Iivesi zeBhayibhile malunga neeTattoos

Kuluntu lwanamhlanje apho ubugcisa bomzimba bujongwa njengohlobo lwesazisi kunye nokubonisa, ii-tattoos ziye zaba sisihloko esibalulekileyo nesithandwayo kubulungiseleli bolutsha. Amanye amaKristu amadala asenembono yesiko lokuba iitattoo zinesono, ngelixa ulutsha- kwanabo bakhulele ecaweni- banoluvo olwahluke kwaphela ngeinki.

Kodwa ngaba zonke iiTattoo zibi? Ngaba ndiza kuya esihogweni ukuba ndifumana enye, okanye ezimbini, okanye ezintathu?Njengencwadi yakudala, iBhayibhile ayithethi ngohlobo lobugcisa obusetyenziswa emzimbeni namhlanje. Nangona kunjalo, iyasinika isiseko esingokwesibhalo ukuba siqwalasele indlela amaKrestu afanele ukuwujonga ngayo lo mbandela.Mandiqale ngokunikela nge-OPINION yam ethobekileyo. Andikholelwa ukuba ii-tatoo zinesono. Ngapha koko, sabhala iposti yebhlog ebonisa ezinye iitatoo ezimangalisayo zobuKristu. Nangona kunjalo, iinjongo zakho zokufumana tattoo zinokugxilwa kwisono.

Zininzi iinkcubeko zesizwe kwihlabathi liphela ezibandakanya inki yomzimba ngezizathu ezahlukeneyo zenkcubeko. Umzekelo, ubugcisa bomzimba kunye nophawu lwentengiso zihlala zisetyenziselwa ukuchonga amanqanaba ezizwe. Ezinye iinkcubeko zisebenzisa ubugcisa bomzimba kunye nepeyinti ukuphawula ubudlelwane bosapho. Nangona kunjalo, abanye basebenzisa ukumakishwa komzimba ukukrwela ubukhalipha kunye nokuvuthwa ngendlela efanayo neembasa zomkhosi eziwongwa ngembasa. Ngokuqinisekileyo asifuni ukugweba ezi nkcubeko esihogweni ngenxa yokuba zingahambelani neentlobo zethu zenkcubeko yobuKristu, akunjalo?Njengoko sijonga indlela ekufuneka sijongane ngayo nesihloko njengamaKristu, kufuneka sihlale sinovelwano kwaye sizame ukuqonda ukwahluka kwenkcubeko njengoko sifundisa ilizwi likaThixo.

Iivesi zeBhayibhile malunga neeTattoos

ILevitikus 19:28 uthi, Musani ukusika imizimba yenu ngenxa yomfi okanye nizenzele umvambo. NdinguNdikhoyo. Ukutolikwa kwale mihla kwesi sibhalo kuya kubandakanya ngokucacileyo ii-tatoos ezinje ngamakakayi okhunjulwa ngabathandekayo bethu abaswelekileyo, kodwa amaxesha amaninzi abantu bafumana iitatto ukubonisa uthando kwabaphilayo. Umzekelo, sonke mhlawumbi siyamazi umama onothando okanye utata ofumene itattoo yomntwana osanda kuzalwa njengembonakaliso yothando. Kule meko, amagama esi sibhalo awasebenzi.

Ngapha koko, siqonda ukuba uThixo uyayazi eyona minqweno yeentliziyo zethu, ngaba kufanelekile ukuba sibagwebe abo bafumana uvuyo nolonwabo kumfanekiso womntu othandekayo okhunjulwayo kulusu lwabo? Umxholo uya usiba nzima ngakumbi xa sijonga ukuba itekhnoloji yale mihla ikwanikezela nangokhetho lokususa iitattoo ngokupheleleyo; ukhetho olwalungekho nje kumaxesha amadala etestamente.Makhe sijonge kwezinye iivesi zeBhayibhile ukuze sazise umbono wethu.

Anazi na ukuba imizimba yenu ziitempile zoMoya oyiNgcwele ongaphakathi kwenu, enwamkelayo evela kuThixo? Aningowenu;Amashumi amabiniNathengwa ngexabiso. Mzukiseni ke uThixo ngemizimba yenu.

1 kwabaseKorinte 6: 19-20 IBHAYIBHILE (XHO96)

Ndiyanibongoza ke, mawethu, ngenxa yenceba kaThixo, ukuba nizinikele nina ziqu nibe lidini eliphilayo, elingcwele, elikholekileyo kuThixo. Leyo ke yindlela yenu efanelekileyo yokukhonza uThixo ngengqiqo.

KwabaseRoma 12: 1 IBHAYIBHILE (XHO96)

Anazi na ukuba niyitempile kaThixo? Anazi na ukuba uMoya kaThixo umi phakathi kwenu?

1 kwabaseKorinte 3:16 IBHAYIBHILE (XHO96)

Bakhwaza ke kakhulu bazikrwitsha ngamakrele nemikhonto, ngokwesiko labo, lade laphuma igazi.

1 Kumkani 18:28 IBHAYIBHILE (XHO96)

Aninako ukusela indebe yeNkosi nendebe yeedemon; aninakuba nenxaxheba etafileni yeNkosi nakwitafile yeedemon.

1 kwabaseKorinte 10:21 IBHAYIBHILE (XHO96)
https://www.instagram.com/p/B1b-DW1HeF9/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Ngaba iiTattoos zamaKristu ziyamzukisa uThixo?

Abantu abaninzi bajonga ubugcisa bomzimba obunobuKristu njengombonakalo wangaphandle wento abaziva ngayo ezintliziyweni zabo. Njengokuba isikipa senkolo sinokudlulisa umyalezo wokholo kunye nobuKristu, itattoo esekwe kwinkolo isenokuhambisa umyalezo ofanayo kwiqela loluntu elahlukileyo.

Masibe yinyani okomzuzwana. Ukufumana i-tattoo sisigqibo esiphambili kwaye uninzi lwabantu lunika ingqwalaselo enkulu ngaphambi kokufumana enye. Ukuba umntu ubeka umnqamlezo engalweni yakhe, kukhuselekile ukucinga ukuba bafuna abanye bazi ukuba bangabalandeli bakaKristu. Ngaba bayayihlambela imizimba yabo okanye bayinyusa njengedini eliphilayo? Impendulo yakho ixhomekeke kwimbono yakho.

Ukubeka uThixo yimvakalelo esuka entliziyweni enokuthi ibonakaliswe ngaphandle, kodwa eyona mvakalelo yokwenene ivela ngaphakathi. Indlela esikhetha ukuyibeka ngayo imbeko inokwahluka kakhulu ngokusekwe kumava obomi bethu. Ngendlela efanayo ukuba andinakuze ndigwebe indumiso yomntu, ndiyayeka ukuwisa isigwebo kwintetho yabanye yokuthanda uThixo.

Njengokuba abashumayeli abaninzi belitolika ngendlela eyahlukileyo ilizwi likaThixo kwaye belichaza kwiintshumayelo zabo, uhambo lwethu lobuKristu yinto eyenzelwa umntu ngamnye kwaye kufuneka sinike abanye isithuba sokunqula uThixo ngendlela yabo. Ngoba? Kungenxa yokuba nguThixo kuphela owazi iintliziyo zabo kwaye ubudlelwane babo noThixo buBOMNTU.

Xa ndandiseyinkwenkwana ndikhulele ecaweni, bendihlala ndisiva umfundisi esithi, Umntu ujonge ngaphandle, kodwa uThixo uyayazi intliziyo. Ndisayikholelwa loo nto.

Makhe sijonge kwezinye iivesi ezimbalwa.

Uze unganquli kuYehova uThixo wakho ngendlela yabo;

IDuteronomi 12: 4 IBHAYIBHILE (XHO96)

Nize ningahambi ngokwesiko leentlanga endiya kuzigqogqa phambi kwenu. Ngenxa enokuba bazenzile zonke ezi zinto, ndakruquka ngabo.

EYONQULO 20:23 IBHAYIBHILE (XHO96)

Zonke iindlela zendoda zibonakala ziqaqambile kubo;

IMIZEKELISO 16: 2 IBHAYIBHILE (XHO96)

Ndinqwenela nabafazi ukuba banxibe ngokundilisekileyo, ngokundilisekileyo, bazihombise, ingabi ziinwele eziyinkunzi, igolide, neeperile, neengubo zexabiso;

1 KUTIMOTI 2: 9 IBHAYIBHILE (XHO96)

Ngaba iTattoo Sisono?

Owona mbuzo ndiwuvayo ngalo mbandela ngulo wokuba ngaba umvambo sisono? Ndihlala ndiphendula ndivuma ukuba isono sivela entliziyweni. Nokuba umvambo sisono kuxhomekeke kwiinjongo zomntu ngamnye. AmaKristu amaninzi enza impazamo yokubeka izono kwabanye ngelixa bezithethelela ngezenzo zabo. Yiyo kanye le nto kufuneka sishiye umgwebo kuThixo.

Ukuba sifunda ngobomi bukaYesu Krestu apha eMhlabeni, siyabona ukuba u Yesu wadibana nabantu abaninzi esiza kugweba njengesono. Ukanti, uYesu wabonakalisa uthando nemfesane kubo bonke. Ukuba injongo yethu kukufana noKrestu, kufanele ukuba sandise imfesane efanayo kwabo banokutolika uhambo lwabo lobuKristu ngeendlela ezahlukileyo kunezethu.

Ngaba umvambo sisono? Kuphela ukuba iinjongo zakho zikwimo yesono. Ukuba iinjongo zakho zezothando kwaye inokujongwa njengesenzo sothando. Ukuba iinjongo zakho zezendalo ke zinokujongwa njengesenzo sokuvukela, esisono. Ngaphambi kokuba ufumane itattoo, jonga ngaphakathi kwaye ubuze imibuzo enzima. Iimpendulo zakho ziya kutyhila iinjongo zakho.

Musani ukuthobela umzekelo weli hlabathi, kodwa tshintshani ngokuhlaziywa kwengqondo yenu. Emva koko uya kuba nako ukuvavanya nokuvuma ukuba yintoni ukuthanda kukaThixo-ukulunga kwakhe, ukukholisa nokugqibeleleyo.

KwabaseRoma 12: 2 IBHAYIBHILE (XHO96)

nimambathe umntu omtsha, othe ngokukaThixo wadalelwa ebulungiseni, nasebungcweleni benyaniso.

Kwabase-Efese 4:24 IBHAYIBHILE (XHO96)

Njengabantwana abathobelayo, musani ukwenza ngokuvisisana neminqweno emibi ekwakukho kuyo ngokuhlala ningazi. Njengokuba lowo unibizayo engcwele, yibani ngcwele nani ngokwenu.

1 KAPETROS 1: 14-15 IBHAYIBHILE (XHO96)

Ngaba UYesu Wayenayo iTattoo?

Abanye abantu benze impazamo yokuchazwa gwenxa kwezibhalo ukubonisa ukuba uYesu wayenetattoo ethangeni lakhe. Ubuxoki obu. Nangona itestamente endala ithetha ngokuphawulwa komzimba, akukho nto eBhayibhileni ebonisa ukuba uYesu wenza ezi zenzo. Kusenokwenzeka ukuba uYesu wenza ukuba uKumkani waKumkani athungwe kwisambatho sakhe.

Kwisambatho sakhe nasethangeni lakhe kubhalwe eli gama:

ISITYHILELO 19:16 IBHAYIBHILE (XHO96)

Musani ukucinga ukuba ndize kuchitha uMthetho okanye abaProfeti; Andizanga kubaphelisa, koko ndize kuzalisekisa.

UMateyu 5:17 IBHAYIBHILE (XHO96)

AmaKristu akufuneki agwebe abantu abaneTattoos

Esona sizathu sikhulu sokusebenzisa kude ukuhlala ecaweni sisigwebo abasifumanayo kumaKristu. Ngelixa sigcina imigangatho esekwe eBhayibhileni, kubalulekile ekufundeni ngempumelelo ukuba sibambe ukugweba kwethu abanye kwaye sibasondeze ngothando.

KuYeremiya 31: 3, uYesu uthi ndikuthandile ngothando olungunaphakade;
Ndikutsalile ngenceba engapheliyo. Olu luthando olufanayo ekufuneka silunikeze kwabo banokutolika isibhalo ngokwahlukileyo kunathi.

Musani ukugweba ngokwembonakalo; gwebani ngokufanelekileyo.

UYOHANE 7:24 IBHAYIBHILE (XHO96)

Wathi uYehova kuSamuweli, Musa ukukhangela imbonakalo yakhe, nokuphakama kwakhe, ngokuba ndimcekisile. INkosi ayijongi izinto ezijongwa ngabantu. Umntu ujonga inkangeleko yangaphandle, kodwa uNdikhoyo ujonga intliziyo.

USAMUWELI I 16: 7 IBHAYIBHILE (XHO96)

Isiphelo

Ukuba iitattoo zisithintela ukuba singene eBukumkanini bamazulu, ngekhe kubekho mfuneko yokuba amaKristu afikelele kwabo banamathambo. Kodwa ngokucacileyo ayiyondlela kaThixo leyo. UYesu wadibana nabantu abaninzi ngeendlela zesono, kodwa wandisa ubabalo nenceba. Ngokufanayo, amaKristu afanele enze okufanayo.

Ukuba abo banee-tatoo basakulungele ukusindiswa, ukwenza i-tattoo akuyi kukuthintela ukuba uphile ubomi bobuKristu. Jonga ngaphakathi kwakho kwaye uqiniseke ukuba iinjongo zakho zicocekile. Funa iNkosi ukhokelo lokomoya kwaye ugcine iinjongo zakho zigxile kuThixo.

Kukho abashumayeli, abavangeli basemazweni, abavangeli, kunye namadoda anamandla kunye nabafazi bakaThixo abanamathambo. Ngenxa yokuba singaboni iitats oko akuthethi ukuba azikho. Ukanti, ubukho beinki abubathinteli ekwenzeni umsebenzi wobukumkani. Ke yonke into iyabila ekuqondeni nakwimibono. Okubaluleke ngakumbi, ibiliswa yintliziyo yakho kunye nolwalamano lwakho noThixo.

I-inki yakho inokuba yinto ebangela incoko malunga noThixo. Itat yakho inokuba sisixhobo esitsalela umntu kuYesu Krestu. Qonda ukuba izimvo zabanye zezi: izimvo. Ngendlela efanayo, endikubhalileyo apha zizimvo zam. Ndineetattoos kwaye ndilikholwa elimthandayo uThixo.