBukumkani bukaThixo.

Ngokunxiba isikrweqe sikaThixo, indima yethu iyafana naleyo yejoni elijamele umhlaba owoyisiweyo. Umzabalazo wekholwa usekwe ekuphumeleleni okuzuzwe nguKristu. Yiyo loo nto uPawulos egxininisa xa esithi: Niqinile! Melana! Bukela, unyamezele! (Kwabase-Efese 6:10, 13, 14, 18). Kodwa musa ukudida oku ngendima engenziwanga kunye nokuzikhusela. Ekuchaseni kwabo, amakholwa azikhusela, kodwa ahlasela. Kukuchasana okuhlaselayo okubangela ukuba utshaba lubuye umva.

Ngapha koko, ukunxiba sonke isikrweqe sikaThixo ikwayinto ebandakanya ubabalo lukaThixo oluphakamileyo kunye noxanduva lomntu. Likholwa ekufuneka linxibe esi sikrweqe, kwaye likholwa ekufuneka lisisebenzise ngokupheleleyo kubomi balo bemihla ngemihla. Nangona kunjalo, nguThixo onike esi sikrweqe. Nguye owakha ezi zixhobo, kwaye njengesipho, wanika isikrweqe sakhe abantwana bakhe. Ngaphandle kwamandla kaThixo, akakho umntu onokunxiba isikrweqe sikaThixo.

Kutheni Simele Sisebenzise Isikrweqe SikaThixo?

Kufuneka sinxibe sonke isikrweqe sikaThixo kuba wonke umKristu wokwenene ubandakanyekile kwidabi lokomoya elinamandla. UPaul wathetha ngobuhle becebo likaThixo likanaphakade nelizimeleyo losindiso. Emva koko wathetha ngesikhundla seCawe kuKrestu, eqaqambisa iintsikelelo kunye namalungelo awonwabileyo ngabo basindisiweyo, kunye nemisebenzi ekuhambeni kwabo ngokholo ngakubungcwele kuwo onke amabakala obomi ngokuxhotyiswa koMoya oyiNgcwele.

Kodwa uPawulos ucacisa ukuba konke oku ngekhe kube lula kwaye kungabikho nkcaso. Amakholwa aya kucelwa umngeni kwaye kuya kufuneka angqine imihla ngemihla ukuba babiziwe nguThixo. Ubomi bobuKristu abupheleli nje kwiintsikelelo zosindiso, kodwa bukwabandakanya ukuma ngokuchasene neminqweno yesono yenyama kunye nemikhosi yomoya yobumnyama.

USathana nomkhosi wakhe weedemon bazinikele ngokupheleleyo ekuchaseni uKristu nabantu bakhe. Amandla obubi afuna ukutshabalalisa umsebenzi kaThixo. Ubunyani bale mfazwe abunakuthathelwa phantsi. Lo ayingomlo ulula nxamnye nabantu nje. Umpostile uPawulosi uyachaza ukuba silwa umlo nxamnye nobubi kunye nabalawuli behlabathi lobumnyama (kwabase-Efese 6:12). Oku kuchaza ukuba kutheni kufuneka sinxibe isikrweqe sikaThixo. Ngaphandle kwesi sikrweqe sivela eNkosini, asinathuba kule mfazwe. Isicatshulwa sebhayibhile sichaza ukubaluleka kwesi sixhobo kubomi bobuKristu.

Indlela yokunxiba nokunxiba isikrweqe sikaThixo

Umpostile uPawulos uqukumbela ukuthelekisa kwakhe ngezixhobo zikaThixo ngokufundisa indlela umKristu anokuyinxiba ngayo. Uthi kungobomi bomthandazo kuphela apho ikholwa linokuxhotyiswa ngokufanelekileyo ngesixhobo sikaThixo kwaye lilungele umlo wokomoya. Sele sitshilo ukuba umKristu akanakwenza nto ngamandla akhe. Inkqubo ye- mthombo wamandla akhe ngamandla kaThixo buqu. Njengokuba ijoni kufuneka libe nolwalamano olupheleleyo kunye nomphathi walo ngonxibelelwano olufanelekileyo, ikholwa kufuneka libe nobudlelane obupheleleyo noThixo ngomthandazo.

Umpostile uchaze ngokuthe ngqo ekuthetheni malunga nobomi bomthandazo wejoni likaThixo. Kufuneka iquke imithandazo kunye nezibongozo. Olo luhlobo olwaquka unqulo, umbulelo, uvumo, ukuthandazela, kunye nesikhalazo. Ngokubhekisele rhoqo, kufuneka ibe ngamaxesha onke. Ubomi bomthandazo walowo unxibe isikrweqe sikaThixo kufuneka ubenguMoya. Oku kuthetha ukuba umthandazo wekholwa kufuneka uthobele kwaye uhambelane nentando kaThixo. UPaul usakhomba kulumko njengendlela echaza ubomi bomthandazo bomKristu kwaye athethe ngesidingo sonyamezelo.

Isiphelo

Sonke kufuneka siye edabini siphethe isikrweqe sikaThixo esipheleleyo. Ngaphandle kwayo, sesichengeni sokuhlaselwa nguSathana. Yile nto umpostile uPawulos azama ukusixelela yona kwabase-Efese 6: 10-18. Kwibala lomlo, yiba lijoni elilungileyo kwaye uhlala uxhasa kwaye uzinikele kumaqabane alwa ecaleni kwakho.

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: