Iyintoni intsingiselo yeNgelosi engu-1111?

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Ngaba ukhe wabona inani eli-1 liphindaphindwa kubomi bakho bemihla ngemihla okanye kumaphupha akho asebusuku? Oku akunakuba yinto nje eqondakalayo. Ukuba uyakholelwa kumandla eengelosi, usenokuba sele uyazi ngokubaluleka kwamanani eengelosi. Ngaphakathi kommandla wokuqonda, eli nqaku liza kuphonononga intsingiselo Ingelosi inombolo 1111 .Ukuba ulibonile inani elinamawaka ali-1111, oku kunokuba ngumyalezo obalulekileyo ovela kwingelosi yakho. INdumiso 91:11 Usixelela ukuba uThixo uya kuyalela iingelosi zakhe ngathi kwaye azithumele ukuba zisikhusele kuzo zonke iindlela zethu.Ukwenza oko kufuna ukuba bathethe nathi njengezithunywa zikaThixo ( ULuka 1:19 ). Enye yeendlela ezizodwa ezisetyenziswa ngabagcini bezithunywa ukuthetha nathi ngamanani eengelosi okanye amanani aphindaphindiweyo ngokulandelelana.

Intsingiselo eBhayibhileni

Ingelosi engu-1 ithwala ukubaluleka okuthile njengenani elinye. Kodwa xa ujongwa njengokuphindeka ngokulandelelana, inani libaluleke kakhulu. I-1111 luphawu lwamanani lwamandla kaThixo kunye nokholo lwethu kuye. Xa ubona eli nani lengelosi kubomi bakho bemihla ngemihla, ungalibali kwaye ungalibali. Endaweni yoko, jonge njengophawu lokomoya lokuba ingelosi kaThixo ikufuphi.

Intsingiselo yeNgelosi yeNombolo 1:

Ingelosi yenombolo 1 inentsingiselo enkulu yokomfuziselo kwibhayibhile. Imele amandla kaThixo kunye nokwanela. Xa ubona inombolo 1 sisikhumbuzo samandla kaThixo kwaye kufuneka sinqule uThixo omnye.Xa uThixo wayedala umhlaba, kwakungumhla wokuqala awayalela ngawo, Makubekho ukukhanya . Kwabakho ke ukukhanya. ( IGenesis 1: 3 ). Ukongeza, owokuqala kwimithetho elishumi usixelela loo nto Uze ungabi nathixo bambi ngaphandle kwam . ( IEksodus 20: 3 ).

Ingelosi yenombolo 1111 inokuvela ngeendlela ezininzi. Ungayibona kwidilesi yasekhaya. Uya kuqaphela ukuba iwotshi ifunda u-11: 11. Isenokuvela nakwirisithi yento oyithengileyo. Kuzo naziphi na kwezi meko, inokuba ngumyalezo obalulekileyo ovela kwingelosi yakho.

Xa ubona inombolo 1111, nantsi into eyithethayo:

1. Ugxeka kakhulu ngesiqu sakho

Xa ubona inani u-1111, nikela ingqalelo ekhethekileyo kwindlela ozijonga ngayo. Jonga kwisipili sakho sokomoya kwaye uvavanye okubonayo. Ngaba uzigxeka ngokugqithiseleyo? Ngaba uvumela izimvo zabanye zichaphazele kakubi ukuzithemba kwakho? Ngaba ngenene ufuna ukwamkelwa ngumntu okanye nguThixo?Ukubona i-1111 kunokuba sisilumkiso kwingelosi yakho ongayithobelanga kumandla kaThixo okulawula ubomi bakho. Khumbula ukuba ingelosi inombolo 1 ibonisa amandla kaThixo. Ukungahoyi kunokuthetha ukuba awuthobeli amandla kaThixo ebomini bakho. Ngenxa yoko, unokugxeka kakhulu ukusilela kunye nokusilela kwakho kuba uzama ukwenza okuninzi wedwa. Thembela kumandla kaThixo usomandla.

Ukubona i-1111 kuthetha ukuba ukhetha iodolo kunye nombutho kwaye uyakhawuleza ukuqaphela xa into ingekho ndawo. Ujonge kakhulu kwaye uhlala uziqaphela iimpazamo zakho. Ukhohlakele kakhulu ngenxa yokuba unenkxalabo malunga nokuba abanye abantu banokucinga ntoni ngawe.

Ingelosi inombolo 1111 unokuba ngumnxeba wokuvuka uyeke ukuba lukhuni kuwe kwaye ujonge ingqalelo yakho kuThixo ( UPetros 5: 7 ).

Galati 1:10 ubuza umbuzo ofanelekileyo:

Ngaba ngoku ndizama ukuzuza inkoliseko yabantu okanye kaThixo? Ndifuna ukukholisa abantu na? Ukuba ndingaba ndisakholisa abantu, ndingaba andingumkhonzi kaKristu.

KumaGalati 1:10 IBHAYIBHILE (XHO96)

Ukugxila ekugqibeleleni kunye nendlela abanye abantu ababona ngayo kunye nokugweba ungasusa ingqalelo yakho kuThixo. Ukubona i-1111 kunokuba sisikhumbuzo sokugxila kwizinto zobuthixo kwaye ujike ekugwebeni abanye.

2. Imithandazo yakho seyiza kuphendulwa

Siyayazi loo nto ngokubona Ingelosi inombolo 1111 sisikhumbuzo samandla kaThixo nenyaniso yokuba kufuneka sinqule uThixo omnye. Ngenxa yezo nyaniso, kusengqiqweni ukukholelwa ukuba i-1111 ikwaluphawu lokuba uThixo uza kuyiphendula imithandazo yakho.

UIsaya 65:24 uphinda amandla kaThixo ukuza kuthi ga ngoku: Phambi kokuba babize ndiza kuphendula; besathetha mna ndiya kuva.

Xa ubona i-1111 kuya kufuneka uphumle ngesiqinisekiso sokuba uThixo uwuvile umnqweno wentliziyo yakho kwaye wenza egameni lakho. Inokuba luphawu lokuba ingelosi ikufuphi kwaye isombulula iingxaki zakho.

UMarko 11:24 Ngenxa yoko ndithi kuni, Zonke izinto enisukuba nizicela, nithandaza, kholwani ukuba ninokuzamkela;

Xa imithandazo yakho ihambelana nentando kaThixo, awuzukuba naxhala lokuba izakuphendulwa nini okanye UYohane 5: 14-15 ). INkosi iyakuyiphendula imithandazo yakho.

Khumbula, ingelosi inombolo 1111 ifuzisela amandla kaThixo kwibhayibhile. Xa uyibona, ingelosi yakho ekugcinayo ikukhumbuza ukuba yonke into isebenza ngokwesicwangciso sikaThixo kwaye kufuneka ube nomonde.

3. Umntu WaseZulwini Ujonge Kuwe

Ukuba ubona u-1111, luphawu lokuba umntu osezulwini ujonge kuwe. Iqinisekisa ukuba awuwedwa kwaye uThixo ubeke umthetheleli ukuba akujonge.

Nangona singenakunxibelelana nabantu esibathandayo ezulwini, uThixo uthumela iingelosi ukuba zisikhokele kwaye zithumele imiyalezo ( INdumiso 91:11 ).

Ingelosi yakho ekugcinayo isebenzisa la manani ukukukhumbuza ukuba ubuncwane bulinde wena ezulwini:

Musani ukuziqwebela ubutyebi emhlabeni, apho konakalisa inundu nomhlwa, nalapho amasela aqhekeza ebe. Ziqwebeleni ke ubutyebi emazulwini, apho kungonakalisi nundu namhlwa, nalapho amasela angagqobhoziyo ebe; Kuba apho bukhoyo ubuncwane benu, nentliziyo yenu yoba lapho.

UMateyu 6: 19-21 IBHAYIBHILE (XHO96)

Ngexesha elizayo xa ubona i-1111, khumbula ukuhlala uthembekile kwaye uthembele kumandla kaThixo. Unike ingelosi ukuba ikukhokele kwaye loo ngelosi ikubonise umqondiso. I-1111 ngumyalezo wokuba nethemba, ithemba kunye namandla.

Iincwadi Malunga neNgelosi Inombolo 1111

Fumana Inombolo Yakho Yengelosi

Bona Kwakho: