Sebenzisa uMthandazo wokuZola kubomi bakho bemihla ngemihla

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Inkqubo ye- Umthandazo wokuqina ngomnye wemithandazo eyaziwayo nesengqiqweni kubo bonke ubuKristu. Yayibhalwe ngumfundi wezakwalizwi waseMelika ogama lingu Gcina uNiebuhr (Ngo-1892-1971).Nangona uNiebuhr wasebenzisa iinguqulelo ezahlukeneyo zomthandazo kwiintshumayelo zakhe kule minyaka idlulileyo, olona hlobo luqhelekileyo loMthandazo weSerenity yinguqulelo emfutshane:Thixo, ndinike inzolo yokwamkela izinto endingenakuzitshintsha,
Isibindi sokutshintsha izinto endinokuzenza,
Nobulumko ukwazi umahluko.Gcina uNiebuhr

Umthandazo ekugqibeleni waba nodumo kwaye wahlonitshwa kakhulu kangangokuba iqela lokuchacha, i-Alcoholics Anonymous, layamkela njengemantra yenkqubo yabo yamanyathelo ali-12.

Umthandazo usasazeka ngokubanzi phakathi kwamaqela ecawa kuyo yonke i-1930s i-40s ngaphandle kokuchazwa kumbhali wayo, kodwa uNiebuhr akazange ayishicilele ngokwakhe kude kube yi-1951 kwinqaku lemagazini.Serenity Prayer (Inguqulelo epheleleyo)

UThixo andinike uxolo
Ukwamkela izinto endingenakuzitshintsha;
Isibindi sokutshintsha izinto endinokuzenza;
Nobulumko ukwazi umahluko.

Ukuphila usuku olunye ngexesha;
Ukonwabela umzuzu omnye ngexesha;
Ukwamkela ubunzima njengendlela yoxolo;
Ukuthatha, njengoko Wenzayo, eli hlabathi linesono
Njengokuba kunjalo, hayi njengokuba bendiya kuba nayo;
Ukuthemba ukuba uyakulungisa zonke izinto
Ukuba ndinikezela ekuthandeni kwakhe;
Ukuze ndonwabe ngokufanelekileyo kobu bomi
Kwaye ndonwabe kakhulu kunye naye
Ngonaphakade kanaphakade kulandelayo.
Amen.

Izicelo ezi-3 zemihla ngemihla zoMthandazo wokuZimela

Ukusebenza okusebenzayo koMthandazo wokuZimela kufuna ukuba samkele iimpawu ezintathu: ukwamkelwa , inkalipho , kunye ubulumko . Nganye kwezi zinto iza nemiceli mngeni.1. UThixo andinike ukuzola ndamkele izinto endingenakuzitshintsha.

Umgca wokuqala woMthandazo wokuZimela ubuza uThixo ngoxolo lweemvakalelo olufunekayo ukuze umelane neemeko ezingaphaya kwamandla ethu. Ngaphandle kolu xolo lwangaphakathi, iimvavanyo zobomi zinokusiqhubela ekubeni senze isenzo okanye senze isono.

Kubaluleke kakhulu ukuqonda ukuba kukho iimeko esiza kudibana nazo ebomini esingenako ukuzisombulula sisodwa. Kula maxesha apho kufuneka sizithobe kwaye sicele uncedo lukaThixo kunye nesikhokelo.

Sihlala sisiva amaKristu esithi aqhula, uYesu thatha ivili! Kodwa ngamanye amaxesha yile nto kanye ekufuneka siyenzile. Ukuvumela uThixo ukuba abe ngumqhubi weemeko zethu kusibeka ekuthobeleni ukuthanda kwakhe. Oko kungeniswa kukuphela kwendawo yoxolo lokomoya kwiimeko esingakwaziyo ukuzilawula.

Izibhalo zisithembisa uxolo xa sithatha imithwalo yethu siyisa eNkosini.

Lwaye uxolo lukaThixo, olugqithisele kuko konke ukuqonda, luya kuzigcina iintliziyo zenu neengqiqo zenu kuKristu Yesu

- KwabaseFilipi 4: 7

Yithini cwaka, nazi ukuba ndinguThixo mna.

- Iindumiso 46:10

2. inkalipho yokutshintsha izinto endinako ukuzenza,

Kuba siyazi ukuba uThixo akasinikanga moya woloyiko, kubalulekile ukuba singasebenzi ngoloyiko xa sijongana neemeko eziphantsi kolawulo lwethu. Kufuneka siyiqonde into yokuba umoya woloyiko ungabonakala njengokuthintela imisebenzi ecel'umngeni kunye nobuthathaka kumaxesha anzima.

Ngombulelo, ukholo lwethu kuThixo lusinika isibindi esingcwele, sisazi ukuba uThixo unokusibona kuyo yonke into esiyiphilayo. Izibhalo zisinika isikhokelo apha:

Yomelela ukhaliphe. Musani ukoyika, musani ukungcangcazela ebusweni bazo; ngokuba uYehova uThixo wakho uhamba nawe; soze akushiye okanye akushiye.

- Duteronomi 31: 6

Kuba uMoya kaThixo asinike wona awusenzi ukuba sibe neentloni, kodwa usinika amandla, uthando kunye nokuziphatha.

- 2 Timoti 1: 7

Kholosa ngoYehova ngentliziyo yakho yonke, ungayami okwakho ukuqonda. Zonke iindlela zakho mazithobele kuye, kwaye uya kuwenza uthi tye umendo wakho.

- IMizekeliso 3: 5-6

3. kwaye, nobulumko ukwazi umahluko.

Ubulumko bufunyanwa kuphela ngamava. Nokuba sifunda kwezethu iimeko okanye ngokungqina iimeko zabanye abantu.

Ngethamsanqa, ilizwi likaThixo lithi uyakusinika ubulumko ukuba siyabufuna, kodwa kufuneka sihambe ngokholo sisazi ukuba into esiyicelayo kuThixo singayinikwa ngendlela yovavanyo kunye neembandezelo.

Ubukrelekrele bokomoya kukwazi ukuba uThixo uya kuhlala esijonga ngamaxesha anzima. Kodwa ubulumko bokomoya kukuqonda ukuba ixesha likaThixo ayililo ixesha lethu kwaye ukuhlangulwa kwethu akunokufika xa sifuna njalo:

Ukuba ke ubani kuni uswele ubulumko, makacele kuThixo, onika bonke engenakumbi, engangcikivi; wobunikwa.

- Yakobi 1: 5

nokuba uzaze kwasebuntwaneni izibhalo ezingcwele, ezinako ukukulumkisela elusindisweni ngokukholwa kuKristu Yesu. Sonke isibhalo siphefumlelwe nguThixo kwaye siluncedo ekufundiseni, ukukhalimela, ukulungisa nokuqeqesha ebulungiseni, ukuze umkhonzi kaThixo awuxhobele wonke umsebenzi olungileyo.

- 2 Timoti 3: 15-17

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: