U-Eartha Kitt ukhumbula ukugqibela kwakhe ukubona uJames Dean

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

U-Eartha Kitt ukhumbula ukugqibela kwakhe ukubona uJames Dean. Kwakukwitheko laseHollywood, yaye uDean wayenxile kakhulu. Wamana ezama ukuphakamisa isandla kwilokhwe yakhe, wabe emana emtyhalela kude. Ekugqibeleni, wadinwa waza walishiya elo theko. Akazange aphinde ambone, kodwa wayesoloko ezibuza ukuba kwakunokwenzeka ntoni ukuba babenokudibana phantsi kweemeko ezahlukeneyo.Ubuso bukaJames Dean ngomnye wemifanekiso eqingqiweyo yaseHollywood eyakha yavelisa. Umdlali weqonga, owabhubha kabuhlungu kwingozi yemoto eneminyaka engama-24 ubudala, usabhiyozelwa ngokukrakra ngokuzinikela kwakhe kwi-cinema. Omnye umntu omkhumbula kakhulu kunabanye ngongasekhoyo, omkhulu, imvumi kunye nomdlali weqonga, u-Eartha Kitt.Esi sibini sabelana ngobudlelwane bothando ixesha elithile emva kweengcango ezivaliweyo zaseHollywood kwaye kwikliphu engezantsi uKitt ukhumbula ixesha lokugqibela ebona umfanekiso uJames Dean, owaziwa ngaye ngakumbi njengoJamie.

Ikliphu ibonisa u-Eartha Kitt esabelana ngexesha lokugqibela evale amehlo kunye noJames Dean, omnye wawona manani abuhlungu kwimbali yefilimu. UDean wayesele eyinkwenkwezi ngexesha lokufa kwakhe kwaye wayezibonakalisile ukuba uzixhalabele kakhulu ubugcisa bokwenza kunokusukela udumo nobutyebi. Kwakuyimpawu eyayitsale uKitt kumdlali omncinci.

Uthando lwethu omnye komnye lwenzekile. Ndaba yi confidant yakhe ndamfundisa ngobukho eqongeni. Sasifana nomzalwana kunye nodade womphefumlo, uKitt wayekhe wathetha ngobudlelwane babo, obufana noxhulumaniso oluqinileyo kunokuba nothando lwasendle. Nangona babebaninzi abo babekufutshane noKitt babekhe bazibandakanya noDean kunye nenye intliziyo yaseHollywood, uPaul Newman. Elo xesha ndibuyela kwisitudiyo sam sokudanisa njengelinye lawona mava asezulwini obomi bam, ucatshulwe esitsho. Obo buhle babini bandithwalela ezulwini. Andizange ndiyazi ukuba ukwenza uthando kunokuba mnandi kangaka.UNewman ecaleni, yayinguJames Dean awathi uKitt wabelana naye ngonxibelelwano lokwenyani lokomoya. Luncanyathiso alucebise ukuba lumnike utyekelo lokuba umoya kaDean wawushiyile umzimba wakhe xa wayembona okokugqibela kwiintsuku nje ezimbalwa ngaphambi kokuba antlithekise imoto yakhe yomdyarho wePorsche ngoSeptemba 30, 1955.

Yayilunxibelelwano lwethu, utshilo uKitt kwikliphu engezantsi. Ndisuka kumasimi womqhaphu waseMzantsi Carolina kunye noJames Dean ovela e-Indiana. Sasingabantu basemaphandleni ngokwenene. Abantu ababini belizwe kwisixeko esikhulu esibi saseNew York basondeza aba babini. Sasisoloko siziva silahlekile, sijonge phezulu kwezi zakhiwo zinde ngokumangalisayo kwaye saqonda ukuba esi sisixeko esikhulu esikuso kwaye singabantu ababini abancinci kakhulu-siya kungena njani kweli hlabathi likhulu?

Akazange athande iHollywood, uKitt utyhila, kuba wafumana udumo, indlela awayephathwa ngayo njengeshishini, njengeqhekeza lenyama, into. Yayingasemhle kuye.U-Kitt uphinde wabelana ngemizuzu yokugqibela awayenayo noJames Dean: Xa ndandinaye eHollywood kwaye wadibana nam emnyango ngenxa yokuba wayehlala no-Arthur Lowe, wandivulela ucango saza sangana, njengokuba sasihlala. watsho uKitt ezibamba, ezama ukuphinda ulwanga olulahlekileyo.

Khange ndimve, andiwuva umoya wakhe. Ndaza ndathi ‘Jamie, bakwenza ntoni eHollywood?’ Andiwuva umoya wakho.

Ngokudabukisayo, isibhengezo sawela ezindlebeni ezingevayo kwaye uDean walichitha icebiso likaKitt, Wathi, ‘Kitt, ukolunye lohambo lwakho lwevoodoo kwakhona,’ iqhubeka le mvumi. Ndaya eLas Vegas ngosuku olulandelayo ukuze ndivule umboniso wam. Kwiintsuku ezimbalwa kamva, omnye wentombazana eyayikwikwayala yeza kwigumbi lam lokunxiba waza wathi ‘uJamie ufile’—ndandisele ndisazi. Ebemkile ngecawe ngaphambili xa bendimwolile. Wayengekho.

Ungayibukela le vidiyo ingezantsi kwaye ubone usizi lokwenyani kunye nelahleko emehlweni kaKitt. Nokuba yena noJames Dean babelane ngantoni, nokuba luthando okanye iplatonic, kuyacaca ukuba bekukho uthando phakathi kwabo.

https://youtu.be/9ryFdjNnAhs

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: