Ukhetho lwemibongo eziswe kuwe nguLeonard Cohen

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Ukhetho lwemibongo eziswe kuwe nguLeonard Cohen, imvumi yaseKhanada ephumelele imbasa, umbhali weengoma, imvumi kunye nembongi. Umsebenzi kaCohen wawusoloko uphonononga imixholo yenkolo, ngakumbi leyo iphathelele ubuYuda, kwaye wayesaziwa ngomsebenzi wakhe nabangenamakhaya kunye nokukhuthaza kwakhe amalungelo oluntu kunye nenkululeko yoluntu. Umsebenzi wakhe wawuthetha ngokufa, uthando, isini nonqulo.Imibongo bubungqina nje bobomi. Ukuba ubomi bakho buvutha kakuhle, imibongo luthuthu nje. —ULeonard Cohen.Namhlanje, umhla wama-21 kuMatshi, luSuku lweHlabathi lweMibongo yowama-2020.Lo mbono, owaziswa ngaphambili waza wabhengezwa yi-UNESCO (uMbutho weZizwe eziManyeneyo wezeMfundo, ezeNzululwazi neNkcubeko) ngo-1999, ukhuthaza ukufundwa, ukubhala, ukupapashwa nokufundiswa kwemibongo kwihlabathi liphela.

Injongo yalo mnyhadala, ngokutsho kweUNESCO, kukunika ingqalelo entsha kunye nokukhuthaza imibongo yesizwe, yengingqi nehlabathi jikelele.Ngembeko yalo msitho, senze into ekufuneka yenziwe ngabo bonke abantu ekufuneni impembelelo… jikela kuLeonard Cohen. Ndandisoloko ndicinga ukuba isihobe sisigwebo abanye abasinika uhlobo oluthile lokubhala, uCohen wayekhe wathetha ngendlela yobugcisa. Ngoko ukuzibiza ngokuba yimbongi luhlobo lwenkcazelo eyingozi. Yenzelwe abanye; yeyabanye ukuba bayisebenzise.

Wongeza wathi: Ndicinga ukuba igama elithi imbongi ligama eliphakame kakhulu kwaye kufuneka lisetyenziswe kwindoda ekupheleni komsebenzi wayo. Xa ejonga ngasemva phezu komzimba womsebenzi wakhe kwaye ubhale imibongo ngoko makubekho isigwebo sokuba yimbongi.

Nalu ukhetho lwemibongo yethu kaCohen esiyithandayo:
Umbongo (ndive ngendoda …) ovela kuMasithelekise Iintsomi

Ndeva ngomntu
owathetha amazwi kamnandi kangaka
ukuba nje uthetha igama labo
abafazi bazinikela kuye.
Ukuba ndisisidenge ecaleni komzimba wakho
ngoxa kuthi cwaka kudubula njengamathumba emilebeni yethu.
kungokuba ndiva indoda ikhwela izinyuko ilungisa umqala ngaphandle komnyango.


Inenekazi lam lingalala kwi-Spice-Box yoMhlaba

Inenekazi lam lingalala
Phezu kwetshefu
Okanye ukuba kukwindla
Phezu kwegqabi eliwileyo.
Ndibabonile abazingeli
guqa phambi komqukumbelo wakhe
Nasebuthongweni
Uyemka kubo.
Ekuphela kwesipho abasinika sona
Yintlungu yabo ehlala ihleli
Ndikhupha iipokotho zam
Yetshefu okanye igqabi.


Ndilinde uMarianne osuka kwiintyatyambo uHitler

Ndilahlekelwe ngumnxeba
ngevumba lakho kuyo
Ndihlala ecaleni koonomathotholo
zonke izikhululo ngaxeshanye
kodwa ndikhetha ingoma yasePoland
Ndiyikhetha kwi-static
iyaphela ndiyalinda ndigcine ukubetha
iphinda ibuye phantse

Uyithathile ifowuni
ndisazi ukuba ndiza kuyiphunga ngokugqithisileyo
mhlawumbi shushumbisa iplastiki
ukufumana zonke iimvuthuluka zomoya wakho

kwaye ukuba awuyi kubuya
uzofowuna njani uthini
awuyi kubuya
ukuze noko ndikwazi ukuphikisa


Ndiyazibuza ukuba bangaphi abantu kwesi sixeko abavela kwiBhokisi yeSpice yoMhlaba

Kazi bangaphi abantu kulomzi
bahlala kumagumbi anefanitshala.
Ezinzulwini zobusuku xa ndijonga izakhiwo
Ndiyafunga ndibona ubuso kuzo zonke iifestile
ejonge ngasemva kum
naxa ndijikayo
Ndiyazibuza ukuba bangaphi ababuyela kwiidesika zabo
kwaye ubhale phantsi oku.


Ingoma (ndaphantse ndaya kulala ...) evela kwi-Spice-Box of Earth

Ndatsho ndilala
ngaphandle kokukhumbula
iiviolets ezine ezimhlophe
Ndifake iqhosha-umngxuma
yejezi yakho eluhlaza

nendlela endakuncamisa ngayo ngoko
wandincamisa
ndineentloni ngokungathi ndinjalo
zange yaba sisithandwa sakho


Ngaphantsi Kwezandla Zam (Ezandleni zam, amabele akho amancinci ...) ukusuka kwiBhokisi yeSinongo soMhlaba

Ngaphantsi kwezandla zam
amabele akho amancinci
zizisu eziphendukileyo
yokuphefumla oongqatyana abawileyo.

Naphi na apho uhamba khona
Ndiva izandi zokuvala amaphiko
amaphiko ukuwa.

Ndiphelelwe ngamazwi
ngokuba uwile ngakum
ngenxa yokuba i-eyelashes yakho
yimiqolo yezilwanyana ezincinci eziethe-ethe.

Ndiyaloyika ixesha
xa umlomo wakho
uqala ukundibiza ngokuba ngumzingeli.

Xa undibiza ndivale
ukundixelela
umzimba wakho awumhle
Ndifuna ukubiza
amehlo kunye nemilomo efihliweyo
zamatye nokukhanya namanzi
ukuba ndingqine ngawe.

Ndiyabafuna
ukuzinikela phambi kwakho
isicengcelezo sobuso bakho
kwiibhokisi zabo ezinzulu.

Xa undibiza ndivale
ukundixelela
umzimba wakho awumhle
Ndifuna umzimba wam nezandla zam
ukuba ngamadama
ngokujonga kwakho nokuhleka.


Ehlotyeni-Haiku evela kwi-Spice-Box of Earth

KuFrank noMarian Scott

Cwaka

kunye nokuzola okunzulu

xa iiqakamba

thandabuza


Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: