Iivesi zeBhayibhile ngokufa

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Iindinyana zeBhayibhile zokufa

ISityhilelo 21: 4‘Uya kuzisula zonke iinyembezi emehlweni abo. Akusayi kubakho kufa ’okanye ukulila okanye ukukhala okanye iintlungu, kuba ucwangco lwezinto lidlule.1 Tesalonika 4:14Kuba siyakholwa ukuba uYesu wafa, wabuya wavuka, saye siyakholwa ukuba uThixo uya kuzisa nabo balele kuye, kunye naye.

UYohane 11:26Bonke abadla ubomi bekholwa kum, abasayi kufa naphakade; Uyakukholelwa na oku?

Eyoku-1 kwabaseKorinte 15: 51-57

Yiva, ndikuxelela imfihlelo: Okunene asiyi kulala sonke; kodwa siya kwenziwa ngakumbi sonke,52ngephanyazo, ngokuqhwanyaza kweliso, ngexilongo lokugqibela. Kuba liya kulila ixilongo, bavuke abafileyo bengenakonakala, senziwe ngakumbi ke thina.53Kuba kumele oku konakalayo ukwambatha ukungonakali, noku kufayo ukwambatha ukungonakali.54Xa ke oku konakalayo kuthe kwambatha ukungonakali, noku kufayo kuthe kwambatha ukungafi, liya kwandula ukwenzeka ilizwi elibhaliweyo lokuthi, Ukufa kufincelwe eloyisweni.55Luphi na, kufa, ulwamvila lwakho?
Luphi na, kufa, ulwamvila lwakho?

56Ulwamvila lokufa sisono, namandla esono ngumthetho.57Kodwa makubulelwe kuThixo! Usinika uloyiso ngeNkosi yethu uYesu Krestu.

KwabaseRoma 6:23

Kuba umvuzo wesono kukufa, kodwa isipho sikaThixo bubomi obungunaphakade[ ukuya ]UKristu Yesu iNkosi yethu.

UMateyu 10:28

Ungaboyiki abo babulala umzimba kodwa bengenako ukubulala umphefumlo. Endaweni yoko yoyika lowo unako ukutshabalalisa umphefumlo kwanomzimba esihogweni somlilo.

UYohane 14: 1-4

Intliziyo yenu mayingakhathazeki; Uyakholelwa kuThixo[ ukuya ]; kholwani nakum.2Indlu kaBawo inamagumbi amaninzi; ukuba bekungenjalo, ngendikuxelele ukuba ndiyokulungiselela indawo apho.3Ukuba ke ndimkile ndaya kunilungisela indawo, ndiya kubuya ndize ndinithabathe, ukuze nibe lapho ndikhoyo mna, ukuze nani nibe lapho ndikhoyo.4Kuba niyazi indlela eya apho ndisiya khona.

Isicatshulwa seZibhalo malunga nokufa

KwabaseRoma 14: 8

Nokuba sithi sidle ubomi, sibudlela iNkosi; nokuba sithi sife, sifela iNkosi. Ngoko ke, nokuba sithi sidle ubomi, nokuba sithi sife, singabeNkosi.

UYohane 11: 25-26

Athi uYesu kuye, Ndim uvuko, ndim ubomi; Lowo ukholwayo kum wodla ubomi nokuba ebefile.26Bonke abadla ubomi bekholwa kum, abasayi kufa naphakade; Uyakukholelwa na oku?

INdumiso 23: 4

Nangona ndihamba ngenyawo
ngeyona ntlambo imnyama,
Andiyi koyika bubi,
ngokuba unam wena;
intonga yakho, umsimelelo wakho.
bayandithuthuzela.

INdumiso 146: 4

Ekumkeni kwawo umoya, abuyela emhlabeni;
ngaloo mini ziyatshitsha iingcinga zabo.

Eyoku-1 kwabaseKorinte 15:26

Olokugqibela utshaba oluya kubhangiswa kukufa;

Iivesi zeBhayibhile ngokufa

ULuka 23:43

UYesu wamphendula wathi, Inene, ndithi kuwe, Namhlanje uya kuba nam eParadisi.

Hebhere 9:27

Njengokuba abantu bemiselwe ukuba bafe kube kanye, emva koko bajongane nomgwebo;

INtshumayeli 9: 5

Kuba abadla ubomi bayazi ukuba baya kufa;
kodwa abafileyo, abazi nto;
abasenamvuzo,
nditsho namagama abo alibalekile.

Eyesi-2 kwabaseKorinte 5: 6-8

Ngoko ke sihlala siqinisekile, sisazi ukuba xa sihleli nje emzimbeni, sikude neNkosi.7Kuba siphila ngokholo, hayi ngokubona.8Siqinisekile, kwaye ndingathanda ukuba kude nomzimba kunye nekhaya neNkosi.

UHezekile 18:32

Ngokuba akumnandi kum ukufa kofayo; itsho iNkosi uYehova. Guquka, uphile!

Ukufa eBhayibhileni

INtshumayeli 12: 7

Kwaye uthuli lubuyele emhlabeni apho luvela khona,
umoya ubuyele kuThixo owawunikayo.

Eyoku-1 kwabaseKorinte 15:51

Yiva, ndikuxelela imfihlelo: Okunene asiyi kulala sonke; kodwa siya kwenziwa ngakumbi sonke,

INtshumayeli 7: 1

Igama elilungileyo lingaphezulu nakwioli elungileyo;
umhla wokufa ulunge ngaphezu komhla wokuzalwa.

Yobhi 14:14

Ukuba umntu uthe wafa, wophila na?
Yonke imihla yokusebenza kwam nzima
Ndiza kulinda ukuvuselelwa kwam kufike.

Iindumiso 115: 17

Asingabafileyo abadumisa uYehova;
abo behla baya endaweni yokuthula;

Ukufa esiBhalweni

Yohane 3:16

Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade.

ISityhilelo 14:13

Ndeva izwi liphuma emazulwini, lisithi, Bhala oku: Banoyolo abafi, abo bafela eNkosini, kuthabathela apha. Utsho uMoya; baya kuphumla kwimisebenzi yabo, ngokuba imisebenzi yabo iya kubalandela.

INdumiso 73:26

Ingaphela inyama yam nentliziyo yam.
Kodwa uThixo uyinqaba yentliziyo yam
isahlulo sam kude kuse ephakadeni.

ULuka 2:29

Nkosi enguMongami, njengoko wathembisayo,
ungamndulula ngoku umkhonzi wakho ngoxolo.

KwabaseRoma 8:13

Kuba xa niphila ngokwenyama, niza kufa; ke ukuba niyazibulala ngoMoya, zife iintlondi zomzimba, nophila.

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: